Release notes VRIS

ReleaseDatumRQHlavickaPopisInstallSetup
2309.1421.09.2023RQ1049-01Výroba - trasování výroby

Přidáno nové UDF:  "Kontrola vydaného materiálu při dokončení" (U_VCZ_9475)

- karta artiklu
- karta zdroje
- řádek kusovníku
- řádek montážní zakázky.

Při vytváření MZ pomocí VRIS se hodnota pole přenáší z řádky kusovníku do řádku prod.zakázky    

Při ručním vytvoření kusovníku se hodnota UDF standardně přenáší z karty artiklu.

A při ručním vytvoření MZ přenos se hodnota přenáší z řádků kusovníku.


AnoAno
2309.1421.09.2023RQ1031-31Integrace AllegroPřidána aktualizace Allegro objednávky - předání informace o zásilce - pomocí spec. alertu na přidáním dodávkyAnoAno
2309.1421.09.2023RQ1049-01Výroba - trasováníPřidáno kontext.menu "Evidence hlášení z výroby" nad montážní zakázkou MZ,

které otevře formulář "Evidence hlášení výroby", předvyplní číslem MZ a spustí refresh okna pro zobrazení dat


--
2309.1211.09.2023RQ1155-04Servis LINETOštřeno chybové hlášení při otevření dokladu objednávka
--
2309.1211.09.2023RQ1120-00Implementace Specifických operací - EMPL2BPCONTUPD - aktualizace kontaktů OP dle pracovníků
Přidána spec.operace ITMUOMTRANSUPD, která:

- při vytvoření pracovníka(ID, Jméno, Příjmení) přidá jako kontaktní osobu do kmenových dat obchodního partnera.
- při změnách pracovníka (Jméno, Příjmení, Aktivní pracovník) funkce provede příslušnou aktualizaci na kontaktní osobě v kmenových datech OP.

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---EMPL2BPCONTUPD---aktualizace---kontaktu---OP---dle---pracovniku.html


-Ano
2309.1004.09.2023RQ1049-42Montážní zakázky - změna termínu výrobyOpraveno čtení kalendáře - zohledněno zadání kalendáře rozsahem
--
2309.1004.09.2023RQ1120-00Alerty - implementace specifických operací

Přidána spec.operace ITMUOMTRANSUPD, která po přidání/aktualizaci  artiklu

- zkontroluje zadané MJ  (Název nákupní MJ, Název prodejní MJ, Název MJ)
- dohledá v UDT @VCZ_UOM (Vcz měrné jednotky )odpovídající překlady do dalších jazyků
- zadá odpovídající překlady do OMLT pro daný artikl, pole a jazyk.  (vyplnit glóbus nad polem název MJ)


Nutný RQ1152-26AnoAno
2309.1004.09.2023RQ1120-00Alerty - implementace specifických operací
Přidána spec.operace ITMUOMTRANSUPD, která:

- při vytvoření pracovníka(ID, Jméno, Příjmení) přidá jako kontaktní osobu do kmenových dat obchodního partnera.

- při změnách pracovníka (Jméno, Příjmení, Aktivní pracovník) funkce provede příslušnou aktualizaci na kontaktní osobě v kmenových datech OP.

Kód OP pro kontaktní osoby je parametrem alertu.

obrazek.png
2309.1004.09.2023RQ1031-35Integrace Baselinker

Aktualizovan vytváření zakázek z BL - přidána možnost ručního načtení objednávek z BL, upraveno vytváření zakázky - dohledán default adresy pro intrastat


--
2308.1525.08.2023RQ1155-04Servis LINET

Rozšířeno o UDF a UDT ""

Na doklad objednávka přidána záložka "Linet EDI Dispatch" a její plnění z UDT "@LIN_EDI_DISPATCH",

dále přidány na hlavičku dokladu 2 UDF "EDI Linet OC status"  a "EDI Status",

a přidáno tlačítko "Modification Change log",  které vyvolá zobrazení okna s gridem, kde jsou zobrazena vybraná pole řádků dokladu dle zadaného SQL query,

nalezené rozdíly jsou označeny červeně - rozdíly mez SBO a EDI hodnotou.

SQL query je zadané v AddOnu, pokud by bylo nutné jej změnit použít i uživatelský dotaz - nutné nastavit ve VCZ_RPT_SETP takto:

Modul:1155-04, Typ:ML Jméno reportu:Název uživ.dotazu (v živ.dotaz bude filtr na DocEntry)


AnoAno
2308.1425.08.2023RQ1049-00Výroba - Generování montážní zakázek

Do nastavení výroby (@VCZ_MSETP) přidáno pole "Generovat MZ se SN na 1 ks"   (Vytvoření všech polí SETP tabulky je v rámci RQ1049-05 - Výroba technologie).

Doplněna funkce, která místo jedné MZ na X kusů vytvoří sekvenci X MZ po 1 ks, pokud má výrobek zapnutu správu dle sériových čísel.

Stejně funguje v případě vytváření podřízených MZ, pokud má daný polotovar zapnutu správu dle sériových čísel.


Tato změna je zapracována v procesu generování MZ z prodejní zakázky i z Doporučení MRP.

Funkcionalita je aktivní, pokud je v nastavení zapnuta volba "Generovat MZ se SN na 1 ks"


2308.1425.08.2023Oříznutí nadměrně dlouhého textu SBO zprávy/e-mailu

Řešení pro chybu '-1016/Neplatná hodnota v poli (ODBC -1016)' při vytváření DI-API SBO message ve VRISu.

K chybě dojde při délce > 258 000 znaků; dle SDK je limit OALR.UserText 64 000 znaků (ve skutečnosti 65 536 znaků - na tuto délku SDK string ořízne).

Zatím jen do metody VczSBOCommon.CreateSBOMessageEx je přidáno zkrácení textu zprávy na cca. 64 000 znaků; na konec textu je připojeno info o zkrácení.

                

--
2308.1322.08.2023RQ1004-19Raiffeisenbank MulticashOpraven export příkazu v cizí měně plnění hlavičky
--
2308.1322.08.2023RQ1004-C9Fio banka XML

Opraven export diakritiky do XML


--
2308.1322.08.2023RQ1084-G1Načítání dat z webslužby FINSTAT

Uložení DIČ z Finstat na kartu OP.
Podle nastavení zdrojového IČO, podle kterého se provádí vyhledání.


VCZ_SETP."RQ1084-G1 Zdroj IČO   = 1  (VatIdUnCmp)

z FinStat:

IČ DPH = OCRD.LicTradNum
DIČ = OCRD.AddID

nebo 

VCZ_SETP."RQ1084-G1 Zdroj IČO   = 1  (AddID)

z FinStat:

IČ DPH = OCRD.LicTradNum

DIČ = OCRD.VatIdUnCmp


2308.1322.08.2023RQ1031-51EDI - integrace dokladů

vytvořeno nové UDF VCZ_5625  na hlavičce dokladu

char(3),  platné hodnoty: 83 - Finanční,   381 - Reklamační (default)

Slouží k určení typu dobropisu při exportu EDI zprávy INVOIC na dokladu Prodejní dobropis

Nutno zohlednit v odpovídajícím scénáři EDI-RIN2File

Ano-
2308.1322.08.2023RQ1016-15Tisk štítků nad doklady a kartou artiklu

Doplněna možnost nastavení, zda se má report tisknout po přidání dokladu.

Existující volba "Aut.tisk reportu - přidání" A/N byla rozšířena o možnost "Na dotaz".

Pro konkrétní typ dokladu (okno) lze u definovaných reportů nastavit, zda se mají tisknout po přidání, případně zda se má systém před tiskem zeptat.
Pokud je nastaven aut.tisk více reportů a aspoň jeden má nastaveno "Na dotaz", zobrazí se dotaz a okno pro výběr reportu.
Pokud je nastaven aut.tisk u více reportů a všechny bez dotazu, vybere se výchozí report.
Řešení zohledňuje rozdělení nastavení reportů pro různé uživatele.


image.png


Další úpravy:

- Pokud uživatel ve výběru řádků k tisku nevybere žádný a stiskne OK - vytisknou se všechny.

- Při tisku nad kartu artiklu se sledováním šarží se k výběru pro tisk nabídnou jen šarže skladem

- Nově je umožněno výběru a tisk řádků se šarží zároveň s řádky se sériovým číslemAnoAno
2308.1014.08.2023RQ1049-00Výroba - Seznam komponent

Okno "Seznam komponent - kritéria výběru"

Rozšíření polí pro zadání kódu artikl z 20ti na 50 znaků.

--
2308.1014.08.2023RQ1049-00Výroba - Kalkulace materiálu a práce

zvětšení pole pro kód artiklu z 20ti na 50 zn. v UDT 


Ano-
2308.1014.08.2023RQ1116-00VCZ Plánování úloh - Spec.úloha BPRPTEMACT

Doplněna možnost definovat nové parametr úlohy:

SUBJECT - Předmět mailu zákazníkovi
BODY - Text mailu zákazníkovi
INT_SUBJECT - Předmět interní výstrahy o chybách (Default: "Chybové hlášení - BPRPTEMACT")
INT_MAILLIST - MailList, ve kterém jsou definováni adresáti interní výstrahy (odkaz do VCZ_MAILLIST_SETP)
TRANSACTION - Y/N - Zapne/Vypne transakci přes všechna zprávy a činnosti (Default kvůli zpětné kompatibilitě je "Y")

Zpětná kompatibilita:
Stávající dva parametry se zadávají bez názvu odděleny středníkem:   Předmět mailu;Text mailu
Dokud nedojde k přenastavení funguje beze změny.


-Ano
2308.1014.08.2023SYSTEMSYSTÉM - určení jazyk addonu dle nastavení Company a Uživatele

Problém:   Po upgrade SAP na FP2305 jsou všechna okna addonnu zobrazena v AJ byť je systém v CZ


Řešení 

Problém je ve FP 2305.
Po připojení addonu k SBO není v objektu vyplněn jazyk  (oCompany.language) správně dle nastavení ale je vždy 3 - English.

Přidáno načtení nastavení SBO do globální struktury (CmpGeneralSettings.Language) addonu a řízení překladů pomocí této hodnoty místo systémového oCompany.language.


select T0.USER_CODE, coalesce(T0."Language", T1."Language", T2."Language", 3) as "Language" from OUSR T0
left outer join OUDG T1 on T0."DfltsGroup" = T1."Code"
left outer join CINF T2 on (1=1) 
where T0.USER_CODE = 'manager'--
2308.1003.08.2023RQ1084-87Aktualizace vlastníka na prodejních a nákupních dokladech

a) Funkcionalita automatické změny vlastníka dokladu rozšířena na okna Požadavek na vrácení příjmu a Požadavek na vrácení dodávky


b) Doplněna možnost nastavení spouštění JEN po přidání dokladu
  Výchozí (původní řešení) aktualizuje vlastníka při každé aktualizaci prodejního/nákupního dokladu.  
  Pokud bude požadováno měnit jen při přidání dokladu, přepne se hodnota pole "RQ1084-87 Změna vlastníka"  na "A - pouze při přidání".
image.png


Ano-
2308.1003.08.2023RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha CRESERVCONTRACT - vytvoření serv.smluv ke kartám vybavení z dokladu

- Opravena chyba HANA syntaxe v kódu alertu.

- Doplněno zpracování zdrojových faktur s base dodávkami. 

Od VRISu 2308.10

--
2307.1431.07.2023RQ1031-35Integrace Baselinker

Upravena funkčnost:

1. Rozšířena funkčnost pro vytváření zakázek o B2B - přidán B2B zákazník do nastavení a zohledněn při vytváření zakázek:

   Jako rozlišení B2B zákazníka je použit příznak "požaduje fakturu", B2B zakázky jsou vytvářeny jako neschválené.

2. Deaktivace artiklů - upravena SQL procedura
    Postup  při deaktivaci
    V SAP B1 uživatel odškrtne vlastnost "Amazon",uloží artikl a provede aktualizaci množství v BL (kontextovým menu BL - aktualizace ceny a dostupnosti)
    Integrace nezruší zalistování, ale odešle do Baselinkeru stav skladu 0.AnoAno
2307.1431.07.2023RQ1060-18Doporučení zakázky - sumační pole pro počet palet a celkovou částkuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1060---18---Doporuceni---zakazky---sumacni---pole---pro---pocet---palet---a---celkovou---castku.html
--
2307.1431.07.2023RQ1084-G7Výpočet marže na dokladu nabídka ABAmet

Aktualizace uživatelských polí v nabídce pro marži: marže, marže % a potenciální provize.


https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---G7---Vypocet---marze---na---dokladu---nabidka---ABAmet.html

-Ano
2307.1431.07.2023RQ1179-00Evidence docházky

Přidáno stahování docházky z WS Giriton pomocí plán.úlohy,

přidáno stahování čísleníku Druhy aktivity pomocí plán.úlohy.


AnoAno
2306.1028.07.2023RQ1031-26Integrace s 3rd party logistics
Přidáno nové UDF U_VCZ_522F "Zafixovat datum expedice" do okna BL, umístěno pod pole "Povoleno odeslat se ZF"

--
2307.1326.07.2023RQ1016-15Tisk štítků

oprava tisku výchozího reportu z modulu  10161-15

--
2307.1326.07.2023RQ1084-E3Evidence poplatků za elektro odpad a autorské poplatky

Na hlavičku dokladu bude přidáno nové uživatelské pole "Poplatky zahrnuty v ceně", kterým se určuje zda jsou poplatky zahrnuty v ceně nebo zda jsou poplatky zvlášť,
tj.vytvoří se pro ně nový řádek s poplatkem.

Na nabídkách je nastaveno toto pole defaultně na "Poplatky zahrnuty v ceně" =Ano.

Ano-
2307.1326.07.2023RQ1084-37Zobrazení rozšířené disponibility artiklu z okna karty artiklu

Doplněna možnost spustit  dotaz "Diponibilní množství rozšířené" pomocí kontext.menu z prodejních dokladů,

nutné kliknout do řádku a spustit kontext.menu

--
2307.1326.07.2023RQ1004-C9Fio banka XMLUpraven export - vynechána diakritika u adresy
--
2307.1326.07.2023RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha CRESERVCONTRACT - vytvoření serv.smluv ke kartám vybavení z dokladu

Implementace alertu CRESERVCONTRACT, a souvisejících úprav, pro automatické vytváření servisních smluv po přidání Dodávky, Faktury. 


Popis je na wiki:

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---CRESERVCONTRACT---vytvo%C5%99en%C3%AD---serv---smluv---ke---kart%C3%A1m---vybaven%C3%AD---z---dokladu.html


AnoAno
2306.1611.07.2023RQ1151-00Integrace ELO

Úprava nastavení připojení k na ELO - použití HTTPS.  Nastavení pomocí URL index serveru.
Doplněna možnost zadat připojení jediným URL - místo Server/Port/Archiv
Při zadání URL se znepřístupní původní pole 

image.png
AnoAno
2306.1611.07.2023RQ1107-08Servisní modul - karta modelu

Přidáno nové okno Karta modelu, z okna Servisní hlášení (VCZ Servis) umožněn proklik na Kartu modelu,

dále umožněno vybrat díly ze seznamu (BOM) konkrétního modelu při zadávání do serv.hlášení


https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1107---08---Servisni---modul---karta---modelu.html


AnoAno
2306.1611.07.2023RQ1125-56Evidence a zpracování balících předpisůRozšířeno o možnost generovat uživatelská čísla štítků, pomocí tl. v okně rozpisu balení
--
2306.1611.07.2023RQ1004-B0Zpracování banky - řešení s ukládáním výpisů do UDTRozšířena funkčnost pro zpracování bank.výpisů

přidán sloupec do okna pro zpracování bank výpisu  "Poznámky v deníku" ("Journal remarks") .
Pokud je v něm vyplněn nějaký údaj propíše se na vytvářené platbě do pole "Poznámky v deníku"

Viditelnost sloupce v okně (v matrixu) se řídí nastavením v UDT @VCZ_SETP pole "RQ1004-00 Zobr.sloupec pozn.de"
AnoAno
2306.1611.07.2023RQ1117-19Kusovník - Snapshoty kusovníků

Rozšířeno o funkčnost pro import kusovníků z XLS souboru--
2306.1611.07.2023RQ1128-01Výroba - Kalkulace cen výrobku - přepočet laku povrchu a řeziva
Funkčnost pro přepočet laku a řeziva k řádku kalkulace ceny
https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1128---01---Vyroba---Kalkulace---cen---vyrobku---prepocet---laku---povrchu---a---reziva.html
Ano-
2306.1528.06.2023RQ1049-00Kalkulace materiálu a práce

Upraveno ukládání měny pro zobrazení typu souhrn, přidáno zobrazení měny v okně

--
2306.1426.06.2023RQ1004-D1El.Banka - zpracování výpisů - NordicZměněn sloupec s vlastností 4 OP  na vlastnost 5 OP--
2306.1320.06.2023RQ1084-86Hromadné odstranění řádkůOpraveno mazání řádků u dokladů

--
2306.1219.06.2023RQ1084-57Načítání dat z ARES do karty OP - možnost nastavení názvu adresy a plnění dodací adresy

Doplněny dvě nové pole pro nastavení úpravy (ve VCZ_SETP)

"RQ1084-57 ARES ID adresy"                     - definuje ID adresy, pod kterým se importuje adresa z ARES  (výchozí prázdné = původní funkce)
"RQ1084-57 ARES Dodací adresa"  (Y/N) - definuje, zda se zároveň založí i dodací adresa  (výchozí N = původní funkce)

image.png

Nastavení upravuje funkci aktualizace karty OP pomocí menu nad kartou OP i pomocí plánované úlohy.

Popis funkce:

Pokud je "RQ1084-57 ARES ID adresy" prázdné, pak se adresa načtená z ARES uloží pod názvem vytvořeným z složením: město,  ulice + číslo.
Při načtení změněné adresy z ARES se vytvoří nová adresa, předchozí zůstane beze změny.

Pokud je "RQ1084-57 ARES ID adresy" vyplněno,  pak se adresa načtená z ARES uloží na kartu OP pod zde uvedeným názvem.
Při načtení změněné adresy z ARES se existující adresa s takto nastaveným názvem zaktualizuje.

Pokud je zaškrtnuta volba  "RQ1084-57 ARES Dodací adresa" vytváří se z dat načtených z ARES zároveň i dodací adresa, pod stejným názvem.
Tato volba je použitelná pouze pokud je vyplněno "RQ1084-57 ARES ID adresy".

AnoAno
2306.1219.06.2023RQ1049-05Výroba - Technologie

Přidáno na kartu artiklu (OITM) a kartu zdroje (ORSC) UDF:

"VCZ_5611", "Dimenze 1", SAPbobsCOM.BoFieldTypes.db_Alpha, 8
"VCZ_5612", "Dimenze 2", SAPbobsCOM.BoFieldTypes.db_Alpha, 8
"VCZ_5613", "Dimenze 3", SAPbobsCOM.BoFieldTypes.db_Alpha, 8
"VCZ_5614", "Dimenze 4", SAPbobsCOM.BoFieldTypes.db_Alpha, 8
"VCZ_5615", "Dimenze 5", SAPbobsCOM.BoFieldTypes.db_Alpha, 8

Při vložení artiklu nebo zdroje do řádku kusovníku nebo řádku MZ ručně v klientu uživatelem, zkopíruje příslušné dimenze z karty do řádků, pokud jsou vyplněné.

Pokud vna kartě vyplněné nejsou, dimenze se nekopírují a tak nepřepisují už existující hodnoty.

AnoAno
2306.1219.06.2023RQ1004-D6Automatické stažení výpisu z WS RB DatabankingOpraveno automatické stažení výpisu z RB WS - zohledněna změna znaménka platby u odeslaných plateb

--
2306.1105.06.2023RQ1175-00Prodej - aktualizace termínu dodání

Upraveno - přidána možnost ve filtru vybrat více kódů skladů, přidán filtr na vlastníka objednávky a zakázky,

nutná nová verze SQL procedury

Ano-
2306.1001.06.2023RQ1031-34Integrace EDE Internationalhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1031---34---Integrace---EDE---International.html
AnoAno
2306.1001.06.2023RQ1084-D2Kopírování komponent adresy objednávky ze zakázky

 Odstranění Linet polí z této úpravy.

--
2306.1001.06.2023RQ1084-17Kontrola existence zálohy OP při zaúčtování faktury

Úprava dohledání zaplacených požadavků na zálohu (po uzavření Daňového dokladu k záloze dobropisem)


--
2306.1001.06.2023RQ1004-B0FK Lišty - Zpracování výpisu- okno Výběru úhrad
Připraveno rozšíření možností pro zpracování výpisů v okně "Výbě úhrad" o vytváření plateb bez reference s vyplněním kontrolního účtu ve vytvořené platbě.

Do nastavení UDT "@VCZ_SETP" přidán sloupec s názvem "RQ1004-00 Kontr.účet bez ref."

S těmito hodnotami:

Y - Ano  - umožní, při výběru "platby bez reference", zadat kontrolní účet

M - Ano povinné - u akce vytváření plateb bez reference, je povinné zadat kontrolní účet

N - Ne (default)AnoAno
2306.1001.06.2023RQ1125-59Karta artiklu - úpravy uživ.polí u příloh

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---59---Karta---artiklu---upravy---uziv---poli---u---priloh.html

Rozšíření pro RQ1116-10 Spec.úloha - SENDSAFELIST odeslání bezpečnostního listu pro verze SBO 9x

--
2306.1001.06.2023RQ1116-10Spec.úloha - SENDSAFELIST odeslání bezpečnostního listu

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---10---Spec---uloha---SENDSAFELIST---odeslani---bezpecnostniho---listu.html

AnoAno
2306.1001.06.2023RQ1004-32El.banka - Unicredit MulticashUpraven příkaz v cizí měně - přidán spec.parametr pro typ platby -MCMMTYPPLATBY=120, který nastavíme v UDT @VCZ_PMET_SETP sloupec "Dodatečné parametry"

není-li nastaven - defaultní typ platby je 001 (původní hodnota)


-Ano
2306.1001.06.2023RQ1004-32El.banka - Unicredit Multicash

Přidáno čtení reference z řádku výpisu v cizí měně - logika čtení je následující:

Pokud je v podsekci ?24 uvedena numerická hodnota - použije se jako VS, bez počátečních nul.

Není-li uvedena, načte se numerická hodnota z podsekce ?25, opět bez počátečních nul.


--
2306.1001.06.2023RQ1004-C3Import speciálních výpisů


Upraven import formátu "ČSOB Terminály XML" z xml výpisu - přidána možnost importovat údaje pro VS z pole variable_symbol_2 (původně variable_symbol)

Nastavením těchto hodnot v UDT "@VCZ_EB_FORMATDEF":

Bankovní formát: ČSOB Terminály XML

Dodatečné parametry: CSOBXMLUSEVS2=YES


-Ano
2306.1001.06.2023RQ1004-41El.banka - SEPA

Upravena funkčnost pro export SEPA plateb - použito podobné obecné řešení jako u plnění pole reference (EndToEndId),

při plnění poznámky:

<RmtInf>

        <Ustrd>/VS/2306</Ustrd>

</RmtInf>

kde nastavíme požadovaný tvar v XML předloze do sekce <Ustrd>/VS/xxxx</Ustrd> a výsledkem bude /VS/123456 kde 123456 je VS-Ano
2305.1216.05.2023RQ1075-09VCZ Oprávnění - rozšíření na Komponenta adresy

Rozšíření funkce VCZ Oprávnění (RQ1075-09) o pole v Komponentě adresy:

- Tabulka nastavení Oprávnění k objektům umožňuje vybrat typ Komponenta adresy.
- V tabulce nastavení Oprávnění k objektům- úrov. se definují neaktivní/neviditelná pole standardně pomocí odkazu na pole formuláře (Item a Column)
V okně Komponenta adresy je Item 10000003 a jednotlivá pole jsou Columns. Viz screenshot a ukázka nastavení.

V poli Poznámka lze zadat string: -NOFOLDERSNORFRAMES-  pro zrychlení funkce v okně, pokud nejsou definovány přístupy k celým záložkám.

image.png


image.png

image.png


AnoAno
2305.1216.05.2023RQ1120-00ALERT - AUTDOCS - doplnění přenosu přepravného do řádku ZF

Pokud je definována úloha AUTDOCS, aby vytvářela doklad typu Požadavek na zálohu, pak lze nastavit přenos případné částky uvedené v přepravném do řádku vytvářené zálohové faktury.
Každý řádek přepravného se zapíše do samostatného řádku ZF s tím, že je přenesena kompletní částka a kód daně.


Do nastavení Alertů do pole Parameters přidat nový parametr ZFEXPENSEITEM
Př: ZFEXPENSEITEM=X_EXPENSE,  kde "X_EXPENSE" je kód zástupného artiklu, použitého pro zápis přepravného do řádku.

image.png
-Ano
2305.1216.05.2023RQ1004-C7Formát Citibank CDFF XML

Upraven import výpisu - dohledání VS z řádků výpisu dle specifického nastavení je řešena pomocí spec.parametru "SPECIALVSDEF" ve sloupci "Dodatečné parametry" v UDT "@VCZ_PMET_SETP", toto nastavení se uplatní jen u tohoto formátu

Příklad nastavení vypadá takto: SPECIALVSDEF=INTERNAL#.23

Což znamená vyhledat VS v popisu v řádcích, které obsahující string "INTERNAL" a zároveň string ".23", kde VS musí začínat 23 a načtou se všechny numerické znaky za "."-Ano
2305.1216.05.2023RQ1116-09Plánování úloh - Spec.úloha CEBBC - stahování výpisů z webové služby CEBBC ČSOBOpravena kontrola při stahování seznamu souborů z banky
--
2305.1002.05.2023RQ1116-00Často se neodešle se fakturaVCZ Alerty - spec.úloha AUTFAK - oprava nefunkční náhrady tagů ve VCZ Nastavení tisku

Oprava nefunkčního nahrazování tagů {ObjType}, {DocEntry}, {DocNum} ve "Volby tiskárny" a "Všeobecná nastavení" ve VCZ Nastavení tisku, pro alert AUTFAK (tisky pro faktury vygenerované pl.úlohou AUTFAK).

--
2305.1002.05.2023RQ1031-33Integrace Mall
Přidána volba pro možnost vytvářet zakázky včetně/bez dopravného, uvedeného ve zdrojovém dokladu.
Volba přidána do UDT @VCZ_WS_INT_SETP, "Přebírat přepravné z marketplace" defaultní stav je "Y" tj. včetně dopravného
AnoAno
2304.1127.04.2023RQ1084-G4Prodejní faktura - interní doklad pro alokaci výnosů

Přidána funkčnost pro vytváření přeúčtování výnosů k prodejní faktuře

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---G4---Prodejni---faktura---interni---doklad---pro---alokaci---vynosu.html


Ano-
2304.1526.04.2023RQ1004-D2Speciální zpracování banky - hromadně na účet při automatickém zpracování

Opraveno vytváření dokladů pro platby na účet - oprava duplikace, pokud jsou platby jen typu došlá

--
2304.1424.04.2023RQ1004-D1Speciální párování Nordic

Rozšířeno - přidán sloupec vlastnost 4 z karty obchodního partnera s názvem  "Migrace".

Pokud bude v řádku v tomto sloupci  uvedena vlastnost 4 a fin.účet u OP bude "311030200",

bude zobrazen dialog uživateli


--
2304.1320.04.2023RQ1031-28Výběr výdejního místa pro zakázku odběratele

Přidán funkčnost pro výbě výdejního místa pro zakázku odběratele

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1067---05---Vyber---vydejniho---mista---pro---zakazku---odberatele.html

AnoAno
2304.1217.04.2023RQ1031-21UDF pro SalesForce - Linet

Pro SFS - Integrace Saleforce field service - sales order přidány 3 nová UDF:

"Salesforce Workorder ID" a "Source System" do hlavičky dokladu, "SalesForceLineId" do řádku dokladu

Ano-
2304.1217.04.2023RQ1084-G4Prodejní faktura - interní doklad pro alokaci výnosůNa řádek interního dokladu přidáno nové UDF "SourceTransID", které se plní údajem TransId ze zdrojového interního dokladu (účtování faktury)
Ano-
2304.1111.04.2023RQ1084-D4Alza Dropshipment - automatické potvrzení zakázky po vytvoření DL

Nová úloha alertu - DN2ALZAWS

Po přidání (aktualizaci) DL dojde k odeslání informace o expedici zásilky na API ALZA Dropshipment.

ObjType = 15
Trigger Action = Add
Trigger filter =   CANCELED = 'N' AND (CardCode = '61300-99')
ID spec.operace = DN2ALZAWS Parametr:  ACTTYPE=SD


Alternativně pro další odesílání stavů:

Nad DL:  "ACTTYPE=DRD" pro vrácení dodané zásilky 

nad Order "ACTTYPE=DRR" - nad zrušenou zásilkou 

Tyto stavy se odesílají pomocí kont.menu. Proto není nutné takový alert nastavovat, nebude-li přímo požadováno zákazníkem

2304.1111.04.2023RQ1021-01Souhr.hlášení export do XML

Upraven export souhrnného hlášení - přidána možnost, dle nastavení v UDT @VCZ_SETP "RQ1021 Použít znak pro Kód pl.". 

Pokud je nastaveno jsou při exportu použity místo kódů ve VCZ_DPHEXP_SETP (Kód plnění), standardní SBO kódy,

nastavitelné v nastavení Kódů DPH ve sloupcích "Dodávka zboží" a "Dodávka služeb".

AnoAno
2303.1628.03.2023RQ1084-G3Automatizované otevření asistenta poptávek z požadavkuOpraveno přenášení datumu do astsitenta - použit datum "Platí do" (DocDueDate)
--
2303.1628.03.2023RQ1054-56Rozeslání potvrzení salda - přímé odeslání nebo plán.úlohou

Opraveno vytváření názvu přílohy (soubor s reportem), aby bylo možné exportovat stejný výkaz několikrát.

Upravena uložená procedura RQ1054-56_VCZ_SALDO_OPLIST*.sql

--
2303.1527.03.2023RQ1031-27Katalogová čísla - synchronizace přes UDT

Přidáno nové tlačítko "Synchronizace" na formulář Katalogová čísla OP

Po stisknutí se zapíše do nové UDT záznam, který aktivuje synchronizaci kat.čísel daného OP nebo daného Artiklu (podle toho na jaké záložce je okno a jaký artikl/op je ve filtru)


Ano-
2303.1527.03.2023RQ1120-00VCZ Alerty - specifické úloha CREDOCSPOS

Do CREDOCSPOS - přidána kontrola licence EET.
Aby fungovala bez EET.

Ano-
2303.1213.03.2023RQ1120-00Implementace Specifických operací - MALLWS
Rozšířen spec.alert MALLWS o funkčnost pro aktualizaci stavu objednávky  MALL - metoda OrderUpdate
AnoAno
2303.1213.03.2023RQ1107-02Integrace s webservice LGÚpravy LG WS metod - fáze 2AnoAno
2303.1213.03.2023RQ1031-31Integrace Allegro

Opraveno plnění pole kontaktní osoba (U_VCZ_7815) - plní se takto: buyer_firstName buyer_lastName buyer_companyName

Zároveň omezen počet znaků pro plnění na 50 znaků

--
2303.1213.03.2023RQ1084-G3Automatizované otevření asistenta poptávek z požadavku

Automaticky otevře a předvyplní aistenta poptávek z požadavku na objednávku

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---G3---Automatizovane---otevreni---asistenta---poptavek---z---pozadavku.html

--
2303.1213.03.2023RQ1004-A8Odeslání avíza o platbách do příkazu k úhradě

Přidána funkčnost pro odeslání Avíza z vybraných řádků v příkazu k úhradě

- reportu ze seznamu plateb na E-mailové adresy dle kontaktních osob na původních dokladech.

Reporty jsou seskupeny dle emailů

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---A8---Odeslani---aviza---o---platbach---do---prikazu---k---uhrade.htmlAnoAno
2303.1213.03.2023RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha AUTDOC - automatické vytváření dokladů


Rozšíření úlohy AUTDOCS


Přidáním parametru  CREATEPAYMENT=TRUE  a zadáním typu cílového dokladu TargetType = 24 nebo 46 lze aktivovat vytvoření platby k existujícímu dokladu, který je definován pomocí query (DocsQuery - BaseType, BaseEntry), v plné výši otevřeného zůstatku.

Použije se například při vytvoření automatické odeslané platby po přidání dobropisu. Platba musí být typu Bankovní převod a nebo Kreditní karta.
DocsQuery musí vracet pro každý doklad jen jeden řádek (BaseLine = -1). To je rozdíl proti vytváření navazujících dokladů, kde se vyjmenují řádky základního dokladu (BaseLine)).

Příklad parametrů pro Alert:

CREATEPAYMENT=TRUE;DocsQuery=SELECT T1."CardCode", '46' AS "TargetType", '0' as "TargetDownPaymentType", T1."ObjType" AS "BaseType", T1."DocEntry" AS "BaseEntry", -1 AS "BaseLine", 'N' AS "GroupDocs", 0 as "PaymentType", T1."DocNum" as "PayRef1", T1."NumAtCard" as "PayRef2", T1."NumAtCard" as "PayCounterRef", T1."NumAtCard" as "PayVCZ_7042", CASE when DocCur = 'CZK' then '211100' else '211300' end as "PayTransferAcc", T1."NumAtCard" as "PayTransferRef", '' as "PayCreditCard", '' as "PayCreditCardNum", '' as "PayCreditCardValid", '' as "PayVoucherNum" FROM ORIN T1  WHERE T1."DocEntry" = {DocEntry}

Parametry v DocsQuery:

2303.1107.03.2023RQ1115-00Hodnocení pracovníků z Traceru

RQ1115-00 Plánování úloh - Spec.úloha GALMM3 - hodnocení pracovníků z Traceru

Oprava určení počtu dávek za směnu.

--
2303.1107.03.2023RQ1031-31Integrace Allegro
Opraveno plnění DIČ  - nově použita property FederalTaxID
--
2303.1006.03.2023RQ1116-07VCZ Plánované úlohy - spec.úloha BPREGDPH_EX - Registr DPH

Při přidávání účtů zveřejněných v registru DPH na kartu OP, pokud jde o účet s kódem banky s nastaveným kódem země jiným než výchozím CZ (např. SK), nejde účet přidat bez zadání kódu země (chyba při aktualizaci OP: Zadejte platný kód  [OCRB.BankCode] , 'XXXX') ).

Přidáno vyplnění kódu země (CZ/SK, lze-li zjistit z IBAN z registru DPH), při přidávání účtu. 

--
2303.1006.03.2023RQ1049-00VýrobaUpraven výbě na kartě pracoviště, do uzložení pracoviště přidána transakcce, pro eliminaci problémů
--
2302.1327.02.2023RQ1116-00VCZ Plánování úloh - Spec.úloha FILEDOCATTC

Technická úprava:
Doplnění čekání po uložení přílohy před přesunem do složky Backup

--
2302.1327.02.2023RQ1084-E3Poplatky za elektroodpad
Připraveno rozšíření o nová pole"Váha elektro" a "Váha baterie",přidané do UDT "VCZ_POPL_ELEODPAD", "VCZ Elektroodpad poplatky",
na kartu artiklu a do řádku prodejních dokladů.

Funkčnost plnění je stejná jako u klasického poplatku za elektroodpad.

Tj. Pokud je "Váha elektro" a "Váha baterie" vyplněna pouze na skupině, tak se bere platná hodnota ze skupiny.
V případě, že je  "Váha elektro" a "Váha baterie" naplněna na kartě artiklu z řádku, tak se vezme z karty artiklu.

Jestliže na řádku dokladu vybereme Manuálně zadanou sazba, lze pak ručně "Váha elektro" a "Váha baterie" upravit, a ta se již nebude aktualizovat.AnoAno
2302.1327.02.2023RQ1084-G0ABAmet úpravy na dokladechOpraveno řešení přidán filtr na uživatelské formuláře u dokladů (-139,..)


--
2302.1327.02.2023RQ1125-05Speciální výběr artiklů pro uživateleOpraveno handlování skladových dokladů a přeskladnění--
2302.1327.02.2023RQ1084-D2O2O - rozšíření správy adres

Přidáno nové UDF  do adresy OP a adresy dokladů :Address SAPB1 ID

Přidáno přenášení nového UDF data z adresy na zakázce do adresy na nákupní objednávce

Ano-
2302.1221.02.2023RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha AUTDOC - automatické vytváření dokladů

Rozšíření úlohy AUTDOCS

Přidáním parametru  CREATEPAYMENT=TRUE  lez aktivovat vytvoření platby k vygenerovanému dokladu v plné výši otevřeného zůstatku.
Použije se například při vytvoření zaplaceného požadavku na zálohu k prodejní zakázce. Popis nových parametrů v DocsQuery v techn.popisu
Platba musí být typu Bankovní převod a nebo Kreditní karta.

Příklad parametrů pro Alert:
CREATEPAYMENT=TRUE;DocsQuery=SELECT T1."CardCode", '203' AS "TargetType", '0' as "TargetDownPaymentType", T1."ObjType" AS "BaseType", T1."DocEntry" AS "BaseEntry", T2."LineNum" AS "BaseLine", 'N' AS "GroupDocs", T1."DocNum" as "PayRef1", T1."NumAtCard" as "PayRef2", T1."NumAtCard" as "PayCounterRef", T1."NumAtCard" as "PayVCZ_7042", '221100' as "PayTransferAcc", T1."NumAtCard" as "PayTransferRef", '' as "PayCreditCard", '' as "PayCreditCardNum", '' as "PayCreditCardValid", '' as "PayVoucherNum" FROM ORDR T1  INNER JOIN RDR1 T2 ON T1."DocEntry" = T2."DocEntry"  WHERE T1."DocEntry" = {DocEntry}

Viz techn.popis:

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---AUTDOCS---automatick%C3%A9---generov%C3%A1n%C3%AD---doklad%C5%AF.html

-Ano
2302.1221.02.2023RQ1010-00DPH Přiznání export

Opraven export KH - chybové hlášení

--
2302.1115.02.2023RQ1031-33Integrace Mall
Upraveno řešení, přidány další pole do CreateProduct (zalistování) - čár.kód, hmotnost a rozměry.
přidáno nastavení SalesType pro vytvářené zakázky - nazákladě B2B a B2C se neplní(B2B - cena se plní dle SBO) nebo se plní (B2C) cena dle ceny na portálu
Upravena altualizace dostupnost - změna stavu prodeje
AnoAno
2302.1006.02.2023RQ1004-65Zpracování banky - Dobropisy - párování a přík.k úhraděUpraven formulář pro výběr dokladů, přidán "proklik" na doklad a OP
??
2302.1006.02.2023RQ1004-65Zpracování banky - Dobropisy - párování a přík.k úhradě

Připravena úprava, která umožní vyplnit "Jméno OP" při plnění řádků z okna "Zaplatit dobropisy".

Podmínkou je nastavit pole z hlavičky dokladu (tab.ORIN) @VCZ_PMET_SETP v poli "Dodatečné parametry" : CNBPNAMEBYDOCFIELD=U_VCZ_0271RQ1004-65_VCZ_PMET_SETP.png

Následně bude do řádku vyplněna hodnota z tohoto pole.


-Ano
2302.1006.02.2023RQ1031-31Allegro integrace

Do způsobů platby (OPYM)  bylo přidáno uživ.pole "VCZ_7940", "Marketplace: ID metody" pro nastavení ID typu platby.

Na základě tohoto nastavení je při vytváření zakázky dohledán způsob platby a nastaven ve vytvářené zakázce.

Pokud při vytváření zakázky není nalezen způsob platny, je zapsáno hlášení do logu

AnoAno
2301.1331.01.2023RQ1054-04Nabídky OP - zobrazení na kartě Opravena pozice přidaných polí pro "Rámcové smlouvy" na kartu OP - ošetřeno překrytí nabídek
--
2301.1331.01.2023RQ1015-53Kontrola obsahu polí na dokladech prodeje a nákupu

Rozšířeno nastavení a funkčnost o formulář "992" "Vedlejší pořizovací náklady"


AnoAno
2301.1331.01.2023RQ1021-03RQ1021-03 Export skupinového SH do XML
https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1021---03---Export---skupinoveho---souhr---hlaseni---do---XML.html
AnoAno
2301.1331.01.2023RQ1010-05RQ1010-05 Export skupinového DPH a KH do XML
https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1010---05---Export---skupinoveho---DPH---a---KH---do---XML.html
AnoAno
2301.1331.01.2023RQ1054-59Export OP výkazů do excelu - doplnění ”Název v cizím jazyce”https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---59---Export---OP---vykazu---do---excelu---doplneni---Nazev---v---cizim---jazyce.html
-Ano
2301.1116.01.2023 RQ1031-31 Integrace Allegro

Přidána funkčnost pro získání seznamu dodacích služeb (GetDeliveryServices).

Do dodacích podmínek bylo přidáno pole "VCZ_7940", "Marketplace: ID metody" pro nastavení ID dodací služby.

Na základě tohoto nastavení je při vytváření zakázky dohledána podmínka a nastavena ve vytvářené zakázce

AnoAno
2301.1009.01.2023RQ1084-G0ABAmet úpravy na dokladech

Funkčnost pro kopírování obsahu UDF Poznámka pro řidiče (U_ABA_POZV) z hlavičky zakázky do řádků zakázky.

Pokud je již v řádku hodnota vyplněna je uživatel dotázán, zda ji chce přepsat.


Ano-
2301.1009.01.2023RQ1000-19Systémová volba - Přidání jména databáze na formulář hlavní menu
Úprava pro přidání jména aktuální přihlášené databáze do "Hlavního menu"

obrazek.png

--
2301.1009.01.2023RQ1054-58Karta OP - souhrnné příležitosti

Na kartu OP přidáno pole "Příležitosti celkem" pro zobrazování Počtu příležitostí o počty z dalších databází.

Zdrojem pro počet přiležitostí a pro přehled příležitostí je uložená procedura ve které se definují databáze pro zdrojová data

V repository RQ1054-58_VCZ_BPOPPORTUNITY_LIST_HANA.sqlAno-
2301.1009.01.2023RQ1067-04Evidence zásilekOpraveno plnění spec.služeb při vytváření zásilky pro BB a Českou poštu
--
2301.1009.01.2023RQ1084-D2Kopírování komponent adresy objednávky ze zakázkyUpraveno kopírování komponent adresy - přidáno přenášení UDF SaleforceId "U_VCZ_5SF6S"--
2301.1009.01.2023RQ1084-G2Nastavení číselné řady a skladu na dokladech zakázka a dodávka

Úprava pro nastavení skladu v řádku  zakázky, při změně artiklu, dle číselné řady a prefixu na kartě skladu,

a úprava pro plnění číselné řady u dodávky, dle číslené řady propojené zakázky

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---G2---Nastavení---ciselne---rady---a---skladu---na---dokladech---zakazka---a---dodavka.html

AnoAno
2212.1214.12.2022RQ1155-04Servis LINET

Přidány UDF pro  Incoterm na doklad a jejich zobrazení na záložce logistika na dokladu typu objednávka,

a přidána nová UDT "VCZ_LINET_INCOTERMS" pro kódy Incoterm

AnoAno
2212.1214.12.2022RQ1175-00RQ1175-00 - výmaz vypočteného návrhu

Přidána funkčnost pro smazání uložených řádků návrhu.

Spouští se pomocí kontextového menu "Vymazat řádky návrhu" nad oknem "Prodej - aktualizace termínu dodání":

- buď nad vybranými  řádky (SBO standard) - pokud je vybrán řádek s artiklem budou smazány návrhy pro artikl ( v kombinaci se skladem)

- nad všemi zobrazenými řádky, pokud nejsou řádky vybrány

--
2212.1109.12.2022RQ1094-14Import FIDOO z XLS do účetních zápisů

Připraven import z XLS souboru FIDOO z XLS do účetních zápisů, předběžně pořízených

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1094---14---Import---FIDOO---z---XLS---do---ucetnich---zapisu.html

AnoAno
2212.1109.12.2022RQ1015-53Kontrola obsahu poli na dokladech prodeje a nakupu

Doplněna možnost nastavit kontroly na menu Tisk a Náhled.

Možnost zobrazit hlášení před spuštěním tisku/náhledu reportu nad konkrétním typem dokladu.??
2212.1109.12.2022RQ1150-01Kvalifikace OP v samostatném okně

Přidán nový formulář pro přhled vybavení zákazníka spouštěný u kontext.menu "Karty vybavení" nad kartou OP.,

nutný instal SQL procedury RQ1150-01_VCZ_IGS_VYBAVENI.sql z repository

??
2212.1109.12.2022RQ1004-19El.banka - Raiffeisen Multicash

Opraveno čtení částky a měny pokud jsou obraty typu GPP-SEPA

--
2212.1005.12.2022RQ1200-02Správa OP - přiřazení prac.odbytu dle skupin artiklů
Opravy z testů - nastavení platnosti při importu.
--
2212.1005.12.2022RQ1004-C9Fio banka XML

Přidán formát Fio banka XML - pro výpisy formát CAMT a pro příkazy Fio XML

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---C9---Fio---banka---XML.html

AnoAno
2211.1322.11.2022RQ1200-02Správa OP - přiřazení prac.odbytu dle skupin artiklů
Oprava zadávání řádků v okně
--
2211.1215.11.2022RQ1058-06Vytvoření hesla na montážní zakázce a kartě vybavaní zákazníka

Doplněna možnost generování náhodného hesla.

Viz Techn.popis:

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1058---06---Plneni---UDF---Heslo---na---mont---zak---a---karte---vybav---zak.html

AnoAno
2211.1215.11.2022RQ1075-16Oprávnění ke skladům - rozšíření

- doplnění kontroly oprávnění na okna "výdeje z výroby" a "příjmu do výroby"

- doplnění kódu skladu do záhlaví sloupce v okně 


--
2211.1215.11.2022RQ1067-00Evidence zásilek

Do Evidence zásilek doplněno ošetření dokladu Faktura před dodávkou.

Faktura před dodávkou (Reserved invoice) nepřidává záznam do evidence zásilek.

Po přidání DL vytvořeného z faktury před dodávkou se přebírá VS ze základního dokladu (číslo dokladu faktury).


Změna je JEN v query pro dotažení dat při přidání dokladu.

Není potřeba instalovat verzi pokud se používá externí query  "SQL procedura pro vstup.data" ("@VCZ_POSTA2_SETP"."U_SQLProcNm")  

Je potřeba upravit v ní.


--
2211.1215.11.2022RQ1049-00Výroba

Kalkulace materiálu a práce -  přidán tisk kalkulace kusovníků z oknakritérií i z okna kalkulace

Nutné nastavit cestu k reportu v "Nastavení tisku" (@VCZ_PRINTRPT_SETP)

Modul: 1049-00 Typ:CLC

-Ano
2211.1107.11.2022RQ1173-00Inventura majetkuUpraven formulář pro převod majetku, přidán filtr na Seznam majetku, a tlačítko pro import z CSV do pole Seznam majektu, upravena SQL procedura
Ano-
2211.1107.11.2022RQ1004-D6Automatické stažení výpisu z WS RB Databanking

Přidána funkčnost pro automatické stažení výpisu  z Raiffeisen bank Databanking

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---D6---Automaticke---stazeni---vypisu---z---WS---RB---Databanking.html


AnoAno
2211.1107.11.2022RQ1200-03Definice a správa cílů

Nové úprava:

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---03---Definice---a---spr%C3%A1va---c%C3%ADl%C5%AF.html

AnoAno
2211.1001.11.2022RQ1155-02Servis BAMED
Upravena funkčnost pro dotažení ceny ve vytvářeném dokladu, aktuálně se bude brát cena dle artiklu a ceníku nastaveného v UDT "VCZ_SERV_PBTK_ITMS".
V této UDT byl přidán sloupec "Kód ceníku"AnoAno
2210.1318.10.2022RQ1004-C8Banka SOGE IT XML
Upraveno načtení datumů z XML výpisu místo BookgDt pole ValDt
--
2210.1217.10.2022RQ1097-00Proj.řízeníOpraveno plnění nákladů a výnosů, při změně smlouvy na kartě projektu--
2210.1217.10.2022RQ1016-15RQ1016-15 Tisk štítků

Doplnění tisku z okna Nabídky a Zakázky.

Jde o alternativní report ke standardnímu - spuštění pomocí tisk/náhled.

image.pngNastavení:

image.png


Aktivace nabídky tisku štítků se provádí nastavením reportu pro daný typ formuláře (Typ = 139: Zakázka, Typ = 149: Nabídka)

1. Výběr řádků pro tisk:   Stav = 1

image.png

Okno umožňuje vybrat jeden nebo více řádků.

CR Report musí obsahovat parametr "LineNum". Pro výběr více řádků musí parametr umožnit zadání více hodnot.


2. Bez výběru (více) řádků pro tisk:   Stav = 0  (prázdný)

Lze použít pro tisk vybraného řádky nebo všech řádků.

CR Report musí obsahovat parametr "LineNum".  Pokud není vybraný žádný řádek, do reportu se posílá "-1" -Ano
2210.1217.10.2022RQ1081-06Interní odsouhlasení plateb dle seznamu v CSV

Opravy pro formátování vstupného souboru (podpora uvozovek jako textového kvalifikátoru)

--
2210.1110.10.2022RQ1200-02Správa OP - přiřazení prac.odbytu dle skupin artiklů


Nová úprava, která poskytuje možnost definovat vazbu mezi pracovníkem odbytu, zákazníkem a konkrétní skupinou artiklů. 
Přiřadit k jednomu zákazníkovi různé pracovníky odbytu pro různé skupiny zboží.
Viz TP:


Pro spuštění úpravy musí být v lic.tabulce zadány řádky RQ1200-00 a RQ1200-02


Ano-
2210.1110.10.2022RQ1084-E3Evidence poplatků za elektro odpad a autorské poplatky

Přidána možnost nastavit v UDT @VCZ_SETP artikl pro poplatky elektroodpad a autorizační poplatek.

Pokud je artikl nastaven, je při uložení dokladu přidán řádek s tímto artiklem,  a do řádku je uvedena suma částky  tohoto typu poplatků.

V sumě jsou sečteny pro všechny řádky (které spadají pod poplatky) množsví * sazba poplatku.

AnoAno
2210.1110.10.2022RQ1173-00Inventura majetku

Upraven hromadný převod majetku - pokud není provedena změna lokace, lokace zůstává původní a to i v případě, že není vyplněna.

Změna lokace na "Vedeno na osobu" se provádí pouze manuálně obsluhou--
2210.1003.10.2022RQ1004-C8Banka SOGE IT XML - import výpisu
Upraven import výpisů na základě upřesnění zákazníka - import bank.účtu, import názvu OP a reference
AnoAno
2210.1003.10.2022RQ1067-00Evidence zásilek

Oprava duplikace existujícího řádku pro zásilku z dokladu typu faktura

--
2210.1003.10.2022RQ1084-72Kód QR Platba na prod.faktuře

Rozšířena funkčnost o možnost exportovat do QR kódu v ID místo DocNum údaj NumAtCard,

export se řídí nastavením v UDT VCZ_SETP "RQ1084-72 Nastav ID NumAtCard"


AnoAno
2209.1226.09.2022RQ1159-00Pokladna 2.0Upravena pozice pro adresu při otevření platby na účet u odeslaných plateb--
2209.1123.09.2022RQ1060-17RQ1060-17 - ARKOV MRP - nové okno pro zobrazení doporučení - rozšířeníUpraveno okno pro zobrazení doporučení, přidán filtr na typ dokladu-Ano
2209.1123.09.2022RQ1081-06Interní odsouhlasení plateb dle seznamu v CSV

Výběr plateb k odsouhlasení ze seznamu v CSV souboru.

Viz techn.popis.

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP-RQ1081-06-Odsouhlasen%C3%AD-dle-seznamu-v-CSV.html

AnoAno
2209.1008.09.2022RQ1178-00Evidence provozovenhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1178---00---Evidence---provozoven.html
AnoAno
2209.1008.09.2022RQ1000-18Systémová volba - Nastavení módu formuláře pro uživatele
Upravil jsem funkčnost, aby nedošlo k přepnutí z Add módu, pro nákupní doklady, přeskladnění a skladový příjem při akci "Kopírovat do"

-Ano
2209.1008.09.2022RQ1004-72Zpracování banky - umožněno ruční zadání dimenzí MDA (středisko, projekt)

Doplněn přenos projektu do řádku platby na účet.

Odstraněna chyba - závislost na jiné licenci (RQ1004-94).--
2209.1008.09.2022RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha AUTFAK - tisk faktur

Úprava priority určení emailové adresy - sjednocení s úlohou PLDLVR.

Pro faktury je  prioritní je fakt.adresa na kartě OP, pokud je vyplněna (task 71591, 72012)

--
2208.1531.08.2022RQ1173-00hromadné převody - středisko

Opravena kontrola na zadání střediska při převodu majetku z lokace


--
2208.1531.08.2022RQ1060-17Generování dokladů pro MRP doporučení
Do okno pro generování dokladů  jsem přidal  zobrazení datumu a času posledního spuštění vybraného asistenta
--
2208.1424.08.2022RQ1000-18Systémová volba - Nastavení módu formuláře pro uživateleOšetřeno pro drafty dokladů - nepřepínání módu okna pokud se jedná o draft dokladu

--
2208.1424.08.2022RQ1125-58Aktualizace ceníkových a zvláštních cen artiklů

Připravena funkčnost pro aktualizaci ceníkových a zvláštních cen artiklů.

Aktualizace zvláštních cen artiklů z nového okna.

Aktualizace ceníkových cen artiklů z okna pro definici skupiny artiklů.

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---58---Aktualizace---cenikovych---a---zvlastnich---cen---artiklu.html
AnoAno
2208.1424.08.2022RQ1060-17Generování dokladů dle MRP doporučení

Rozšířena funkčnost - přidáno ukládání "MRP kódu doporučení" do nového UDF "MRP Doporučení",

toto pole zohledněno v SQL proceduře

PNa formulář přidán přepínač pro zobrazení "včetně vytvořených dokladů"

Ano-
2208.1319.08.2022RQ1004-A1Zpracování banky - hromadné vyřízení platebUpraveno plnění částkou při výběru částky v okně pro Hromadné zpracování, tak aby se aktualizoval sumární údaj v patičce
--
2208.1319.08.2022RQ1151-00Integrace ELO

Doplněno nastavení zobrazení záznamů z ELO pomocí menu "Hledání v ELO".

Do nastavení přidána volba "Otevřít sbalený seznam"

Pokud bude zaškrtnuta, zobrazí se jen složky a uživatel může vybrané rozbalit.

Toto "sbalení" se provede jen pokud ELO vrátí více než  10 záznamů.


image.png
image.png

AnoAno
2208.1319.08.2022RQ1022-20VCZ Alerty - spec.úloha PLDLVR

Upravena priorita použití emailových adres:

1. email z fakturační adresy na kartě OP

2. email z dokladu   (U_ARK_0040)

Jen pro odeslání faktur.

--
2208.1319.08.2022RQ1049-00VýrobaOpravena pozice tl."Vytvořit MZ" na zakázce odběratele
--
2208.1319.08.2022RQ1060-17Generování dokladů dle MRP doporučeníOpravena funkčnost pro vytváření dokladů, pokud je kombinace několika obch.partnerů
--
2208.1215.08.2022VRIS - MDA služba - oddělené zpracování modulů

Doplněno oddělené zpracování událostí - možnost oddělit moduly do separátní MDA služby:


Stávající řešení:
Parametry umožňují oddělit zpracování jednotlivých typů objektů v rámci modulu VCZ Alerty:
-emAL15#13 ... prodejní dodávky a faktury 
2208.1109.08.2022RQ1049-00Výroba - Kalkulace materiálu a práce

Úprava kalkulace materiálu a práce rozšířena o práci s měnou ceníku.

Do UDT @VCZ_MCALCMW doplněna pole pro uložení částky v cizí měně. Upravena kalkulace a uložení do UDT.

Úprava zohledňuje primární cenu vybraného nákupního a prodejního ceníku. Částky v přidaných sloupcích jsou uvedeny ve měně ceníku.

Pokud je v ceníku uvedena cena v jiné měně, dojde k přepočtu ceny na primární měnu ceníku. 

Ceny v původních sloupcích jsou v vždy přepočteny do firemní měny.

Přidány nové sloupce Nákup CM a Prodej CM do tabulky souhrnů. V záhlaví sloupců je uvedena primární měna ceníku.


image.png

Ano-
2208.1109.08.2022RQ1125-40Aktualizace skladu k artiklům
Opraveno pro případy, kdy artikl ještě nemá přiřazen žádný sklad
--
2208.1001.08.2022RQ1049-05Montážní zakázka - možnost nastavit ”Přiřazeno k operaci” v řádku materiálu (stejně jako v kusovníku)

Do řádků montážní zakázky přibyl sloupec Přiřazeno k operaci. Pokud je na řádku materiálu ve sloupci vyplněno číslo artiklu/zdroje operace (ItemCode), doplní se při uložení montážní zakázky automaticky vazba operace-materiál.

obrazek.png

Uživatel může v řádku materiálu MZ nastavit do sloupce "Přiřazeno k operaci" číslo artiklu operace, u které má být možnost materiál vydat.
Ano-
2208.1001.08.2022SYSTEMKontrola a nastavení (reseed) generátoru Code UDT addonu VRIS z menu SAP B1

Kontrola a nastavení (reseed) generátoru Code UDT addonu VRIS z menu SAP B1

Přidán nové menu:

image.png

funkce projde všechny uživ.def.tabulky přidané adodnem VRIS, které mají Code Generátor a opraví jeho příští číslo, pokud najde v tabulce vyšší Code.

Používá se po při ručním vložení dat do UDT

Případně při související chybě:

Tento záznam již existuje v následujících tabulkách (ODBC -2035)

Pokud souvisí s funkcionalitou v rámci VRIS.
--
2208.1001.08.2022RQ1000-18Nastavení módu formuláře pro uživatele

Opraveno pro otevření pomoc "Kopírovat do"

Vyřešeno tak, že se okno nepřepne do FIND modu, pokud předtím SAP předvyplnil kód OP.  Stejně tak u činnosti pokud se otevře nová z karty OP.


--
2208.1001.08.2022RQ1049-01Aktualizace montážní zakázky podle kusovníku

Princip:

 1. V Montážní zakázce existuje volba u tlačítka "Můžete také" > "Aktualizovat řádky dle kusovníku"
 2. Když uživatel funkci spustí, odstraní se všechny řádky, které byly načteny z kusovníků (tj. i z případných fantomů) a řádky se znovu načtou dle aktuálního stavu příslušných kusovníků
Ano-
2207.1322.07.2022RQ1125-56Balící předpis pro artikl a zákazníkaOšetřeno zobrazení ASN čísla v dodávce, pokud je otvřena z link.buttonu
--
2207.1322.07.2022RQ1004-41Banka SEPA XML
Export příkazu - opraveno plnění  datumu v exportovaném XML souboru, oštřeno pokud systémový čas má jiné oddělovače než dvojtečku
--
2207.1220.07.2022RQ1000-18Systémová volba - Nastavení módu formuláře pro uživateleOpraveno mazání řádků v definici, upraveno defaultní plnění módu formuláře, a automatické přidání řádku
--
2207.1220.07.2022RQ1067-04Evidence zásilek

Opravena aktualizace stavu zásilek původem z Balíkobotu

--
2207.1220.07.2022RQ1060-17Generování dokladů dle MRP doporučení

Připravena nová funkčnost pro generování dokladů dle MRP doporučení,

nutné instalovat SQl proceduru viz Tp

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1060---17---Generovani---dokladu---dle---MRP---doporuceni.html


-Ano
2207.1220.07.2022RQ1053-24Hromadná správa parametrůUpraveno pro HANA, přidána funkčnost pro erxport a import parametrů artiklů do jendho řádku pro artikl tj.parametry ve sloupcích
AnoAno
2207.1111.07.2022RQ1107-06Servisní modul - hromadný import z TXT nebo XLS souboru

Rozšířeno o import ze souboru Philco CSV, nutná předloha a nastavení v UDT @VCZ_PRINTRPT_SETP

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1107---06---Servisní---modul---hromadny---import---z---TXT---souboru.html


-Ano
2207.1111.07.2022RQ1173-00Inventura majetkuFormulář Převody majektu rozšířen o filtr na Skupinu majektu, nutné spustit SQL proceduru RQ1173-00_VCZ_MAJETEK_LIST.sql
-Ano
2207.1004.07.2022RQ1177-00Úpravy pro podporu prodeje Proofest

Přidána funkčnost pro 2 operace nad dokladem nabídka:

- plnění informací z vítězných poptávek do řádků nabídky - upravena funkčnost rozšířeno o měny pro ceny

- kalkulace ceny na základě vyplněných informací v řádku nabídky - zohledněny měny ve výpočtu kalkulace

Nutná SQL procedura RQ1177-00_VCZ_PRF_KALKULACE_HANA.sql v repository

AnoAno
2206.1529.06.2022RQ1004-41El.banka - formát SEPA XML
Upraveno přenášení poznámky "Zpráva příjemci" (sloupec v okně Bankovní příkazy pro formát SEPA
Přenášení pokud je nastaven EXPORTSEPAXML=YES u jiného formátu, pokud tento formát podporuje Zprávu příjemci

Ano-
2206.1529.06.2022RQ1067-04Evidence zásilek

Implementováno do Evidence zásilek  Balíkobot API verze 2.

Při přechodu na verzi je nutné pouze upravit v Nastavení evidence zásilek - endpoint pro API: https://apiv2.balikobot.cz

 a Verzi: na V2

viz. https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1097---04---Evidence---zasilek.html


AnoAno
2206.1529.06.2022RQ1053-24Hromadná správa parametrůUpravena funkčnost - přidána funkce pro export vybraných parametrů do XLS a aktualizaci jednotlivých parametrů z XLS
--
2206.1424.06.2022RQ1004-C4Banka Handelsbanken UTLI

Upravena funkčnost pro import výpisů ve formát CAMT.054 z XML souboru


--
2206.1424.06.2022RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha PREFVENDORS

oprava query pro HANA 

--
2206.1424.06.2022RQ1000-18Systémová volba - Nastavení módu formuláře pro uživatele

Úprava pro nastavení defaultního módu/režimu při otevření formuláře

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1000---18---Systemova---volba---Nastaveni---modu---formulare---pro---uzivatele.html


Ano-
2206.1424.06.2022RQ1177-00Automatické generování karet artiklů a kusovníků do Nabídky

Popis bude doplněn.

AnoAno
2206.1424.06.2022RQ1125-40Aktualizace skladu k artiklům
Rozšířeno o možnost spuštění aktualizace plánovanou úlohou
https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---40---Aktualizace---skladu---k---artiklum.html
Ano-
2206.1214.06.2022RQ1093-36RQ1093-36 Vytváření požadavků na nákup - úpravy asistentaOpraveno přenášení dohodnuté ceny s uživatelského pole včetně měny v Asistentu potvrzení nákupu, ověřeno pro verzi 10

--
2206.1106.06.2022RQ1093-36Vytváření požadavků na nákup - úpravy asistenta
Úpravy v "Asistentu potvrzení nákupu", přidány uživatelská pole do řádku dokladu
Pokud budou uživatelská pole na zakázce vyplněna, nahradí se standardně vyplněné hodnoty ve standardních polích "Dodavatel" a "Cena" . Pokud by vyplněné nebyly, tak se nechá standardní hodnota
--
2206.1106.06.2022RQ1049-26Výroba - účtování práce dle hlášeného množství produktu
1. Přibylo uživ. pole pro nastavení účtování dle množství, platí pro celou firmu:

obrazek.png


2. Pole je promítnuto i do spouštěcího formuláře, v okně se plní dle nastavení a uživatel nastavení nemůže změnit (tj. je jenom pro informaci):

obrazek.png

3. V účtování se nastavení projeví tak, že částka a množství pro účtování se nebere dle množství hlášené práce, ale přepočte se podle hlášeného množství produktu. Výpočet:

Hodnota pro zaúčtování =  Plánované množství v řádku MZ / Plánované množství v hlavičce * Množství hlášeného produktu * Jednotková cena operace.

Množství pro zaúčtování =  Plánované množství v řádku MZ / Plánované množství v hlavičce * Množství hlášeného produktu.

AnoAno
2206.1002.06.2022RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha PREFVENDORS

Nová specifické úloha pro Artikly a OP. Automatizované přiřazení preferovaných dodavatelů k artiklům (Karta artiklu, záložka Data nákupu, tři tečky u preferovaných dodavatelů):


Popis viz TP:

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---PREFVENDORS---Aktualizace---preferovan%C3%BDch---dodavatle%C5%AF---artikl%C5%AF.html

-Ano
2206.1002.06.2022RQ1004-D4Automatické stažení výpisu z WSUpraveno řešení vzhledem k "původnímu" řešení el.banky (SQl ukládání do OBNK)
--
2206.1002.06.2022RQ1067-00Evidence zásilek - Balíkobot

Doplnění nových přepravců do rozhraní na BB

        "UPS",
        "Slovenská pošta",
        "TNT",
        "Slovak_Parcel_Service",
        "Gebrüder Weiss SK",
        "Gebrüder Weiss CZ",
        "JAPO Transport",
        "Liftago",
        "Magyar Posta",

--
2205.1730.05.2022RQ1004-D3Hromadné vyřízení platby podle IČO - navazující funkcionality
Upravena jsem funkčnost a SQL proceduru pro možnost zadat několik vstupních IČO,
přidány sloupce a jejich plnění pro dimenze
Přidána možnost pomocí kontext.menu:
- přidat další řádek bez reference - umožněno editovat kód OP
- přidat další řádek na účet - umožněno editovat kód fin.účtu a dimenze
- vyplnit vybraný řádek zbývající částkou
AnoAno
2205.1520.05.2022RQ1097-00Projektové řízení

Doplnění možnosti parametrizovat query pro seznam dokladů na kartě projektu

Tabulka:  "VCZ CT Nastavení proj.řízení"  pole   "Prj.Doklady - spec.query"

VCZ_CT_SETP.U_grDocsCustPokud je vyplněno, má přednost před výchozí hodnotou:

 

SELECT "DocType", "OrderBy", "DocNum", "ObjType", "DocEntry", "InvDueDate", "CardCode", "CardName", "LineTotal" AS "LineTotNV", "LineTotalFC" AS "LineTotNVFC", "LineTotalSC" AS "LineTotNVSC", ("LineTotal" + "LineVat") AS "LineTot", ("LineTotalFC" + "LineVatFC") AS "LineTotFC", ("LineTotalSC" + "LineVatSC") AS "LineTotSC", "DocTotal" - "VatSum" AS "DocTotNV", "DocTotalFC" - "VatSumFC" AS "DocTotNVFC", "DocTotalSC" - "VatSumSC" AS "DocTotNVSC" FROM "VCZ_CT_DOCS_DATA" WHERE "PrjCode" = '?ZAKCODE'


Ano-
2205.1520.05.2022RQ1116-00, RQ1120-00VCZ Plánované úlohy a VCZ Alerty - spec.úloha CREACTBYSQL - vytvoření činnosti z dat z SQL query

Oprava chyby ve spec.úlohách CREACTBYSQ (ve VCZ Plán.úlohách a VCZ Alertech), kdy přidávání příloh ke generované činnosti pracovalo pouze tehdy, bylo-li přidáváno 2 a více příloh (tj.přidání pouze jedné přílohy nefungovalo).

Bude ve VRISu 2205.15+.


Jako workaround lze použít přidání středníku (kódovaně, protože jinak je středník interpretován jako oddělovač), k poli v sql query.

Tím je seznam příloh rozšířen o jednu prázdnou (za středníkem), která se ale nepřidá, protože je prázdná:


 CAST(T0.Attachment AS nvarchar(4000)) + NCHAR(59) AS "Attachment" 


--
2205.1418.05.2022RQ1084-F5Zákaz přímé editace pole adresa na dokladu (nák.objednávka)

Úprava chování UI SAP B1.

Pokud na nákupní objednávce uživatel klikne do pole "Dodací adresa" nebo "Adresa úhrady", otevře se automaticky odpovídající okno Kkomponenta adresy.

Tj. nedovolí upravit text adresy jinak než přes komponenty adresy.--
2205.1418.05.2022RQ1053-22Aktualizace artiklů, parametrů a obrázků z XMLOpraveno řešení pro import z XML, upraven import příloh
--
2205.1106.05.2022RQ1108-04Finanční výkaz dle předlohy a rozpočtu

Přidány 2 nové sloupce do zobrazení:

- Pohyby za období minulý rok - zobrazuje sumu pohybů za vybrané období v minulém roce
- Pohyby za minulý rok - zobrazuje sumu pohybů za celý minulý rok

Tyto nové sloupce nejsou zobrazeny pokud je vybrán filtr „Obraty po měsících.


Upravena SQL procedura VCZ_FINREPORTPLAN 

Ano-
2205.1106.05.2022RQ1053-21eCommerce pro Elektro SMS - aktualizace z ETIM - karta artiklu

Ošetření elementu chybějícího v response z ETIM

--
2205.1002.05.2022RQ1097-19RQ1097-19 Projektové řízení - kategorie

Přidání nového pole "Kategorie" na kartu projektu a do okna "Projekt - definice", Kategorie se definují v uživ.tabulce

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1097---19---Projektové---rizeni---kategorie.htmlAnoAno
2205.1002.05.2022RQ1094-13Import dobírek z CSV do účetního zápisu

Připravan import dobírek z CSV do účetního zápisu

https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1094---13---Import---dobirek---z---CSV---do---ucetnich---zapisu.html

  AnoAno
  2205.1002.05.2022RQ1004-D5Import a uložení spec.symbolu z výpisu, nalezení OP dle spec.symboluhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---D5---Import---a---ulozeni---spec---symbolu---z---vypisu---nalezeni---OP---dle---spec---symbolu.html

  AnoAno
  2204.1327.04.2022RQ1116-00Plánování úloh - Spec.úloha ALZABUYERWS

  Umožňuje se použití středníku a rovnítka v secretu

  Pokud heslo (secret) v parametru WSPASS   nebo PASS  obsahuje středník nebo rovnítko pak musí být musí být na konci seznamu parametrů.

  !!!!

  -Ano
  2204.1327.04.2022RQ1084-E3Evidence poplatků

  Doplněna kontrola "prázdné" hodnoty v poli částka poplatku na řádku dokladu.

  V případě nulové sazby poplatku se explicitně do řádku vyplní 0.  


  --
  2204.1327.04.2022RQ1053-22Aktualizace artiklů, parametrů a obrázků z XML

  Upravena funkčnost pro import z nové XML struktury Ledko,

  tato struktura obsahuje ItemCode v poli "Code2"


  --
  2204.1327.04.2022RQ1125-56Evidence a zpracování balících předpisů
  Přidal jsem plnění UDF hmotností na řádku dokladu dodací listu  u artiklů balení z rozpisu balení.
  Plněno údajem prodejní hmotnost na kartě artiklu balení

  --
  2204.1327.04.2022RQ1084-F3Kontrola a úprava cen v řádcích prodejních dokladů

  Kontrola a úprava cen v řádcích prodejních dokladů - zakázka, dodávka a faktura

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---F3---Kontrola---a---uprava---cen---v---radcich---prodejnich---dokladu.html


  AnoAno
  2204.1327.04.2022RQ1014-02Integrace AZPro - synchronizace zaměstnanců

  Doplněna volba, pro vypnutí přenosu telefonního čísla z AZPRO (osobní telefon) do karty zaměstnance (pole Služební telefon).

  V tabulce nastavení  "VCZ AZPRO Nastavení propojení"  @VCZ_AZPRO_INT_SETP

  Nová volba:  "Synchr.č.telefonu"   (výchozí hodnota ANO --- Zrušení synchronizace nutno provést prokliknutím (zaškrtnout/odškrtnout))  AnoAno
  2204.1327.04.2022RQ1004-D4Automatické stažení výpisu z WShttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---D4---Automatické---stazeni---a---parovani---vypisu---z---WS.html
  AnoAno
  2204.1119.04.2022RQ1094-12Podklady pro přenos z programu WINDOMY do programu SAP

  Připravena funkčnost pro import z CSV do účetního zápisu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1094---12---Import---dat---Windomy---z---CSV---do---ucetnich---zapisu.html

  AnoAno
  2204.1119.04.2022RQ1117-22Hromadná úprava montážních zakázekUpravena funkčnost pro Hromadnou aktualizaci zakázek - přidána aktualizace 2 polí:
   - Technologická pauza
   - Koeficient obsazení pracoviště

  Do okna pro hromadnou Správu kusovníku, přidána možnost změny 5 polí, údaje a kusovníky se zobrazí v novém okně
  Rozšířeno o aktualizaci těchto polí v řádku kusovníku:
  - Skupina pracoviště
  - Pracoviště
  - Role pracovníka
  - Technologická pauza
  - Koeficient obsazení pracoviště


  --
  2204.1119.04.2022RQ1004-C7Formát Citibank XML

  Opraven import výpisu vzhledem k duplicitě OP, upraven export příkazu do XML při vyplnění IBANu i čísla účtu

  -Ano
  2204.1119.04.2022RQ1022-20Odběr a balení - vytvoření DL - odeslání mailem

  Doplněna možnost parametrizovat odeslání DL mailem odděleně od nastavení pro faktury.

  Na kartě OP a na dokladu doplněno nové pole "DL e-mailem" (U_VCZ_421D).

  Pokud je nastaveno na výchozí hodnotu "Jako faktury".  Používá se pro nastavení stejné pole jako dosud (VCZ_4210 - "Doklady e-mailem", přejmenováno na  "Faktury e-mailem")

  Pokud je nastaveno na "Ano" - dodací list je odeslán emailem bez ohledu na nastavení odeslání faktur

  Pokud je nastaveno na "Ne" - dodací list není odeslán emailem bez ohledu na nastavení odeslání faktur

  Pokud je na dokladu nastaveno na "Dle nastavení" - dodací list je odeslán emailem dle nastavení pole na kartě OP.


  Zohledněno jen při automatickém generování dokladů v Odběru a balení VRIS.

  Zohlednění v jiných úlohách je třeba zapracovat do pravidel a podmínek spuštění.


  AnoAno
  2204.1119.04.2022RQ1004-D1Speciální úpravy NordicPřidáno pole spec.symbol do UDT VCZ_BANK_STATEMENT, upraven imprt formátu Unicredit multicash
  Ano-
  2204.1004.04.2022RQ1004-D3Zpracování banky - hromadné vyřízení plateb dle IČOOpraveno pro kombinaci různých zákazníků faktura i dobropisy, a zároveň platbu bez reference nebo na účet
  --
  2203.1631.03.2022RQ1049-05Výroba - technologie

  Upraven design okna Kusovník pro zlepšení čitelnosti při zvolené velikosti 12 a 14

  Upraveno polohování přidávaných prvků v rámci modulu VCZ Výroba - technologie (RQ1049-05)

  --
  2203.1425.03.2022RQ1004-D0Automatické párování

  Upravena funkčnost pro dohledání OP - upraveno nastavení v UDT VCZ_PMET_SETP "Dohledat OP při importu"

  Volba Y - Dle pár.symbolu a bank.účtu - při dohledání OP zontroluje duplicitu a následně ověří nalezené OP dle bank.účtu i duplicitu dle bank.účtu

  Při nalezené duplicitě nebo při rozdílu OP dle pár.symbolu a dle bank.účtu je generováno hlášení o duplicitě/rozdílu a OP se nevyplní.


  AnoAno
  2203.1425.03.2022RQ1098-13Export PDF příloh dokladů do jednoho PDF souboruPřidána funkčnost pro export PDF příloh vybraných dokladů do jednoho PDF souboru

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1098---13---Export---PDF---priloh---dokladu---do---jednoho---PDF---souboru.html
  AnoAno
  2203.1425.03.2022RQ1016-00VCZ Plánování úloh - Spec.úloha AUTFAK

  Doplněna podpora konsolidace dodávek

  Seskupení nebo neseskupení faktur po konsolidovaných partnerech:

  Rozdělení dle konsolidovaných OP:

    Vyplnění "AddrId" ve query   (například CardCode konsolidovaného OP)

    Seskupovat dodáv. do faktury = ANO  (UDF na konsolidujícím OP)

    Seskupovat dle dodací adresy = ANO  (UDF na konsolidujícím OP)


  --
  2203.1425.03.2022RQ1004-C7Formát Citibank XML

  Upraveno čtení bank.výpisu pro čtení údajů ze sekce 86 (detaily platby - bank.účet,banka a VS) pro výpis z naší i zahraničních poboček,

  testováno na předaných podkladech

  --
  2203.1316.03.2022RQ1004-00El.pošta - dohledání OP

  Funkce pro RQ1004-B0
  Rozšíření funkčnosti pro dohledání OP -dle spec.pole na kartě OP a dle interních dokladů dle částky a Ref1 nebo Ref2

  Pokud chceme použít toto dohledání, je nutné nastavit v UDT "VCZ_PMET_SETP" v novém sloupci "Dohledat OP dle ref." a sloupci "Dohledat OP dle int.dokl."

  Pokud je nastaveno v poli "Dohledat OP dle ref." např. UDF U_TEST_7588 je v případě, že se dle bank.účtu dohledá několik OP (nebo žádný)

  - provede dohledání u těchto OP dle pole U_TEST_7588 na kartě OP

  - pokud je zaškrtnuto "Dohledat OP dle int.dokl." provede se dohledání dle částky a Ref v polích Ref1 nebo Ref2

  AnoAno
  2203.1316.03.2022RQ1060-16Návrh a generování mont.zakázek
  1.Upraven formulář - vynecháno tl. pro  přegenerování, umožněno filtrování dle skupiny pokud ještě nebyly generovány MZ,
  formulář se po vygenerování MZ zavře
  2. Vynechán aut.přepočet po vytvoření MZ - pouze zavřeno okno
  3. Umožněno vytvářet MZ i na částečně splněné požadavky - př.potřeba 10, mám klíčové komponenty pro pouze 5 - nastaveno k výrobě 5 ks
  4. Přidáno ukládání i použitých klíčových materiálů/komponent na skladě - ve smyslu použito pro zakázku
  5. Upravena SQL procedura
  6. Opraven problém na vyšších úrovních s kusovníky
  AnoAno
  2203.1211.03.2022RQ1084-E9Informace o plátcích DPH a bank účtech z WS Finančné Správy SR

  Opraveno dotazování do SK registru, z kontextového menu - aby probíhalo pouze tehdy, je-li aktivní SK licence (RQ1084-E9).

  --
  2203.1211.03.2022RQ1067-04Evidence zásilek
  Rozšířena funkčnost pro vytváření zásilek balíkobotu o odesílací místa (RQ1067-03).

  Pokud bude odesílací místo v řádku v Evidenci zásilek vyplněno a v definici odesílacího místa budou vyplněny údaje API klíče (klíč a heslo),
  tak při přidání/vytvoření zásilky (metoda Add) nebo Objednávky svozu (metoda Order) budou tyto údaje použity

  -Ano
  2203.1110.03.2022RQ1081-05Hromadná aktualizace dokladů z XLS

  Přidána hromadná aktualizace polí standardních i UDF na nákupní příjemce a prodejní zakázce

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1081---05---Hromadna---aktualizace---dokladu---z---XLS.html
  --
  2203.1007.03.2022RQ1060-16Návrh a generování mont.zakázek
  Přidána funkčnost  pro návrh a generování mont.zakázek, nutné spustit instal a uloženou proceduru
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1060---16---Navrh---a---generovani---mont---zakazek.html

  AnoAno
  2203.1007.03.2022RQ1004-D3Zpracování banky - hromadné vyřízení plateb dle IČO

  Opravena kontrola vybrané celkové částky pro párování a vybrané řádky ve výběru úhrad, pokud s jedná o odeslanou platbu na zákazníka,

  nebo přijatou na dodavatele

  -Ano
  2203.1007.03.2022RQ1004-D2Speciální zpracování banky - platba na fin.účet dle nastavení VS v UDT

  Rozšířeno získání finančního účtu dle bank. účtu nebo VS, nebo v případě, že jsou vyplněny oba dle bank. účtu a VS.

  Pokud je vyplněn jen bank.účet - vybere se hodnota, kde je vyplněn bank.účet a VS prázdný.

  Stejně i v případě pokud je vyplněn jen VS - vybere se hodnota, kde je vyplněn VS a bank.účet je prázdný
  AnoAno
  2203.1007.03.2022RQ1004-C8Banka SOGE IT XML - import výpisu

  Připraven nový formát pro import výpisu pro SOGE IT z XML souboru (formát CAMT)

  AnoAno
  2203.1007.03.2022RQ1004-00VCZ Banka

  Doplnění podpory typu objektu "0" v NNM1 pro standardní dokladové řady - alternativní nastavení.


  ??
  2202.1403.03.2022RQ1004-19Banka Raiffeisen Multicash

  Upravil jsem import výpisu tak, že pokud se v nastavení plt.metod VCZ_PMET_SETP v dodatečných parametrech nastaví hodnota IMPCHARGESBACUR=TRUE, budou se importovat poplatky z výpisu v měně bank.účtu .
  Budou se tak importovat poplatky, které jsou zadány jako samostatné transakce ve výpisu (nejsou součástí jiného obratu)

  -Ano
  2202.1424.02.2022RQ1031-32Integrace A3Box

  + VCZ Alerty - spec.úloha A3BOXWS

  Do metody CREATEORDER přidáno odeslání variabilního symbolu do A3Box API

  Variabilní symbol (FieldName "VS")  musí být součástí query v nastavení Alertu pro úlohu CREATEORDER i CANCELORDER (protože vytváří novou zakázku)

  VS je DocNum prodejní zakázky.

  Případně jiná hodnota (č.obj.z e-shopu) - upravením query.


  AnoAno
  2202.1424.02.2022RQ1067-04Evidence zásilek

  Formulář Evidence zásilek rozšířen o 3 nové sloupce - "Délka, Šířka, Výška", tyto pole souvisí s polem Obal

  Tyto pole jsou použity v případě, že má obal hodnotu "nestandard".

  Tato hodnota se automaticky přidá do číselníku obalů při instalu

  Ano-
  2202.1424.02.2022RQ1067-00Evidence zásilek

  Doplněno nastavení přepnutí stavu Odesláno po přidání do BB  a po odeslání objednávky svozu.

  "Odesláno po přidání do BB"   Ano / Ne / Dotázat se          (výchozí Ne)

  "Odesláno po obj.svozu do BB"    Ano / Ne / Dotázat se     (výchozí Dotázat se)


  Při vložení zásilky do BB z okna Evidence zásilek se na základě nastavení označí nebo přepne pole "Odesláno" na Ano.

  Při odeslání objednávky svozu do BB z okna Evidence zásilek se na základě nastavení označí nebo přepne pole "Odesláno" na Ano.

  Stejný přepínač platí i pro automaticky prováděné vložení do BB. Volba "Dotázat se" funguje jako "Ano"  přepnout.  AnoAno
  2202.1424.02.2022RQ1125-56Evidence a zpracování balících předpisů

  Upraveno:

  - přidány alternativní artikly balení - při návrhu rozpisu se zohledňují množství na skladě artiklů balení,
    Pokud není dostatečné množství artiklu balení a pokud jsou k  artiklu balení definovány alternativní artikly, kontrolují se množství i u těchto artiklů.
    A pokud je nenulové nahradí se v rozpisu balení původní artikl balení tímto alternativním artiklem
    Pořadí použití u alternativních artiklů je dle "Koeficientu shody" sestupně a čísla artiklu vzestupně

  - přidáno zobrazení čísla draftu jako "Číslo ASN" na hlavičku okna DL

  - přidán filtr na artikly obalů v předpisu balení - artikly balení mají Vlastnost1

  -Ano
  2202.1424.02.2022RQ1031-32Integrace A3Box

  Přidána možnost nastavit 2 nová oznámení pomocí plán.úlohy

   - Oznámení o expiraci

   - Opakované odeslání sms po nastaveném počtu dní s hlášení o době do expirace


  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1031---32---Integrace---A3Box.html


  2202.1424.02.2022RQ1116-00Plánování úloh - Spec.úloha INTRECONCIL
  Upraveno řešení spec.plán.úlohy tak, aby bylo možné na základě sloupce Ref a kód OP vytvářet odsouhlasení,
  tj. vždy se bude vytvářet tolik odsouhlasení pro kombinaci OP a Ref, kolik bude těchto kombinací.
  Pokud sloupec v SQL skriptu Ref chybí nebo bude prázdný funkčnost zůstane stejná jako dosud, vytvoří se tolik odsouhlasení, kolik bude OP
  -Ano
  2202.1317.02.2022RQ1058-09Zakázka odběratele - prodej ze skladuOpraven text hlášení pro aktualizované podřízené MZ
  --
  2202.1317.02.2022RQ1084-E3Evidence poplatků

  Doplnění přenosu nulové sazby. 

  Pokud je na kartě artiklu vybrána skupina s nulovou sazbou.

  --
  2202.1317.02.2022RQ1125-56Evidence a zpracování balících předpisůUpraveno:
  - kontrola na změny v artiklu proti rozpisu balení
  - přidáno mazání nulových nebo nepoužitých řádků balení (pokud dojde ke změně množství)
  --
  2202.1317.02.2022RQ1010-04Export výkazu One Stop Shop (OSS) do XML

  Upraven export - pro DIČ exportována pouze číselná část. 


  --
  2202.1317.02.2022RQ1031-21LINET - UDF pro SalesForce

  Nové UDF 

  "Address Salesforce ID" na adrese OP -   CRD1.U_VCZ_5SF6   char(18)

  ??
  2202.1210.02.2022RQ1049-11VCZ Výroba - Aktualizace cen kusovníku

  Aktualizace cen kusovníku opravena, aby zohledňovala násobek množství zadaný ve hlavičce kusovníku.

  Celková cena produktu se určí součtem cen komponent děleným násobkem množství.

  Aktualizace cen kusovníku  se spouští plánovanou úlohou, případně položkou menu a kontextovým menu na vybraném kusovníku.
  --
  2202.1210.02.2022RQ1067-00VCZ Evidence zásilek

  Oprava duplikace řádku - špatné dohledání č. navazující faktury do pole VS-

  --
  2202.1107.02.2022RQ1004-C3Import speciálních výpisůOpraven problém s ořezování nul  zleva u formátu PAYPAL CSV
  --
  2202.1107.02.2022RQ1152-22DisplayMe - UDT pro Výpočet přepravnéhoVytvořena UDT VCZ_SHIPPRICES
  Ano-
  2202.1003.02.2022RQ1004-D3Zpracování banky - hromadné vyřízení plateb dle IČO
  Opravil kontrola při dohledání číselné řady

  --
  2201.1431.01.2022RQ1084-E3Evidence poplatků

  a) Na kartu artiklu přidána needitovatelná pole pro zobrazení aktuální sazby vybrané skupiny z číselníku.

  b) Při aktualizaci nabídky, zakázky a požadavku na zálohu dojde o přepočtu sazeb poplatků.

  --
  2201.1431.01.2022RQ1116-00Plánování úlohy - Spec.úloha BPRPTEMACT

  Doplněna možnost odeslat report na adresu interního uživatele SAP B1

  V resultu query v parametrech v poli "email" byla vyžadována emailová adresa (xxx@yyy.zz).

  Byla přidána kontrola přítomnosti znaku @.

  Pokud zavináč není v adrese uveden, předpokládá se, že půjde o kód B1 uživatele. Např. "manager"


  -Ano
  2201.1431.01.2022RQ1120-00Alerty

  Specifická operace - INVCREJERECON

  Přidáno možnost nastavit v parametrech alertu čís.řadu int.dokladů dle prefixu nebo názvu řady

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---INVCREJERECON---Vytvoreni---int---dokladu---a---inter---odsouhlaseni.html

  -Ano
  2201.1431.01.2022RQ1108-04Přehled obratů dle předlohy a rozpočtuUpraven formulář - přidány sloupce, přidáno zobrazení po měsících, upravena SQL procedura
  Ano-
  2201.1328.01.2022RQ1103-14Servisní hlášení - přiřazení typů problémů

  Servisní hlášení - do seznamu podtypů podtypům doplněn nový sloupec: "Pro výrobu - Ano/Ne". (výchozí hodnota "Ne") A to případně i u všech historických hlášení.

  Hodnotu lze změnit při výběru typu problému i přímo v seznamu v okně Serv.hlášení.


  Ano-
  2201.1326.01.2022RQ1125-25Správa artiklu - import zvláštních cen OP z XLS

  Upravena funkčnost:

  1) dohledání řádku bez koncového data
  2) ceny v první úrovni
  3) nulová cena při update, když je prázdná sleva i cena

  --
  2201.1326.01.2022RQ1004-00El.banka

  Přidáno nové nastavení pro import výpisu - pro platební metodu do UDT  nový sloupec VCZ_PMET_SETP "Nekontrol.duplic.řádky bez BÚ".

  Pokud je aktivní/zaškrtnuto , vynechají se při kontrole duplicity (zda již existuje shodný řádek pro plat.metodu v UDT VCZ_BANK_STATEMENT),

  řádky bez vyplněného bank.účtu, tj. tyto řádky se vždy naimportují

  Ošetřujeme tím problém s opakujícími se řádky s poplatky, ve stejné výši, které jsou ručně a automaticky načteny


  AnoAno
  2201.1326.01.2022RQ1058-09Zakázka odběratele - prodej ze skladu


  Programová úprava umožňuje ze skladové zakázky vytvořit zakázku novou na konkrétního zákazníka,v případech, kdy se vyrábí na sklad
  a následně prodávat zákazníkovi
  Z původní skladové zakázky se zkopírují údaje a řádky do zakázky nové, a je provedena změna vazeb na mont.zakázku a kartu vybavení

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1058---09---Zakazka---odberatele---prodej---ze---skladu.html
  AnoAno
  2201.1326.01.2022RQ1097-02Proj.řízení - finanční plán

  Opraven průběžný součet ve sloupci "Průb.plán.zisk" - součet omezen pouze na 1. úroveň

  --
  2201.1217.01.2022RQ1116-00Plánování úlohy - Spec.úloha A3BOXWS

   Přepracování priorit dohledání emailu a telefonu.

  Dohledání telefonního čísla pro odelsání SMS - pokud není vyplněno tel.číslo xna dokladu, použije se z kont.osoby a poté z karty OP.

  Shodně funguje pro email.


  ??
  2201.1217.01.2022RQ1108-04Přehled obratů dle předlohy a rozpočtu

  Přidán nový formulář pro zobrazení pohybů na účtech dle předlohy fin.plánu a provnání z rozpočtem

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1108---04---Financni---vykazy---dle---predlohy---a---rozpoctu.html


  AnoAno
  2201.1217.01.2022RQ1120-00AlertySpecifických operace- INVCREJERECON - pro prodejní faktury vytvoří interní doklad o úhradě na propojeného dodavatele a provede interní odsouhlasení
  AnoAno
  2201.1217.01.2022RQ1084-E3Evidence poplatků

  a) Na řádek dokladu přidán sloupec

  přepínač Manuálně zadaná sazba (UDF U_VCZ_5MZS)  - uživatel ručně změní sazbu a přepne přepínač na Ano, pak další aktualizace ručně zadanou sazbu nepřepíšou dle nastavení u artiklu.


  b)  Na kartu artiklu přidána pole

  Sazba aut.poplatek pro zadání částky poplatku

        pokud je v tomto pole zadána konkrétní hodnota poplatku, má tato přednost před poplatkem určeným dle tabulky poplatků (VCZ Autorské poplatky).

  Sazba elektroodpad pro zadání částky poplatku

  2201.1217.01.2022RQ1061-05Import pojistného z XLS do nákupní faktury
  Funkčnost rozšířena o možnost definovat druhou předlohu (v UDT VCZ_PRINTRPT_SETP) , pro import z XLS.
  Pro tuto předlohu bude vytvořeno druhé kontext.menu - název tohoto menu lze definovat v nastavení předlohy

  -Ano
  2201.1005.01.2022RQ1140-00Výroba - plánovací tabule

  Přidána speciální akce "Akce19" pro změnu termínu u více vybraných mont.zakázek

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP--RQ1140-00---Výroba---plánovací-tabule.html


  -Ano
  2201.1005.01.2022RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha DIMFROMBP

  Spec.úloha založí novou hodnotu číselníku nákladových středisek a odpovídající pravidlo rozdělení v definované dimenzi pro obchodního partnera.

  Kód a název pravidla rozdělení je dán kódem a názvem OP

  Omezení: max. délka kódu OP je 8 znaků.

  Úloha zároveň aktivuje/deaktivuje Pravidlo rozdělení / Nákladové středisko pro aktivaci/deaktivaci daného OP.


  Nastavení:

  Trigger Object Type:  2 - Obchodní patner

  Trigger Trans.Type:  Add&Update

  Trigger filter:  omezí OP, pro které se úloha spouští:   Např. "GroupCode" in (111, 112)

  ID Spec.operace:   DIMFROMBP

  Parameters: DIMCODE    číslo dimenze, ve které se hodnota vytváří. Např.  DIMCODE=2


  -Ano
  2112.1521.12.2021RQ1116-00Plánování úloh (INTRECONCIL) - interní odsouhlasení

  Upraveno spec.úloha pro vytváření int.odsouhlasení - rozšířeno o možnost int.odsouhlasení na účet nebo na obchodního partnera


  -Ano
  2112.1521.12.2021RQ1008-00Automatický import směnných kurzů

  Upraven defaultní URL pro načítání kurzů z ČNB.

  Doplněna aktualizace URL pokud je v SETP tabulce nastaven původní link, který již není ČNB podporován a přestane fungovat.


  VRIS při prvním načtení kurzů provede kontrolu tabulky @VCZ_EXRATELIST_SETP a aktualizuje nastavení:

  Automatický update nastavení se provede jen pokud je v nastavení předchozí odkaz, nikoliv, pokud je tam nějaký uživatelsky upravený.


  >>


  >>

  --
  2112.1414.12.2021RQ1049-05Výroba - TechnologieOpraveno plnění UDF v řádku vytvářené MZ  U_VCZ_7898 -> U_VCZ_6871 - řeší problém s nevyplněním UDF Skupina vestavěných artiklů
  --
  2112.1208.12.2021RQ1125-56Evidence a zpracování balících předpisů a rozpisů

  Upravena funkčnost:

  - přidal uložení Kód složiště do UDT

  - upraveno generování rozpisu přidáno plnění hmotnosti "podřízených obalů" a počet kusů zákl.jednotky v obalu

  - upravena terminologie - Balící předpis, Rozpis balení


  Ano-
  2112.1106.12.2021RQ1175-00Prodej - aktualizace termínu dodání
  Rozšířeno o možnost zobrazení a editace objednávek
  Ano-
  2112.1106.12.2021RQ1053-21eCommerce pro Elektro SMSOpraven problém s Handlováním kontextového menu

  --
  2112.1106.12.2021RQ1004-00El.banka
  Opraveno plnění finančního účtu při platbě na účet po stornování platby, tj.opakované platbě ze stejného řádku výpisu
  Ošetřeno vzhledem k RQ1004-D2
  --
  2112.1106.12.2021RQ1004-C7Formát Citibank CDFF XMLFormát rozšířen o import výpisů ve formátu MT940 Citibank CZ

  AnoAno
  2112.1002.12.2021RQ1060-15Doporučení zakázky - vytváření montážních zakázek s vazbou na prodej

  Rozšířena funkčnost o automatické přiřazení MZ bez vazby k zakázce odběratele k zakázkám v okně "Hromadné generování zakázek"

  Tato akce se provádí okamžitě po otevření okna a vyplnění gridu, kde se kontrolují zakázky s otevřeným množství na dostupnost v MZ bez vazby na ZO.

  Pokud je jedna MZ nebo několik MZ nalezena je přiřazena (i částečně) k ZO a toto přiřazení je uloženo do UDT "VCZ_MRP_COR"

  Ano-
  2112.1002.12.2021RQ1054-56Balící předpis pro artikl a zákazníka

  Upraveno přidán pomocný sloupec "Kód složiště" do definice Balícího předpisu, údaj se neukládá do UDT

  --
  2111.1625.11.2021RQ1031-32Integrace A3BoxOpraveno odeslání zpráv zákazníkovi při změně stavu zakázky
  --
  2111.1522.11.2021RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha AUTDOCS - el.doklady

  Přidána možnost určit generovanému dokladu (faktuře) typ a formát generování elektronického dokladu.

  V nastavení úlohy (plán.úloha nebo alert AUTDOCS) rozšířit parametry DocsQuery o tyto hodnoty:
  "EDocGenerationType"
  "EDocMappingID" 
  "EDocProtocolCode" 

  Příklad:
  DocsQuery=SELECT T1."CardCode", '13' AS "TargetType",  T1."ObjType" AS "BaseType", T1."DocEntry" AS "BaseEntry", T2."LineNum" AS "BaseLine", 'N' AS "GroupDocs", '0' AS "EDocGenerationType", '2' AS "EDocMappingID", '8' AS "EDocProtocolCode" FROM ODLN T1 INNER JOIN DLN1 T2 ON T1."DocEntry" == T2."DocEntry" WHERE T1."DocEntry" == {DocEntry} AND T1."DocStatus" <> 'C' AND T2."LineStatus" <> 'C'

  Hodnoty parametrů:
  EDocGenerationType:  
  0 (nebo 'G')   - Generovat
  1 (nebo 'L')    - Generovat později
  2 (nebo 'N')   - Není relevantní

  EDocMappingID = ID Formátu elektronického dokladu

  EDocProtocolCode = ID protokolu:
          edpc_Invalid = 0
          edpc_GEN = 1
          edpc_EET = 2
          edpc_CFDI = 3
          edpc_FPA = 4
          edpc_MTD = 5
          edpc_EWB = 6
          edpc_PEPPOL = 7
          edpc_HOI = 8      (Maďarská Számla)
          edpc_MYF = 9

  2111.1418.11.20211159-00VCZ Pokladna 2 - oprávnění k číselným řadám dle VCZ_DOKL_SETP


  Při výběru řady se zkontroluje, zda má řada nějaké omezení (zadán seznam uživatelů v VCZ_DOKL_SETP), a pokud má tak jestli daný uživatel je v seznamu uveden. Pokud není, uživateli není povoleno řadu vybrat. Je vhodné kombinovat s nastavením výchozí řady pro uživatele. Výjimka kontroly je, pokud se uživateli jako výchozí při otevření okna platby nabízí právě řada, ke které nemá přístup (dle VCZ_DOKL_SETP),

  2111.1418.11.2021RQ1116-02VCZ Plánování úloh - Spec.úloha AUTFAK
  Do spec.úlohy AUTFAK doplněn nový parametr:  ALL_NUMATCARDS:
  Do vytvořené faktury doplní reference ze všech základních dokladů DL
  Vytvoří seznam NumAtCard z DL oddělený středníkem a přidá jej do NumAtCard ve hlavičce faktury.

  -Ano
  2111.1315.11.2021RQ1093-10Automatizace výdeje obalů při prodeji (Palety v ceně)
  Okno: 
  Vrácené dodávky pro paletové konto  - nový přepínač "Vytvořit před.pořízené" - výchozí je zaškrtnutý.
  Výdej palet                                              -  nový přepínač "Vytvořit před.pořízené" - výchozí je NEzaškrtnutý.

  Pokud je zaškrtnutý, vytvoří a otevře se po vytvoření dokladu (tlačítko Výdej palet) předběžně pořízený doklad. Pokud není zaškrtnutý, doklad se rovnou přidá.

  --
  2111.1315.11.2021RQ1117-22Hromadná úprava montážních zakázek
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1117---22---Hromadna---uprava---montaznich---zakazek.html
  -Ano
  2111.1208.11.2021RQ1004-19Banka Raiffeisen MulticashOprava čtení měny v poplatcích v zahr.platbách
  --
  2111.1208.11.2021RQ1173-00Inventura majetku
  Původní operace "Záměna střediska a lokace" a „Záměna pracovníka" nahrazeny
  "Záměna střediska a lokace původní" a „Záměna pracovníka původní"
  Přidány 2 nové operace pro "Záměna střediska a lokace" a „Záměna pracovníka", které zároveň upravují údaje v záložce "Nákladové účetnictví",
  upravena uložená procedura VCZ_INVENTURA_LIST.
  Ano-
  2111.1208.11.2021RQ1173-00Inventura majetku

  Rozšířeno o nový formulář a funkce pro hromadné převody majetku v SBO.

  Převodem majetku je změna lokace, pracovníka v záložce "Přehled" a střediska s projektem v záložce "Nákladové účetnictví" na kartě majetku.

  AnoAno
  2111.1208.11.2021RQ1004-C7Formát Citibank CDFF XML

  Přidána nový formát Citibank CDFF XML - příkazy v XML, import v MT940

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---C7---Format---Citibank---CDFF---XML.html

  AnoAno
  2111.1208.11.2021RQ1004-12Banka formát KB BEST
  ozšířeno o pmožnost přenášení poznámky do příkazu z UDF na dokladu "VCZ_7773", "Zpráva pro příjemce nebo ručně editovat v okně "Bankovní příkazy"
  AnoAno
  2110.1827.10.2021RQ1010-04Export výkazu One Stop Shop (OSS) do XML

  Export DPH výkazu One Stop Shop pro EPO

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1010---04---Export---vykazu---One---Stop---Shop---OSS---do---XML.html

  AnoAno
  2110.1827.10.2021RQ1067-04Evidence zásilek

  Přidáno nový sloupec U_Status "Stav" do UDT "VCZ_POSTA"

  Přidán spec.alert POSTA_OPERACE  pro "tiskové" operace nad řádkem v Evidenci zásilek (VCZ_POSTA)

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1097---04---Evidence---zasilek.html

  AnoAno
  2110.1725.10.2021RQ1176-00Evidence dovedností pracovníka

  Přidána nová funkčnost pro Evidenci dovedností pracovníka

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1176---00---Evidence---dovednosti.html

  AnoAno
  2110.1621.10.2021RQ1092-07Aut.vytvoření a přidělení sér.čísel při příjmu z výroby a dodávceOpraveno automatické vytváření sér.čísel při příjmu z výroby, přidáno logování
  --
  2110.1621.10.2021RQ1022-00Odběr a balení

  Úprava vytvoření dokladu z draftu.

  CreateDocument_FromDraft() -  Oprava chyby DI API (property FCEAsPaymentMeans EDocType is invalid) na objektu Documents.


  --
  2110.1621.10.2021RQ1053-14Artikl - import stromu klasifikace z XMLOpravena kontrola při přidání klasifikace manuálně
  -Ano
  2110.1513.10.2021RQ1005-00Pokladna - Hromadný tisk pokladních dokladů

  Doplněna možnost použít report pokladní doklad

  obsahující standardní parametry ObjectId@ a DocKey@

  a zároveň má DocKey@ vlastnost povolit vícenásobné hodnoty (EnableAllowMultipleValue)


  Použití tohoto reportu pro tisk z pokladny musí být aktivováno v nastavení tisku (VCZ_PRINTRPT_SETP).

  U používaného reportu ve sloupci Podskupina musí být zadáno MULTIDOC

  Pokud není tento parametr uveden, tisknou se vybrané pokladní doklady po jednom.  -Ano
  2110.1513.10.2021RQ1120-00Vytváření BL - řešení s použitím DI - přiřazení skl.míst - chyba Vstupní řetězec nemá správný formát

  Opravil jsem historickou chybu v zápisu do logu (chybějící } ), která byla příčinou hlášky "Vstupní řetězec nemá správný formát".

  Ten zápis do logu nastává jen někdy - pokud na HANA selže standardní Update() zakázky, před sql updatem;  je to až po úspěšném vygenerování BL k dané zakázce.

  Pole U_VCZ_6548 se pak nastavilo na "3-chyba při vytváření BL" až později - při pokusu o zpracování zakázky, když už BL byl vygenerován.

  --
  2110.1513.10.2021RQ1031-00EDE integrace - import katalogu

  Upraveno zpracování katalogu BME - upraveno plnění detailního popisu - nahrazení 2 oddělovačů řádků kombinací Crlf + #

  Zohledněn nový sloupec Reference 8 (U_RefVal08) v řádku logu

  Ano-
  2110.1513.10.2021RQ1175-00Prodej - aktualizace termínu dodání

  Nová funkčnost pro hromadnou aktualizaci termínů zakázek dle disponibility

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1175---00---Prodej---aktualizace---terminu---dodani.html


  AnoAno
  2109.1729.09.2021RQ1103-17Evidence reklamací na servisních hlášeníchRozšířeno o nové sloupce, jejich plnění a ukládání dop UDT - sloupec pro dodávku a nákupní příjemku, sloupec "Nové sér.číslo/číslo šarže"
  A přidán needitovatelný sloupec OITM.FrgName s popisem "Typové označení"
  --
  2109.1627.09.2021RQ1004-C3Import speciálních výpisůPřidána funkčnost pro import CSV výpisu ve formátu "COMGATE CSV"
  AnoAno
  2109.1627.09.2021RQ1067-04Evidence zásilekRozšířena funkčnost v okně Evidence zásilek o možnost vybrat v řádku obal pro zásilku, po výběru obalu a dle jeho hmotnosti
  (nastavené v nové UDT VCZ_POSTA_OBALY), je přepočtena hmotnost zásilky

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1097---04---Evidence---zasilek....
  AnoAno
  2109.1521.09.2021RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha CREDOCSPOSSpecifická úloha pro automatické vytvořneí přeskladnění z dokladu požadavek na přeskladnění (po přepnutí UDF)

  Popis:
  Specifická úloha vytvoří přeskladnění založené na požadavku na přeskladnění
  Při splnění zadané podmínky na požadavku na přeskladnění (například přepnutí hodnoty UDF U_AR_0045 na 1) dojde k vytvoření přeskladnění (z otevřených řádků dokladu).
  Nepodaří-li se vytvořit je generováno hlášení odeslané mailem dle nastaveného mail.listu

  Specifickou úlohu je třeba nastavit v UDT VCZ Alerty SETUP:
  ID Spec.operace: CRESTOCKTRAN
  Trigger Filter: Např "U_ARK_0045" = 1
  - podmínka spuštění.
  Parameters: UPDUDFNAME=U_ARK_0045;UPDUDFVALOK=2;UPDUDFVALERR=9
  - Nastavení operace na dokladu po provedení funkce, zde jméno UDF a hodnota na kterou se má nastavit při úspěšném vytvoření přeskladnění (UPDUDFVALOK) a po chybě při přidání přeskladnění (UPDUDFVALERR) - shodné s úlohou UPDOBJ


  viz https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html

  --
  2109.1521.09.2021RQ1067-00Evidence zásilekDo evidence zakázek doplněno vkládání záznamu z dokladu typu Požadavek na přeskladnění

  Doplněna kontrola při vkládání následného přeskladnění.
  Ochrana proti přidání dokladu přeskladnění do Evidence zásilek, pokud je jeho základní doklad (požadavek na přeskl.) už do evidence vložen.
  --
  2109.1521.09.2021RQ1125-25Hromadná aktualizace zvláštních cen OP - rozšířeníUpravena funkčnost pro import zvláštních cen
  - rozšířeno o import množstevních slev
  - rozšířeno o možnost zadat slevu procentem
  - přidán mazání artiklů pro zvláštní ceny
  - přidáno ukončení platnosti k datu pro artikly
  - upraveny XLS předlohy
  --
  2109.1521.09.2021RQ1031-32Integrace A3BoxPřidána funkčnost pro odeslání SMS a Emailu, při zrušení objednávky v A3BOxu (metoda CancelOrder)
  a to v případě, kdy je změněno dodací podmínka z A3Boxu na "NeA3box"

  Nutno nastavit ve VCZ_PRINTRPT_SETP speviální řádek s textem pro SMS a Email
  V textu pro Email lze použít tagy {TransId} (číslo objednávkyA3Boxu) nebo {DocNum} (číslo zakázky) nebo {WebSite} (OSHP.WebSite) :

  -Ano
  2109.1521.09.2021RQ1060-15Rozdělení na balení - úprava rozdělení dle data vzniku ZOFunkce rozšířena o návrh rozdělení i pro "Požadovaná výše zásob". Při rozdělení mají nejnižší prioritu, tj. rozdělí se na ně až tehdy, poku nepůjde rozdělit na přijaté objednávky.--
  2109.1413.09.2021RQ1093-08Sledování dopravyOšetřena chyba s indexy při plnění a úpravě gridu na formuláři "Sledování dopravy"--
  2109.1309.09.2021RQ1049-02Více pracovníků na pracovišti - reálný čas pro operaciPro výpočet plánu výroby přidat údaj „Koeficient obsazení pracoviště“ přímo na řádek montážní zakázky (a samozřejmě na řádek kusovníku a přímo do karty operace).

  Při plánování by se pak pracoviště obsadilo na čas = Plánované množství ÷ Koeficient obsazení pracoviště.

  Příklad:
  -   Operace má časovou náročnost 2 hodiny
  -   Naráz ji dělají dva lidé
  -   Koeficient obsazení pracoviště bude tedy 2 (výchozí hodnota, pokud bude pole prázdné, je 1)
  -   Výsledný čas obsazení pracoviště v ganntu bude 1 hodina (časová náročnost 2 hodiny ÷ koeficient 2 = 1 hodina v plánu výroby)
  Ano-
  2109.1309.09.2021RQ1116-00Plánovaná úloha pro uzavření MZ označených „K uzavření“Nová plánovaná úloha, která montážním zakázkám se Stavem = Uvolněno a uživ. polem K uzavření = Ano změní stavu na Uzavřeno.

  RQ1116-00 Plánování úloh
  - Spec.úloha MWORCLOSE

  Instalace UDF VCZ_9320 v OWOR je součástí RQ1049-01 nebo RQ1049-31.
  AnoAno
  2109.1006.09.2021RQ1093-35Evidence zápůjčekhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---35---Evidence---zapujcek...
  AnoAno
  2109.1006.09.2021RQ1120-00Implementace Specifických operací - UPDDISTUDTUpravena aktualizace UDF "Tarif dopravy" na kartě vybavení tarifem s nejvýhodnější dopravou
  --
  2109.1006.09.2021RQ1084-E7Faktura přepravné - dodatečný příplatek za dopravuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---E7---Faktura---prepravne...
  AnoAno
  2109.1006.09.2021RQ1004-C3Implementace nových formátů, spojených se zpracováním bankovních výpisů ve spol AngločeskáPřidána možnost upravit použití "speciálních parametrů" pro párování tak, že lze při párování použít pouze definovanou část reference(VS) z řádku výpisu

  Př. nastavení:
  Prodej :
  Invoices.DocNum:L3;L3
  Nákup:
  NumAtCard;S2:5
  Kde nastavení pro referenci oddělit středníkemza definicí pro pole na dokladu, kde
  ;L3 znamená - LEFT 3 znaky
  ;R5 znamená - RIGHT 5 znaků
  ;S2:5 znamená - SUBSTRING znaky od pozice 2 v délce 5 znaků Př. 2784567 -> 78456

  -Ano
  2109.1006.09.2021RQ1004-C3Import speciálních výpisůPřidány dva nové formáty DPD_CSV a LMX_XLSAnoAno
  2109.1006.09.2021RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZPřidána funkce, která na kartu projektu přidá středisko uvedená v uživatelských polích na kartě zaměstanance přidaného na projekt--
  2109.1006.09.2021RQ1092-07Možnosti sériových čísel a šarží v SAPOpravena funkčnost - opraven chování při kombinaci řádku se sér.čísly a řádků bez sériových čísel v dodávce--
  2109.1006.09.2021RQ1155-03Servis IntergastUpraven formulář pro Hromadnou správu kmenových dat - přidány filtry a sloupce pro Datum vytvoření KDV a Kód projektu (projekt z řádku dodávky připojené ke KDV)
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1155---03---Servis---Intergast....

  --
  2109.1006.09.2021RQ1067-00Evidence poštyOpravena funkčnost pro přenášení informace o upřesněném doručení při vytváření zásilky pomocí WS MojeDPD--
  2108.1419.08.2021RQ1107-06Import z TXT/XLSUpraven import z XLS souboru na základě změněné struktury vstupních dat pro Datart .
  Vzor dat přiložen
  --
  2108.1419.08.2021RQ1004-A1Zpracování banky - hromadné vyřízení platebOpravena funkčnost hromadné úhrady při zpracování bankovního výpisu,
  chyba nastávala při vytváření plateb a kombinaci faktury a dobropisu
  --
  2108.1419.08.2021RQ1049-05Výroba - Karty na MZOprava chyby vzniklé při úpravě zobrazení pro SBO 10 - v SBO 9 nelze vybrat záložky "plánované náklady" a "hlášení".
  --
  2108.1419.08.2021RQ1054-57Asistent odsouhlaseníPřidáno kontext.menu "Vyrovnat do zápočtu" na okno int.odsouhlasení
  - po kliknutí do vybraného řádku pro vrovnání a výběr kontext.menu se v přepočtou vybrané řádky a rozdíl se vloží do vybraného.
  Pokud by částka přesáhla zůstatek na řádku, vyplní se do řádku pouze částka ve výši zůstatku
  --
  2108.1419.08.2021RQ1097-00Proj.řízení - proúčtování práceUpraveno proúčtování práce - SQL pro aktualizaci UDT "@VCZ_CT_TIMESHEET" (SQLID_UCTPRAC_UPDSOURCE)--
  2108.1111.08.2021RQ1067-04Evidence zásilek - BalíkobotRozšířen seznam podporovaných dopravců v portálu BB dle aktuální dokumentace.

  Použití každého nového dopravce je třeba vždy nejprve otestovat:
  DHL_DE
  Fofr
  Fedex
  Dachser
  DHL_Parcel_EU
  Raben
  Spring
  DSV
  DHL_Freight_EC
  kurier
  DB_Schenker
  Airway
  WEDO
  Messenger
  --
  2107.1328.07.2021RQ1004-D3Zpracování banky - hromadné vyřízení plateb dle IČOPřidána funkčnost pro hromadné zpracování řádků výpisů pro IČo v el.bance
  Nutná instalace SQL procedury RQ1004-D3_VCZ_ElBanka_HromadneVyrizeni_ICO.sql
  Ano-
  2107.1328.07.2021RQ1116-00VCZ Plánované úlohy - Spec.úloha FILEDOCATTC - oprava přesouvání zpracovaných souborůVe specifické VCZ plánované úloze FILEDOCATTC pro automatické připojování souborů jako příloh k objektům, bylo nyní opraveno přesouvání zpracovaných souborů do podadresářů.
  Bude ve VRISu 2107.13.
  --
  2107.1328.07.2021RQ1103-18Plánování úloh - Spec.úloha UPDDISTUDTDo spec.plán.úlohy UPDDISTUDT jsem přidal funkčnost - pokud je nastaven parametr "UPDSHORTDISTALL=YES",
  provede se automatická aktualizace všech existujících karet vybavení tuzemských zákazníků, které nemají vyplněno UDF "Tarif dopravy" a karty vybavení nejsou ve stavu "Zrušeno"

  -Ano
  2107.1328.07.2021RQ1092-07Aut.vytvoření a přidělení sér.čísel při příjmu z výroby a dodávcehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1092---07---Aut---vytvoreni---a...AnoAno
  2107.1328.07.2021RQ1004-D1El.Banka - zpracování výpisů - NordicPřidán funkčnost:
  - Přidán sloupec s číslem dokladu s proklikem na doklad
  - Přidán sloupec Saldo - plnění sloupce v UDT VCZ_SETP - "RQ1004-00 Nastavit datum DPH na datum platby"
  - Historie bank účtu - kontext.menu na řádkem výpisu s vyplněným bank.účtem otevře historii
  - úprava dohledání OP pro bank.účet - nastavení pro platební metodu v UDT VCZ_PMET_SETP sloupec - "Hledat OP primárně":
  P - Dle platby - default - původní řešení
  C - Dle zákazníka
  S - Dle dodavatele
  10. Datum DPH - nastavit v UDT VCZ_SETP - "RQ1004-00 Zobrazit saldo OP"
  Předáno
  AnoAno
  2107.1220.07.2021RQ1067-00Evidence zásilekDo evidence zakázek doplněno vkládání záznamu z dokladu typu Požadavek na přeskladnění

  Funkce se aktivuje v nastavení - Okno "Nastavení evidence zásilek", volba "Vkládat Požad.na přeskl." (nebo VCZ_POSTA_SETP, VCZ_POSTA2_SETP)

  Po aktivaci této volby v nastavení (a restartu MDA služby) se po přidání dokladu vloží záznam do Evidence zásilek.
  Zároveň doplněn typ dokladu do filtrů.

  Není implementována vazba mezi Pož.na přesklaněním a Požadavkem na přeskl., který se do Evidence zásilek vkládá také.

  AnoAno
  2107.1012.07.2021RQ1097-20Projektové řízení - nové řešení karty projektuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1097---20---Proj---rizeni---kar...AnoAno
  2106.1529.06.2021RQ1125-43Import a zpracování ceníků z TXT souboruUpraven import ceníku z XLS:
  - přidána možnost pro import hmotnosti a MJ hmotnosti a následná aktualizace artiklu
  - přidána možnost pro import sloupce EAN a čísla produktu


  AnoAno
  2106.1529.06.2021RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha CREDOCSPOSUpravena spec.úloha alertů 'CREDOCSPOS'
  - pokud se nepodaří vytvořit fakturu kvůli nedostatečnému množství na skladě (chyba DI "-10 - "Množství vede k záporné zásobě [INV1.ItemCode][line: 1]"")
  tak se úloha pokusí vytvořit fakturu před dodávkou
  --
  2106.1529.06.2021RQ1031-32Integrace A3BoxPřidána funkčnost:
  A) kontextové menu "A3Box Info" - nad BL, DL a zakázkou - Zobrazí informace z A3B zakázky (dle U_VCZ_A3ID) (GetOrderStatus)
  B) kontextové menu "A3Box Prodloužení" - nad BL a DL - prodloužení doby expirace - default 1 den, nebo lze nastavit v SETP (ExtendValidity)
  C) Alert 1 - Vytvoření A3BOX objednávky nad přidaným BL (CreateOrder) - A3 Order ID: OSHP.U_VCZ_A3UNT + "BL" + OPKL.AbsEntry
  D) Alert 2 - Stornování A3BOX objednávky při změně nad prod.zakázkou (CancelOrder) a přépadně vytvoření nové (Create Order)
  F) Plán.úloha - aktualizace stavů na BL dle A3BOx objednávky (ListOrders)
  AnoAno
  2106.1421.06.2021RQ1054-57Asistent odsouhlaseníhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---57---Asistent---odsouhla...

  AnoAno
  2106.1421.06.2021RQ1031-31Integrace Allegrohttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1031---31---Integrace---Allegro...AnoAno
  2106.1421.06.2021RQ1004-C3Import speciálních výpisůPřidány formáty OTP HU CSV a OTP HU XLS

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---C3---Import---specialnic...
  AnoAno
  2106.1421.06.20211004-B0Zpracování banky - řešení s ukládáním výpisů do UDTOšetřena hodnota null v poli PayRef při aktualizaci řádku--
  2106.1208.06.2021RQ1147-03Automatizace interního výdeje a příjmu (proces rozbalení a přebalení)Rozšířena funkčnost - přidáno kontext.menu "Rozbalit zboží" pro otevření skladové výdejky nad vybraným řádkem prodejního dokladu
  - zakázka, dodávka, faktura.
  U zakázky stačí "kliknout" do požadovaného řádku u dodávaky a faktury je nutné řádek označit
  Předvyplní se artikl, sklad a množství
  --
  2106.1107.06.2021RQ1004-C3Import speciálních výpisůPřidány nové 3 CSV formáty pro Rumunsko:
  UNICREDIT RO CSV
  PAY U RO CSV
  Coletaria RO CSV

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---C3---Import---specialnic...
  -Ano
  2106.1107.06.2021RQ1054-56Rozeslání potvrzení saldahttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---56---Rozeslani---potvrze...
  AnoAno
  2106.1003.06.2021RQ1004-C3Import speciálních výpisůPřidán nový bankovní formát KB Karty CSV pro import výpisu karetních transakcí--
  2106.1003.06.2021RQ1004-32Unicredit Bank MulticashOpraven import výpisu - ošetřen problém ve dvojtečce s číslem v textu poznámky (sekce 86),
  které pak vypadá jako jiná sekce

  --
  2106.1003.06.2021RQ1004-D2Speciální párování banky - platba na účet dle VShttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---D2---Specialni---parovan...AnoAno
  2105.1527.05.2021RQ1049-05Výroba - TechnologieOpraveno generování montážních zakázek, opraveno přenášení parametrů "pořadí operací" a "skupina pro vestavěné artikly"

  --
  2105.1426.05.2021RQ1093-08Sledování dopravyUpraveno - přidána nová operace pro hromadné zpracování v okně "Sledování dopravy" - operace "20 - Přeplánovat",
  která nahrazuje po sobě jdoucí operace "2 - Odplánovat a "1 - Zaplánovat",
  V této operaci 20 se změní "Poznámka k zaplánovaní", vše ostatní zůstane beze změny
  --
  2105.1426.05.2021RQ1004-B0Zpracování bankovních výpisů Intergast - chybaOšetřena aktualizace řádku v Knize úhrad, pokud je v poznámce jako první znak čárka ","

  --
  2105.1426.05.2021RQ1008-01Automatizace kurzového lístkuPřidána možnost nastavit kalendář svátků - v nastavení UDT @VCZ_EXRATELIST_SETP v poli "Kalendář svátků",
  pokud není nastaven použije se kalendář systémový.
  AnoAno
  2105.1320.05.2021RQ1067-00Evidence zásilekUpravena funkcionalita, která aktualizuje částku dobírky v neodeslaných záznamech evidence zásilek po přidání faktury.

  Přidání faktury BEZ dodacího listu dojde k přidání záznam(ů) do evidence zásilek.
  Nyní bylo toto přidání doplněno o dodatečnou aktualizaci shodnou s funkcí, kdy je přidána faktura s existujícím dodacím listem uloženým v poště.

  --
  2105.1320.05.2021RQ1049-02Výroba - KapacityUpraven asistent plánování výroby
  - přidána možnost zaplánovat spuštění scénáře na pozadí (kalk.serverem)
  - přidána možnost vybrat mont.zakázky, které budou vynechány ze zaplánování
  - přidána možnost zadat u pracoviště zda má být při plánování "obsazena" jeho kapacita,
  tj. zda lze na něj ve stejném období zaplánovat další operace,
  ale vždy s ohledem na kalendář pracoviště
  Ano-
  2105.1320.05.2021RQ1004-22Banka ČSOB ABOOpraven import výpisu pro částky překračující 21.000.000,- (přetečení int32)--
  2105.1212.05.2021RQ1031-51Scénář VCZ.EDI-RDR2-File -- ORDRSPNový EDI scénář EDI-RDR2File (resp. EDIF-RDR2File pro Fjord)

  Export probíhá z prodejní zakázky při nastavení EDI Stav = 1 - K odeslání
  Obsah EDI zprávy dle specifikace Editel (x11-ORDRSP)

  Pod RQ1031-51 byla přidána nová UDF na doklad určená pro identifikaci změn v objednávce pro odeslání zákazníkovi:

  Hlavička dokladu: EDI Potvrzení obj. (VCZ_5623)
  9 - Originál
  4 - Změna v řádku
  12 - Nezpracováno
  27 - Neakceptáváno
  29 - Akceptováno bez výhrad (výchozí hodnota)
  45 - Akceptováno s výhradami

  Řádek dokladu: EDI Potvrzení ř.obj. (VCZ_5624)
  1 - Přidáno
  3 - Upraveno
  4 - Beze změny
  5 - Akceptováno bez výhrad (výchozí hodnota)
  7 - Neakceptáváno


  Pokud je na hlavičce dokladu vybráno EDI Potvrzení obj. = 4 - Změna v řádku
  Odesílají se ve zprávě všechny řádky, v opačném případě se odesílá jen hlavička.

  Ze specifikace dodané zákazníkem musí vyplninout, které stavy akceptuje.

  Například Rohlík CZ
  1) Akceptace objednávky bez výhrad -- výchozí hodnoty
  2) Odmítnutí (zrušení) objednávky -- nastavení EDI Potvrzení obj. = 27 - Neakceptáváno
  3) Změna v objednávce -- nastavení EDI Potvrzení obj. = 4 - Změna v řádku
  a) Rohlík.cz nepodporuje jiné změny, než je snížení objednaného množství
  -- nastavení EDI Potvrzení ř.obj. = 3 - Upraveno

  AnoAno
  2105.1212.05.2021RQ1004-C2Banka SberbankOpraveno plnění datumu splatnosti v exportu příkazu do XML--
  2105.1111.05.2021RQ1067-00Evidence zásilekDoplněna funkcionalita, která aktualizuje částku dobírky v neodeslaných záznamech evidence zásilek po přidání faktury.

  V nastavení je nová volba: Akt.dobírku z faktury
  Po přidání faktury se automaticky provádí aktualizace záznamu(ů) v evidenci zásilek vytvořených základním dokladem (dodacím listem).
  Pokud je aktivní uvedená volba v nastavení, aktualizuje se částka dobírky podle otevřeného zůstatku faktury.
  Aktualizace se provede pouze na neodeslaných zásilkách.

  Dobírka se rozpočítá mezi záznamy, pokud je z dodacího listu více záznamů (balíků)
  Aktualizace se neprovede, pokud jde o sběrnou fakturu z více dodacích listů.

  AnoAno
  2105.1111.05.2021RQ1084-E5Nákupní faktura - automatická změna adresy úhrady na bankuPo stisku tlačítka přidání se na záložce logistika vybere do pole fakturační adresa hodnota Banka. Automaticky se tím dotáhne výchozí účet dodavatele.
  Pokud dodavatel nebude mít zadán účet tak se objeví hlášení a změna se neprovede.
  To zda se má účet dotahovat nebo ne se řídí pomocí vlastnosti v UDT VCZ_SETP - vlastnost vypne dotahování banky do dokladu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---E5---Nakupni---faktura--...

  AnoAno
  2105.1111.05.2021RQ1010-02DPH Přiznání - přímý export do XML (bez Excelu)Opraven přepočet krácení při exportu výkazu DPH do XML --
  2105.1111.05.2021RQ1147-03Automatizace interního výdeje a příjmuOpraveno vytváření skladové příjemky při přebalení - pro šarže a bez sklad.míst--
  2105.1003.05.2021RQ1004-C2Banka SberbankUpraven export příkazu pro Sberbank HU - každá jednotlivá platba je uzavřena do sekce <PmtInf> --
  2104.1429.04.2021RQ1155-04Servis LINET - vytváření a plnění polí na kartu vybaveníOpravena kontrola na "SUPERUSERa" pro zamykání polí na fomuláři kmen.data vybavení--
  2104.1227.04.2021RQ1049-42Automatická úprava požadovaných termínů na MZProgramová úprava jejichž cílem je umožnit změnit termín výroby k zakázce nebo montážní zakázce na propojených mont.zakázkách

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1049---42---Montazni---zakazky-...
  -Ano
  2104.1227.04.2021RQ1049-00VýrobaÚprava délky pole na hlavičce montážní zakázky U_U_VCZ_9523 "Sériové číslo"
  Prodloužení z 32 na 50 znaků.
  Do pole se kopíruje ItemCode (nvarchar 50)


  Ano-
  2104.1227.04.2021RQ1155-03Servis LINET - vytváření a plnění polí na kartu vybaveníPřidána funkčnost pro vytváření a plnění polí na kmen.kartu vybavení (původně pod RQ1155-01)
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1155---04---Servis---LINET---vy...
  Ano-
  2104.1227.04.2021RQ1004-00El.bankaDo nastavení UDT @VCZ_SETP přidáno UDF "RQ1004-00 Oprávněný uživatel pro změnu stavu spárování",
  pro možnost nastavit uživatele (nebo několik oddělených čárkou nebo středníkem) pro ruční změnu ve sloupci stav spárování.
  Není-li nastaven žádný uživatel, mají oprávnění ručně měnit sloupec všichni uživatelé.
  Přidáno logování ruční změny v tomto sloupci

  Do nastavení UDT @VCZ_SETP přidáno UDF "RQ1004-00 Plnit OP při duplikaci" - když při dohledání OP dle bank.účtu je nalezeno několik OP,
  a není vybrán konkrétní OP dle zpřesňujících kritérií ->
  - pokud je UDF "RQ1004-00 Plnit OP při duplikaci" nastaveno na Ano, je doplněn 1.nalezený OP
  - pokud je UDF nastaveno na Ne, tak OP není vyplněn  AnoAno
  2104.1226.04.2021RQ1004-00El.bankaPřidán parametr do nastavení UDT @VCZ_SETP "RQ1004-00 Plnit OP při duplikaci bank.účtu",
  který při dohledání několika OP k jednomu bank.účtu a pokud není při upřesnění vybrán konkrétní OP,
  dovolí nebo nedovolí vyplnění prvního nalezeného OP - default je N (tj. neplnit kód OP)  AnoAno
  2104.1119.04.2021RQ1116-00MDA AlertyUmožněno definovat alert typu R* bez adresáta (maillistu)
  ??
  2104.1119.04.2021RQ1084-E4Přeskladnění - aktualizace uživ.polí dle kontaktních údajůRozšířena funkčnost na přeskladnění tak, aby docházelo k vyplnění korespondující kontaktní osoby při změně v poli ID dodací adresy
  a zároveň k správnému plnění pole s uvedenou dodací adresou
  --
  2104.1119.04.2021RQ1067-00Evidence poštyZohledněny RQ1072-05 a RQ1072-06 (RQ pro zaokrouhlování) v SQL skriptu
  pro update záznamu (UpdateDocumentData_PostageTable)

  Při dodatečné aktualizaci záznamu v poště dle faktury.
  se aktualizuje přepravné dle faktury a dělí se poměrně do jednotlivých dodacích listů.
  Použije se správná částky nákladů očištěná od zaokrouhlení (stejně jako při přidání záznamu z DL)

  --
  2104.1119.04.2021RQ1038-00EKOKOM - úpravy, opravy a příp. vysvětleníUpraveno řešení - přidány nová pole pro výkaz na kartu artiklu a do nastavení,
  přidána uložená procedura VCZ_EKOKOM_VYKAZ.sql a VCZ_EKOKOM_VYKAZ_HANA.sql.
  Dále 2 reporty pro kteréjsou zdrojem uložené procedury:
  VCZ_EKOKOM_vykaz.rpt
  PMH_EKOKOM_vykaz_HANA.rpt
  AnoAno
  2104.1012.04.2021MDA - vymítač VYM2012Nová úloha Vymítače pro vypnut příznaku sledování šarží.

  -md"VYM2012#ITMNOBTC##" : pokusí se vypnout Správa artiklů dle šarží u všech artiklů. Výsledek vypíše do logu.
  -md"VYM2012#ITMNOBTC#A001#B025" : provede to jen na artiklech A001 až B025

  pokud se nastavení povede, zapíše se: Úprava objektu: š001; ; OKAY
  pokud se změna nepovede, zapíše se chyba: Úprava objektu: VYROBA007; ; ERROR -5002 - Nastavení 'Správa artiklu podle' lze změnit jen tehdy, když je dostupné množství rovno nule a když nejsou dostupná žádná sériová čísla nebo čísla šarží.

  ??
  2104.1012.04.2021RQ1094-11Import mezd PERM z CSV do účetních zápisůPřipravena úprava import z CSV souboru do interního dokladu,
  soubor pochází ze mzdového programu PERM

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1094---11---Import---mezd---PER...

  AnoAno
  2104.1012.04.2021RQ1057-00PROVĚŘENÍ - Prodej pod minimální marži - detailUpraveno dohledání nákupní ceny takto:
  1. Původní řešení pro nalezení průměrné ceny nahrazeno cenou nákupní (LastPurPrc) z karty artiklu,
  kurz pro cizí měnu se dohledá dle LastPurDate
  2. Pokud není nalezena nákupní cena z karty artiklu použije se cena ceníková, stejně jako v původním řešení


  ??
  2104.1012.04.2021RQ1004-00El.bankaÚprava chybových hlášení, oprava změny velikosti formuláře a opravena aktualizace řádku v Knize úhrad při párování přes okno "Hromadné párování"--
  2104.1012.04.2021RQ1116-00Plánování úlohOpravena plán.úloha ALZABUYERWS - pro operace Availability - typ update - opraveno nastavení času
  --
  2104.1012.04.2021RQ1113-03Import interních dokladů z TXT souboruPřipravil jsem rozšíření funkčnosti o 3 sloupce - DPHGroup,U_ABIACZ_KODOP,U_ABIACZ_JMENOOP
  a jejich uložení v řádku interního dokladu.
  Pokud je vybrán jej jeden soubor je přidáno otevření vytvořeného předběžně uloženého int.dokladu

  --
  2104.1012.04.2021RQ1031-26Integrace 3PLP (LMX, DSV)Upraveno řešení pro plnění spec.pole na BL - pole pro Poznámky ze zdrojových dokladů,
  pokud je BL otevřen z dokladu
  --
  2103.1625.03.2021RQ1031-26Integrace 3PLP (LMX, DSV)Doplněno pole "Poznámky z dokladů" do okna balícího listu, a jeho plnění z poznámek ze zdrojových dokladů

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---E2---Kontrola---pred---u...


  --
  2103.1625.03.2021RQ1103-18VCZ AlertyRozšířena specifická operace UPDDISTUDT o aktualizaci UDF "Tarif dopravy" na kartě vybavení zákazníka,
  které se aktualizuje dle tarifu s nejnižší vzdáleností
  Pro aktualizaci je nutné doplnit parametry úlohy o UPDSHORTDIST=TRUE


  -Ano
  2103.1625.03.2021RQ1120-00VCZ AlertyPřidána spec.operace CREPRJFROMSQL pro vytváření SBO projektu(OPRJ) z nák.dokladů nebo karty vybavení, na základě definovaného SQL selektu.
  V něm jsou povinné sloupce PrjCode a PrjName.
  Pokud ještě neexistuje PrjCode, založí se projekt v OPRJ.
  Nastavení viz.příloha
  Příklad SQLQuery v parametrech úlohy:
  Karta vybavení
  SQLQUERY=SELECT "internalSN" as "PrjCode", "itemName" as "PrjName" FROM OINS WHERE "insID" = {insID}
  Příjemka
  SQLQUERY=SELECT T21."DistNumber" as "PrjCode", T21."DistNumber" as "PrjName" FROM OITL T11 inner JOIN ITL1 T12 ON T12."LogEntry" = T11."LogEntry" AND T11."ItemCode" = T12."ItemCode" LEFT JOIN OSRN T21 ON T12."SysNumber" = T21."SysNumber" AND T12."ItemCode" = T21."ItemCode" AND T11."ManagedBy" = '10000045'WHERE T11."DocType" = '20'AND T11."DocEntry"= {DocEntry}
  -Ano
  2103.1625.03.2021RQ1155-01Servis LINETFunkčnost rozšířena o vytvoření 26 uživatelských polí na formulář "Kmenová data vybavení" pro doklady nákupu - příjem a faktura,
  prodej - dodávka a faktura.
  A jejich zobrazení na formuláři na záložce "Data nákupu" a "Data prodeje".
  Pole jsou editovatelné, pokud má uživatel oprávnění "superuser".
  Plnění těchto polí se zajišťuje pomocí spec.operace v alertech "UPDCECUDFBYDOC"
  AnoAno
  2103.1422.03.2021RQ1097-00Proj.řízeníPřidány 3 sloupce do okna "Moje projekty" z karty projektu záložka Smlouva U_DelDate (Datum předání), U_AcptDate (Datum převzetí),
  U_PlaRev (Plánované výnosy) pro Intergast (RQ1152-01)
  --
  2103.1422.03.2021RQ1060-05MRP ARKOVRozšíření úpravy MRP Arkov.

  Doplněna volba "Vytvořit zakázku na skladu" (rozbalovací volba tlačítka Vytvořit)
  Pokud užvatel vybere tuto možnost vytvoří se draft prodejní zakázky s tím že:
  - Dokladová řada zakázky je určena (stejně jako řada pro nák. objednávky) v nastavení dokl. řad: Typ = 69 (Zakázky (MRP) - přidán při instalaci RQ1060-00
  - Zákazník je určen dle skladu řádku (pobočky) - na kartě skladu UDF Pobočka (U_VCZ_7105)
  - Sklad na řádku zakázky je zvolen dle hlavního skladu artiklu
  - Konsignační sklad na řádku zakázky je vyplněn dle skladu na řádku MRP (pobočky)  AnoAno
  2103.1318.03.2021RQ1015-53Kontrola obsahu polí na dokladech prodeje a nákupuOpravena kontrrola pro více řádků najednou--
  2103.1318.03.2021RQ1125-34Artikl - duplikace ceníků a kusovníkůPřidáno nastavení pro kopírování ceny z ceníků v nových UDF u ceníku při duplikaci

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---34---Artikl---duplikace-...


  AnoAno
  2103.1318.03.2021RQ1084-E1Nákupní doklady řádky - komponenty slevyUpraven přepočet slevy, zohledněno nastavení desetinných míst pro procenta--
  2102.1717.03.2021RQ1155-00Servis - Hromadná správa kmenových dat vybavení zákazníkaOprava chyby (16.11.2020) pro nastavení "Jednoznačná sériová čísla dle" (interní) sériové číslo.
  Nefungoval proces Generovat SH (vytvoření servisního hlášení) z okna "Správa vybavení zákazníka a serv.hlášení"


  --
  2103.1208.03.2021RQ1147-03Automatizace interního výdeje a příjmu (proces rozbalení a přebalení)Opraveno řešení pro výběr a použití kusové šarže - zohlednění více zdrojových šarží na několika skladových místech--
  2103.1003.03.2021RQ1067-04Evidence zásilekPřidána funkčnost pro Balíkobot:
  - možnost smazat zásilku z evidence BB (metoda DROP)
  Zásilku lze smazat, pokud není zahrnuta v objednávce svozu a nesmí být ve stavu odesláno
  - přiáno stažení a zobrazení/tisk PDF s objednávkou svozu

  -Ano
  2102.1726.02.2021RQ1151-00Integrace ELODoplněno zobrazení seznamu dokumentů, pokud jsou uloženy ve složkách.
  Nové řešení rekurzivně vyhledá a zobrazí všechny dokumenty i vnořené složky ve složce nalezené vyhledávací maskou.

  Náhled dokumentu lze otevřít dvouklikem jako dosud.


  --
  2102.1726.02.2021RQ1004-B0El.bankaNa okno "Výběr úhrad" pro zpracování výpisů, byl přidán sloupec "Účtováno na fin.účet" a jeho plnění v UDT @VCZ_BANK_STATEMENT,
  Tento sloupec se plní kódem fin.účtu na který se účtuje, při vytvoření platby při operacích "Na účet" nebo "Hromadně na účet"
  Ano-
  2102.1726.02.2021RQ1165-00Evidence provize IBIÚprava funkčnosti
  - přidáno UDF "U_VCZ_7852", "Vyúčtování provize" na šarži pro identifikaci způsobu výpočtu,
  - přidal jsem 2 sloupce pro zadání fin.účtů na UDT "@VCZ_PROVIZEIBI_SETP" pro nový způsob výpočtu, zohledněno u dokladů pořízených v roce 2021 a následujících letech
  - přidána kontrola na duplicitní zadání do tabulky provize

  Upravena uložená procedura "VCZ_PROVIZE_IBI" pro nový způsob výpočtu., vycházející z nákladových cen

  Pozn. pozor po instalaci je nutné upravit obsah pole UDF "U_VCZ_7852" pro šarže pořízené před rokem 2021 na hodnotu "2020"
  AnoAno
  2102.1726.02.2021RQ1125-43EDE integrace - import ceníku XLSRozšířena funkčnost o import ceníků z XLS souboru,
  pro import lze upravit vstupní parametry a definovat sloupce , které se budou importovat z XLS

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---43---Import---a---zpraco...


  -Ano
  2102.1726.02.2021RQ1056-02Plnění polí v řádcích dokladu dle artikluPřidáno plnění hodnot do polí ve sloupcích prodejních dokladů i po zadání pomocí katalogového čísla OP--
  2102.1726.02.2021RQ1054-04Úpravy na kartě OP - Odkaz na rámcové smlouvyOpraveno zobrazení rámcových smluv na kartě pro Dodavatele--
  2102.1726.02.2021RQ1031-26Integrace 3rd party logistics providerUpravil jsem funkčnost pro kontrolu při uzavření dokladů a přesunul funkčnost do RQ1031-26 z RQ1084-E2 -a zozšířil kontrolu na požadavek na přeskladnění.
  Přidal jsem přenášení údaje druh dodávky z UDF U_VCZ_5SHP na hlavičce BL do základních dokladů - prodejní zakázka, požadavek na přeskl.
  V případě zakázky ​- do hlavičky a do řádků, které jsou v BL - do standardních polí,
  V požadavku na přeskladnění na přeskl do UDF VCZ_5SHP na hlavičce

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---E2---Kontrola---pred---u...

  Ano-
  2102.1618.02.2021RQ1021-00Souhrnné hlášeníOpravena funkčnost pro dohledání dokladů--
  2102.1618.02.2021RQ1084-E2Kontrola před uzavřením bal.listu nebo zakázkyOpravena kontrola - pokud je Stav EDI (1,2) a není "Povloleno zavřít BL" - nelze uzavřít BL, nebo připojenou zakázku--
  2102.1618.02.2021RQ1147-03Automatizace interního výdeje a příjmuAhoj kluci,
  prosím o kontrolu dohledání platné šarže při automatickém příjmu.

  Díky
  Jenda
  --
  2102.1417.02.2021RQ1084-E4Přeskladnění - aktualizace uživ.polí dle kontaktních údajůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---E4Preskladneni---aktuali...-Ano
  2102.1416.02.2021RQ1084-E3Evidence poplatků za elektro odpad a autorské poplatkyCílem úpravy je evidence nákladů na elektroodpad (dle zákona 542/2020 Sb. § 73) a autorských poplatků.

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---E3---Evidence---poplatku...

  AnoAno
  2102.1109.02.2021RQ1084-E2Kontrola před uzavřením bal.listu nebo zakázkyPřidána kontrole před uzavřením bal.listu nebo zakázky - kontrola na UDF v balícím listu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---E2---Kontrola---pred---u...
  Ano-
  2102.1109.02.2021RQ1116-00Plánování úloh (FILESCOPY) - spec. kopírování souborů ze zdroj. adresáře do cílovéhohttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---00---Planovani---uloh---...
  -Ano
  2102.1109.02.2021RQ1004-C6El.banka - TXT formáty SIPO a SAZKAPřidána funkčnost pro import z txt souboru ve formátu SIPO TXT a SAZKA TXT

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---C6---El---banka---TXT---...

  AnoAno
  2102.1109.02.2021RQ1093-34Evidence zapůjčených obalůPřidána funkčnost pro evidence obalů

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---34---Evidence---zapujcen...

  AnoAno
  2102.1109.02.2021VCZ Printing - tisk na HANA 2.0Pravidla pro tisk z VRIS na SBO 10.0 na HANA 2.0 (multitenant)

  A) Je nutno použít 64b driver - tj. B1CR­HPROXY­ nebo HDBODBC
  B) V Connection string musí být port "tenant db port" 30015, nikoliv 30013
  C) V Connection string musí být pro driver B1CR­HPROXY­ DATABASE a DATABASENAME, pro driver CURRENTSCHEMA a SERVERDB,
  D) Je nutné upravit nastavení ConnectionInfo (s použitím SetConnection a SetLogon,...)

  Doplněno nastavení VCZ_PRINTRPT_CONN - platné jen pro HANA 2.0 Multitenant:
  - ODBC Provider: název providera (B1CRHPROXY, HDBODBC, nebo jiný) (pokud je prázdný, nahradí se automaticky na 32b provider 64bitovým na VRIS pro SBO v.10 (HANA))
  - TenantDB Port: port který se má použít v Connection stringu (pokud je prázdné použije se defaultní hodnota 30015 )


  Příklad connection stringu:
  původní:
  DRIVER={B1CRHPROXY32};DATABASE=SBO_TEKMA_TEST;SERVERNODE=NDB@srv-sap-suse:30013
  Upravený:
  DRIVER={B1CRHPROXY};UID=B1ADMIN;PWD=xxxxx; SERVERNODE=vczhanab1-01:30015;DATABASE=SBO_VCP_TST;DATABASENAME=HDB
  DRIVER={HDBODBC};UID=B1ADMIN;PWD=xxxxx; SERVERNODE=vczhanab1-01:30015;CURRENTSCHEMA=SBO_VCP_TST;SERVERDB=HDB


  AnoAno
  2102.1109.02.2021RQ1054-40Konstrukce IBANOpravena kontrola vloženého IBANu pro IT (Italy)

  --
  2102.1109.02.2021RQ1067-04Evidence zásilek - rozšíření pro PMH 2 - svozy plus pár drobností v okněPřidáno funkčnost pro aktualizaci dat zásilek pomocí kontextového menu na vybranými zásilkami v okně Evidence zásilek.
  Aby se aktualizace u zásilky prováděla musí zásilky být ve stavu Odesláno = Ano
  Primárně je funkčnost určeno pro balíkobot (metoda TRACK) , ale mělo by fungovat i pro ostatní typy dopravy.
  Stejně jako funguje aktualizace dávková nebo ruční hromadná aktualizace
  --
  2102.1003.02.2021RQ1116-00Plánování úlohPřidána spes. plánováná úloha UPDITMWHSINFO - provádí aktualizaci skladových údajů k artiklu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---00---Planovani---uloh---...

  -Ano
  2101.2028.01.2021RQ1060-05Arkov MRPDo VRIS formuláře pro MRP přidána sloupec Poznámka, ze zakázky z UDF U_VCZ_9504--
  2101.1926.01.2021RQ1049-00Varianty ve výroběNa řádku zakázky odběratele je možné v UDF "Varianta" vybrat variantu výrobku. Vybírá se z řádků kusovníku artiklu vybraného na řádku zakázky odběratele, řádky mají nastaveno "Varianta" = Ano. Variantní artikly jsou definovány jako fantomy.

  Při generování jsou do montážní zakázky rozpadnuty pouze artikly jednoho vybraného fantomu (varianty), ostatní jsou odstraněny.
  ??
  2101.1825.01.2021RQ1084-E1Nákupní doklady řádky - komponenty slevyPřidána pro řádrky nákupních dokladů - objednávka nebo poptávka - možnost zadat a upravit řádkové slevy, dle komponent slevy zadané v novém okně
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---E1---Nakupni---doklady--...
  Ano-
  2101.1825.01.2021RQ1067-04Evidence zásilekOpraveny SQL pro metody BB pro HANu, aktualizováno uložení nastavení--
  2101.1825.01.2021RQ1103-14Servisní hlášení - přiřazení typů problémůUpravena a vynechána funkčnost - vrácení zdrojů do stavu před 30.12--
  2101.1621.01.2021RQ1155-01Servis LINETPřidáno vytváření UDT "VCZ_WAREHOUSE_TYPES" a UDF "VCZ_7840"("Warehouse type"") s vazbou na tuto UDT na kartě skladu (OWHS)Ano-
  2101.1621.01.2021RQ1172-00Evidence balíků - přidání tlačítka pro otevření okna Evidence balíků z okna Seznam mater. k odběruViz obrázek--
  2101.1621.01.2021RQ1004-00El.bankaOšetření chyby přetečení při kontrole čísla bank.výpisu při zpracování bankovního výpisu--
  2101.1621.01.2021RQ1060-14Doporučení zakázky - vytváření motážních zakázek bez vazby na ZO dle dostupnosti materiáluUpravena podmínka pro dohledání skladové zásoby - použijí se všechny MRP relevantní sklady.--
  2101.1621.01.2021RQ1053-20Klasifikace artiklů - obecné řešeníUpraveno chování v okně pro zadávání klasifikace,
  upraveno zobrazení záložky „Klasifikace“ na kartě artiklu
  --
  2101.1312.01.2021RQ1147-03Automatizace interního výdeje a příjmuOpravena kontrola dříve zadané šarže v MJ kusy--
  2101.1312.01.2021RQ1004-D1El.Banka - zpracování výpisů - NordicPřidána funkčnost:
  - okno pro výběr OP při duplicitě dle VS a duplicitě dle bank.účtu - zjištěný při akci "Doplnění zákazníka dle reference" nad oknem Výběr úhrad
  - přidány 2 sloupce do UDT VCZ_BANK_STATEMENT
  - pro uložení informace o sloupci z párovací tabulky, kde byl dle VS nalezen zákazník z akce "Doplnění zákazníka dle reference" - sloupec "Pár.reference" - Př.S03
  - pro uložení informace o sloupci z párovací tabulky, kde byla dl VS nalezen doklad pro párování (při párování pomocí párovací tabulky)
  a dále do sloupce "Var.symbol" je uložen údaj podle kterého se doklad připároval (pole NumAtCard)
  Upraveno aut.párování a dohledání zákazníka

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---D1---El---Banka---zpraco...
  AnoAno
  2101.1208.01.2021RQ1140-00Nová akce v plánovací tabuli pro montážní zakázku - přeskladnění, kooperace, výdej do výroby a příjem z výrobyNové typ akcí pro nové/upravené hromadné operace v plánovací tabuli:

  Akce08 = Přeskladnění DI API
  Akce14 = Výdej do výroby DI API
  Akce15 = Příjem z výroby DI API
  Akce18 = Kooperace
  Akce25 = Příjem z výroby UI API - hromadně
  -Ano
  2101.1208.01.20211053-20Klasifikace artiklůOšetřeno překrývání polí pro klasifikaci na kartě artiklu, posouvání polí mimo formulář - pro SBO10--
  2101.1208.01.2021RQ1004-D1El.Banka - zpracování výpisů - NordicPřidána funkčnost pro zpracování výpisů pro Nordic Telecom
  - úpravy automatického párování dle speciální párovací tabulky
  - úpravy ručního zpracování výpisu v okně "Výběr úhrad"
  - doplnění zákazníka, upraveno párování
  AnoAno
  2101.1208.01.2021RQ1031-24Kontaktní osoba - vlastnostiNa kartu OP / Kontaktní osoba přidáno pomocné okno pro výběr definovaných (v UDT) vlastností

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1031---24---Kontaktni---osoba--...

  AnoAno
  2101.1004.01.2021RQ1125-53Dodavatelé artiklu - nastavení katalog.čísel a spec.cenUpravena práce s objektem při přidání katalog,čísel, přidáno logování--
  2101.1004.01.2021RQ1103-14Servisní hlášení - přiřazení typů problémůUpraveno:
  - rozšířeno o sloupce pro Kód problému (pro RQ1058-01 USSPA)
  - rozšířeno o formulář pro definice a přiřazení Kódu problému
  - přidáno menu a funkčnost pro spuštění form pro SBO "Překlad"
  - rozšířen grid pro přiřazené typy, přidáno oprávnění pro editace Kód problému a Typu problému (pro RQ1058-01 USSPA)
  AnoAno
  2101.1004.01.2021RQ1125-53Dodavatelé artiklu - nastavení katalog.čísel a spec.cenOpraveno mazání názvu katalog.čísla při změně katalog.čísla OP, přidáno hlášení při mazání řádku,
  přidána opakovaná operaci při chybě při aktualizaci a přidání katalog.čísla
  --
  2101.1004.01.2021RQ1125-54Aktualizace ceníku dle skladových cenRozšíření úpravy o možnost aktualizace dle vybraného ceníku
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---54---Aktualizace---cenik...
  -Ano
  2012.1828.12.2020RQ1152-19Zákaznické tabulky a pole - TekmaV rámcoi RQ přidány UDF: "Track Number" do hlavičky a řádky dokladu, "Záruka" do řádku dokladu, "Krátká zpětná vazba" na činnostAno-
  2012.1828.12.2020RQ1173-00Inventura majetkuOpraven filtr na pracovníka, dále upravena uložená procedura pro zobrazení informace o čísle pracovníka,
  pro rozlišení pracovníků se stejným jménem a příjmením
  --
  2012.1828.12.2020RQ1084-D9Činnost - přiřazení hodnot kategorie a značkaProgramová úprava jejichž cílem je přidat na doklad činnost možnost přiřadit kategorii nebo značku se seznamu platných hodnot, uložených v UDT
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---D9---Cinnost---prirazeni...
  Ano-
  2012.1828.12.2020RQ1084-E0Doklady řádky - aktualizace procenta slevy dle karty vybaveníPřidána funkčnost pro plnění informace o záruce a doplňování slevy do řádku ve vybraných prodejních dokladech.
  Kde se informace plní na základě servisního čísla, zadaného ve sloupci Projekt.

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---E0---Doklady---radky---a...

  --
  2012.1616.12.2020RQ1022-00Dodání BL - řešení s použitím DI - oprava řídícího parametru pro Zakázky/Mont.zakázkyOprava chybného vyhodnocení řídícího parametru pro Zakázky/Mont.zakázky, které způsobovalo nefunkčnost alertu a plánované úlohy PLCREA v SBO 9.3.--
  2012.1616.12.2020RQ1097-00Projektové řízení - proúčtování práceOpraveno proúčtování práce - přidána kontrola na prázdné řádky práce i knihy jízd, upraveno zaokrouhlení
  --
  2012.1514.12.2020RQ1173-00Inventura majetkuUpravena funkčnost dle upřesnění
  1. Přidán filtr na Kód majetku
  2. Přidány 2 typy zobrazení - chyby v inventuře a karty po změně
  3. Upraveno zobrazení evidovaného množství - před změnou a po změně lokace na (0-1,1-0 po změně lokace 1-1,0-0)
  4. Přidána kontrolu pokud se upravuje lokace u kód majetku, který je v evidenci reál.množství > 0 více než jednou
  5. Přidat aktualizaci stavu při změně zároveň i u řádků u kterých je nulové reálné množství - pro stejný artikl v rámci stejného inventurního běhu
  6. Přidána akce pro nastavení stavu Stornováno a zrušení stavu stornováno na řádku

  --
  2012.1514.12.2020RQ1125-53Dodavatelé artiklu - nastavení katalog.čísel a spec.cenUpravena funkčnost pro aktualizace katalogových čísel artiklu - pronlém s plněním UDF--
  2012.1411.12.2020RQ1067-00Evidence poštyOpraveno plnění adresy a kontaktní informace při ruční změně v přidaném řádku--
  2012.1411.12.2020RQ1053-20Klasifikace artiklů - obecné řešeníOpravena kontrola při uložení parametrů artiklu

  --
  2012.1107.12.2020RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZOpraven SQL dotaz pro CashFlow - vrácena původní verze SQL - řeší problém se starou verzé SQL serveru--
  2012.1107.12.2020RQ1101-22Master Layout - Nastavení UDF Tisk slev/cenNa kartu OP přidáno nastavení
  - Tisk částek na DL (U_VCZ_9865)
  - Tisk slev na faktuře (U_VCZ_9864)

  Platné hodnoty:
  S - dle standardního nastavení (výchozí hodnota)
  Y - tisknout
  N - netisknout

  Ano-
  2012.1003.12.2020RQ1163-00Bonus programUpraveno a přidáno logování při vytváření sklad.příjemky z výdejky--
  2012.1003.12.2020RQ1161-00VCZ Schvalovací procesyDo okna "Schvalování projektu" přidán filtr "Zobrazit jen celé doklady",
  Zaškrnutím se omezí zobrazené doklady jen na ty,
  u kterých je shodný počet zobrazených položek jednoho dokladu a celkový počet položek dokladu ke schválení.
  Defaultně nastaveno na "Zaškrtnuto"
  --
  2012.1003.12.2020RQ1098-00Přílohy-výběr adresářeUpraveno plnění seznamu příloh dle definice v UDT @VCZ_ATTACHMNT_SETP pro HANA--
  2011.1527.11.2020RQ1067-04Evidence poštyOpraven filtr na "Skrýt odeslané do Balíkobotu"--
  2011.1527.11.2020RQ1173-00RQ1173-00 Inventura majetkuPřidána funkčnost pro zpracování inventury majetku předané z web.aplikace
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1073---00---Inventura---majetku...
  AnoAno
  2011.1527.11.2020RQ1155-00ServisOpraven filtr "Zobrazit SH" = "Vše"v okně "Hromadná správa kmenových dat zákazníka"--
  2011.1527.11.2020RQ1054-55Oddělení pro obchodního partnera a dodací adresuFunkčnost pro přiřazení oddělení k zákazníkovi a jeho dodací adrese
  Nutný RQ1152-18 Zákaznické tabulky a pole pro Angločeská
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---55---Oddeleni---pro---ob...
  Ano-
  2011.1316.11.2020RQ1031-25B1IF - UDTs pro B1i datové feedyOprava chybného RQ ve VRIS installu pro vytváření UDT VCZ_WHSFEED_SETP; z chybného RQ1031-24 na správné RQ1031-25.
  Bude ve VRISu 2011.12.
  Ano-
  2011.1316.11.2020RQ1054-53Karta OP - saldo OP z jiné databázeNáhled na saldo v jiné databázi z karty OP
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---53---Karta---OP---saldo-...

  AnoAno
  2011.1316.11.2020RQ1155-03Servis InterGastMožnost hromadně měnit zákazníka na kartách vybavení zákazníka
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1155---03---Servis---Intergast....
  Ano-
  2011.1316.11.2020RQ1125-45Rozšíření hromadné správy artiklů o kopírování parametrůPřidána operace pro přidání parametru "7A" - pro přidání všech neby vybraných parametrů, které ještě u artiklu nejsou přiřazeny


  --
  2011.1316.11.2020RQ1054-53Karta OP - saldo OP z jiné databázeUpravena pozice pole pro saldo na lartě OP
  ??
  2011.1316.11.2020RQ1084-D8PMH kontrola dostupnosti zboží na zakázceOpravena kontrola množství
  --
  2011.1003.11.2020RQ1155-00Servis LINETOpraven překladchybového hlášení v EN
  --
  2011.1003.11.2020RQ1173-00Inventura majetkuPřidána třída, nové UDT, návrh formulářeAnoAno
  2011.1003.11.2020RQ1067-04Evidence zásilekRozšířena funkčnost o novou metodu WS balíkobotu - metoda "POD" - "Proof Of Delivery" (potvrzení o převzetí),
  která vrací PDF soubor.
  Přidán sloupec "Protokol o převzetí" pro link na uložený PDF soubor
  Nutné nastavit metodu v UDT VCZ_PRINRPT_SETP
  AnoAno
  2011.1003.11.2020RQ1022-06Odběr a balení - přeskladněníDoplnění nastavení UseBaseUnits v řádku dokladu.
  Umožní vytvořit doklad když je zakázka na jinou než skladovou MJ..

  oStockTransferDraftLines.UseBaseUnits = SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES
  ??
  2011.1003.11.2020RQ1005-10Hromadný tisk pokl. dokladůUpraveno řešení pro hromadný tisk - postupný tisk doklad po dokladu použitím pokaždé nové instance třídy printing a pauze 1s mezi tisky


  --
  2011.1003.11.2020RQ1172-00Evidence balíkůOšetřena kontrola na balící list v dokladu Seznam mat.k odběru,
  pro případy , kdy je v jednom zdrojovém dokladu použit 2 stejný artikl
  --
  2011.1003.11.2020RQ1004-48HSBC Mexico - upraveno plnění adresy příjemce, vzhledem k pořadí políUpraveno plnění adresy příjemce - vzhledem k zachování pořadí polí--
  2011.1003.11.2020RQ1054-34Volitelné automatické odeslání faktury(dobropisu) obchodnímu partnerovi mailemOpravena chyba při přidávání řádku v matrixu nebo griduAno-
  2011.1003.11.2020RQ1031-30B2B portálV rámci RQ založeny 2 UDF U_VCZ_B2BROLE a U_VCZ_B2BSTATUS do tabulky OCPR,
  založena UDT VCZ_B2B_ROLE (vloženy 2 výchozí záznamy - BASIC a LIMITED)),
  založena UDT VCZ_WHSINTERVAL

  Ano-
  2010.1222.10.2020RQ1049-00Generování montážních zakázek - posun data zahájení a dokončení u podřízenýchŘešené úpravy:

  1. Přidání Doby předstihu výroby (dny) - nastavení na Skupině artiklů a ve VCZ nastvení výroby a přepínač pro volbu
  2. Datum zakázky v MZ = datum generování
  3. Počáteční datum v MZ = je počítán z pole Termín odečtením Doby předstihu (karta artiklu ... standard SAP) a víknedů a svátků (posun vždy na nejbližší předchozí pracovní den; Svátky - Data svátků ... standard SAP)
  4. Termín v MZ = je počítán od požadovaného data (ShipDate) zdrojové zakázky odběratele, resp. Počáteční datum (StartDate) nadřazené montážní zakázky odečtením Doby předstihu výroby (dny) a víknedů a svátků (posun vždy na nejbližší předchozí pracovní den; Svátky - Data svátků ... standard SAP)

  Viz příklad v příloze.

  AnoAno
  2010.1222.10.2020RQ1103-18Servis - vzdálenosti vybavení od servisních středisekPřidán sloupec do UDT "@VCZ_DIST_SETP" - "U_PListNum" (Číslo ceníku), pro nastavení vybraného ceníku pro cenu dopravyAnoAno
  2010.1116.10.2020RQ1053-21eCommerce pro Elektro SMS - aktualizace z ETIMOšetření apostrofu při kontrole názvu/popisu artiklu--
  2010.1116.10.2020RQ1125-54Aktualizace ceníku dle skladových cenPřidán formulář pro nastavení plánované úlohy ITMUPDPRC a jejích parametrů, rozšířena plánovaná úlohy ITMUPDPRC
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---54---Aktualizace---cenik...
  -Ano
  2010.1116.10.2020RQ1125-55Hromadná správa artiklu - aktualizace prodejních koeficientů artiklůPřidána fce pro kopírování prodejních koeficientů
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---55---Hromadna---sprava--...
  --
  2010.1116.10.2020RQ1155-00Servis LINETUpravena kontrola v poli "Salesforce Case 18 digit ID" na spec.formuláři pro zadání SH - zohledněna prázdná hodnota
  --
  2010.1116.10.2020RQ1004-00El.banka - ČSOB multicashOpraveno plnění poznámky v příkazu v cizí měně, ošetřen případ, kdy je poznámka prázdná
  --
  2010.1116.10.2020RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZUpraven formulář - jeho velikost a poloha polí, upraven resize

  --
  2010.1116.10.2020RQ1116-07Planovani uloh - Spec.uloha BPREGDPH - Registr DPHRozšířeno o speciální plán.úlohu BPREGDPH_EX
  Tato úloha rozšiřuje funkci původní úlohy (BPREGDPH) o kontrolu a aktualizaci (dle parametru) bankovních účtů obchodního partnera a odeslání zprávy o aktualizaci.
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---07---Planovani---uloh---...
  -Ano
  2010.1116.10.2020RQ1101-00PrintingOšetřeno jméno souboru původem z parametru AUXEXPNAMEDISTINCT na spec.znaky - při vytváření souboru--
  2010.1005.10.2020RQ1004-12Banka KB BESTOpraveno přenášení číslování řádků do příkazu k úhradě--
  2010.1005.10.2020RQ1118-00Rozpočty doprav - předběžně pořízený dokladPřidány úpravy na formuláři "Rozdělení nákladů na dopravu" :
  - přidáno tlačítko Obnovit
  - přidána možnost vybrat výběr dat dle "Datum dokladu od" a "Datum dokladu do"
  - upraveno zobrazení propojených dokladů, zaškrtnutím Včetně prop., rozšířeno o propojené drafty dokladů s možností prokliku
  Po instalaci je nutné nahradit soubor s SQL dotazem (nastaven ve VCZ_PRINTRPT_SETP)
  soubor přikládám a zároveň jsem jej předal do repository
  -Ano
  2010.1005.10.2020RQ1084-D8PMH kontrola dostupnosti zboží na zakázcehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---D8---PMH---kontrola---do...

  AnoAno
  2010.1005.10.2020RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZOpravena funkčnost vytváření dodávky z okna "Deník zakázek - dodací listy" -
  do "Datum dodávky" se ukládá maximální datum z "Datum DU" ze zpracovávaných řádků pro jednotlivé dodávky a zákazníky,
  ukládá se se i datum nižší než aktuální

  --
  2009.1730.09.2020RQ1004-48Banka HSBC Mexico XMLOpraven export formátu SPID - plnění polí TaxId--
  2009.1730.09.2020RQ1000-XXVRIS - správa došlých a odeslaných zprávMax.počet SBO zpráv uživatele

  Přidána výstraha při startu VRIS, že uživatel dosáhl nastaveného limitu než definovaný počet zpráv.
  Tento limit je nastaven v UDT VCZ_SETP v poli "Max.počet SBO zpráv uživatele", pokud není vyplněn je nastaven počet na 1000.
  Pokud bybyl nastaven limit < 0 např. -1 kontrola se neprovádí
  Text hlášení:
  Vaše schránka obsahuje velké množství došlých/odeslaných zpráv. Proveďte prosím v okně Přehled zpráv/výstrah tlačítkem Výmaz odstranění nepotřebných zpráv. Zrychlíte tím spouštění své aplikace.


  AnoAno
  2009.1730.09.2020RQ1155-00Servis LINETUpraven název pole "Salesforce Case ID" na "Salesforce Case 18 digit ID" v okně serv.hlášení,
  zároveň upraven název tohoto pole spec. formoláři pro vytváření serv.hlášení (VCZForm6036)
  --
  2009.1524.09.2020RQ1084-D7Doplnění vedlejších pořiz.nákladů pro nákupní příjemkuPřidána funkčnost kontext menu na nákup.příjemku pro otevření a doplnění okna vedlejších pořiz.nákladů
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---D7---Doplneni---vedlejsi...

  AnoAno
  2009.1524.09.2020RQ1125-00Dodavatelé artiklu - nastavení katalog.čísel a spec.cenPřipraven nový formulář a funkčnost pro aktualizaci dodavatele, katalog.čísel, zvláštní ceny a nákup.ceny do UDF,
  spouští se kontext menu nad kartou artiklu
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---53---Dodavatele---artikl...
  Ano-
  2009.1524.09.2020RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZUpravena funkčnost vytváření dodávky z okna "Deník zakázek - dodací listy" -
  do "Datum dodávky" se ukládá maximální datum z "Datum DU"ze zpracovávaných řádků pro jednotlivé dodávky a zákazníky
  --
  2009.1524.09.2020RQ1087-04Export výkazu pohledávky po splatnosti do XLS DuralineUpraven export výkazu do XLS souboru - přidán sloupec pro stát (Country)

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1087---04---Export---v%C3%BDkaz...

  --
  2009.1524.09.2020RQ1103-18Servis - vzdálenosti vybavení od servisních středisekPřidána funkčnost pro zobrazení Přehled cen dopravy servisu nad serv.hlášení a kartou vybavení
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---18---Servis---vzdalenost...
  AnoAno
  2009.1524.09.2020RQ1103-14Servisní hlášení přiřazení typů problémuRozšířeno řešení pro přiřazení typů a kódů problému k servisnímu hlášení

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---14---Servisni---hlaseni-...
  AnoAno
  2009.1524.09.2020RQ1058-01Přenos UDFs z dokl. do karty zařízení zák.Přidán formulář pro nastavení relace modelu a typů problému
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1058---01---USSPA---p%C5%99enos...
  AnoAno
  2009.1322.09.2020RQ1097-00Projektové řízeníUpraveno "Proúčtování práce", pokud je aktivováno přeúčtování i dle ujeté vzdálenosti.
  Ošetřeny nulové hodnoty, a upraven mechanismus přepočítávání vzdálenosti.
  Přidáno dodatečné logování
  --
  2009.1318.09.2020RQ1004-00El.bankaPřidán nový parametr STATDATEFROMFILENAME do nastavení UDT VCZ_PMET_SETP viz.přiložené nastavení
  Pokud je uveden, dle datumu uvedeného v názvu souboru, jsou nastaveny datumy ve všech řádcích výpisu.
  Soubor musí být ve tvaru *RRRRMMDD.*, pokud je v jiném tvaru nebo datum není uveden, zůstává ve výpisu původní datum

  Zprovozněna funkce "Zkopírovat do všech řádků" nad formulářem "Výběr úhrad"
  -Ano
  2009.1214.09.2020RQ1015-49MDA - SBO Multidimenze - doplnění výchozích hodnot dimenzíRozšíření úpravy:

  a) Doplněna možnost definovat výchozí hodnoty pro skupinu artiklů.
  Pokud na definici skupiny artiklů (OITB) existují UDF U_VCZ_561x pro výchozí hodnoty jednotlivých dimenzí a jsou vyplněny, zohlední se při zadání artiklu do dokladu.

  b) Doplněna možnost nastavit hodnotu první dimenze dle státu zákazníka (státu fakturační adresy na dokladu).
  Pokud na kartě artiklu (OITM) a/nebo na definici skupiny artiklů (OITB) existuje UDF U_VCZ_5611XX (Dimenze 1 pro XX) pro výchozí hodnotu dimenze 1 a jsou vyplněny, zohlední se přednostně při zadání artiklu do dokladu.
  (XX je zkratka státu OCRY.Code - např CZ, SK)
  Neexistuje-li pole pro stát, použije se výchozí hodnota uvedená v U_VCZ_5611 (Dimenze 1 pro ost.export)

  Priorita použití výchozích hodnot dimenzí:
  - Artikl pro stát OP (jen dimenze 1)
  - Artikl
  - Skupina artiklu pro stát OP (jen dimenze 1)
  - Skupina artiklu
  - Obchodní partner
  - Dokladová řada
  - Pobočka

  Úprava RQ1015-49 nevytváří UDFs U_VCZ_561x na skupině artiklu
  Úprava RQ1015-49 nevytváří UDFs U_VCZ_5611xx na skupině artiklu ani na kartě artiklu


  Specifický RQ1152-17 vytváří UDF:
  U_VCZ_561x na skupině artiklu (kde 1 až počet aktivních dimenzí)
  U_VCZ_5611CZ a U_VCZ_5611SK na skupině artiklu a kartě artiklu

  Viz TP:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1015---49---Multidimenze---defa...
  AnoAno
  2009.1109.09.2020RQ1004-00VCZ Banka - Zpracování bankovního výpisu - zohlednění nastavení - neaktivní OPV okně zpracování výpisu zohledněno nastavení: Inicializace systému / Všeobecné nastavení: záložka OP: "Zobrazení neaktivních obchodních partnerů v dokladech"
  Nabídka OP v hlavičce i řádku dokladu se přizpůsobí tomuto nnastavení.
  Dříve se nabízeli všichni OP.


  platí pro VCZ Banka včetně i bez 1004-B4
  --
  2009.1109.09.2020RQ1004-C5RQ1004-C5 Banka Oberbank MulticashPřidán nový formát Multicash pro banku Oberbank,
  připravena XML předloha pro SEPA platby
  AnoAno
  2009.1109.09.2020RQ1054-41Import pracovníků a OP z XLSPůvodní menu Personalistika -> "Import pracovníků a OP z XLS" přejmenováno na "Import pracovníků a OP dle Ext.ID z XLS"
  Vytvořena nová volba Personalistika -> "Import pracovníků a OP dle ID z XLS", funkčnost pro tuto volbu je upravena takto:

  A. v případě, že je v importovaném zdrojovém souboru uvedeno na příslušném řádku "Č.pracovníka", SBO aktualizuje údaje Karty pracovníka se stejným "Č.pracovníka" (již dnes funguje),
  B. v případě, že není v importovaném zdrojovém souboru uvedeno na příslušném řádku "Č.pracovníka", SBO vloží se nováKartu pracovníka a vyplní všechny údaje z importního souboru.
  C. v případě, že je v importovaném zdrojovém souboru uveden na příslušném řádku "Kód uživatele", SBO propojí Kartu pracovníka s Kartou uživatele a vyplní přenese do ní e-mail a mobil

  Dále upravena spec.plán.úloha IMPEMPBPXLS přidána možnost přidat parametr "EMPID=TRUE", kterým aktivujeme nové/přidané řešení
  -Ano
  2009.1109.09.2020RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZRozšířena funkčnost v okně Evidence práce o 2 operace:

  8 - Úprava dle Powerkey - provede kontrolu s daty ze systému Powerkey proti datům v Evidenci práce (TS) za vybrané období.
  Pokud je v systému PowerKey za vybrané období větší počet hodin pracovníka než v TS, je rozdíl přidán jako nový záznam pro pracovníka
  na režijní projekt k poslednímu dnu období.
  Režijní projekt je nastaven pro středisko pracovníka v UDT "VCZ Režijní projekty středisek nastavení"
  V případě, že již takový záznam existuje, je počet hodin upraven, pokud klesne počet hodin do minusových hodnot je záznam odstraněn.

  9 - Výkaz porovnání s Powerkey - zobrazí údaje ze systému Powerkey proti datům v Evidenci práce (TS) za vybrané období.

  Ano-
  2009.1002.09.2020RQ1084-37Zobrazení rozšířené disponibility artiklu z okna karty artikluoprava šířky okna a horizontálního posuvníku gridu??
  2009.1002.09.2020RQ1021-02Sourhnné hlášeníOšetřeno generování dat do XML pro případ, kdy nejsou žádná data pro větu S.--
  2009.1002.09.2020RQ1016-15Tisk štítků ke zbožíRozšířeno o tisk štítků nad předb. pořízeným dokladem přeskladnění


  --
  2009.1002.09.2020RQ0001-00VCP - rozšířenídoplnění RQ do Versino Country Package poskytovaného zákazníkům v rámci podpory:

  RQ1054-31
  RQ1054-32
  RQ1054-34
  RQ1084-17
  RQ1084-23
  RQ1084-50
  RQ1084-71
  RQ1084-72
  RQ1084-86
  RQ1084-B6
  RQ1084-C1
  RQ1084-C5
  RQ1084-C9
  RQ1084-D2
  AnoAno
  2009.1002.09.2020RQ1120-00AlertyPřidán spec.alertz UPDORDERBYSCEX - která aktualizuje UDF na hlavičce zakázky: Typ termínu a Typ instalace na zakázce,
  dle serv.hlášení
  Pokud je k zakázce přiřazeno více než jedno otevřené SH - neprovádí se aktualizace a je odesláno hlášení
  (nutné nastavit mail list a předmět mailu)
  Otevřené jsou talkové SH, které mají stav(status) různý od -1, 1, 2

  Upravena spec.úloha UPDSCBYORDER - přidána kontrola na přiřazení více než jedno otevřené SH k zakázce, pokud je přiřazeno neaktualizuje se SH
  a je odesláno hlášení (nutné nastavit mail list a předmět mailu)

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html  -Ano
  2008.1324.08.2020RQ1097-00Proj.řízeníPřidána kontrola při zadávání nebo změně pracovníka nebo projektu v řádku "Timeshhetů" (Evidence práce)
  Pro řízení této kontroly je přidáno pole do UDT VCZ_CT_SETP pro TS - "Povolit TS prac.na všechny prj", defaultní hodnota je N

  AnoAno
  2008.1324.08.2020RQ1125-20Hromadná změna karet artiklů - Střída SportOpraveno pro více sloupců s UDF v jazykové mutaci--
  2008.1218.08.2020RQ1084-85Doplnění dat na Pož.na přeskladnění z MZFunkčnost pro plnění údajů ze zakázky na požadavek na přeskladnění rozšířena i o plnění údajů na doklad přeskladnění,
  když je ze zakázky vytvořeno přeskladnění.
  --
  2008.1218.08.2020RQ1004-00Banka Handelsbanken UTLIPřidána nový formát pro příkazy k úhradě - banka Handelsbanken UTLIAnoAno
  2008.1218.08.2020RQ1093-08Sledování dopravyUpraveno přidáno plnění polí na doklady - faktura prodej a faktura nákup (musí být RQ1152-15)--
  2008.1218.08.2020RQ1004-22ČSOB ABORozšířeno o plnění poznámky - poznámka se plní názvem příjemce (pokud není upraveno plnění poznámky jiným RQ)??
  2008.1218.08.2020RQ1155-02Servis BAMEDPřidáno existující UDF Datum instalace (OINS VCZ_0213) do okna Správa vybavení zákazníka

  --
  2007.1529.07.2020RQ1004-C3Import speciálních výpisůRozšířena funkčnost pro import výpisu ve formátu "ČSOB Terminály XML" - pokud je v názvu souboru zadáno datum, bude toto datum použito:

  - v dávkovém režimu (plán.úloha) je nastaveno číslo výpisu dle datumu v souboru a všechny importované řádky mají nastaveno toto datum
  Př. CSOB_-_CZK20200630.xml - vznikne výpisu s číslem "200630" a v tomto výpisu mají všechny řádky datum 30.06.2020

  - v ruční režimu (okno "Import el.banka") se naimportují všechny řádky do "čísla výpisu" zadaného v okně a všechny importované řádky
  budou mít datum uvedené v názvu souboru
  Př. CSOB_-_CZK20200630.xml - v tomto výpisu mají všechny řádky datum 30.06.2020
  --
  2007.1529.07.2020RQ1125-20Hromadná změna artiklu - úpravy pro Střída SportOšetřeny duplikace artiklů při importu z XLS souboru --
  2007.1529.07.2020RQ1004-00Platební příkaz-nová poleUpravena funkčnost tak, aby bylo možné editovat Datum splatnosti v řádku příkazu v okně "Bankovní příkazy".
  Rozšířena možnost zadat poznámku pro příjemce do řádku příkazu v okně "Bankovní příkazy", pro formáty ABO a ČSOB multicash.
  A zároveň zajištěn přenos této poznámky do příkazu pro tyto formáty
  Oba údaje lze editovat jen pokud již řádek příkazu nebyl exportován.

  --
  2007.1529.07.2020RQ1004-00El.bankaPřidána možnost kontrolovat stav řádků při jejich zpracování tj. zda již nebyl řádek zpracován někým jiným.
  Kontrola se provádí v okamžiku vytváření plateb a pokud je takový vybraný řádek nalezen, je vynechán a platba se pro něj nevytváří.
  Aktivace kontroly v UDT VCZ_SETP pole "RQ1004-00 Kontrola zprac.řádků" defaultně nastaven N- nekontrolovat.
  AnoAno
  2007.1423.07.2020RQ1120-00AlertyImplementace Specifických operací - UPDCUSTEQCARD - rozšířeno o aktualizaci karty vybavení zakázníka rozsířena o aktualizaci stavu
  při přidání storno faktury nebo dobropisu
  -Ano
  2007.1423.07.2020RQ1116-00Plánování úlohPřidána spec. plán úloha B1IFLOGREPACT - která projde dle nastavení UDT VCZ_B1IF_LOG,
  a bude hledat chybové záznamy definovaného scénáře (parametr úlohy) za posledních X dní (parametr úlohy),
  případně pokud je nastaven parametr "chyba", dle textu v chybě like %Error%.
  - Parametr "za posledních X dní" - opakování je provedeno, pokud nejstarší datum z již provedených opakovaných zpracování daného chybového záznamu, není starší než "dnes - X"; neexistuje-li opakování, pak datum daného chybového záznamu.
  Lze nastavit na nulu, nebo ho vůbec nezadávat - pak bude uvažována také nula (od 08.01.2021).
  - Parametr "chyba" - daný text je vyhledáván v UDT VCZ_B1IF_LOG (U_Error) i v UDT VCZ_B1IF_LOG_LINE (U_XMLLine) - pomocí like %xxx%; na HANA je vyhledávání case sensitive.
  Sreenshot s nastavením přiložen.
  Příklad nastavení: SCENARIO = VCZ.SKF-Queue2PCH; DAYSBACK = 3; ERRORMSG = Nenalezeny žádné otevřené
  A pokud se najde záznam, spustí se "opakované zpracování" - zkopírování souboru dle VCZ_B1IF_LOG na vstup scénáře.

  V Arkovu se může v jednom xml souboru z SKF vyskytnout více n.faktur.
  Při chybě vytváření i jen jedné z nich B1i scénářem, je pak celý záznam v UDT VCZ_B1IF_LOG označen jako chybný, a zde popisovaná úloha zařadí xml soubor k opakovanému zpracování.
  Při tomto opakovaném zpracování pak již úspěšně vytvořené faktury v prvním průchodu nebudou znovu vytvořeny (protože base n.příjemky jsou vytvořenými n.fakturami uzavřeny) - dojde k chybě, ta je zapsána do UDT VCZ_B1IF_LOG, a zde popisovaná úloha znovu zařadí xml soubor k opakovanému zpracování.
  Takovéto opakované zpracování xml souboru se přeruší po uplynutí doby v parametru "za posledních X dní".
  Možné vylepšení by bylo v úpravě B1i scénáře, který by nějakým způsobem detekoval a rozdílně logoval do UDT VCZ_B1IF_LOG situaci, kdy daná n.faktura z xml již existuje mezi zaúčtovanými; momentálně ale takováto detekce ve scénáři není podporována.
  -Ano
  2007.1423.07.2020RQ1084-A4Vazba číselná řada/ceník, číselná řada/Kód prac.odbytuPřidána funkčnost nastavit pracovníka odbytu na zakázce a nabídce pro určenou sérii dokladů, dle zadaného prefixu.
  Pokud je tato řada vybrána dojde ke kontrole a je vyplněn nastavený pracovník odbytu

  Je nutné nastavit v UDT VCZ_SETP Prefix řady v poli "RQ1084-A4 Pref.čís.řady pr.odb"
  a Kód prac.odbytu do pole "RQ1084-A4 Kód prac.odbytu"

  Nastavený prefix může být ve tvaru SER nebo poku je více prefixů SER;SEQT,
  oddělovač je středník nebo čárka.
  Kód pracovníka odbytu je číselný kód

  AnoAno
  2007.1220.07.2020RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZUpraven formulář deník zakázek - přidán a možnost zadat barvu řádku v griduAno-
  2007.1220.07.2020RQ1097-14Projektove rizeni - spec.pro VUZPřidána funkčnost pro přeúčtování mezd na projekty
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1097---14---Projektove---rizeni...

  AnoAno
  2007.1220.07.2020RQ1053-20Parametry artikluRozšířeno řešení o možnost aktivovat až 5 popisů (jazykových mutací) k artiklu a jeho hodnotám,
  nastavení v UDT VCZ_SETP "RQ1053-20 Rozšíř.jazyk.mutací"
  AnoAno
  2007.1220.07.2020RQ1053-04Klasifikace artiklůRozšířen formulář pro výběr a úpravu klasifikace artiklu o 2 další pole pro popisAno-
  2007.1220.07.2020RQ1097-14ODHAD/REALIZACE - deník zakázek - dodací listyPřidán nový stav "6- Vyfakturováno" do filtru Stav a do uložené procedury,
  zároveň se uzavřené žádky v dodávce nebudou zobrazovat při stavu "5 - K fakturaci".
  Upravena SQL procedura VCZ_VUZ_ORDERLIST
  Ano-
  2007.1113.07.2020RQ1120-00Alerty
  Opraveno v spec.alertu UPDSCBYORDER SQL pro data - zohledněn n-text
  --
  2007.1113.07.2020RQ1084-C9VCZ - Informační oknoDoplnění nastavení pro Přílohy.
  Viz techn.popis:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---C9---Zobrazeni---informa...

  AnoAno
  2007.1113.07.2020RQ1155-00Servis LinetPřidáno UDF "VCZ_7648" (Scheduled) na formulář zakázky jako checkbox na záložku logistiky
  předáno
  Ano-
  2007.1113.07.2020RQ1004-B0Párování dle numerických znaků variabilního symbolu párovaného dokladu proti referenci/VS platby v bankovním výpisuPřidána možnost pro párování ze spec.symbolem (nastaveným v UDT VCZ_PMET_SETP),
  párovat jen dle dle numerické části variabilního symbolu a bez úvodních nul.
  Obě strany - pole párovaného dokladu (faktura, inter.doklad) i VS z výpisu, jsou upraveny na pouze numerickou část a dle tohoto údaje ( a také dle měny a částky)
  a je dohledán doklad k řádku výpisu, a pokud je nalezen je vytvořena platba k dokladu
  Pro SQL verzi je nutné instalovat uloženou funkci Reports\Queries\RQ1004-B0_VCZ_GET_NUMERICS.sql

  -Ano
  2007.1002.07.2020RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZOpraveno ruční stornování draftu dodávky - nastavení stavu v deníku zakázek--
  2007.1002.07.2020RQ1053-20Klasifikace artiklůUložení parametrů - ošetření aktualizace parametrů artiklu u číselných hodnot a hodnoty 0
  --
  2006.1325.06.2020RQ1004-00El.bankaOpravena kontrola na modulo 11
  -Ano
  2006.1324.06.2020RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZOpravena změna stavu při ručním "SBO stornování" dodávky původem "Deník zakázek - dodací listy" --
  2006.1216.06.2020RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZOpravena funkčnost pro deník zakázek - opraveno nastavení stavu v UDT "Deník zakázek" po provedení "storno" dodávky ve standardním okně dodávky--
  2006.1216.06.2020RQ1049-01VCZ Výroba - Evidence hlášení výrobyPřidáno předvyplnění sloupce Autorizováno (U_Approved) v GRIDU Evidence hlášení výrob při přidání nového řádku.
  Dosud se nový řádek přidával s prázdným polem Schváleno.

  --
  2006.1110.06.2020RQ1120-00AlertyRozšířena funkčnost spec.úlohy CRECUSTEQCARD - po přidání KVZ se vyplní sériové číslo na serv.hlášení,
  pouze pokud se najde odpovídající SH bez sériového čísla.
  Nutný RQ1058-04
  --
  2006.1110.06.2020RQ1120-00VCZ Alerty Implementace Specifických operací - PRINTDOCS, PRINTDOCSALL - přidán nový parametr ATTSQLQUERY - sql query pro seznam příloh k dokladu
  Výstupem může být 1 příloha (celá cesta s názvem souboru př. C:\Temp\Mzdy0120.xlsx) nebo několik příloh.
  Lze také použít náhradní znaky např:
  SELECT U_VCZ_76XX FROM JDT1 T0 WHERE T0.TransId = {TransId}

  AnoAno
  2006.1001.06.2020RQ1097-12Projektové řízení - spec.pro ManagOpraveno nastavení filtru při spuštění okna Moje projekty z dokladu
  --
  2006.1001.06.2020RQ1084-D3Kontrola množství na skladě ve výdeji do výrobyhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---D3---Kontrola---mnozstvi...
  --
  2006.1001.06.2020RQ1094-10Import mezd z CSV do účetních zápisů (DPD)Upraven import z CSV - přidáno plnění dimenze3 a dimenze 4

  ??
  2006.1001.06.2020RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZUpraveno pro deníku zakázek :
  1. ukládání ceny a slevy z deníku zakázek do nových polí v UDT "", údaje zůstanou zachovány a jsou editovatelné i při stornování dokladů nebo draftů dokladů
  - přidána nová akce pro aktualizaci ceny
  - cena se ukládá i při vytvoření draftu dokladu
  2. umožnění režimu "náhled" - po vytvoření draftu dodávky se tento zobrazí a po stisku tl."Storno",
  je uživatel dotázán, zda chce doklad zrušit, pokud Ano, dojde ke zrušení draftu na pozadí
  3. zamezení storno draftu dodávky ze standardního seznamu draftů (předběžně pořízených dokladů), zamezení jen pokud má draft dodávky vazbu na deník zakázek
  4. upravena SQL procedura VCZ_VUZ_ORDERLIST.sql, předána do repository Reports_VUZ\Queries

  Nutný install RQ1152-12
  Ano-
  2006.1001.06.2020RQ1116-00VRIS - úloha na instalaci RQPřidána spec.úloha INSTALRQ - které provede instalaci zadaných RQ, a na základě parametru nastavéí RQ jako aktivní/neaktivní

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---00---Pl%C3%A1nov%C3%A1n%...
  -Ano
  2006.1001.06.2020RQ1093-08Sledování dopravyOpraveno plnění gridu ve okně Sledování dopravy - problém s filtry
  --
  2006.1001.06.2020VCZ AlertySpecifických operace UPDCUSTEQCARD - Opraveno SQL pro přenos údajů z dodávky nebo faktury do karty vybavení (RQ1058-01 USSPA UDF )--
  2005.1319.05.2020RQ1004-00El.bankaZpracování v okně "Výběr úhrad" - upraveno aut.párování pro bank.účet pro interní doklady,
  upraven formulář pro výběr int.dokladů do příkazu k úhradě - plnění OP
  --
  2005.1319.05.2020RQ1084-80EcoTax FranceDoplnění testu editovatelnosti sloupce při aktualizaci zakázky a vypočtené změně hodnoty EcoTax (Přepravné 1 - Freight 1 (LC))
  Nově nedojde k přerušení procesu, uživatel je na chybu(chyby) upozorněn ve stavovém řádku  --
  2005.1319.05.2020RQ1155-02Servis BAMEDDo okna hromadné správy servisu - pro úpravu a generování serv.hlášení bylo doplněno pole "Datum servis.zákroku" a
  zajištěn jeho přenášení do hlavičky serv.hlášení
  --
  2005.1319.05.2020RQ1151-00ELO - integraceopravy a kontroly uživatele v ELO při použití technického uživatele??
  2005.1319.05.2020RQ1118-00Rozpočet nákladů na dopravuDopracováno řešení o uložení faktury na dopravu do draftu, s upřiařezeným rozpočtem dopravy.
  Následně ošetřeno zobrazení rozpočtu dopravy a jeho úprava informací v rozpočtu po zaúčtování nákup.faktury
  (vazební údaje nastaveny na zaúčtovaný doklad).
  --
  2005.1212.05.2020RQ1004-19Banka Raiffeisen MulticashOpraven export hlavičky zahraniční příkazu k úhradě
  --
  2005.1212.05.2020RQ1168-00Věrnostní programUpraven zjednodušený formulář v SBO pro zakládání OP na pobočkách - přidána volba číselné řady.
  Při otevření se nastaví defaultní řada dle pořadí:
  1. uživatel má nastavenu svou defaultní řadu v nastavení číselných řad pro zákazníky
  2. Pokud není splněn bod 1, dle řady u defaultního OP uvedeného v SETP,


  -Ano
  2005.1111.05.2020RQ1084-C8Aktualizace střediska v hlavičce objednávky z řádkůFunkčnost rozšířena na nákupní fakturu - kopírovat středisko z řádků do hlavičky, pokud faktura není založena na nák.objednávce a zároveň není pole na hlavičce vyplněno--
  2005.1111.05.2020RQ1151-00ELO - instalace a nastavení propojení do SAP B1- Doplnění nových typů dokladů (požadavek na vrácení prodej/nákup)

  Úprava připojení k ELO - doplnění "loginAs" = Možnost připojení pomocí techn,uživatele (admin).
  Pokud je zadán ELO Admin a jeho heslo, použije se pro přihlášení k ELO a "ELO uživatel" na záložce Uživatelé v ELO Nastavení zadaný bude použit jako "loginAs"
  Pokud je zadán ELO Admin a jeho heslo - nezobrazí se sloupec ELO Heslo na záložce Uživatelé v ELO Nastavení.

  viz také techn.popis:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1151---00---Integrace---ELOix.h...

  -Ano
  2005.1004.05.2020RQ1004-48Banka HSBC Mexico XMLPřidán formát ACH pro služby, přidány potřebné UDF pro "Service number" a "Reference 2" na fakturu a "Service number" do nastavení bank.účtu OP.
  Upravena XML předloha
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---48---EB---HSBC---Mexico-...
  AnoAno
  2005.1004.05.2020RQ1004-19ReifPřidána možnost přenášet obsah nového UDF "Zpráva pro příjemce" na hlavičce dokladu do nového sloupce "Zpráva pro příjemce" v okně "Bankovní příkazy",
  a tento údaj následně přenést do příkazu k úhradě.
  Ano-
  2005.1004.05.2020RQ1004-00El.bankaUpraveno automatické párování:
  - rozšířena možnost nastavit spec.párování pro prodej (původní), nákup(nové) a interní doklady (nové)
  Nastavení se provádí pro způsob platby v UDT VCZ_PMET_SETP v nových sloupcích "Párovací symbol nákup" (pro hlavičky dokladů)
  a "Párovací symbol int.doklady" (pro řádky int.dokladů)

  - přidána možnost zobrazit a nastavit - párování dle bank. účtu s těmito volbami:
  Aktivovat v UDT VCZ_SETP "RQ1004-00 Zohlednit bank.účet"
  o Nezohlednit bankovní účet
  o Zohlednit bankovní účet
  o Zohlednit pouze bankovní účet

  Pro došlé platby:
  o Nezohlednit bankovní účet - páruji dle VS a částky (aktuální varianta)
  o Zohlednit bankovní účet - páruji dle bankovního účtu, VS a částky
  o Zohlednit pouze bankovní účet - páruji dle bankovního účtu, VS a částky
  Pro odeslané platby:
  o Nezohlednit bankovní účet - páruji dle obchodního partnera, VS a částky (aktuální varianta)
  o Zohlednit bankovní účet - páruji dle bankovního účtu, obchodního partnera, VS a částky
  o Zohlednit pouze bankovní účet - páruji dle bankovního účtu, VS a částky


  AnoAno
  2004.1527.04.2020RQ1172-00Evidence balíkůUpravena funkčnost dle upřesnění

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1172---00---Evidence---baliku.h...
  AnoAno
  2004.1527.04.2020RQ1004-C3Import speciálních výpisůOpraven import výpisu z CSV fo formátu PAY-U - importujeme výpis bez hlavičky a poplatky jsou uvedeny jako odeslané platby
  --
  2004.1527.04.2020RQ1004-C3Import speciálních výpisůPřidán import výpisu ve formátu PAY U CSV,
  upraveno párování plateb s doklady - rozšířeno na 100 znaků

  AnoAno
  2004.1527.04.2020RQ1004-00El.bankaPřidána možnost ověřit zadaný CZ bankovní účet v okně pro bankovní účty na kartě obch.partnera.
  Bankovní účet se určuje dle vydaných pravidel - modulo 11.
  Uživatel obdrží hlášení, bank.účet lze uložit i ve špatném tvaru
  Nastavení této funkce v UDT "VCZ_SETP" v poli "RQ1004-00 Ověřit bank.účet OP"


  AnoAno
  2004.1527.04.2020RQ1094-10Import mezd z CSV do účetních zápisů (DPD)https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1094---10---Import---mezd---z--...
  AnoAno
  2004.1427.04.2020RQ1055-02Servis BAMEDOpravena viditelnost polí ve formuláři "Zpracování - generovat SH" (VCZForm6036)--
  2004.1423.04.2020RQ1093-33Vytváření bal.listu a dodávky z nákupní příjemkyPřidána funkčnost pro vytváření bal.listu a dodávky k příjemce, spuštěno kontext.menu
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---33---Vytvareni---bal---l...
  --
  2004.1423.04.2020RQ1015-46MDA - doplnění dimenzí k platbám dle řádků plateb nebo prodejních dokladůOpraveno řešení - dimenze se doplňují pouze do řádků, které nemají vyplněnu ani jednu dimenzi--
  2004.1423.04.2020RQ1021-02Souhr.hlaseni export do XML bez exceluFunkčnost rozšířena o větu S (platné od 1.1.2020).
  Upravena struktura XML předlohy
  Na doklady přidány 3 UDF:
  - "Veta SH" s výběrem hodnot R/S (default je R)
  - "Kód záznamu SH" s výběrem hodnot (1/2/3). Standardní "1".
  - "Pův.před.pořizovatel DIČ" char(15) standardně zůstává nevyplněn
  - pokud je vyplněn, je nutné nastavit "Kód záznamu SH" = "3" Změna odběratele.

  AnoAno
  2004.1317.04.2020RQ1093-08Sledování dopravyUpraveno rozšíření pro ZPA (RQ1152-15) - přidáno plnění údajů ""Dodací podmínka Incoterm" a "Místo dod.podmínky" na dokladech nákupu a prodeje
  - objednávka, příjemka, nák.faktura, zakázka, dodávka a faktura na základě těchto údajů nastavených na kartě OP
  AnoAno
  2004.1317.04.2020RQ1061-05Import pojistného z XLS do nákupní fakturyOšetřen import řádků se zápornou částkou--
  2004.1317.04.2020RQ1084-D2Kopírování komponent adresy objednávky ze zakázkyPřidána funkčnost pro kopírování komponent dodací adresy objednávky ze zakázky
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---D2---Kopirovani---kompon...
  --
  2004.1209.04.2020RQ1067-04Evidence zásilekOpravena funkčnost pro vytváření zásilky v balíkobotu - plnění adresy
  --
  2004.1006.04.2020Evidence zásilek- přidán přepínač pro již odeslané zásilky do balíkobotu
  - přidána možnost spustit akce přidání zásilky a tisk štítků pro balíkobot najednou (fce ADD + Label),
  nutné nastavit typ BBADDLBL v UDT VCZ_PRINTRPT_SETP
  -Ano
  2004.1006.04.2020RQ1125-28Aktualizace artiklů z definovaného XLS souboruRozšířena aktualizace artiklů z XLS o sloupce nákupní a prodejní hmotnost artikl, a nákupní a prodejní měrná jednotka hmotnosti.


  --
  2003.1302.04.20201049-00Chemická výroba - generování podřízených MZPro výrobky obsahují polotovary je nově možné v chemické výrobě generovat podřízené montážní zakázky.--
  2003.1631.03.2020RQ1015-46MDA - doplnění dimenzí k platbám dle řádků plateb nebo prodejních dokladůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1015---46---MDA---doplneni---di...--
  2003.1631.03.2020RQ1004-A7Plnění dimenzí při vytváření platby k párovanému dokladuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---A7---Plneni---dimenzi---...--
  2003.1631.03.2020RQ1103-17Evidence reklamací na servisních hlášeních - rozšíření pro ZPAVynecháno vytváření, zobrazení a plnění pole U_OrigID (Kód původu reklamace) na záložce Artikl--
  2003.1526.03.2020RQ1155-00Servis LINETUpravena funkčnost:
  - přidány pole Počáteční čas a koncový čas do hromadné úpravy/vytvoření a aktualizace SH
  - upraveno pořadí sloupců v okně Hromadné úpravy
  - přidání OP a kontakt do hromadné úpravy/vytvoření a aktualizace SH
  - přidáno pole "Salesforce Case ID" na formulář serv.hlášení na záložku Všeobecně

  Ano-
  2003.1425.03.2020RQ1171-01Karta majetku - rozšíření o revize ZPAOpraveno zobrazení záložky pro revize při spuštění karty majetku z link buttonu--
  2003.1425.03.2020RQ1155-01Servis LINETUpraveno:
  - přidáno nové pole Salesforce Case ID (varchar 18) na OSCL
  - přidáno nové pole do vytvoření Service Call
  - přidat nové pole do Service Call Management
  - přidána nová funkce v Process, která otevře okno Prod.zakázky a po přidání přes DI API přidá zakázku ke všem zaškrtnutým serv.hlášením
  - zobrazeny propojené dokumenty v hlavním okně, dle nastaveného Show SC
  - ošetřen apostrof ve filtrech okna

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1155---00---Servis---LINET.html
  Ano-
  2003.1324.03.2020RQ1120-00VCZ AlertyOpravena kontrola RQ pro spec.operaci UPDCUSTEQCARD a typ servisní hlášení
  --
  2003.1324.03.2020RQ1172-00Evidence balíkůUpraveno a rozšířeno řešení dle připomínekAno-
  2003.1324.03.2020RQ1004-00El.bankaOpraveno plnění poboček--
  2003.1216.03.2020RQ1015-53Kontrola obsahu polí na dokladech prodeje a nákupuOpravena kontrola události pro nastavení "Button Before"--
  2003.1216.03.2020RQ1172-00Evidence balíkůPřiáno řešení pro evidenci balíků
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1172---00---Evidence---baliku.h...
  Ano-
  2003.1216.03.2020RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro SPIPřipravil jsem nové řešení pro účtování režie, kontroly nastavení režie a kontroly zaúčtovaných dokladů
  Upravena SQL procedura VCZ_CT_UctovaniRezie_RQ1097-15.sql
  Ano-
  2003.1216.03.2020RQ1022-22Odběr a balení - aktualizace skladových místhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1022---22---Odber---a---baleni-...--
  2003.1110.03.2020RQ10Evidence poštyOpravena fci pro kontrolu a čtení údajů z gridu--
  2003.1009.03.2020RQ1084-D1Zakázka - mód čtečkyPřidána funkčnost pro práci s čárovýnmi kódy na dokladem zakázka

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---D1---Zakazka---mod---cte...
  --
  2003.1009.03.2020RQ1067-00Evidence poštyUpraveno kontrola ve fci pro čtení údajů z gridu Evidence pošty při exportu pro ČP--
  2003.1009.03.2020RQ1101-24Tisk EPL/ZPL souboru z kontext.menuOpraveno generování názvu souboru pro tisk štítku v EPL nebo ZPL formátu..soubor bude ve tvaru
  "Název z předlohy"_yyyyMMdd_hhmmss_pořadí.zpl
  Př.MAJETEK_20200221_142031_0
  --
  2003.1009.03.2020RQ1067-00Evidence poštyOpravena kontrola řádku pro export České pošty--
  2002.1424.02.2020RQ1093-08Sledování dopravyOpraveno plnění hmotnosti v řádku vytvářené objednávky na dopravu, v případech pokud se jedná o združené řádky--
  2002.1320.02.2020RQ1101-95VCZ Tiskový modulDo tabulky "VCZ Nastavení připojení tisku" (VCZ_PRINTRPT_CONN) doplněno pole pro zadání hesla databázového uživatele ve kryptované formě:
  "Db uživatel-heslo (krypt.)" (U_DbPassEnc)
  Pro použití tohoto musí být pole "Db Password" prázdné.  AnoAno
  2002.1320.02.2020RQ1155-02Integrace obchodních dokladů CZ SK - pomocné funkce ServisPřidána operace "8" - ""Odeslat do CZ" a přidán sloupec "Číslo zakázky v CZ" ve kterém bude automaticky, dle sloupce "Č.zakázky" a dle nastaveného SQL dotazu, doplněno číslo zakázky

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1155---00---Servis---LINET.html
  -Ano
  2002.1214.02.2020RQ1084-22Výpočet hmotnosti do UDF na hlavičce prod.dokladuUpraven dotaz pro dohledání přepravného dle adresy-?
  2002.1112.02.2020RQ1067-04Evidence zásilekRozšířena funkčnost o aktualizaci stavu zásilky pro balíkobot - metoda TrackStatus.
  Dle předného stavu se upravuje údaj o doručení zásilky,
  zároveň se informace o stavu ukládá do nového pole "Balíkobot stav zásilky" v UDT @VCZ_POSTA
  Ano-
  2002.1112.02.2020RQ1093-29Generování dílčích objednávek a zakázekFunkčnost rozšířena o přenášení příloh ze souhrnného dokladu do nově vytvořeného dílčího dokladu--
  2002.1112.02.2020RQ1031-50EDI via SAP B1ifRozšířeno opakované zpracování záznamů o možnost uložení záznamů k opakovanému zpracování do XML souboru
  Pokud je nastaven v UDT @VCZ_B1IF_SCENARIO pro vybraný scénář - speciální scénář a adresář pro speciální scenář,
  bude při opakovaném zpracování záznamů, pro vybraný scénář vytvořen v nastaveném adresáři XML soubor pro další zpracování.
  Záznam bude označen jako opakovaně zpracovaný

  AnoAno
  2002.1005.02.2020RQ1084-72REALIZACE - ARKOV - QR-PlatbaRozšířena funkčnost vytváření QR platby o přidání dodatečných informací k faktuře (QR faktura)

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1084-­--72--­-Kód--­-QR---­Platba­---na-­--prod­---fak­tuře.h­tml­

  AnoAno
  2002.1005.02.2020RQ1120-00VCZ Alerty - specif.úloha UPDOBJECT
  Doplněna možnost použít obecnou úlohu UPDOBJECT pro objekty Šarže (obj.type 10000044) a SerialNumber (obj.type 10000045)

  Technicky řešeno odlišně - pomocí GetCompanyService - ale nastavení ve VCZ_ALERTS_SETPje shodné jako pro jiné objekty.


  Příklad query pro aktualizaci atributů/polí detailu šarže z karty artiklu při vytvoření šarže:

  Trigger Object Type: Šarže
  Trigger Transaction Type: Add
  ID specifické operace: UPDOBJECT
  Parameters:
  Sqlquery=SELECT T1."ObjType", T1."AbsEntry" as "ObjKey", 'U_VCZ_1109' as "FieldName1", T0.U_VCZ_1109 as "FieldValue1", 'BatchAttribute2' as "FieldName2", 'XX' as "FieldValue2" FROM OBTN T1 INNER JOIN OITM T0 on T1."ItemCode" = T0."ItemCode" WHERE (T1."AbsEntry" = {AbsEntry})
  AnoAno
  2002.1005.02.2020RQ1004-48Banka HSBC Mexico XMLUpraven export parametru "Purpose Code" do příkazu k úhradě pro formát INT.
  Přidáno UDF "INT Purpose Code" do hlavičky dokladu pro přenášení do příkazu.
  Pokud je v tomto vybrána hodnota 00, použije se deafultní nastavení z VCZ_PMET_SETP
  Ano-
  2002.1005.02.2020RQ1098-12Úprava PDF přílohy dokladu odesílaného emailemUpraveno fčnost - rozšířením o speciální parametr FILEPATH pro dodatečné přílohy, které budou zařazené na konec PDF
  PDF budou přidávány do PDF v tomto pořadí:
  1. přílohy z dokladu
  2. přílohy z řádků (dle artiklů) - pořadí PDF dle řádků (VisualOrder)
  3. přílohy z nastavení FILEPATH

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1098---12---Uprava---PDF---pril...

  -Ano
  2001.1427.01.2020RQ1093-16Generování SH - vícenásobné plánování na SHUpraveno generování serv.hlášení ze zakázky odběratele - upraveno plnění časových údajů v řádku "Plánování" na základě UDF "Model"(U_VCZ_0038) a "Termokryt" (U_VCZ_0040) v hlavičce zakázky.
  Na základě těchto 2 údajů se nalezne nastavení v UDT @VCZ_USSPA_MODELSKUP a @VCZ_USSPA_COVERS_G1,
  a dle něj se upraví hodnoty "Počáteční čas", "Koncové datum" a "Koncový čas" v řádku "Plánování" serv.hlášení

  -Ano
  2001.1427.01.2020RQ1054-17Úpravy nad oknem činnost - sledování poptávekUpraveno řešení pro refresh okna činnosti, při vytváření následné činnosti z této činosti--
  2001.1322.01.2020RQ1049-01Evidence hlášení z výroby - nový sloupec Výrobní plánÚpravy:

  1. @VCZ_MTTRC - nové UDF U_MPlanRef
  2. Tracer - v případě hlášení přes výrobní plány je číslo výrobního plánu zapisováno do nového UDF
  3. Přidán sloupec do okna Evidence hlášení z výroby
  Ano-
  2001.1322.01.2020RQ1049-01Evidence hlášení z výroby - rozšíření filtruPřidán filtr - rozbalovací seznam Oddělení a filtrování záznamů při obnovení na sloupec Oddělení v okně Evidence hlášení z výroby.--
  2001.1322.01.2020RQ1094-09Import mezd z TXT (SB Komplet)Opravena kontrola licence--
  2001.1322.01.2020RQ1101-24Printing - tisk EPL/ZPL souboru z formulářePřipravena funkčnost pro tisk štítku v EPL nebo ZPL formátu nad libovolným formulářem

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1016---18---Tisk---EPL---ZPL---...
  AnoAno
  2001.1220.01.2020RQ1155-01Nabídka - plnění polí CIG A CUPVynecháno plnění pole "Platnost nabídky" na formuláři dokladu nabídka v režimu "Hledání"--
  2001.1220.01.2020RQ1098-12Úprava PDF přílohy dokladu odesílané emailemhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1098---12---Uprava---PDF---pril...AnoAno
  2001.1220.01.2020RQ1053-53Kontrola obsahu polí na dokladech prodeje a nákupuKarta OP - rozšířena kontrola o pole "E-mail" na záložce "Kontaktní osoby"AnoAno
  2001.1113.01.2020RQ1061-05REALIZACE - IMPROMAT - Import do faktury AllianzVytvořena nová funkčnost pro import údajů pro pojištění z XLS souboru do draft dokladu nákupní faktury.

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1061---05---Import---pojistneho...

  AnoAno
  2001.1113.01.2020RQ1004-00El.bankaKontrola IBANu - vynechán kontrolní znak (22) pro IBAN Country FR,
  neprovádí se tedy již kontrola nenumerického znaku.
  Důvodem je existence FR IBANu, která tento nenumerický znak na pozici 22 nemá
  ??
  2001.1113.01.2020RQ1094-09Import mezd z TXT (SB Komplet)Přidána funkčnost pro import mezd z TXT do interního dokladu pro SB Komplet
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1094---09---Import---mezd---z--...
  AnoAno
  2001.1113.01.2020RQ1084-C9Zobrazení informace k formuláři (dokladu)Přidána funkčnost pro zobrazení a zadání dodatečné informace k formuláři (dokladu)

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---C9---Zobrazeni---informa...
  Ano-
  2001.1113.01.2020RQ1015-53Kontrola obsahu polí na dokladech prodeje a nákupuRozšířeno o doklad přeskladnění a kontrolu údajů v řádcích tohoto dokladuAnoAno
  2001.1113.01.2020RQ1168-00Věrnostní program pro maloobchodní prodejnyOprava určení data platnosti voucheru z nastavení - z nastaveného data se má přebírat jen měsíc a den, rok se má použít aktuální (dosud se nastavené datum přebíralo celé). --
  1912.1417.12.2019RQ1093-08Sledování dopravyRozšíření sledování dopravy pro ZPA (RQ1152-15) - upraveny sloupce a přenášení údajů objem a hmotnost--
  1912.1417.12.2019RQ1054-49Karta OP - generování čísla smlouvyOpraveno zamykání čísla smlovy v uživ.polích v hlavičce OP, pokud má uživatel přiřazenu roli pro editaci--
  1912.1417.12.2019RQ1115-00RQ1115-00 VýrobaUpraveno nastavení záložky na "Všeobecně" při otevření karty artiklu--
  1912.1417.12.2019RQ1125-21Hromadná změna artiklů a cen - AlfavariaOpraven export údajů do XLS souboru--
  1912.1417.12.2019RQ1125-20Správa artiklu - Hromadná změna karet artiklůImport paramaterů artiklu rozšířen o možnost zadat dimenzi parametru.
  XLS soubor je nutné rozšířit o sloupce s názvem
  "PDimenze 1" až "PDimenze 12".
  Kontrolována zadaná hodnota dimenze paramnetru
  - musí být ze seznamu platných hodnot nebo prázdná

  -Ano
  1912.1417.12.2019RQ1004-00El.bankaUpraven import bankovního výpisu - nalezené Kódu měny.
  Zohledněno nalezení více měny pro stejný ISO kód měny.
  Prioritu má v takovém případě Kód měny, který je shodný s ISO kódem měny
  --
  1912.1310.12.2019RQ1097-16pásmové slevyOpraveno dohledání vytvořených řádků dodacího listu z "Deníku zakázek" a následné aktualizace vazebních polí v UDT VCZ_VUZ_DENIKUDAL
  --
  1912.1206.12.2019RQ1004-D0Automatické párování úhrad - plánovaná úlohaOpraveno párování - přepočet částek v cizí měně, plnění reference --
  1912.1205.12.2019RQ1004-65Zpracování banky - Dobropisy - párování a přík.k úhraděPřidán filtr "pouze doklady s bank.účtem", defaultně je aktivní (zaškrtnut)--
  1912.1205.12.2019RQ1004-00El.bankaUpraveno plnění kódu měny a případně i kurzu, dle měny a data,
  pokud kurz není již vyplněn
  --
  1912.1205.12.2019RQ1120-00VCZ AlertyImplementace Specifických operací - CRESPECJEFROMCN - rozšířeno o vytváření interního dokladu k prodejní faktuře z dodávky-Ano
  1912.1205.12.2019RQ1015-49MDA - Multidimenze, defaultní hodnotyPřepracováno řešení doplňování výchozích hodnot do pravidla rozdělení (včetně Multidimenzí)

  Viz popis:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1015---49---Multidimenze---defa...
  AnoAno
  1912.1103.12.2019RQ1155-00Nabídka - plnění polí CIG A CUPRozšířeno o plnění datumu "Platnost nabídky" při změně OP u dokladu nabídka,
  a to vždy údajem + 60 dní od data účtování
  Ano-
  1912.1103.12.2019RQ1054-49Uživatelské vymazání čísla smlouvy - nákupOpraveno zamykání čísla smlouvy na kartě OP--
  1912.1103.12.2019RQ1120-00MEX - nefunkční přenost delivery date warranty month na equipment card a service callOpraveno řešení pro aktualizaci údajů na kartě vyb.zákazníka pomocí alertu UPDCUSTEQCARD.-Ano
  1911.1325.11.2019RQ1120-00VCZ AlertyPřidána specifická operace - UPDBLANKAGRMNT - Aktualizace UDF v rámcové smlouvě

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  AnoAno
  1911.1325.11.2019RQ1053-22Aktualizace artiklů, parametrů a obrázků z XMLPřidáno nastavení u parametrů - možnost vynechání parametrů
  a zohlednění při importu
  Upraveno dohledání artiklů, pokud není nalezen artikl dle katalog.čísla, provede se dohledání dle EANu
  Ano-
  1911.1325.11.2019RQ1053-20Parametry artikluRozšířena funkčnost o možnost zadat k parametrům
  údaj "Dimenze",
  doplněno na formulář přiřazení parametrů artiklu a zahrnutí tohoto údaje do ukládání "Skladby dimenzí"
  Ano-
  1911.1220.11.2019RQ1004-C3Import speciálních výpisůOpraven import Paypal z CSv - ošetřeny záporné poplatky--
  1911.1220.11.2019RQ1093-26Příjem materiálu při příjmu zakázky odběrateleDoplněno ošetření nulového množství.
  Řádky s OpenQty = 0 vynechány (ITT1."Quantity" / OITT."Qauntity" * RDR1."OpenQty" = 0)
  --
  1911.1220.11.2019RQ1103-08Přehled servisních hlášeníVynechána kontrola stavu technika na serv.hlášení
  při plnění dat v okně přehled servisních hlášení
  Ano-
  1911.1220.11.2019RQ1015-49MDA - SBO MultidimenzeUpravena fčnost, rozšířeno nastavení dimenzí o nastavení u poboček(tab.OBPL) a pro prefix číselné řady (nová UDT @VCZ_DIM_SERIES_SETP)
  Priorita plnění polí dimenzí v dokladech:
  1. dle pobočky (jsou-li aktivní)
  2. dle prefixu číselné.řady (není-li nalezeno 1.)
  3. dle artiklu - původní řešení (není-li nalezeno 2.)
  AnoAno
  1911.1112.11.2019RQ1067-00Evidence poštyPřidána chybějící kontrola nastavení "Cena dopravy - použít fir.měnu" pro odklad faktura k dodávce v evidenci pošty--
  1911.1112.11.2019RQ1152-15Zákaznické tabulky a pole - ZPAVytvořeno pro speciální uživ.pole ZPAAno-
  1911.1112.11.2019RQ1093-08Sledování dopravySledování dopravy - rozšíření pro ZPA (nutný RQ1152-15),
  přidán filtr na artikl, přidány sloupce a speciální stav "Zboží dodáno".
  Umožněna editace vybraných sloupců a jejich uložení do UDF na řádek zdrojového dokladu
  Ano-
  1911.1112.11.2019RQ1125-52Ceníky archivacePřidána funkčnost pro archivaci a obnovení ceníků z archivu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---52---Ceniky---archiv.htm...
  Ano-
  1911.1112.11.2019RQ1084-C8Aktualizace střediska v hlavičce objednávky z řádkůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---C8---Aktualizace---stred...Ano-
  1911.1112.11.2019RQ1116-00VCZ Plánované úlohy - spec.úloha FILEDOCATTC - připojení souboru jako přílohy k objektuUpravena specifická plánovaná úloha FILEDOCATTC, pro připojování souborů jako příloh k SBO objektům.

  Pokud dojde k chybě při připojování souboru (např. nenalezen doklad, ke kterému se má připojit) přesune se soubor do složky ./ERRORS
  Složka se automaticky vytvoří.


  --
  1911.1112.11.2019RQ1097-16Projektové řízení - spec.pro VUZOpraven výpočet a plnění ceny v řádcích "Deníku zakázek".
  Změny se týkají pouze řádků "Nevyužité směny" a jen v případech, kdy jsou ceny nulové.
  Tato cena je následně doplněna z řádků směn
  --
  1911.1112.11.2019RQ1053-22Aktualizace artiklů, parametrů a obrázků z XMLhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1053---22---Aktualizace---artik...AnoAno
  1911.1001.11.2019RQ1125-51Hromadná aktualizace skladu u artiklůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---51---Hromadna---aktualiz...AnoAno
  1911.1001.11.2019RQ1125-20Hromadná změna karet artiklůOpraveno vložení čísla v libovolném UDF.
  Upravena aktualizace katalog.čísel - původní hodnota je přepsána novou.
  Při aktualizaci katalog.čísel lze použít i mazání pomocí zástupného znaku "\"
  --
  1910.1429.10.2019RQ1120-00VCZ AlertyVytvořen spec.alert "CRESPECJEFROMCN" pro vytváření int.dokladu pro doúčtování k dobropisu pocházející z vratky se zaškrtnutým "Použití účtu pro dodané zboží"


  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  -Ano
  1910.1429.10.2019RQ1004-D0Automatické párování úhrad - plánovaná úloha
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---D0---Automaticke---parov...
  AnoAno
  1910.1318.10.2019RQ1171-01Karta majetku - rozšíření o revize ZPAhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1171---01---Majetek---rozsireni...AnoAno
  1910.1318.10.2019RQ1067-00REALIZACE - ARKOV - Evidence pošty - pole ”Hrazená doprava” v CZKDo nastavení pošty přidán parametr "Cena dopravy - použít fir.měnu".
  Při vytváření záznamu pro doklad v cizí měně bude "Hrazená doprava" uvedena v měně firemní
  AnoAno
  1910.1318.10.2019RQ1093-32Prodej z konsignačního skladu ZPAhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---32---Vytvareni---dokladu...AnoAno
  1910.1210.10.2019RQ1072-05Zaokrouhlení dokladůOpraveno zaokrouhlení po zadání platební metody (měšce) před přidáním dokladu.

  Nyní se chová dle nastavení ve VCZ_ROUND_SETP shodně s zaokrouhlením po stisku Přidání.

  --
  1910.1108.10.2019RQ1072-05Zaokrouhlení dokladů do přepravnéhoRozšířena možnost nastavení zaokrouhlení o přepravné s rozpisem DPH.

  Viz Techn,popis:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1072---05---Zaokrouhlov%C3%A1n%...

  Doplněn tento dodatek do techn.popisu RQ1072-05 a RQ1072-06:

  Do nastavení zaokrouhlení byly doplněny sloupce:
  - Zaokr.do slevy (Vždy/Na dotaz/Nepovoleno) - Volba, zda daný řádek nastavení (pro kombinaci viz výše) uloží vypočtenou částku zaokrouhlení do pole sleva.
  - Zaokr.do přepravného (Při aktual.zakázky/Na dotaz/Nepovoleno/Vždy) - Volba, zda daný řádek nastavení (pro kombinaci viz výše) uloží vypočtenou částku zaokrouhlení do přepravného
  - Název přepravného zákl.sazba - Existující název přepravného, který bude vyplněn částkou zaokrouhlení. Přepravné je definováno s kódem DPH se základní sazbou
  - Název přepravného sníž.sazba - Existující název přepravného, který bude vyplněn částkou zaokrouhlení. Přepravné je definováno s kódem DPH se sníženou sazbou

  Pokud je povoleno zaokrouhlení do přepravného, zjistí systém, zda na dokladu převažuje základní sazba DPH a nebo snížená a podle toho použije jeden z nastavených kódů přepravného. Pokud není zadán název přepravného pro sníženou sazbu DPH, použije se přepravné nastavené pro základní sazbu vždy.
  Pokud je v poli Zaokr.do přepravného hodnota "Při aktual.zakázky", částka zaokrouhlení se do přepravného vloží jen při aktualizaci prodejní zakázky (při aktualizaci není přístupné stand.pole Zaokrouhlení).
  Pokud je povoleno zaokrouhlení do slevy (a Nepovoleno zaokrouhlení do přepravného) vloží se zaokrouhlení do pole sleva. Pokud jsou obě výše uvedená pole nastavena na "Nepovoleno" vloží se zaokrouhlení do pole Zaokrouhlení.
  Pro vložení zaokrouhlení do přepravného musí být v okně Přepravní náklady zobrazený a editovatelný sloupec "Částka brutto".

  AnoAno
  1910.1007.10.2019RQ1107-06Servisní modul - import z TXT souboruOpraven import z XLS pro Datart a přidáno plnění pole U_VCZ_ANOT ze sloupců "Prodejna" a "Servis"
  --
  1910.1007.10.2019RQ1103-17Evidence reklamací na servisních hlášeních - rozšíření pro ZPAhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---17---Evidence---reklamac...AnoAno
  1910.1007.10.2019RQ1004-C2Banka SberbankUpraven export Sberbank v případě použití parametru -Ano
  1910.1007.10.2019RQ1004-00Import speciálních výpisůPřidán nový formát pro import výpisu z Unicredit CSV souboruAnoAno
  1910.1007.10.2019RQ1079-02Obchodní příležitosti - speciality pro ZPAhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1079---02---Obchodni---prilezit...Ano-
  1909.1525.09.2019RQ1125-49Přebalení šarže artiklůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---49---Prebaleni---sarze--...AnoAno
  1909.1525.09.2019RQ1125-50Hromadné vyskladnění artiklů dle sériových čísel z XLShttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---50---Vyskladneni---artik...AnoAno
  1909.1525.09.2019RQ1101-22VCZ Master LayoutDoplněna dvě pole do tabulky nastavení VCZ_PRINTDOC_SETP pro použití v Master Layout.
  o dvě pole s platnými hodnotami:

  "Desetinná místa u sazeb DPH"
  Hodnoty: -2 = ořezat, -1 = výchozí dle všeobecného nastavení, 0 = nula desetinných míst, 1,2,3)
  Výchozí: -2
  "Desetinná místa u množství"
  Hodnoty: -2 = ořezat, -1 = výchozí dle všeobecného nastavení, 0 = nula desetinných míst, 1,2,3)
  Výchozí: -2

  Pole "QR Platba" (U_VCZ_6729) na hlavičce dokladu přidáno do vytváření UDF v rámci RQ1101-22
  Ano-
  1909.1416.09.2019RQ1125-28Aktualizace artiklů z definovaného XLS souboruOpraven import z XLS souboru při čtení údaje "Skupiny artiklů"
  v případě,
  že je aktivní přepínač "Ponechat při prázdné hodnotě"
  --
  1909.1416.09.2019RQ1097-16Hromadná záměna pracovníků a rolíUpravena funkce hromadné záměny pracovní a role na projektu
  - přidán filtr pro aktivní projekty
  - přidána možnost volby přidání nového pracovníka do role
  Na projektech, kde existuje "Pracovník zdroj" v roli "Role zdroj" bude přidán "Pracovník cíl" do role "Role cíl"
  - přidána možnost nastavení pořadí v cílové roli

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---
  RQ1097­---16-­--Hrom­adn%C3­%A1---­z%C3%A­1m%C4%­9Bna--­-praco­vn%C3%­ADk%C5­%AF---­a---ro­l%C3%A­D.html­

  --
  1909.1416.09.2019RQ1117-01Výroba - Plochá montážní zakázkaOpraveno řešení sloučení, zohledněn typ řádku - typ vkládaných řádků z podřízených kusovníků omezen na artikl a zdroj--
  1909.1416.09.2019RQ1170-00Evidence dluhopisůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1170---00---Evidence---dluhopis...AnoAno
  1909.1309.09.2019RQ1067-00Evidence poštyDoplněna žlutá šipka do pole s odkazem na trasování zásilky.
  Šipka otevře uvedený odkaz ve výchozím prohlížeči.
  Funguje pouze pro řešení okna evidence zásilek s gridem.
  --
  1909.1103.09.2019RQ1022-16Přehození názvu UDF na OPZměna názvu a významu polí na OP:

  U_VCZ_6635 - Neseskupovat zakázky do BL –> Seskupovat zakázky do BL
  U_VCZ_6726 - Neseskupovat dodáv. do faktury –> Seskupovat dodáv. do faktury


  A)
  OCRD."VCZ_6726" "Seskupovat dodáv. do faktury"
  změnit jméno,
  změnit default na "A"


  B)
  OCRD."VCZ_6635", "Seskupovat zakázky do BL"
  změnit jméno,
  změnit default na "A"  DŮLEŽITÉ - PO INSTALACI JE TŘEBA IHNED PROVÉST ZMĚNY HODNOT udf NA KARTÁCH OP:

  pomocí DB Update:
  UPDATE OCRD set U_VCZ_6726 = 'X' where coalesce(U_VCZ_6726, 'N') = 'N'
  UPDATE OCRD set U_VCZ_6726 = 'N' where U_VCZ_6726 = 'A'
  UPDATE OCRD set U_VCZ_6726 = 'A' where U_VCZ_6726 = 'X'

  UPDATE OCRD set U_VCZ_6635 = 'X' where coalesce(U_VCZ_6635, 'N') = 'N'
  UPDATE OCRD set U_VCZ_6635 = 'N' where U_VCZ_6635 = 'A'
  UPDATE OCRD set U_VCZ_6635 = 'A' where U_VCZ_6635 = 'X'


  AnoAno
  1909.1103.09.2019RQ1120-00VCZ AlertyUpraveno spec.alert UPDCUSTEQCARD
  - úprava KVZ -> čtení UDF U_VCZ_S008 z řádku dokladu, není-li vyplněno čte se z hlavičky dokladu
  - úprava UDF U_VCZ_S008,U_VCZ_S010,U_VCZ_S011 na serv.hlášení, pokud pochází z KVZ (karta vybavení zákazníka)
  Ano-
  1909.1103.09.2019RQ1010-00Kontrolní hlášení DPH - export do XMLÚpravy dle novely DPH - §46, resp. §74a ZDPH

  Změna názvu pole "§44" na "Opravy u nedobytné pohledávky".

  Stávající pole hlášení "Zdph_44" se exportuje pouze pro část A.4 a B.2.
  Pokud je použit nový parametr P, exportuje se základ daně a související daň.
  Pokud je použit parametr A, exportuje se pouze oprava daně, základ daně ne.
  Tj.
  Do xml kontrolního hlášení pro řádek, kde je parametr "A" (v části A4 a B2) se nevyplní základ daně. Nechá ho nulový.
  Pro řádek, kde má parametr U_44 jinou hodnotu ("N", "P") - se provede export standardně (základ i daň).
  Ano-
  1909.1002.09.2019RQ1010-00Úprava souboru pro kontrolní hlášení
  - změna názvu pole VCZ_DPHEXP_SETP.U_44 z "§44" na "Opravy u nedobytné pohledávky".

  - Upraveny názvy platných hodnoty + přidání nové
  *přejmenoval:
  0 - "nejedná se o opravu nedobytné pohledávky" = N
  1 - "jedná se o opravu podle §44 ZDPH ve znění do 31.3.2019" = A
  *přidal:
  2 - "jedná se o opravu podle §46, resp. §74a ZDPH" = P

  - pole "Zdph_44" v exportu tedy může nabývat hodnot N, P, A

  V nastavení (UDT VCZ_DPHEXP_SETP) je tedy nutné (tam kde je třeba - pokud jde o opravu podle §46) změnit hodnotu z "1" na "2".


  AnoAno
  1909.1002.09.2019RQ1125-28Aktualizace artiklů z definovaného XLS souboruUpraven import z XLS souboru - přidáno nastavení do VCZ_SETP "RQ1125-20 Ponechat při prázdné" - které pokud je nastaveno při prázdné hodnotě v text poli ponechá stávající, pokud chceme údaj smazat tak je nutné nastavit "\"
  Dále opravena kontrola artiklů při prázdném názvu artiklu
  AnoAno
  1909.1002.09.2019RQ1004-00zpracování výpisuOpraveno chování ChooseFromListu v poli "Kód OP" v řádku ve "Výběru úhrad"
  --
  1909.1002.09.2019RQ1117-01Výroba - Plochá montážní zakázkaOpraveno přidávání řádků při operaci "sloučení" u mont.zakázky--
  1908.1426.08.2019RQ1058-01Přenos UDFs z dokl. do karty zařízení zák.Rozšířena původní funkčnost o aktualizaci UDF (U_VCZ_0039-41) v hlavičce zakázky,
  ze stejných UDF na kartě artiklu v řádku zakázky.
  Pokud je artiklů více použije se první nalezená hodnota
  1. při ručním přidání zakázky
  2. Pomocí alertu (RQ1120-00) - specifická operace UPDORDERBYITMUDF pro přidání zakázky

  V rámci RQ byly přidány nové UDF na kartu artiklu:
  - Model (U_VCZ_0038)
  - Barva skořepiny (U_VCZ_0039)
  - Termokryt (U_VCZ_0040)
  - Kabinet (U_VCZ_0041)
  Ano-
  1908.1426.08.2019RQ1031-11Nastavení POS
  Funkčnost rozšířena o nový formulář "POS - monitoring zpracování"
  pro zobrazení záznamů z UDT VCZ_POS_DOCS a jejich případné opětovné zpracování.
  Opětovně lze předat ke zpracování pouze ty záznamy,
  u kterých došlo k chybě při předchozím zpracování (Stav F- chyba).
  Spouštěno z menu "Administarce\Služba integrace\POS - monitoring zpracování"
  --
  1908.1426.08.2019RQ1097-00Projektové řízeníOpraveno plnění výběru "typu" v případě povolené změny "typu"
  Zamezeno změně čísla projektu po změně typu, pokud se nejedná o přidání projektu
  --
  1908.1426.08.2019RQ1004-C2Banka SberbankRozšíření importu výpisu - položky popis--
  1908.1321.08.2019RQ1084-72VCZ Plánované úlohy a VCZ Alerty - spec.úlohy AUTDOCS - podpora RQ1084-72 Kód QR - oprava
  Oprava chybného testu před vytořením instance třídy, což způsobovalo nefunkčnost doplnění QR kódu na doklad, a chybovou hlášku "Nebyla nalezena třída úpravy pro 'RQ1084-72-Kód QR Platba na prod.faktuře'".
  --
  1908.1321.08.2019RQ1116-00úhoha odeslání pohledávekOprava chyby při generování činností v spec.úlohách: BPRPTEMACT, AUTCONTACTS --
  1908.1213.08.2019VCZ Alert - specifická úloha PRINTDOCSALL
  Doplněna možnost uložit automaticky vygenerovaný a odesílaný soubor do přílohy dokladu (prodej./nákup)

  Do nastavení úlohy VCZ Alertů
  - úlohy tisk/export "Rxxx" (createAlert)
  - PRINTDOCS
  - PRINTDOCSALL
  lze doplnit parametr: ADD2ATC=TRUE

  V případě, že jde o alert nad prodejním/nákupním dokladem a úloha vyexportuje soubor (nebo soubory),
  uvedený parametr aktivuje uložení souboru(ů) do přílohy dokladu.

  V příloze je ukázka nastavení úlohy tisk/export a PRINTDOCSALL.
  -Ano
  1908.1005.08.2019RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZUpraveno vytváření zakázky ze smlouvy,přidáno plnění UDF Číslo smlouvy.
  Na kartu smlouvy přidán údaj počet zakázek s proklikem na zakázku (pokud je jen jedna) nebo seznam zakázek
  --
  1908.1005.08.2019RQ1118-00Rozpočet nákladů na dopravuPřidána možnost třídění v gridu--
  1908.1005.08.2019RQ1097-00Projektové řízeníPřidána kontrola čísla projektu před přidáním, pokud již existuje, změní se číslo projektu na další volné v číselné řadě--
  1908.1005.08.2019RQ1004-00El.bankaUpraven automatický import výpisů ze souboru (plán.úloha
  - přidána možnost číslo výpisu načíst z řádku výpisu ve tvaru
  Prefix yyMMdd. Kde prefix je uveden v nastavení plán.úlohy (nepovinný) a datum je z řádku výpisu.
  např. KB190730.
  Aby byl tato funkčnost aktivní je nutné nastavit "Dodatečný parametr" STATNUMBYDATE=YES do UDT "VCZ_PMET_SETP" (VCZ Banka plat.metody)
  -Ano
  1908.1005.08.2019RQ1004-00El.bankaOpraven export příkazů k úhradě na základě interních dokladů v cizí měně - dohledání adresy
  Přidána aktualizace údaje Blokování platby (Payblock( v řádku interního dokladu po export příkazu, stejně jak se provádí u faktur nebo dobropisů
  --
  1907.1529.07.2019RQ1004-C3Import speciálních výpisůUpraveno plnění obchodního partnera při stahování bankovního výpisu dle nastavení spec.párování v UDT "VCZ_PMET_SETP"
  Funkčnost pro dohledání shodná jako při párování řádků výpisu
  -Ano
  1907.1529.07.2019RQ1107-06Import SH - DatartFunkčnost rozšířeno o import serv.hlášení z XLS pro společnost Datart.
  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1107-­--06--­-Servi­sní---­modul-­--hrom­adny--­-impor­t---z-­--TXT-­--soub­oru.ht­ml­
  -Ano
  1907.1529.07.2019RQ1084-37Disponibilní množství (rozšířené)Upraveno chování formuláře pro diponibilní množství, rozšířen počet znaků pro artikl z 20 na 50.
  Upraven SQL procedura VCZ_ItemDisponibilityExt
  Ano-
  1907.1529.07.2019RQ1120-00Implementace Specifických operací - CLOSEBDRAFT - uzavírání základního draftu dokladu

  Oprava SQL, aby spec. alert CLOSEBDRAFT fungoval i na HANA.
  --
  1907.1529.07.2019RQ1084-C2Prodejní doklady - tlačítka pro spec.funkceOpravena automatická odpověď na dotaz:
  "Chcete aktualizovat existující řádky tabulky podle nového ceníku?"

  Změna z "ANO" na "NE"

  --
  1907.1529.07.2019RQ1163-00Bonus programOpraveno zobrazení částky bonus programu při zobrazení všech OP,
  pokud první doklady OP jsou dobropis nebo opravná faktura
  --
  1907.1529.07.2019RQ1117-21Výroba - úpravy okna MZ a vytváření MZ ze zakázky (TAPEX)Přidáno zamknutí polí pro přepočet množství MJ,
  pokud jsou otevřena
  --
  1907.1119.07.2019RQ1117-21Výroba - úpravy okna MZ a vytváření MZ ze zakázky (TAPEX)Opraveno zamykání polí pro množství v prodejní MJ a názvu prodejní MJ
  --
  1907.1316.07.2019RQ1093-31Implementace Specifických operací - T4SCREDOCSPřidána funkčnost pro automatické vytváření dobropisů z draftů dobropisů.
  Defaultně je vytváření aktivní, pokud chceme funkčnost deaktivovat
  je nutné nastavit v parametrech úlohy CRECNFROMDRAFT=FALSE (viz. screen).

  Vždy je vytvářen a uložen draft dobropisu,
  pokud jsou splněny podmínky na stejné nebo nižší částky DPH v řádce dobropisu proti faktuře, je vytvořen z draftu dobropis.
  Pokud je vytvořen dobropis je zároveň přidán do dokladů na příslušném serv.hlášení a zobrazen v hlášení.
  --
  1907.1215.07.2019RQ1117-17Kusovník - kalkulace ceny produktu podle velikosti dávkyRozšířena funkčnost i pro ruční spouštění z menu hromadné aktualizace ceny kusovníku


  --
  1907.1112.07.2019RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZGenerování dodacího listu - upraveno stornování dod.listu nebo draftu dodacícho listu, přidán progress bar--
  1907.1112.07.2019RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZNa Kartu příležitosti přidány nové UDF
  - Plánované datum zahájení projektu
  - Plánované datum dokončení projektu
  - Pole Způsob fakturace
  a zajištěno jejich přenášení na vytvářenou kartu projektu
  Ano-
  1907.1112.07.2019RQ1004-A5Oprávnění pro výběr platební metody v okně výběr úhradOpravena kontrola oprávnění k plat.metodě na při nevyplněném čísle výpisu

  --
  1907.1009.07.2019RQ1000-07Nastavení přidávaných prvků a operací na formulářeUpraveno přidávání definovatelných položek kontextových menu.
  Všechny prvky definované v tabulce "VCZ Nastavení polí formulářů", které mají UID Prvku začínající "VCZ" mají nově v kontextovém menu VCZ ikonu.

  --
  1906.1628.06.2019RQ1004-C3Import speciálních výpisůUpravil jsem import pro GLS_CSV a Zásilkovnu - přenášení datumu z názvu souboru do čísla výpisu při dávkovém zpracování--
  1906.1526.06.2019RQ1125-21Hromadná změna artiklů a cen - AlfavariaRozšíření exportního/importního souboru - přidání sloupce dodavatel (preferovaný dodavatel).
  Upraveny předlohy pro export
  --
  1906.1526.06.2019RQ1117-21Výroba - úpravy okna MZ a vytváření MZ ze zakázky (TAPEX)Upraveno okno mont.zakázky přidáním polí pro prodejní MJ a její množsví.
  Upraveno vytváření MZ ze zakázky (RQ1049-00), aby se přenášely 2 nová uživ.pole pro palety

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1117---21---Vyroba---upravy---o...
  Ano-
  1906.1419.06.2019RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha AUTDOC - generování draftů dokladů

  Oprava chyby spec.úloh AUTDOCS ve VCZ Alertech a VCZ Plán.úlohách, která při neuvedení pole "TargetObjCode" v parametru s sql query, způsobovala nefunkčnost těchto úloh.
  --
  1906.1419.06.2019RQ1167-00Evidence bankovních zárukUpraveno odesílání nofikací plán.úlohou - upraven zdrojový sql,
  opravena aktualizace stavu
  --
  1906.1419.06.2019RQ1097-14VUZ - Funkčnost pro generování dodacích listůFunkčnost pro generování dodacích listů - upraveno stornování dokladů--
  1609.1319.06.2019RQ1004-00El.bankaOpravena kontrola na opakovaný import při importu bank.výpisů--
  1609.1317.06.2019RQ1152-14Implementace Specifických operací - T4SCREDOCSUpraveno vytváření dobropisu - plnění ceny a jména odběratele--
  1609.1317.06.2019RQ1097-02Projektové řízení - smlouvyOpraveno chování při resize a otevření karty smlouvy pomocí "šipky"--
  1609.1317.06.2019RQ1004-47EB HSBC - format ACH a MT901Upraven export příkazu ve formátu ACH - plnění sumárního pole pro počet "$FN" - změněno na počet dávek--
  1609.1317.06.2019RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZUpravena funkčnost pro generování dodacích listů - přidána možnost stornování vytvořených dodacích listů a nastavení stavu zpět na stav 4
  Upravena uložená procedura VCZ_VUZ_ORDERLIST
  Ano-
  1906.1214.06.2019RQ1004-65Zpracování banky - Dobropisy - párování a přík.k úhraděUpraveno automatické párování plateb na dobropisy z okna "Výběr úhrad",
  zahrnuto spec.nastavení pro párování (UDT VCZ_PMET_SETP),
  kde pokud je nastaveno párovat dle "Invoices"
  Např. Invoices.NumAtCard - je toto nastavení použito i na párování dobropisů
  Upraveno přenášení bankovních údajů z dobropisu do nového řádku příkazu k úhradě
  -Ano
  1906.1214.06.2019RQ1093-31Generování draftu požadavku na přeskladnFunkčnost rozšířena o generování požadavku na vrácení z prodejní faktury.
  Funkčnost se spouští pomocí kontext.menu "Generovat požadavek na vrácení"
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---31---Generovani---draftu...
  AnoAno
  1906.1214.06.2019RQ1084-A4Vazba číselná řada/ceníkOPraveno plnění ceníku při vytváření dokladu z jiného dokladu,
  přidána kontrola aktivního menu "Form settings""
  --
  1906.1006.06.2019RQ1004-C3Import speciálních výpisůPřidán import a nastavení pro formáty - GLS CSV a Paypal CSVAnoAno
  1906.1006.06.2019RQ1067-00Evidence poštyOkno pro evidenci pošty rozšířeno o sloupec velikost,
  upraven export do CSV pro Českou poštu se zahrnutím údaje z tohoto sloupce

  Ano-
  1905.1931.05.2019RQ1049-00Výroba - Generování MZoprava dohledání neskladové položky--
  1905.1827.05.2019RQ1103-09Servis - Činnost z SH - SMS servisOprava polohy pole Text SMS - přesun k tlačítku "Připravit SMS" kvůli konfliktu se standardní funkcionalitou: volba 'Aktivovat vícenásobné plánování pro servisní hlášení".

  --
  1905.1723.05.2019RQ1120-00VCZ AlertyPřidána specifická úloha T4SCREDOCS pro vytváření dokladů k
  požadavku na vrácení dodávky a k servisnímu hlášení
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  AnoAno
  1905.1723.05.2019RQ1053-20Klasifikace artiklů - obecné řešeníOpraven filtr na artikly bez klasifikace v okně Hromadné správy artiklů, zohledněn RQ1053-10 varianty--
  1905.1723.05.2019RQ1022-21Odběr a balení - Zobrazení celkové cenyOpraveno - zohledněn RQ1022-00 a další RQ1022-XX při otevření formuláře a při instalu--
  1905.1723.05.2019RQ1031-00EDIRozšířen počet znaků pro proklik a otevření formuláře,
  ve sloupci "Číslo dokladu"
  --
  1905.1723.05.2019RQ1098-11Automatické generování PDF do příloh SHOprava dohledání souboru přílohy pro 9.3 - Trim mezery a odstranění části se závorkami z názvu.--
  1905.1723.05.2019RQ1093-31Generování draftu požadavku na přeskladnění na vrácené dodávcehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---31---Generovani---draftu...AnoAno
  1905.1520.05.2019RQ1167-00Evidence bankovních zárukUpravena funkčnost:
  1. Přidán tooltip
  2. Upraven label pole
  3. Opraveno plnění měny
  4. Přidán refresh
  5. Opraveno plnění číselníku
  6. Přidáno pole E-mail, zahrnuto do odesílání zprávy pro plán.úlohu
  7. Upraven popis sloupce
  --
  1905.1520.05.2019RQ1098-11Automatické generování PDF do příloh SHOprava dohledání PDF vyexportovaného z SAP B1 v.9.3.
  Došlo ke změně přidělovaného názvu, kterou bylo potřeba zapracovat do VRIS, který podle názvu musí soubor dohledat.

  --
  1905.1417.05.2019RQ1004-C2Banka SberbankRozšířeno o Sberbank Hungary, pro export příkazu nutné nastavit předlohu
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---C2---Banka---Sberbank.ht...
  AnoAno
  1905.1315.05.2019RQ1004-C2Banka Sberbankhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---C2---Banka---Sberbank.ht...AnoAno
  1905.1315.05.2019RQ1004-C3Import speciálních výpisůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---C3---Import---specialnic...AnoAno
  1905.1315.05.2019RQ1004-C1Banka First bank ROhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---C1---Banka---First---ban...AnoAno
  1905.1315.05.2019RQ1053-20Klasifikace artiklů - obecné řešeníUpraveno plnění pole popis cz ve formuláři
  pro výběr ve stromu klasifikace
  --
  1905.1213.05.2019RQ1084-51Zobrazení volného mn. ”Na aktuálním skladě”

  Upraveno řešení pro druhý sklad uvedený v nastavení:
  - Pokud se v nastavení v poli "RQ1084-51 Sklad2" uvede konstanta ALL , vrátí se součet množství na všech skladech.
  - Platí stejné nastavení (RQ1084-51 Zohlednit potvrz.mn.) jako pro první.


  Pro první sklad stále platí že:
  - Pokud zůstane pole "RQ1084-51 Sklad" prázdné, dohledává se v na skladě zadaném na řádku dokladu (výchozí hodnota).
  - Tj. např, pro sklad stejného názvu ve vzdálené databázi


  + provedena migrace query na HANA
  -Ano
  1905.1213.05.2019RQ1094-06Import mezd z TXT do draftu účetních zápisů (formát ŠP)Oprava pro SBO 9.3 -

  V kódu přidáno plnění měna na řádku i když jde o fir.měnu.
  Jinak se přebírá FCCurrency z prvního řádku (pokud je tam jiná než firemní nebo systémová) a docházelo k chybě při přidání.
  --
  1905.1213.05.2019RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraveno hlášení při hromadném kopírování kurzů--
  1905.1213.05.2019RQ1113-03Import interních dokladů z TXTRozšíření importu účetních dokladů ze souboru TXT:

  Doplněna pole pro další dimenze: Dim2, Dim3, Dim4, Dim5
  První dimenze je sloupec s názvem "ProfitCode"
  Doplněna pole pro zadání Storna a Data storna: AutoStorno StornoDate

  Všechna pole jsou přidána na konci textové řádky a jsou nepovinná.
  Platné hodnoty AutoStorno jsou Y a N (pokud není uvedeno, je N).
  V záhlaví (první řádek) nemusí být názvy sloupců.


  Struktura řádku (oddělovač TAB):

  'Ref3   RefDate   DueDate   VatDate   Ref1   Ref2   LineMemo   Account   ShortName   ProfitCode   Project   Debit   Credit   FCCurrency   FCDebit   FCCredit Dim2 Dim3 Dim4 Dim5 AutoStorno StornoDate


  V příloze příklad importního souboru.


  Úprava RQ1113-xx zmigrována na HANA.
  --
  1905.1106.05.2019RQ1097-00Projektové řízeníOpraveno otevření karty projektu a smouvy, ošetření chyb.hlášení-Ano
  1905.1002.05.2019RQ1169-00Evidence kontraktůUpraven fomulář a automatické přidávání řádků na záložce Obch.partneři a Artikly--
  1905.1002.05.2019RQ1140-00REALIZACE - RQ1140-00 - Výroba - plánovací tabulePřidán 2 nové operace - Akce06 a Akce07:
  Akce06 = Akce01+Akce02 (Vygenerování montážní zakázky a uvolnění do výroby)
  + uzavření zakázky odběratele, pokud je odběratel uveden v nastavení v UDT VCZ_SETP pole "RQ1140-00 Kód OP - inter.zakázka"

  Akce07 = Akce05+Akce03
  Příjem z výroby (pokud je nutná šarže, šarže = datum výroby: DD-MM-YYYY) a uzavření montážní zakázky

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP--RQ1140-00---V%C3%BDroba---pl%C3%A1...
  AnoAno
  1905.1002.05.2019RQ1084-C5Rychlé hledání v řádcích dokladuPři otevření okna nastaveno pole pro hodnotu jako aktivní--
  1905.1002.05.2019RQ1053-20Klasifikace artiklů - obecné řešeníOpraveno vkládání údajů z okna "Definice klasifikace"
  na kartu artiklu
  --
  1904.1324.04.2019RQ1125-48Katalogová čísla artiklu - správa dodatečných informacíhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---48---Katalogova---cisla-...Ano-
  1904.1117.04.2019RQ1125-42Integrace s galerií příloh a medií na webuFunkčnost rozšířena o možnost naimportovat záznamy do UDT příloh (VCZ_EC_ITM_ATCH)
  Pod menu "Správa artiklu" přidáno menu "Import příloh z XLS".
  V UDT "Nastavení tisku" lze nastavit defaultní adresář pro import
  Modul:1125-42 Typ:XLS (nastavení není povinné)

  Soubor obsahuje tyto sloupce, pořadí je pevně dáno:
  Kód artiklu;Název souboru;Cílová podsložka;Master
  Funkce přidává přílohy pouze k existujícím artiklů.
  Dříve přidané přílohy se neupravují ani nemažou
  AnoAno
  1904.1117.04.2019RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaPřidána funkčnost do okna "Moje projekty" pro aktualizaci kurzů a částek fin.plán vybraných projektů.
  V okně "Moje projekty" je nutné označit projekty a následně spustit akci č."4" aktualizace "Kurzů FP".
  Otevře se formulář, ve kterém je nutné zadat typ plánu (A,B,C),
  rozsah datumů, měnu a kurz pro měnu.
  V řádcích FP, které odpovídají filtru bude nastaven kurz a dle kurzu přepočítány hodnoty ve firemní a systémové měně.

  --
  1904.1117.04.2019RQ1129-00Fakturace plynuUpraveno mazání POFů v okně Evidence POFů - přidána kontrola a možnost smazat vazební informací k POFu v řádku složky vyúčtování--
  1904.1117.04.2019RQ1081-04Import dat přepravy z CSV do UDThttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1081---04---Import---dat---prep...AnoAno
  1904.1117.04.2019RQ1004-41El.banka - SEPAPřidáno plnění měny v řádku příkazu pro HSBC EN--
  1904.1117.04.2019RQ1022-21Odběr a balení - Zobrazení celkové cenyhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1022---21---Odber---a---baleni-...--
  1904.1117.04.2019RQ1169-00Evidence kontraktůPřidána nová funkčnost pro kontroly na překročení množství z kontraktu na prodejních dokladech,
  Upravena uložená procedura RQ1169-00_VCZ_KONTRAKTY.sql
  Nutné nastavení role v UDT VCZ_SETP pro pracovníky, kteří mohou překročit množství na kontraktu
  AnoAno
  1904.1117.04.2019RQ1049-05Výroba - TechnologiePřidáno do nastavení pole "Posunutí Počátečního data MZ" DO UDT "@VCZ_MSETP - VCZ_Výroba Nastavení".
  S platnými hodnotami - 0 Žádný, 1 Pondělí, 2..... až 7 Neděle.
  Toto nastavení je zohledněno při vytváření MZ
  Počáteční datum se posune vždy na nastavený den.
  Pokud je nastaven 5-Pátek a aktuální den je pondělí přesune se datum do předchozího týdne
  AnoAno
  1904.1117.04.2019RQ1168-00Věrnostní programPřidán formulář pro založení karty OP a registraci VP,
  přidány kontroly nad kartou OP na zamezení manuální změny v parametrech VP
  Přidány kontext.menu pro přidání do VP nebo zrušení přiřazení k VP - zobrazení dáno příslušností k roli nastaveno v UDT VCZ_VP_SETP

  Nutné nastavení předloh OP a rolí v UDT VCZ_VP_SETP
  AnoAno
  1904.1117.04.2019RQ1127-02Výroba - specialityOšetření zákazu aktualizace určitých údajů na MZ ze standardního okna
  Doplněno chybějící zaokrouhlení plán.množství na počet desetinných míst dle nastavení.
  --
  1904.1117.04.2019RQ1125-20Správa artiklu - Hromadná změna karet artiklůUpraven import z XLS soubor, rozšířeno o parametry a možnost zadat překlad pro libovolný sloupec.
  Upraven zdrojový RPT soubor pro export do XLS
  Ano-
  1904.1003.04.2019RQ1097-14Projektové řízení - VUZGenerování dod.listů z okna "Deník zakázek" upraveno na generování draftů.
  Nutné spustit upravenou RQ1097-14_VCZ_ORDERLIST.sql z repository.
  Přidána funkčnost pro nastavení množstevních slev k zakázce.
  Přidáno tl.Rozpis slev, pokud nápis tučné je rozpis nastaven
  AnoAno
  1903.1728.03.2019RQ1125-45Správa artiklu - hromadné kopírování parametrů z artiklu předlohyOpraven výběr pro kopírování parametrů, pokud je nastaven jako SBO standard (parametr ve VCZ_SETP)--
  1903.1625.03.2019RQ1097-14Projektové řízení - VUZUpraven výběr číselné řady u smlouvy vytvářené z příležitosti, dle přiřazené Oblasti zájemce
  a dle prefixu smlouvy v UDF v definici oblasti

  Přidána možnost generovat kartu projektu z karty smlouvy
  AnoAno
  1903.1522.03.2019RQ1097-00Projektové řízeníPřidána možnost vytvořit kartu projektu a kartu smlouvy z karty OP
  Přenášejí se pole Kód a název OP, defaultní kontaktní osoba
  --
  1903.1522.03.2019RQ1097-14Projektové řízení - VUZNa kartu OP přidány 3 pole zobrazující údaje:
  - počet smluv
  - počet projektů
  - počet nabídek
  S možností prokliku na seznam těchto údajů
  --
  1903.1522.03.2019RQ1097-00Příležitost - překlopení do karty smlouvyPřidána možnost vytvářit novou kartu smlouvy z příležistosti--
  1903.1522.03.2019RQ1097-14VUZ - Funkčnost pro generování dodacích listůPřipravena funkčnost pro vytváření dodacích listů z nového okna "Deník zakázek - dodací listy
  Spouštěno z menu Projektové řízení\Hromadné operace\Deník zakázek - dodací listy
  Nutné spustit uloženou proceduru - z repository \Queries\RQ1097-14_VCZ_ORDERLIST.sql.

  Na základě vybraných řádků je vytvořen jeden nebo více dodacích listů.
  Po vytvoření dodacícho listu jsou uloženy údaje o tomto dokladu
  ke zdrojovým řádkům v UDT "VCZ_VUZ_DenikUdal"

  V závislosti na tom, zda je vybrán jeden nebo více zákazníků.

  Podmínkou je RQ1152-12 pro vytvoření UDT
  AnoAno
  1903.1522.03.2019RQ1004-12El.banka - KB BestOpraven příkaz k úhradě - kontrola na UCM platby--
  1903.1522.03.2019SYSTEMVRIS - doplněna podpora MS SQL 2017Doplněna podpora MS SQL 2017 do addonu VRIS--
  1903.1522.03.2019RQ1097-14Projektové řízení - VUZRozšířeno okno Moje projekty o možnost vybrat projekty a vygenerovat pro ně nový fin.plán.
  Fin.plán je vygenerován pro všechna střediska projektu dle definice v UDT "VCZ_CT_CODES".
  Řádky fin.plánu jsou vkládány dle údaje "Pořadí ve FP",
  pokud údaj vyplněn není řádek se nevkládá.
  Pokud jsou vyplněné "Hodnoty druhé dimenze" jsou vytvořeny pro daný řádek, "subřádky" na úrovni 2.
  Stejná funkčnost je implemetována při přidání nového střediska na kartu projektu
  AnoAno
  1903.1522.03.2019RQ1129-00Fakturace plynu - k opravěOpraveno:
  - upravena duplikace FS - přidáno kopírování pole "Úvodní poznámka" a "Číslo objednávky"
  - při výpočtu překročení kapacity a výpočtu spec.parametrů POFu - byl zohledně stav POFu
  --
  1903.1418.03.2019RQ1053-20Výběr více hodnot k jednomu parametruFunkčnost pro parametry rozšířena o možnost zadávat více platných hodnot ke jednomu parametru.
  Vybrané parametry se ukládají do nové UDT "VCZ_ITMPARSELVAL",
  v původní UDT se ukládá pouze první hodnota.
  Pokud je uvedena pouze jedna platná hodnota, je stejný údaj i v nové UDT
  Ano-
  1903.1418.03.2019RQ1004-12El.banka - KB BestUpraveno zpracování výpisu - čtení poznámky AV zpráva--
  1903.1314.03.2019RQ1084-C5Rychlé hledání v řádcích dokladuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---C5---Rychle---hledani---...--
  1903.1211.03.2019RQ1054-34Volitelné automatické odeslání faktury(dobropisu) obchodnímu partnerovi mailemOpraven volitelné odesílání při přidání storna faktury.
  Dosud byl tisk potlačen funkcí, která eliminovala tisk zaplacené faktury.
  --
  1903.1211.03.2019RQ1169-00Evidence kontraktůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1169---00---Evidence---kontrakt...AnoAno
  1903.1211.03.2019RQ1004-41El.banka - SEPAUpravena funkčnost pro HSBC GB - SEPA (pain.001.001.02),
  připoravena XML předloha
  -Ano
  1903.1211.03.2019RQ1004-12El.banka - KB BestUpraven import výpisu - přidáno plnění popisu orig.částkou v řádcích výpisu.
  Částka je vložena pouze, pokud se liší od původní částky.
  --
  1903.1106.03.2019RQ1098-11Automatické generování PDF do příloh SHOprava dohledání vygenerovaného PDF souboru k přiložení do přílohy.--
  1903.1004.03.2019RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha UPDSCBYORDERUpravena spec.úloha UPDSCBYORDER
  Na existujícím servisním hlášení se při aktualizaci z prodejní zakázky neaktualizuje poznámka.

  Aktualizaci lze zapnout parametrem "UPDSCNOTE=TRUE" v nastavení alertu.
  --
  1902.1218.02.2019RQ1097-00Projektové řízeníOpraveno dávkové spuštění odběhů - omezeno jen na aktuální měsíc, dále be zzdrojovém SQL vynechána podmínka pro U_WiPCalc pro RQ1097-18 --
  1902.1218.02.2019RQ1070-00UpomínkyOpravena funkčnost při generování dokladů - vkládání nového typu činnosti (OCLT) s názvem "Upomínka", pokud neexistuje--
  1902.1218.02.2019RQ1067-00Evidence poštyUpravena duplikace řádů - ošetřena "nahodilá" chyba při vkládání, rozšířeno o plnění číslem nadřazené zásilky (dotaz na živatele zda chce toto číslo kopírovat) a Kód odesílacího místa
  Rozšířeno o plnění údajů do dalších vložených řádků, pokud je vloženo více řádků
  --
  1902.1218.02.2019RQ1028-00Integrace se vzdál.SBO - MULTIINTEGRAČNÍ ŘEŠENÍ - oprava stornování ZO

  Oprava chyby při stornování ZO, kdy před připojením k externí databázi došlo k nesprávné náhradě dat nastavení(setup) ve třídě, a tím i k získání nesprávného jména připojované externí databáze.

  Technicky:
  Při multiintegraci se uprostřed obsluhy dataeventu otevřením info-okna vyvolávala obsluha itemeventu, což mělo za důsledek změnu setupu.
  Nyní jsou při obsluze dataeventu ostatní typy eventů blokovány.
  --
  1902.1111.02.2019RQ1097-00INST - ověření pravidelného automatického účtování rozpracovanostiOpraveno automatické účtování odběhů: přepínač -cx--
  1902.1111.02.2019RQ1054-47Kopírování speciálních cen dle zákazníka a podskupinyFunkčnost rozšířena o kopírování údajů platnost od/do (OSPP.ValidFrom a OSPP.ValidTo)--
  1902.1111.02.2019RQ1015-53Kontrola obsahu polí na dokladech prodeje a nákupuÚprava provádí kontrolu obsahu vybraných polí ( nastavených v UDT SETP) a zobrazuje hlášení/ dialog

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1015---53---Kontrola---obsahu--...
  AnoAno
  1902.1004.02.20191093-08Sledování dopravyRozšířena funkce Sledování dopravy o možnost vybrat a nastavit objednávku na dopravu k dodatečně zadanému zdrojovému dokladu.
  Do seznamu akcí přidána - 31 Přiřazení NO dopravu.
  Po spuštění se otevře seznam nákupních objednávek.
  Po výběru a stisku OK se do vybraných dokladů přenesou vazební údaje k objednávce na dopravu


  Rozšířeno plnění UDF pro dopravy i u nákupní objednávky
  --
  1902.1004.02.2019RQ1140-00Výroba - plánovací tabuleRozšířeno o akce v plánovací tabuli pro změnu stavu v řádku prodejní zakázky (pole Status U_VCZ_R137).

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP--RQ­1140-0­0---Vý­roba--­-pláno­vací-t­abule.­html­
  AnoAno
  1902.1004.02.2019RQ1093-30Generování interního příjmu pro zakázku odběratelehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---30---Generovani---intern...AnoAno
  1902.1004.02.2019RQ1004-A6Plnění OP při importu bank.výpisu dle reference a UDT na kartě OPUpraveno zpracování bankovního výpisu - na základě variabilního symbolu platby kartou doplní příslušného obch.partnera do řádku výpisu, jen v případě, pokud není nalezen standardně dle bank.účtu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---A6---Plneni---OP---pri--...
  AnoAno
  1901.1323.01.2019RQ1129-00Fakturace plynuOšetřeno cashování údajů o POFech, při opětovném spuštění a změně parametrů.
  Jedná se pouze o případy, kdy má složka vyúčtování pouze jedno OM
  --
  1901.1221.01.2019RQ1084-B9NaPřidána spec.operace v "RQ1120-00 Alerty" pro aktualizaci ceny nákupní objednávky viz.

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---B9---Plneni---ceniku---d...
  -Ano
  1901.1221.01.2019RQ1049-00Výroba - TechnologieUpraveno - zohledněn flag "přidat komponenty se záporným množstvím" při generování pro GIGA.

  Vždy je, při generování mont.zakázek z prodejní zakázky,
  zobrazen dotaz "Pokud v kusovnících existují komponenty se záporným množstvím, přejete si je přenést do vygenerovaných montážních zakázek?"
  Pokud uživatel vybere "Ano" - jsou zohledněny a přeneseny řádky se záporným množstvím ve všech kusovnících - hlavním i v kusovnících komponent
  Pokud vybere "Ne" - jsou ignorovány řádky se záporným množstvím ve všech kusovnících - hlavním i v kusovnících komponent
  --
  1901.1221.01.2019RQ1097-00INST - ověření pravidelného automatického účtování rozpracovanostiPřidán nový parametr pro plán.úlohu -cx pro spouštění účtování odběhů.
  Za parametrem je možné úvest počet dní, který se přidá aktuálnímu dni pro filtr "Datum do" (může být + nebo -), filtr "Datum od" je prázdný
  -Ano
  1901.1116.01.2019RQ1101-00Printing - tisk PDFOpraven "synchronní" tisk do PDF, přidán chybějící parametr pro tiskárnu--
  1901.1116.01.2019RQ1107-00Servisní modul - Založení servisního hlášeníUpraveno vytváření kontaktní osoby na kartě obchodního partnera před vytvoření servisního případu.
  Přidáno plnění standardních polí Jméno a Příjmení kontaktu (stejně jako plníme U_VCZ_5504 a U_VCZ_5503)
  --
  1901.1116.01.2019RQ1166-00Integrace NSOLhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1166---00---Integrace---NSOL.ht...AnoAno
  1901.1116.01.2019RQ1166-00Integrace NSOLUpraveno dle připomínek s testování:
  Upravena práce s formulářem, kontrola a hlášení při skad.výdeji
  --
  1901.1008.01.2019RQ1004-A5Oprávnění pro výběr platební metody v okně výběr úhradhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---A5---Opravneni---pro---v...AnoAno
  1901.1008.01.2019RQ1093-29Generování dílčích objednávek a zakázekOpraveno plnění okna při otevření z dokladu objednávky nebo zakázky--
  1901.1008.01.2019RQ1067-00Evidence poštyUpraveno pro DPD (WS MojeDPD):
  1. dořešen přímý tisk PDF na vybrané tiskárně
  2. PDF ve formátu A6,A5
  3. uzavření adobe acrobatu
  4. upraveno vytváření zásilky s více balíky

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1067-­--00--­-Evide­nce---­pošty.­html­
  AnoAno
  1812.1118.12.2018RQ1107-06Import z TXTUpraven import z txt souboru pro Whirlpool dle upřesnění zákazníka - přidáno plnění polí na servisním případu--
  1812.1118.12.2018RQ1093-20Evidence zádržného pro odblokováníOpraveno hlášení při nenalezení pracovníka pro schválení--
  1812.1118.12.2018RQ1004-B0Zpracování banky - řešení s ukládáním výpisů do UDT (nahrazuje OBNK)Upraveno zobrazení a výběr čísel již importovaných výpisů - problém v dotazu pro HANA

  --
  1812.1118.12.2018RQ1093-29Generování dílčích objednávek a zakázekhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---29---Generovani---dilcic...Ano-
  1812.1118.12.2018RQ1117-07Disponibilita KomponentOpraveno spuštění funkčnosti z menu, pokud nejsou otevřeny jiné formuláře
  --
  1812.1118.12.2018RQ1129-00Fakturace plynuUpravena duplikace smlouvy - zrychleno mazání údajů v matrixu--
  1812.1005.12.2018RQ1125-03Správa artiklu - Hromadná změna karet artiklůDo nastavení (UDT VCZ_SETP) přidán sloupec "RQ1125-03 č.vlastn.pro zákaz"
  Zde je možné zadat číslo vlastnosti artiklu pro artikly, které chceme vynechat z aktualizace při operacích v okně
  "Hromadná správa artiklu"

  Nastavit lze jednu nebo více čísel vlastností - oddělených středníkem.
  Pokud není nastaveno číslo vlastnosti, kontrola a vynechání artiklů se neprovádí.

  Příklad nastavení: 4;6
  Artikly, které mají zaškrtnutu vlastnost 4 nebo 6 budou vynechány z aktualizace artiklů.

  Informace o vynechaných artiklech se zobrazí uživateli,
  spolu se seznamem těchto artiklů.
  AnoAno
  1812.1005.12.2018RQ1049-00”Vytvořit MZ” ze zakázky odběrateleNová volba v nastavení výroby, která umožní vynutit v nastavení zadané středisko výroby do hlavičky i řádků všech montážních zakázek generovaných pomocí tlačítka "Vytvořit MZ" ze zakázky odběratele.

  Nastavení viz obrázek v příloze.
  AnoAno
  1811.1228.11.2018RQ1125-47Hromadná správa artiklu - export do PRICAT CSVPřidána chybějící licence pro RQ--
  1811.1127.11.2018RQ1075-16Oprávnění ke skladůmOpravil jsem řešení oprávnění pro "neskladové doklady".
  Aktuálně mezi "neskladové doklady" patří a jsou kontrolovány doklady: objednávka, poptávka, zakázka,nabídka
  --
  1811.1127.11.2018RQ1093-20Evidence zádržného pro odblokováníPřidána operace pro schválení činnosti, která změní stav činností u vybraných řádků na schváleno.
  Schválit činnost může jen přiřazený uživatel nebo "super uživatel",
  který je nastavený ve VCZ_SETP (RQ1093-20 Super uživatel)
  AnoAno
  1811.1127.11.2018RQ1161-00VCZ Schvalovací procesyV okně "Schvalování projektu" přidán typ dokladu "činnost" a upravena funkčnost pro možnost schválit činnost.

  Při schválení činnosti je činnost přepnuta do stavu "schváleno"
  a upravena poznámka (pokud je ve vybraném řádku vyplněna).

  Nutné spustit SQL proceduru
  \Reports_Škoda Praha\SP_SQL\RQ1161-00_VCZ_APPR_LIST.sql
  AnoAno
  1811.1127.11.2018RQ1125-47Hromadná správa artiklu - export do PRICAT CSVPřidána funkčnost do hromadné správy artiklu pro export do CSV souboru pro PRICAT

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---47---Hromadna---sprava--...
  AnoAno
  1811.1127.11.2018RQ1163-00REALIZACE - RQ1163-00 Uzavření dokladů - Bonus programUpraveno uzavření dokladů zákazníka v rámci bonus programu.
  Vynechána kontrola na nulový součet v rámci bonus programu pro jednoho zákazníka,
  tj.uzavřou se všechny doklady bez kontroly
  --
  1810.1719.11.2018RQ1116-00Plánování úloh - Spec.úloha CARNETUPDTSRozšířeno řešení - přidána možnost zadat SQL pro vstupní data pomocí parametru "SQL".
  Pokud není vyplněn použije se standardní SQL (stejné jako v uvedeném příkladu)

  Příklad SQL parametru a nutných sloupců:

  ..DAYS=-50;MINSHIFT=15;UPDFIELD=U_StartRead;SQL=SELECT "Code", "U_Date" as "DateFrom", "U_Date" as "DateTo", "U_StartTme", "U_EndTime", "U_RZ"
  FROM "@VCZ_CT_TIMESHEET"
  WHERE COALESCE("U_RZ",'') <> '' and "U_Date" >= CONVERT(datetime, '{0}', 102)
  and "U_Date" <= CONVERT(datetime, '{1}', 102)
  -Ano
  1810.1719.11.2018RQ1053-12Rozšířená správa artiklů - zařazení do více kategoriíOpraven SQL pro plnění gridu pro HANA--
  1810.1719.11.2018RQ1162-00Nákup milníky objednávekUpravena funkčnost v okně pro vytváření šablon milníků
  a v aplikaci šablony na objednávku
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1162---00---Nakup---milniky---o...
  Ano-
  1810.1609.11.2018RQ1028-50Integrace se vzdál.SBO - řešení pro KOVOCITE - rozšíření nastavení UDFs v řádku ZO

  Při automatickém přidávání/aktualizaci zakázky v KOVOCITE, po manuálním přidání/aktualizaci nák.objednávky v MMCITE, se v cílové zakázce nastaví UDF v řádcích "VCZ_6629 - Shoda ceny", a "VCZ_6628 - Použít rozpad ceny", na 0-nevybráno.
  --
  1810.1609.11.2018RQ1129-00Fakturace plynuOšetřena chyba při ukládání doplňujících informací při importu POFů z XSL souboru--
  1810.1609.11.2018RQ1084-90Změna sazby DPH dle částky dokladuRozšířena funkčnost o možnost nastavení "reverse charge" ve zvláštním okně spouštěném z karty OP
  A v hlavičce karty OP zobrazení informace, zdá má OP nastavenu "reverse charge"

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---90---Zmena---sazby---DPH...
  AnoAno
  1810.1609.11.2018RQ1093-26Příjem materiálu při příjmu zakázky odběratelePřidáno nastavení do VCZ_MSETP "RQ1093-26-Použít std.sklad", které umožňuje rozhodnout, zda v příjmu použít sklad z kusovníku (N), nebo standardní z karty artiklu (Y).AnoAno
  1810.1609.11.2018RQ1129-00Fakturace plynuOpravena kontrola při mazání POFu,
  a import POFu z XLS - čtení a ukládání polí Druh fakturace a Důvod opravy
  --
  1810.1409.11.2018RQ1067-00Evidence pošty + info email při odeslání objednávkyOpraveno:
  1. Speciální ceny
  - upravil jsem dle upřesnění - bez kontroly na vazební LineNum
  - chybové hlášení PrintPosta_GetTaskForAutoExport
  přidána kontrola licence RQ1067-04
  2. Ošetřena chyba v DPD odesílání "Manifestu" (soupisky zásilek)
  --
  1810.1531.10.2018RQ1067-00Evidence poštyRozšířena funkčnost o možnost číst data dokladu,
  který je přidáván do Evidence zásilek,
  pomocí nastavené SQL procedury.
  SQL procedura uložena v repository:
  Reports\Queries\RQ1067-00_VCZ_POSTA_GET_DOC_DATA.sql

  SQL proceduru je nutné spustit a nastavit ve VCZ_PRINTRPT_SETP:
  Modul:1067-00 Typ:SQL Název reportu: VCZ_POSTA_GET_DOC_DATA
  AnoAno
  1810.1430.10.2018RQ1075-16Oprávnění ke skladůmRozšířena oprávnění o typ "Plné oprávnění bez sklad.dokladů"AnoAno
  1810.1430.10.2018RQ1084-C2Prodejní doklady - tlačítka pro spec.funkcePřidána funkčnost pro přidání spec.tlačítek na prodejní doklad
  v módu přidání
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---C2---Prodejni---doklady-...
  AnoAno
  1810.1430.10.2018RQ1116-00Plánování úloh - Spec.úloha CARNETUPDTSOpraven parameter na počet dní - akceptovány záporné hodnoty--
  1810.1430.10.2018RQ1096-00Import Alternativních artiklůOpravena funkčnost pro import alt.artiklů.
  Kdy, v případě několika již existujících alternativních artiklů u stejného originálního artiklu,
  nedocházelo k aktualizaci údajů v poli procento a komentář.
  --
  1810.1430.10.2018RQ1093-08Sledování dopravyRozšíření funkcionality "Sledování dopravy" na základě požadavků spol. Fjord. - rozšířeno o přenášení údaje Čas nakládky" z UDF u artiklu "dopravy" na řádek dokladu
  Ano-
  1810.1322.10.2018RQ1116-00Plánování úloh - Spec.úloha CARNETUPDTSPlánování úloh - Spec.úloha CARNETUPDTS - aktualizace vzdálenosti (km) u záznamů v CT Evidenci práce z WS CESNET

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1116-­--00--­-Plano­vani--­-uloh-­--Spec­---úlo­ha---C­ARNETU­PDTS--­-WS---­CARNET­---akt­ualiza­ce---C­T---Kn­ihy---­jizd.h­tml­
  -Ano
  1810.1322.10.2018RQ1053-21eCommerce pro Elektro SMSUpravena aktualizace artiklů z ETIM - upraveno odeslání dat do ETIM o dávku (počet záznamů/artiklů, které se odesílají do ETIM).
  Velikost dávky je defaultně nastavena na 50.
  Velikost dávky lze upravit prametrem v nastavení (UDT VCZ_PRINTRPT_SETP)
  Př. BATCHCOUNT=100
  -Ano
  1810.1322.10.2018RQ1097-00Projektové řízeníNa záložku Smlouvy na kartě projektu přidáno pole
  pole Příležitosti, ve kterém je zobrazen počet propojených příležitostí k zobrazenému projektu.
  Po kliknutí na šipku(link button) je zobrazena:
  - pokud je počet 1 - přímo příležitost
  - pokud je počet > 1 - seznam příležitostí s možností prokliku na konkrétní příležitost
  --
  1810.1322.10.2018RQ1129-00Fakturace plynuPřidána funkčnost pro hromadnou aktualizaci odb.míst(OM) smluv
  z XLS souboru.
  Spouštěno z menu
  Fakturace plynu\Hromadné operace\Aktualizace odb.míst z XLS
  Struktura je následující:
  - 1.řádek obsahuje hlavičku
  - sloupec Docnum a U_EIC jsou povinné
  - ostatní sloupce jsou volitelné - jen je nutné správně uvést ID sloupce (stejné jako v dtb)

  Příklad soubor viz příloha
  --
  1810.1322.10.2018RQ1067-00Evidence poštyImplementována úprava rozdělení jednoho dokladu do více zásilek (balíků) a možnost nastavit, zda se cena zapíše do první zásilky nebo rozpočítá rovnoměrně.

  Rozdělení probíhá
  a) dle čísla balíku na řádku dokladu (má prioritu)
  b) dle počtu balíků na hlavičce dokladu


  Nastavení v Evidenci zásilek záložka Druh dodání: "Cena sdružených zásilek" Rozpočítat (výchozí) / Do první

  Pokud je na hlavičce uveden jiný počet balíků než kolik obsahuje zásilka řádků, je cena rozpočítána poměrně mezi balíky.

  Do pole Nadř.zásilka se zapíše kód řádku v evidenci pošty, do kterého byla rozpočítána cena (pro další použití).
  --
  1810.1216.10.2018RQ1084-B9Plnění ceníku dle tender kódu - LinetOpraveno - ošetřeno opětovné otevření změny ceníku při fokusu na kód OP
  a změně záložky
  --
  1810.1216.10.2018RQ1004-A4RQ1004-A4 Asistent plateb - aktualizace měny a součet částek v cizí měněhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---A4---Asistent---plateb--...--
  1810.1109.10.2018RQ1004-41El.banka - SEPAOšetřen ampersand (&] ve vstupních textech (adresa, název příjemce/příkazce) přenášených do příkazu k úhradě--
  1810.1109.10.2018RQ1084-B9Plnění ceníku dle tender kódu - LinetPřidána kontrola a změna ceníku dle vybraného "tender" kódu při dodatečné změně kódu OP, názvu OP nebo platební podmínky na dokladu--
  1810.1003.10.2018RQ1093-08Sledování dopravyOpraveno vytváření objednávek do dopravu - modifikace pro Fjord,
  - vytváření řádků objednávky a vazeb u zdrojových zakázek na vytvořenou objednávku na dopravu
  --
  1809.1524.09.2018RQ1084-B9Plnění ceníku dle tender kódu - Linethttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---B9---Plneni---ceniku---d...AnoAno
  1809.1524.09.2018RQ1093-27Duplikace SBO karty projektuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---27---Duplikace---SBO---k...--
  1809.1524.09.2018RQ1084-C0Prodejní doklady plnění UDF pro ceníkhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---C0---Prodejni---doklady-...Ano-
  1809.1524.09.2018RQ1097-02Controlling - ContractsFunkčnost na kartě smlouvy rozšířena o RQ1097-07 Rozšiřující informace, které přidána novou záložku na kartu smlouvy.
  Funkčnost shodná se záložkou na kartě projketu
  Do UDT VCZ_SETP přidáno nové pole "U_SmlExtTab","Rozšiřující tabulka"
  pro nastavení UDT pro rozšíření
  AnoAno
  1809.1524.09.2018RQ1097-00Projektové řízeníOpraveno chování při plnění pole "vlastník projekt",
  pokud po předchozím výběru pracovníka opouštíme pole tabelátorem
  --
  1809.1524.09.2018RQ1093-10Automatizace výdeje obalů při prodeji (Palety v ceně)Opraveno vytváření vrácené dodávky na sklad.místa -
  opraven problém s vazbou na sklad místo u víceřádkových dokladů
  --
  1809.1524.09.2018RQ1004-41El.banka - SEPAÚprava importu výpisu - úprava a kontrola v případě kombinace řádků dávky pro poplatky a řádku jiných v případě použití parametru IMPBATCHCHARGES

  (IMPBATCHCHARGES čtou se poplatky v měně a částce uvedené v dávce pro poplatky)
  --
  1809.1417.09.2018RQ1151-01WS ELO Bezpečnostní listyPřidána funkčnost pro zobrazení bezp.listů pro kód artiklu, nebo zákazníka nebo dodací list
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1151---01---WS---ELO---Bezpecno...
  AnoAno
  1809.1313.09.2018RQ1064-02Správa variantUpraveno kopírování polí "properties" při kopírování do variantních artiklů.
  Vynechány tyto 3: "CreateDate", "CreateTime", "ImportedItem, které způsobavali pád AddOnu
  --
  1809.1313.09.2018RQ1067-00Evidence poštyOpraveno plnění polí při vytváření zásilky s dobírkou PPL,
  dle dodatečných informací od PPL.
  IBAN a SWIFT kód se plní pouze pro zásilky do PL.
  U ostatních (CZ a SK) se tyto údaje neplní a nesmějí plnit
  --
  1809.1212.09.2018RQ1004-01El.banka ČSOB MulticashOpraveno - přidáno vytváření pole "Nepoužít orig.měnu a částku" do VCZ_PMET_SETPAnoAno
  1809.1111.09.2018RQ1049-05Výroba - TechnologieUpraveno třídění na záložce Technologie na kartě kusovníku,
  tříděno dle VisOrder a stejně jako v záložce Komponenty
  --
  1809.1111.09.2018RQ1054-04Karta OP - ArkovFunkčnost rozšířena o rámcové smlouvy.
  Na kartu OP pod pole "Nabídky" přidáno nové pole "Rámcové smlouvy" s počtem otevřených rámcových smluv se statusem "Schváleno"
  Při kliknutí na link button se otevře okno se Seznamem rámcových smluv" pro dodavatele i zákazníky
  --
  1809.1111.09.2018RQ1117-07Disponibilita komponentUpraveno řešení zobrazení disponibility.

  Standardně se v okně Disponibilita komponent zaškrtnou všechny řádky, takže se pro všechny řádky rovnou počítá a zobrazí disponibilita.

  Pokud ale uživatel v dokladu (zakázka nebo nabídka) označí (selektuje) nějaký řádek, a použije stejné menu Disponibilita komponent, zobrazí se disponibilita jen pro tento označený řádek.
  Ostatní řádky se v okně zobrazí nezaškrtnuté, a může označit dodatečně.

  Pokud uživatel neoznačí žádný řádek, zobrazí se disponibilita pro všechny řádky (zpětná kompatibilita)
  --
  1809.1111.09.2018RQ1093-08Sledování dopravyUpravena funkčnost pro RQ1152-11 (Fjord Bohemia),
  přidány sloupce, filtry a údaje přenášené do objednávky
  Přidána funkčnost pro mazání údajů při stornování objednávky na dopravu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---08---Sledovani---dopravy...
  Ano-
  1809.1003.09.2018RQ1094-08Zpracování karetního výpisuFunkce pro načtení karetního výpisu z TXT souboru a vytváření interních dokladů

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1094---08---Zpracovani---karetn...
  AnoAno
  1809.1003.09.2018RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro SPIOpraven export FP, ošetřeny chybějící měsíce ve FP
  --
  1809.1003.09.2018RQ1049-00Výkaz produktivity - drobné úpravy1. Umožněno filtrovat generování pouze na určité oddělení
  2. Jsou počítány pouze ta hlášení, která jsou k již dokončeným řádkům montážních zakázek

  --
  1809.1003.09.2018RQ1049-05V kusovníku není možné vybrat artikl materiálu k operaciPřidáno zakládání řádků při změně operace a zprovozněn výběrový seznam.--
  1808.1330.08.2018RQ1004-01El.banka ČSOB MulticashUpraven import výpisu v cizí měně - přidán parametr pro možnost neimportovat částku v originální měně obratu

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1004-­--00--­-Zprac­ování-­--bank­y.html­
  AnoAno
  1808.1330.08.2018RQ1125-46Aktualizace preferovaných dodavatelů a zvláštních cen z XLS - Fjordhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---46---Aktualizace---prefe...-Ano
  1808.1330.08.2018RQ1097-02Controlling - ContractsKarta smlouvy - upraven tisk reportu a nastavení reportu
  Povinné parametry reportu:
  - UserCode Text
  - Copy Boolean
  - Code Text Číslo smlouvy (Code)

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1097-­--00--­-Proje­ktové-­--říze­ní.htm­l­
  -Ano
  1808.1330.08.2018RQ1053-20Přenos dat z ETIM -> SAP B1Přidána funkčnost pro hromadné zpracování dávkou

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1053---21---eCommerce---pro---E...
  AnoAno
  1808.1330.08.2018RQ1125-03Hromadná změna artikluPřidána možnost nastavit označování řádků, určených ke zpracování, v okně "Hromadná správa artiklů" na standard SBO.
  Nutné zaškrtnout UDT "VCZ_SETP" pole "RQ1125-03 Použít grid"
  AnoAno
  1808.1330.08.2018RQ1014-02AZPRO - synchronizace pracovníkůDo nastavení doplněno řízení přenosu č.mobilu a mailu z azpro

  Nová volba "Synchr.os.data" v tabulce "@VCZ_AZPRO_INT_SETP.
  Platné hodnoty Ano/Ne.

  Pokud je volba vypnuta (nastavena na N), pak se při synchronizaci vynechává zápis čísla mobilného telefonu a emailu z AZPRO do SBO.

  Nastavení:
  Výchozí hodnota je ANO.
  Po instalaci je v poli hodnota NIC, která má stejný význam jako výchozí, tj pole se přenáší jako dosud.

  Pro vypnutí přenosu se musí pole "prokliknout" - zapnout/vypnout.
  AnoAno
  1808.1330.08.2018RQ1075-16Oprávnění ke skladůmOprava zobrazení názvů skladů v záhlaví gridu v okně Oprávnění ke skladům.
  Změna metody pro dohledání názvu skladu oCommon.GetWhsName()
  --
  1808.1222.08.2018RQ1084-B5Kontrola Prodejní faktury (akce, slevy, odměny)Během přidání prodejní faktury (po stisku tlačítka Přidání) se provede kontrola platebních podmínek a částky dokladu. Pokud je v tabulce nastavení výstrah (viz výše) pro dané platební podmínky nastaveno upozornění odpovídající částce a měně dokladu, zobrazí se upozornění.

  Viz TP:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---B5---Kontrola---prodejn%...
  AnoAno
  1808.1222.08.2018RQ1084-B6Info z karty obchodního partnera na dokladuFunkce úpravy:
  Po výběru zákazníka do dokladu Nabídka, Zakázka, Dodací list, Faktura se provede kontrola karty OP a pokud je na kartě vybraného zákazníka nalezena poznámka, zobrazí se v Info okně.

  Viz TP:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---B6---Info---z---karty---...
  --
  1808.1222.08.2018RQ1084-B7Výchozí měna obchodního partnera na dokladufunkce úpravy:
  Při výběru OP na dokladu se upraví měna dokladu dle nastavené výchozí měny OP.

  Viz TP:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---B7---V%C3%BDchoz%C3%AD--...
  Ano-
  1808.1222.08.2018RQ1093-14Automatické plnění šarží u příjmových dokladůOpraveno řešení pro automatické plnění čísla šarže při příjmu z výroby na základě nastavení v UDT VCZ_SETP--
  1808.1222.08.2018RQ1129-00Fakturace plynuUpravena chybová hlášení při importu POFů ze souboru XLS pomocí specifické plánované úlohy.
  Hlášení bylo následně předáváno odesílaného mailu
  --
  1808.1222.08.2018RQ1084-09Spouštění dotazů na nákupní a prodejní zakázky z okna karta artikluPřesunuto query spouštěného z okna Stavy zásob do user query.
  Dle shodného na kartě artiklul - MK 14.01.2009 - Viz RN 2246
  --
  1808.1103.08.2018RQ1093-08FJO_51_Plánování a sledování dopravy - modifikace pro spol. FjordSledování dopravy - upraveno funkčnost pro RQ1152-11 (Fjord Bohemia)
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---08---Sledovani---dopravy...
  AnoAno
  1808.1103.08.2018RQ1093-14Příjem z výroby - čísla šařžíOpravena funkčnost pro aut.číslování šarží.
  Přidáno pole do UDT VCZ_SETP, "U_109314PrI" "RQ1093-14 Šarže příjmu z výroby"
  které určuje, jakým způsobem se bude generovat číslo šarže na příjmu z výroby.
  Je-li nastaveno:
  P - Dle montážní zákazky - přiřadí se číslu šarže číslo montážní zakázky
  (defaultní nastavení)
  S - Dle nastavení - použije se nastavení stejné jako u jiných dokladů (dle data nebo inkrementálně)

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---14---Automaticke---plnen...
  AnoAno
  1808.1103.08.2018RQ1004-00El.bankaOprava výběru pobočky pomocí výběrového seznamu v okně zpracování banky --
  1808.1103.08.2018RQ1097-18Projektové řízení - spec.úpravy pro Kabel TradeFunkčnost rozšířena o vytváření dokladů pro záznamy z materiálového deníku


  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1097---18---Projektove---rizeni...
  Ano-
  1808.1002.08.2018RQ1111-02Změnový protokolDo plán.úloh Přidána spec.úloha CHGLOGMAILRPT - odeslání přehledu provedených změn v SBO nastavenými uživateli

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1116-­--00--­-Pláno­vání--­-pravi­delnýc­h---úl­oh---o­desílá­ní---m­ailů.h­tml­
  -Ano
  1808.1002.08.2018RQ1159-00Pokladna 2.0Doplněno ošetření, které zabrání změnit na uloženém draftu Typ, řadu a měnu.
  Zobrazí se chybové hlášení na stavovém řádku a změna se neprovede.
  --
  1807.1526.07.2018RQ1143-06Přiřazení MJ k řádkům dokladuOpraveno přidávání a ukládání nulových řádků do uživ.tabulky "VCZ přiřazení MJ",
  pokud pro daný řádek dokladu není vybráno žádné množství MJ.
  --
  1807.1526.07.2018RQ1004-32Unicredit Bank MulticashOpraveno plnění kurzu při importu výpisu v cizí měně v případech,
  kdy je placeno v jiné měně než je měna bank.účtu a měna bank.účtu se zároveň liší od měny firemní.
  --
  1807.1526.07.2018RQ1029-03Finanční výkazy EPO - export do XMLUpraveno plnění údaje ulice při exportu fin.výkazu do XLS:
  Př.1
  Ulice: Zahradní
  č.p.(Budova č.) : 10
  Ve výkazu: Zahradní 10
  Př.2 (Údaj ulice obsahuje číslo)
  Ulice: Dlouhá 20
  č.p.(Budova č.) : 1021
  Ve výkazu: Dlouhá 20, čp. 1021
  --
  1807.1526.07.2018RQ1117-15Výroba - Doplnění položky seřizovací čas do kusovníků a mont.zakázekUpraveno doplnění řádku pro "seřizovací čas" při uložení kusovníku.
  Ošetřen problém s vkládáním nového řádku do kusovníku.
  Pokud je nutné přidat tento řádek pro "seřizovací čas", doplní se vždy do prvního prázdného řádku, což bude většinou prázdný poslední řádek kusovníku.
  --
  1807.1419.07.2018RQ1084-58Kontrola splatnosti faktur při zadání OP v dokladech prodejeOprava nové volby "provedení kontroly až při přidání dokladu"
  Vynechání chybné kontroly při "Kopírovat do"
  --
  1807.1317.07.2018RQ1004-00El.bankaFormulář "Výběr úhrad" rozšířen o možnost výběru SBO pobočky
  (pokud jsou aktivovány v systému) pro vytvářené platby.
  Vždy je možné vybrat pouze ty pobočky, které má přihlášený uživatel přiřazeny.
  Pokud je nastavena pobočka v UDF "Pobočka ID" na kartě "způsobu platby" (plateb.metoda) automaticky se po výběru tohoto způsobu platby nastaví pobočka.
  AnoAno
  1807.1317.07.2018RQ1152-08Zákaznické tabulky a pole - Kozák SvitavyPřidána nová UDT "VCZ_ITMLABELS_SETP" "VCZ Nastavení textu štítků"
  a nové UDF "VCZ_7654" "Druh subkartonu" na kartu artiklu
  AnoAno
  1807.1317.07.2018RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraven import z XLS do fin.plánu:
  1. plnění SPP2 při importu z XLS FP do evidence práce (timesheetů) - vždy se plní SPP2 patřící k projektu, hl.středisku a nákl.kódu (dle nastavení)
  2. upravena funkčnost pro import z XLS - umožnit ručně přidat
  nové řádky do sekce pro evidenci práce

  Nutná podmínka ručního přidání nových řádků - vždy je nutné přidat řádek se shodným střediskem do sekce "Hodiny" i do "sekce Sazby".
  Údaje pro sazbu nejsou povinné - tj.není nutné sazby zadávat.
  --
  1807.1317.07.2018RQ1097-00Dummy projektyPřidána do UDT VCZ_CT_TYPES sloupec "Nulová sazba v Timesheetech" (Y/N).
  Pokud je pro typ tato volba nastaveno na Yes:
  - při schvalování nebo autorizaci řádků v timesheetu se vynuluje sazba (pole U_PWRate)
  - při přoúčtování mezd se nastaví sazba na 0
  AnoAno
  1807.1216.07.2018RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaImport finančního plánu (typ II) - rozšířeno o možnost importovat plán za vybrané období.
  Uživatel v novém okně vybere datum od/do a omezí data která se budou do fin.plánu importovat (přepisovat).
  Pokud není zadán filtr importuje se vše

  --
  1807.1216.07.2018RQ1120-00AlertyPřidána nová specifická operace - CREDOCFROMDRF - vytváření dokladu z draftu
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  -Ano
  1807.1216.07.2018RQ1029-03Finanční výkazy EPO - export do XMLOpraven export do XML - v případě exportu do existujího souboru
  Upraveno pořadí jednotlivých "vět" pro rozvahu a výsledovku
  --
  1807.1216.07.2018RQ1125-41Hromadná zpráva artiklů - rozšíření pro klasifikaciOpraveno filtr pro klasifikaci v okně Hromadné zprávy artiklu, opraveno hlášení--
  1807.1216.07.2018RQ1129-00Fakturace plynuOpraveno nastavení pro dávkový přenos, a upraveno neodesílat zprávu pokud se nenaleznou žádné soubory-Ano
  1807.1216.07.2018RQ1093-16SH ze ZO, z Karty vybavení, ze SHRozšíření funkčnosti o založení servisního hlášení z činnosti - volbou kontextového menu


  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1093-­--16--­-SH---­ze---Z­O---z-­--Kart­y---vy­bavení­---ze-­--SH.h­tml­
  --
  1807.1216.07.2018RQ1093-14Automatické vytváření šaržeOpraveno automatické generování šarží pro sklad.příjmy a příjmy z výroby,
  vynecháno plnění pomocí čísla montážní zakázky u příjmů z výroby.
  --
  1807.1216.07.2018RQ1129-00Platba za prekročenie kapacityUpraven výpočet poplatku za překročení distribuční kapacity.
  Přidáno sčítání údajů za stejné dny ze zdrojových POFů,
  tak aby se s nastavenou distribuční kapacitou
  porovnávala suma za jednotlivé dny.
  --
  1807.1216.07.2018RQ1125-44Export cen do CSV - MPLFunkčnost rozšířena o export do CSV pro tablet

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---44---Export---cen---do--...
  -Ano
  1807.1004.07.2018RQ1004-00El.bankaVytváření dokladů (došlých a odeslaných plateb, draftů, a interních dokladů pro haléř.rozdíl) rozšířeno o doplnění
  SBO pobočky, pokud jsou SBO pobočky aktivní
  --
  1807.1004.07.2018RQ1029-03DPPO - Rozvaha a VZZ xmlRozšířeno o možnost export XML do již vytvořeného souboru,
  tj. je možné exportovat nejprve rozvahu do nového XML souboru a pak výsledovku do vytvořeného XML.
  Při exportu přidán dialog: zda exportovat do nového nebo existujícího xml souboru?
  Pokud nového je vytvořen nový XML soubor, pokud existujicího je nutné soubor vybrat a řádky rozvahy nebo výsledovky budou přidány do XML souboru
  --
  1807.1004.07.2018RQ1125-41Hromadná zpráva artiklů - rozšíření pro klasifikaciOpraveno sql pro HANA při použití filtru na vybranou klasifikaci.
  Upravena velikost okna Výběru klasifikace pro filtr.
  Opravena poloha tl. pro Operace, a přidáno hlášení
  pro operaci Kopírování klasifikace z artiklu
  --
  1807.1004.07.2018RQ1084-58Kontrola splatnosti faktur při zadání OP v dokladech prodejeRozšířena funkčnost pro kontrolu pohledávek po splatnosti na dokladech.
  Doplněna možnost zvolit provedení kontroly až při přidání dokladu.

  V nastavení (VCZ_SETP) rozšířeny platné hodnoty UDF "RQ1084-58 Typ výstrahy-Nabídka", "RQ1084-58 Typ výstrahy-Zakázka", "RQ1084-58 Typ výstrahy-Dodávka", "RQ1084-58 Typ výstrah-Faktura"
  o možnosti:
  - Syst.hlášení při přidání
  - Přehl.pohledávek při přidání

  Volby spouští stejné kontroly jako dříve existující s tím rozdílem, že kontrola proběhne až v okamžiku stisku "Přidání" dokladu.
  Po zobrazení informací lze buď pokračovat v přidání dokladu nebo jej přerušit.

  Dále doplněna ochrana proti vícenásobnému otevření okna Přehledu pohledávek.
  Pokud je otevřené okno Přehledu pohledávek a je z jiného nebo stejného dokladu spuštěno znovu, původní se zavře.

  AnoAno
  1807.1004.07.2018RQ1093-14Automatické plnění šarží u příjmových dokladůOpraveno plnění šarže datumem u příjmových dokladů - údajem "yyMMdd" (původně yyyyMMdd)--
  1806.1425.06.2018RQ1129-00Fakturace plynuOpravena aktualizace ceny řádku vyúčtování
  - upravena fce Sml_Price_GetPOFYearRecountQty,
  pro přepočet ročního přep.množství POFu.
  Zohledněn datum "LastPOFDate" nastavený na 1.den v měsíci
  --
  1806.1425.06.2018RQ1129-00Fakturace plynuUpraven import POFů z XLS - údaj "Druh fakturace":
  Defaultně je nastavena "řádná",
  pokud je vyplněno pole "Důvod opravy" je nastaveno "Opravná"


  --
  1806.1322.06.2018RQ1125-45Správa artiklu - hromadné kopírování parametrů z artiklu předlohyhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---45---Sprava---artiklu---...--
  1806.1322.06.2018RQ1125-41Hromadná zpráva artiklů - rozšíření pro klasifikaciPřidáno rozšíření i možnost kopírovat klasifikaci z artiklu
  a výběr ze stromu klasifikace
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---41---Sprava---artiklu---...
  --
  1806.1322.06.2018RQ1067-00Evidence poštyUpraven způsob dohledání firemních údajů - kódu banky a čísla účtu
  pro dodávku.
  Původně byly tyto bankovní údaje získány ze "způsobu platby" uvedeném
  na dodávce.

  V novém řešení, pokud existuje k dodávce faktura,
  je údaj "způsob platby" a následně bankovní informace, získán z faktury.
  Pokud neexistuje k dodávce faktura nebo údaj "způsob platby" není
  na faktuře vyplněn,
  je "způsob platby" získán z dodávky.

  --
  1806.1322.06.2018RQ1129-00Fakturace plynuRozšířena funkčnost o možnost odložit spuštění požadované operace (plán.úlohy) na kalk. serveru na předem nastavený čas např. na 1h ráno následujícího dne
  Tento čas se nastaví v novém poli "Čas pro odložený start k.srv."
  v uživ.tabulce nastavení fakturace plynu - VCZ_FP_SETP.

  Nastavíme-li v tomto pole nějaký údaj, zobrazí se uživateli, při výběru zpracování na kalk.serveru, dialog:
  "Zda chce nastavit start operace na kalk.serveru na okamžitý nebo odložený".
  Pokud je vybráno "okamžitý" funkčnost je stejná jako doposud, ke spuštění úlohy dojde okamžitě.
  Pokud "odložený" :
  - ve VCZ_FP_SETP je nastaven čas menší než 12:00
  Např 01:00 - plán.úloha se spustí zítra v 01:00
  - ve VCZ_FP_SETP je nastaven čas větší než 12:00
  Např. 23:00 - čas spuštění plán.úlohy bude nastaven na dnes 23:00
  AnoAno
  1806.1322.06.2018RQ1067-00Evidence poštyPřidána funkčnost pro přepravce GLS a web službu GLS online


  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1067-­--00--­-Evide­nce---­pošty.­html­
  AnoAno
  1806.1215.06.2018RQ1107-02Integrace s webservice LGUpraveno LG Complete - přidáno plnění "req_labor_cost_txn_amount"
  a upraveno plnění
  "req_other_txn_amount" - obě hodnoty čteny z UDT VCZ_SC_SCLLINES3

  --
  1806.1215.06.2018RQ1049-07Výroba - generování mont.zakázek ze zásobníku (rozšíření RQ1049-02)https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1049---07---Vyroba---generovani...AnoAno
  1806.1215.06.2018RQ1049-05Ceny operací v technologiiDoplnění sloupce Ceníková cena do tabulky v záložce Technologie a Materiál.

  Původně se zobrazovala ceníková cena ve sloupci "Cena za ks"

  Nyní je ve sloupci "Cena za MJ" cena zadaná v záložce Komponenty (i pokud je uživatelem upravena proti původní ceníkové ceně).

  --
  1806.1108.06.2018RQ1139-00Rozšíření šarží - evidence lotůPřizpůsobení pro upgrade na SBO 9.3 - změna ID sloupců v oknech "Šarže - definice" a "Výběr šarže"--
  1806.1108.06.2018RQ1147-00Sledování balení pomocí šaržíPřizpůsobení pro upgrade na SBO 9.3 - změna ID sloupců v oknech "Šarže - definice" a "Výběr šarže"--
  1806.1108.06.2018RQ1092-XXAut.vytvoření a přidělení šaržíPřizpůsobení pro upgrade na SBO 9.3 - změna ID sloupců v oknech "Šarže - definice" a "Výběr šarže"

  týká se subRQ:
  RQ1092-02 Přidělování šarží dle expirace
  RQ1092-03 Aut.vytvoření a přidělení šarží při příjmu vyroby
  RQ1092-05 Zobrazení UDF z řádku dokladu v okně Výběr šarže
  --
  1806.1108.06.2018RQ1093-XXAutomatické přidělení šaržíPřizpůsobení pro upgrade na SBO 9.3 - změna ID sloupců v oknech "Šarže - definice" a "Výběr šarže"

  týká se subRQ:
  RQ1093-14 Automatické plnění šarží u příjmových dokladů
  RQ1093-23 Automatické plnění šarží při příjmu z výroby
  RQ1093-15 Automatické přiřazení šarží v okně pro výběr šarže - žádná změna
  --
  1806.1108.06.2018RQ1049-05Výroba technologieOprava polohování polí na záložce shrnutí okna Montážní zakázka
  Včetně zohlednění RQ1049-06
  --
  1806.1108.06.2018RQ1084-B3Deaktivace pole datum DPH na dokladechOpraveno - vynechána kontrola u přidávaných dokladů --
  1806.1007.06.2018RQ1116-00Fakturace plynu - dávkový import pofů z XLSFakturace plynu - dávkový import pofů z XLS
  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1116-­--00--­-Pláno­vání--­-pravi­delnýc­h---úl­oh---o­desílá­ní---m­ailů.h­tml­
  -Ano
  1806.1007.06.2018RQ1022-31Odběr a balení - kontrola BL před dodánímViz techn.popis:

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1022---31---Kontrola---BL---pre...
  AnoAno
  1806.1007.06.2018RQ1067-00KOZÁK Svitavy: Evidenci odeslaných zásilek a pošty - pobočkyDoplněna identifikace správy poboček do VRIS a rozšíření Evidence pošty.

  Pokud je aktivní správa poboček (Inicializace systému / Detail firmy / Základní inicializace / Umožnit více poboček), zobrazí se v okně Evidence pošty sloupec "Pobočka". Sloupec zobrazuje název pobočky uvedený na daném záznamu v evid.pošty, případně na zdrojovém dokladu (dodací list, faktura) - viz screenshot.

  V nastavení úpravy je volba "Zohlednit pobočky" - viz screenshot.
  Pokud je zaškrtnuta, zobrazí se v okně evidence pošty pouze záznamy týkající se pobočky(poboček) ke kterým mám uživatel přístup. Pokud není aktivní správa poboček, je výše uvedená volba ignorována jako nerelevantní.

  Změnit pobočku je povoleno pouze u záznamu nezaloženém na dokladu (typ "Bez dokladu"). Pokud je aktivní volba "Zohlednit pobočky" v nastavení pošty, zobrazí se v seznamu poboček v řádku pouze pobočky, ke kterým má uživatel přístup.

  Upraven techn.popis: https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1067---00---Evidence---po%C5%A1...
  AnoAno
  1806.1007.06.2018RQ1120-00KOZÁK Svitavy: Kmenová data artiklu - řádky skladů dle skupiny artiklů a pobočekPřidána specifická operace - UPDITMWHS - Aktualizace skladů u artiklu dle nastavení v UDT pro skupinu artiklů
  Nutný RQ1152-08

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  AnoAno
  1806.1007.06.2018RQ1084-B3Deaktivace pole datum DPH na dokladechhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---B3---Deaktivace---pole--...AnoAno
  1806.1007.06.2018RQ1084-B3Deaktivace pole datum DPH na dokladechOpravena kontrola změny datumu dph,
  přidána kontrola na doklad - prodej daň.doklad k záloze
  --
  1806.1007.06.2018RQ1093-14Automatické plnění šarží u příjmových dokladůUpraveno generování šarže pro typ datum ve tvaru yyMMdd--
  1806.1007.06.2018RQ1093-08Sledování dopravyUpravena funkčnost:
  1. Nová SETP tabulka pro dopravu, zahrnující přepínače pro stávající, i nové funkčnosti
  2. Vytváření Nákupních poptávek - přidán stav a funkčnost
  3. Přidána evidence potvrzených objednávek - potvrzení UDF na objednávce dopravy
  4. Přidány údaje o paletách, přidán přepočet hmotnosti

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---08---Sledovani---dopravy...
  AnoAno
  1806.1007.06.2018RQ1093-08Sledování dopravyZohledněny pobočky ve sledování dopravy
  - zohledněno v seznamu dokladů a ve výběru OP pro poptávky.
  Nutno aktivovat v UDT VCZ_TRANSP_SETP
  AnoAno
  1805.1523.05.2018RQ1053-21eCommerce pro Elektro SMSOpraveno uložení nové skladby dimenzí, přidáno mazání prázdného řádku při chybějících parametrech--
  1805.1422.05.2018RQ1125-44Export cen do CSV - MPLhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---44---Export---cen---do--...-Ano
  1805.1422.05.2018RQ1053-21eCommerce pro Elektro SMShttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1053---21---eCommerce---pro---E...Ano-
  1805.1104.05.2018RQ1005-05Pokladna - plnění čísla pokl.dokladu na platbě u faktury s platbouOprava doplňování čísla platby (VCZ_5030).

  V úpravě RQ1005-05 pro doplnění čísla platby vytvořené "na pozadí" při přidání faktury s platbou v hotovosti.
  Dosud nefungovalo zohlednění nastavení "Použít stand.číslo" v nastavení doklad.řad.

  Volba "Použít stand.číslo" funguje jen pokud je zároveň aktivní Pokladna 2.0.
  --
  1805.1104.05.2018RQ1004-41importCZK výpisu z TBPřidán parametr IMPBATCHCHARGES pro impor poplatků

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---41---Banka---SEPA---XML....
  -Ano
  1805.1002.05.2018RQ1067-03Evidence pošty - rozšíření o odesílací místahttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1067---03---Rozsireni---posty--...AnoAno
  1805.1002.05.2018RQ1091-03oprava účtování příjmu materiálu na evid.skladOšetřena kontrola přiidání při uazvření okna křížkem.
  Není povoleno doklad přidat při zavření křížkem, vyžaduje se klik na tlačítko přidání.
  --
  1804.1625.04.2018RQ1004-00El.bankaOpraven import výpisu - ukládání načtených dat - SQl insert skript--
  1804.1625.04.2018RQ1129-00Fakturace plynuUpraveno:
  1. Problém s parametrem "počet dní POFu v měsíci"
  Problém s údajem "LastPofDate", tj. POFem, který končí 1.den platnosti složky vyúčtování.
  Defaultně se nastavuje právě 1.den platnosti

  Přidána kontrola na tuto kombinaci datumů - kontrola existence POFu


  2. Zohledněny případy - při přidávání nové OM do složky vyúčtování, kdy není uvedena počáteční platnost měřidla

  Upraveny reporty VNG-Fakturace_C*.*
  Upravený command v subreportu – VNG_Predavaci protokol meridla,
  upraven správné zobrazení počáteční a koncových stavů na
  --
  1804.1523.04.2018RQ1015-51MDA Uživatelsky definované operaceDoplněna implemantace možnosti nastavení aktualizace účetního zápisu v DataEvent události.

  Tj.
  Povoleno nastavení oparece "Update Journal entry"
  pro "Trigger Trans.type": UI-Add, UI-Add&Update, UI-Update
  -Ano
  1804.1419.04.2018RQ1097-00Projektové řízeníUpraveno plnění sestav v gridu - zrychlení úpravy gridu
  - záložka Cashflow
  --
  1804.1419.04.2018RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha UPDPRODORDBYORD - aktualizace termínu mont.zakázky z příslušné ZOOprava pro vazbu MZ na řádek prodejní zakázky.
  Viz techn.popis.
  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1120-­--00--­-VCZ--­-Alert­y---UP­DPRODO­RDBYOR­D---ak­tualiz­ace---­termin­u---mo­nt---z­akazky­---z--­-prisl­usne--­-ZO.ht­ml¨­


  a) Specifická úloha UPDPRODORDBYORD v rámci RQ1120-00-VCZ Alerty, která po aktualizaci zakázky odběratele (ZO), vyhledá montážní zakázky (MZ), vytvořené z řádků dané ZO, a na nalezené MZ zaktualizuje termín datem dodávky z odpovídajících řádků ZO.
  Pokud není na MZ uvedena vazba na konkrétní řádek zakázky (UDF U_VCZ_9540 (Základní řádka)), použije se datum dodání z hlavičky zakázky.

  b) Pokud se datum dodání mění dopředu a je menší než počáteční datum (Start Date) na hlavičce MZ, upraví se i tento počáteční datum na datum dodání.

  -Ano
  1804.1419.04.2018RQ1165-00Evidence provize IBIPřidána funkčnost pro automatické storno provize po "Storno prodejní faktury" a "Dobropisu"
  Opravena ulož.procedura
  Ano-
  1804.1313.04.2018RQ1107-06Servisní modul - hromadný import z TXT souboruhttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1107-­--06--­-Servi­sní---­modul-­--hrom­adny--­-impor­t---z-­--TXT-­--soub­oru.ht­ml­AnoAno
  1804.1106.04.2018RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaOpraven import z XLS souboru typu 2--
  1804.1003.04.2018RQ1004-41El.banka - SEPAOpraveno řešení exportu do XML pro chybějící addresu příjemce nebo příkazce--
  1804.1003.04.2018RQ1125-43Import a zpracování ceníků z TXT souboruhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---43---Import---a---zpraco...AnoAno
  1803.1521.03.2018RQ1097-00Projektové řízeníOprava kontroly projektu při přidání/aktualizaci dokladu
  Při otevřeném množství na řádku vyšším než 1.000,- a nastaveném oddělovači tisíců "." docházelo k chybě.
  --
  1803.1420.03.2018RQ1053-10Klasifikace artiklů - problém s přidánímOpraveno zobrazení variant a opravil i chybu v SQL pro HANA--
  1803.1319.03.2018RQ1022-00Odběr a balení - Vytvoření BL - řešení s použitím DI - oprava tisku BL z UDT VCZ_PICKLST_PRN_TMP

  NUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1022-00.
  Installem je zvýšena délka UDF VCZ_PICKLST_PRN_TMP.UserStmp z 30 na 60 znaků, aby se do něj vešla rozšířená identifikace-viz níže.

  Je opravena nedostatečná identifikace záznamů v UDT VCZ_PICKLST_PRN_TMP, která někdy vedla k tomu, že report balicího listu mohl vytisknout místo jednoho BL, více BL (pokud BL vznikly pod stejným uživatelem, ve stejném čase(tj. z různých instancí VRISu)).
  Identifikace záznamů byla nyní rozšířena o ID procesu (tj. instance VRISu)

  Ano-
  1803.1319.03.2018RQ1054-52Kontrola výběru adresáta při odesláníAutomatické odoznačení předvyplněné kontaktní osoba v okně Odeslání mailu.

  Viz TP:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---52---Kontrola---v%C3%BDb...
  AnoAno
  1803.1319.03.2018RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaOpraven import FP z XLS - ošetřen případ, kdy byl ve FP uveden na úrovni 3 pouze jeden řádek např.za období 04/2018--
  1803.1319.03.2018RQ1120-00AlertyImplementace Specifických operací - PLUPDSOACTEMAIL - opraveno vytvoření mailu
  -Ano
  1803.1215.03.2018RQ1125-20Hromadná změna karet artiklů - import z XLSUpraven import z XLS souboru - přidána konverze na datové typy
  (řešení problému v HANA)
  --
  1803.1215.03.2018RQ1097-00Projektové řízeníOptimalizace kontrol při přidání/aktualizaci dokladu
  - zadání projektu
  - povolení přidání dokladu na projekt/středisko
  - povolení přidání dokladu do sekce operativního plánu
  --
  1803.1112.03.2018RQ1097-00Projektové řízeníKarta smlouvy - otevření adresáře příloh z kontextového menu - pokud je vybrán adresář v poli "Adresář příloh" na záložce Přílohy - otevře se adresář zadaný v tomto poli (původně pouze defaultní)--
  1803.1112.03.2018RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZPřidán sloupec pro "procento ZCV režie" do okna pro správu kapacity střediska a ukládání tohoto sloupce
  Ano-
  1803.1112.03.2018RQ1015-43Aktualizace ceníku dle nákupní příjemky a faktury

  Opravena chyba z r.2011, ke které dochází, pokud čísla existujících ceníků (až po ceník nastavený na OP), netvoří souvislou řadu od 1.
  --
  1803.1007.03.2018RQ1101-00Tisk pokladní knihyOprava tisku pokladní knihy z SAP B1 on HANA
  Do kódu doplněno použití obecného parametru "pUcet" i ve verzi pro HANA.  pUcet@SELECT DISTINCT Account, AcctName FROM JDT1 INNER JOIN OACT ON Account = AcctCode WHERE Account like '211%'

  pUcet@SELECT DISTINCT ""Account"", ""AcctName"" FROM JDT1 INNER JOIN OACT ON ""Account"" = ""AcctCode"" WHERE ""Account"" LIKE '211%'  Nyní by měl fungovat tisk aktuálního reportu:
  https://repos.versino.cz/svn/Reports/Reports_VCZ/VCZ-PokladniKniha_HANA.rpt

  I z okna "Výkaz hotovosti".

  --
  1803.1007.03.2018RQ1077-00VUZ Výkaz výsledovka - export do XLS a import plánovaných datRozšířena funkčnost o možnost exportovat i spec.řádky pro režie při exportu skutečnosti nebo plánu. Tyto spec.řádky jsou plněny ulož. SQL procedurou.
  Přesný způsob výpočtu viz.komentář

  Je nutné nastavit spec.řádky v SBO předloze fin.plánu pro 49a a 74
  Řádky musí být bez podřízených řádků a bez uvedených účtů
  viz.screen

  Je nutné nastavit procenta ZCV režie v UDT "@VCZ_EZ_KAPACSTR"
  Pro střediska 481 a 482 nastavit -100

  Spustit ulož.proceduru VCZ_VUZ_VYSL_SPECLINE.sql z repository Reports_VUZ\Queries\

  V SQL proceduře je možné upravit nastavení řádků pro výpočet režie:
  Aktuálně - ;02;08;12;27;29; - vždy musí začínat a končit středníkem

  Nahradit předlohy pro export -
  VUZ_VYSL_SKUT_predloha.xlsx a VUZ_VYSL_PLAN_predloha.xlsx
  aktuálními z repository Reports_VUZ
  -Ano
  1803.1007.03.2018RQ1097-00Projektové řízeníOpraveno - plnění okna smlouvy po přidání
  Opraveno uložení kapacity střediska - problém v SQL pro HANA

  --
  1803.1007.03.2018RQ1103-07Servisní hlášení - rozšíření o záložku s údaji pro Complaint LogOpraven problém se změnou stavu pro přebrowsování v okně servisního hlášení
  Problém byl v použití oItem.SetAutoManagedAttribute pro ComboBoxy, které měly být neviditelné a propojené na UDF
  --
  1803.1007.03.2018RQ1144-01Import dat z tabulky do evidence práce (VUZ)Přidán import sloupce CisVyk (číslo výkon) z tab.EDO do SBO.
  Přidáno hledání střediska dle tohoto údaje - dle UDF U_VCZ_KlicCD na kartě střediska.
  Pokud údaj CisVyk není vyplněn použije se default 9999
  --
  1802.1701.03.2018RQ1093-25Materiálový list - stavy řádků zakázky a vytváření přeskladněníOpravena kontrola skladového místa - vzhledem k velikosti písmen.
  Upraveno řešení pro přeskladnění - UI řešení nahrazeno uložením do draftu pomocí DI a následné otevření draftu
  --
  1802.1728.02.2018RQ1159-00Pokladna 2Oprava - umožnění zadání čísla účtu na platbu na účet pokud nejsou používány předlohy pokladních dokladů.


  + oprava chyby kvůli které se chování pokladny (v oknech došlá/odeslaná platba) rozbije, pokud si uživatel zobrazí nějaký existující pokl.doklad. Např. šipkou.
  V takovém případě pomohl jen restart addonu.
  --
  1802.1627.02.2018RQ1004-00BankaOprava chyby migrace na HANA--
  1802.1627.02.2018RQ1094-03Import nákupních faktur z XLS souboruPřidáno odstranění načtených údajů ve seznamu řádků - odstranění řádku (struktury) s nevyplněnými daty--
  1802.1627.02.2018RQ1010-00DPH Priznani ExportKH - upraveno "grupování" (sumace) pro věty A1,A2 a A4 - přidán datum plnění -> pro případy duplikace čísla dokladu (sdílené řady pro fakturu a dobropis)--
  1802.1627.02.2018RQ1097-00Projektové řízeníUpraveno kopírování FP se zadaným filtrem - nebylo zohledněno nevyplnění pole "platnost od" na řádku FP--
  1802.1627.02.2018RQ1111-02Změnový protokol - přehled změnhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1111---02---Zmenovy---protokol-...

  -Ano
  1802.1521.02.2018RQ1097-14Projektové řízení - spec.pro VUZUpraven import a přeúčtování mezd - rozšířeno o pole U_PrcDim2Ano-
  1802.1521.02.2018RQ1094-04Import mezd z TXT do účetních zápisů (formát DVI)Upraven import o sloupec "KlíčCD" a dohledání střediska dle tohoto údaj, který bude uveden v UDF " U_VUZ_KlicCD" na kartě střediska.
  Získané středisko se bude ukládat do pole OcrCode2 ve vytvářeném int.dokladu.
  Pokud nebude pro "Klíč" středisko nalezeno, nebude možné doklad vytvořit
  -Ano
  1802.1521.02.2018RQ1084-B2Otevření dobropisu z karty OPhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---B2---Otevreni---dobropis...--
  1802.1521.02.2018RQ1004-41El.banka - SEPARozšířeno o spec.parametr EXPORTXMLCZK, kterýmn umožňujeme export do formát XML pro CZK - nutné nastavení a XML předloha

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---41---Banka---SEPA---XML....
  -Ano
  1802.1521.02.2018RQ1120-00AlertyRQ1120-00 Implementace Specifických operací - PLUPDSOACTEMAIL - vytvoření činností, aktualizace zakázek a odeslání mailu pro balící list
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  -Ano
  1802.1521.02.2018RQ1101-00VCZ PrintingDo nastavení tisku (VCZ_PRINTRPT_SETP) doplněna možnost zvolit příponu souboru při "extended" exportu do CSV/TXT formátu.
  Platí pro Export type 101-Text a 102-CSV.

  Použití paramteru "ex" v poli "Volby tiskárny" přebíjí defaultní hodnotu názvu přípony při exportu do text.souboru pro Extended export (přes Excel)
  Výchozí přípona je .txt

  excsv = přípona csv

  Volby tiskárny lze kombinovat, parametry se oddělují středníkem, např: po1;pd3;excsv

  -Ano
  1802.1521.02.2018RQ1094-07Import mezd z TXT do účetních zápisů (formát IBI)https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1094---07---Import---mezd---z--...AnoAno
  1802.1521.02.2018RQ1084-B1Otevření přidaného dokladu po přidání tohoto dokladuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---B1---Otevreni---pridaneh...AnoAno
  1802.1414.02.2018RQ1084-A7Generování gbjednávky dopravyObjednávky dopravy
     - Slouží pro objednávání dopravy
     - Má speciální tiskový výstup
     - Má speciální číselnou řadu
     - Má zaškrtávací příznak "Obj. dopravy"

  --------------------

  Funkce, která ze zakázky odběratele a z nákupní objednávky po klepnutí na tlačítko "Obj.dopravy" vytvoří nákupní objednávku dopravy.

  Dodavatel dopravy je dohledán dle "Jméno dopravce".
  Číselná řada dokladu je zvolena dle aktuálního období s koncovým textem "OBJD".
  Artikl pro dopravu je použit "S001".
  Přehled automaticky kopírovaných polí viz obrázek.
  -Ano
  1802.1313.02.2018RQ1159-00Pokladna 2
  a)
  Doplněno přepínání měny dle vybrané řady a měny účtu, který je s řadou spojený.
  Při otevření okna nebo výběru dané řady se změní měna platby dle měny nastavené na kartě účtu pokladny v účtové osnově.
  Automatické uzavření hlášení o vymazání zadaných řádků při změně měny.

  b)
  Doplněna možnost nastavení výchozího typu platby dle dokladové řady.
  V nastavení dokladových řad VCZ_DOKL_SETP v poli Modul (U_Modul) lze zvolit výchozí typ platby:
  C = na zákazníka
  S = na dodavatele
  A = na účet
  Při otevření okna nebo výběru dané řady se změní typ platby na zde nastavený.
  Pokud necháme pole prázdné, addon typ platby nemění.

  c)
  Upraveno chování seznamu předloh - nezůstává rozbalený seznam.


  Doporučení k nastavení:
  Je vhodné zneviditelnit pole "Předloha platby" (to které není kombo),
  - poté se ID předlohy nebude ukládat do řádku pokladního dokladu
  - ale dochází ke zlepšení chování okna (zjednoduší se automatické vyplňování polí)  AnoAno
  1802.1313.02.2018RQ1117-16Hromadná aktualizace mont.zakázek propojených k zakázce odběrateleOpravena kontrola a mazání defaultních hodnot v řádku mont.zakázky--
  1802.1313.02.2018RQ1155-01Nabídka - vytváření a plnění polí CIG A CUPUpraveno polohování polý vzhledemk italské lokalizaci--
  1802.1313.02.2018RQ1093-14Automatické plnění šarží u příjmových dokladůUpraveno - přidáno nastavení VCZ_SETP na typ vytvářené šarže,
  možnost nové šarže v tvaru rrrrmmdd

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---14---Automaticke---plnen...
  AnoAno
  1802.1208.02.2018RQ1056-02Kusovniky ArkovOpraveno plnění řádku při výběru CFL v "popisu artiklu"--
  1802.1208.02.2018RQ1093-25Správa materiálového listuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---25---Sprava---materialov...AnoAno
  1802.1208.02.2018RQ1097-18Projektové řízení - spec.úpravy pro Kabel TradePřidáno vytváření sklad.míst

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1097---18---Projektove---rizeni...
  AnoAno
  1802.1106.02.2018RQ1159-00Pokladna 2Do tabulky nastavení dokladových řad (VCZ_DOKL_SETP) byl doplněno sloupec "Použít stand.číslo".
  Při jeho zaškrtnutí ze změní chování číslování pokladních dokladů pro danou řadu.

  Při výběru dané řady se do čísla pokladního dokladu (U_VCZ_5030) vyplní stejné číslo jaké je v poli číslo (DocNum).

  Zároveň se skryje tlačítko "Uložení platby" sloužící k uložení draftu.
  Draft je možné nadále uložit standardně, pomocí menu Soubor/Uložit jako předb.pořízený

  V okamžiku přidání platby je číslo platby upraveno dle čísla dokladu (DocNum), aby byla obě čísla na přidané platbě shodná.
  Toto "srovnání" čísel se provádí jen při přidání platby standardně v okně Došlá/Odeslaná platba.
  Současně byla provedena oprava kontroly role "Pokladna" na kartě pracovníka.
  Byla ošetřena chyba, kdy se tlačítko "Přidat" po browsováním mezi existujícími doklady zobrazilo i uživateli, který roli Pokaldna nemá, tj, nemá oprávnění přidat pokl.doklady.


  AnoAno
  1802.1002.02.2018RQ1080-00Výkaz pohledávek - export do txt souboruUpraveno pro HANA,
  upraven export do souboru přidáno pole "ISO kód státu"
  - kód státu z fakturační adresy dokladu
  --
  1802.1002.02.2018RQ1125-40Hromadná změna artiklu - úpravy pro Střída SportRozšířeno o možnost exportovat vybrané artikly do XLS,
  nutnost nastavit předlohu

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1125-­--20--­-Hroma­dna---­zmena-­--kare­t---ar­tiků--­-pro--­-Strid­a.html­
  -Ano
  1802.1002.02.2018RQ1125-40Aktualizace skladu k artikluRozšířeno o možnost filtrovat artikly dle přiřazeného/nepřiřazeného skladu
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---40---Aktualizace---sklad...
  --
  1802.1002.02.2018RQ1097-00Projektové řízeníRozšířena funkce kontroly pořizovaných dokladů na pokladní doklady typu na účet pořízené pomocí okna Došlé/Odeslané platby (včetně VRIS Pokladna 2)

  a) Při zadávání řádků platby na účet, po zadání čísla projektu, se automaticky předvyplní hlavní středisko daného projektu (jen pro RQ1097-14 - analogie s funkcí ve VRIS Pokladna 1)

  b) Při přidání platby se provádí tyto kontroly na každém řádku platby:

  - kontrola zda pro daný stav projektu není blokováno přidat doklad (zde nastavení "Blokování přidání platby" (U_BlockPay) v číselníku stavů projektů @VCZ_CT_STATUS)

  - kontrola zda na kartě projektu není blokováno přidání doklad pro dané středisko (zde nastavení "Blokování přidání platby" (U_BlockPay) na záložce Střediska)

  - kontrola zda zadané středisko je uvedeno v seznamu středisek na kartě projektu (dle nastavení "Požad.středisko na kartě proj" (U_StrOnPrj) v tabulce "VCZ CT Nastavení proj.řízení" (@VCZ_CT_SETP) )


  Výchozí hodnota U_BlockPay je N, tedy neblokovat.
  AnoAno
  1801.1429.01.2018RQ1155-01Nabídka - vytváření a plnění polí CIG A CUPhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1155---01Nabidka---vytvareni---...Ano-
  1801.1429.01.2018RQ1159-00Pokladna 2Implementován filtr předloh dle uživatele.
  Seznam předloh se naplní při otevření okna pokladního dokladu.
  Při otevření okna naplní seznam všemi předlohami přihlášeného uživatele.
  - V poli Uživatel (VCZ_5010) je možné uvést více uživatelů oddělených středníkem
  - Předloha, která má pole uživatel prázdné, je dostupná všem uživatelům

  Filtr dle řady bohužel nefunguje, SBO neumožňuje odstranit platné hodnoty z combo v systémovém okně včetně UDF v syst.matrixu.

  -Ano
  1801.1429.01.2018RQ1084-A4Doklad Nabídka - Změna ceníku při volbě číselné řadyDoklad Nabídka - Změna ceníku při volbě číselné řady

  Rozšíření funkce, která vytvoří vazbu "číselná řada/ceník".

  Pokud uživatel na nabídce vybere určitou číselnou řadu, bude automaticky nastaven potřebný ceník.

  Nastavení pomocí dvou uživatelských polí "RQ1084-A4 Prefix čís.řady QUT" a "RQ1084-A4 Ceník QUT" v uživatelském okně "@VCZ_SETP".

  Příklad nastavení viz obrázek.
  AnoAno
  1801.1429.01.2018RQ1117-09Výpočet prodejní ceny výrob. a Rozúčtování faktury na střediskaZměna dohledání zdrojového datumu pro dohledání SnapShotu:

  - Původní řešení pracovalo s "Datum účtování" zápisu do deníku faktury
  - Nové řešení pracuje s "Datum účtování" zdrojové zakázky odběratele. Pokud ta neexistuje, použije se "Datum účtování" zápisu do deníku faktury.
  --
  1801.1429.01.2018RQ1072-05ZaokrouhleníDo tabulky nastavení zaokrouhlení přidáno nové pole "Zaokr.do slevy (@VCZ_ROUND_SETP.RndToDsc).
  Platné hodnoty:
  0 - Vždy
  1 - Na dotaz
  2 - Nepovoleno
  Výchozí je 0 - Vždy.

  Nastavení se zohledňuje tam, kde bylo dosud prováděno zaokrouhlení do slevy automaticky.
  Na uložených prodejních zakázkách.

  Pokud je nastaveno
  0 - Vždy (a nebo není nastaveno nic) chová se zaokrouhlení jako dosud.

  1 - Na dotaz. Zobrazí se dotaz:
  "Zaokrouhlení dokladu bude uloženo jako sleva. Chcete zaokrouhlit?"

  2 - Nepovoleno. Zobrazí informace ve stavovém řádku:
  "Zaokrouhlení dokladu se nezdařilo. Pole 'Zaokrouhlení' není přístupné pro změny."

  Ukládání dokladu se nepřeruší.

  Úprava funguje bez ohledu na aktivní RQ1073-06 (nastavení zaokrouhlení navázáno na "Metoda platby" místo "Platební podmínky")
  AnoAno
  1801.1429.01.2018RQ1117-16Hromadná aktualizace mont.zakázek propojených k zakázce odběrateleRozšířeno o mazání (nulování) defaultního množství v řádku mont.zakázky při změně artiklu dle nastavení v UDT VCZ_SETP "RQ1117-16 Smazat dfl.mn.řádku" (default je N).
  AnoAno
  1801.1429.01.2018RQ1097-05Proj.řízení - generovat fin.plánUpraven SQl skript na HANA pro výběr dokladu v kopírování FP --
  1801.1429.01.2018RQ1120-00Úprava - Realizace - Činnost - plnění původního objektuUpravena specifická operací - UPDACTANDOPP - uzavření předchozí činnosti a aktualizace údajů činnosti, přidání řádků příležitosti


  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  -Ano
  1801.1429.01.2018RQ1120-00AlertyPřidána spec.úloha UPDCUSTEQCARD - Aktualizace karty vybavení zákazníka (Linet),
  která aktualizuje UDF na kartě vybavení zákazníka.
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  AnoAno
  1801.1429.01.2018RQ1160-00EETVýstražné hlášení při testovacím režimu provozu EET se nově zobrazuje jen na stavovém řádku.
  Takže neblokuje start VRIS.
  Jedná se o kontrolu, které se zobrazuje v testovacích databázích při startu addonu VRIS.
  --
  1801.1318.01.2018RQ1049-00Generování MZ ze zakázky odběratele - slučování řádků a výpočet ceny výrobkuFunkce generování montážní zakázky ze zakázky odběratele metodou "Typ doplňku" nově nepočítá a nezapisuje hodnotu ze sloupce "Cena po slevě", ale počítá ji z celkové částky řádku. Konkrétní sloupec závisí na nastavení v hlavičce dokladu:

  Firemní měna: sloupec "Celkem (FM)"
  Systémová měna: sloupec "Celkem (SM)"
  Měna OP (jiná než firemní měna): sloupec "Celkem (dokl.)"

  V průběhu odebírání vložených řádků ze zakázky odběratele se počítá součet příslušného sloupce, ten se pak přičte k hodnotě hlavního řádku. SAP sám zpětně dopočítá slevu.

  Výpočet hodnoty "Cena za MJ" zůstal beze změny.
  --
  1801.1318.01.2018RQ1165-00Evidence provize IBIOpraveno čtení údajů ze SETP--
  1801.1216.01.2018RQ1129-00Fakturace plynuUpravena funkčnost:
  rozšířeno plnění údajů počet dní POFu a počet dní měsíce,
  v následujících kombinacích nastavení:

  VCT_FP_SETP rozšířen o "Přepočet celk.ceny dle st.měs.plat",
  který pokud je aktivován,
  tak se cenová položka "Denní rezervovaná kapacita" (Zdroj ceny = 5 Distribuční kapacita) a (Typ = 5 Roční přepočet)
  přepočítává pomocí poměru počet dní POFu / počet dní měsíce

  Přidán nový zdroj ceny "Stálý měsíční plat" (Zdroj ceny= 10),
  a v kombinaci s (Typ = 1 Pevná částka), se také přepočítává pomocí
  poměru počet dní POFu / počet dní měsíce
  AnoAno
  1801.1115.01.2018RQ1093-08Sledování dopravyPřidáno plnění údajů "address extension" při vytváření dokladů--
  1801.1115.01.2018RQ1129-00Fakturace plynuUpravena funkčnost pro import POFů z XLS - přidáno čtení "způsobu odečtu" u MM typu C
  Rozšířena funkčnost pro import z OTE.
  Upravena předloha POF_import_predloha.xls
  --
  1801.1115.01.2018RQ1068-00Evidence provizíUpravena funkčnost pro UDT VCZ_PROVIZE_ITEMSLP - vynechána vazba--
  1801.1115.01.2018RQ1120-00KArdex - nastavení výchozích stavů pro rok 2018Rozšířena funkčnost spec.úlohy WHSKARDEXIO
  o zpracování dokladu "Účtování zásob" (inventura zásob).
  Nastavení viz screen
  AnoAno
  1801.1005.01.2018RQ1079-00Aktualizace příležitostí - KEoprava migrace úpravy na SAP HANA--
  1801.1005.01.2018RQ1084-A2Činnost - seznam následných činnostíOpraveno SQL pro HANA, přidáno disable pole--
  1712.1422.12.2017RQ1053-00Klasifikace artiklůOpraveno uložení nulté úrovně a uložení nulté úrovně do karty artiklu z okna klasifikace--
  1712.1422.12.2017RQ1125-41Hromadná zpráva artiklů - rozšíření pro klasifikaciPřidána rozšíření o kopírování vazeb z UDT VCZ_EC_ITM_ATTACH,
  pokud je lic. RQ1125-42
  --
  1712.1422.12.2017RQ1053-12Rozšířená správa artiklů - zařazení do více kategoriíUpravena fčnost pro režime zobrazení - zobrazit přehled klasifikace:

  V okně doplněno volbu zobrazit jen přiřazené - výběr kategorie = -1
  Přidáno tlačítko klasifikace s možností výběru nad stromem klasifikací v novém okně a přenos údajů do nadřazeného okna.
  Využita funkčnost z RQ1125-41

  Nutné spustit ulož.proceduru:
  RQ1125-41_VCZ_ITEM_CLASIFICTREE.sql
  nebo
  RQ1125-41_VCZ_ITEM_CLASIFICTREE_HANA.sql


  Do zobrazených dat přidáno zobrazení základních přiřazených podskupin, které jsou v UDF na kartě artiklů
  AnoAno
  1712.1422.12.2017RQ1068-00Evidence provizíUpravena funkčnost,přidána nová UDT pro vyřazení artiklu pro obch.zástupce z evidence provize
  - UDT VCZ_PROVIZE_ITEMSLP "VCZ artikly pro obch.zást. bez provize"
  Ve které se definuje kombinace artiklu a obch.zástupce pro vyřazení z provize


  Nutné spustit upravenou ulož.proceduru VCZ_Commission.sql

  a nahradit reporty
  Provize01_X_MM.rpt
  Provize02_X+1-Y_MM.rpt
  Provize03_Y+1_MM.rpt
  Provize04_vse_MM.rpt

  vše v repository \Reports_Milpex
  AnoAno
  1712.1422.12.2017RQ1084-A8Automatická aktualizace čísla kreditní karty v okně Metody platby u došlých platebhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---A8---Automaticka---aktua...-Ano
  1712.1319.12.2017RQ1068-00Evidence provizíOpraven SQL pro dohledání čísl.řad dle obch.zástupce--
  1712.1319.12.2017RQ1093-08Sledování dopravyOpraveno plnění adresy z draftu--
  1712.1218.12.2017RQ1125-20Hromadná změna artiklu - úpravy pro Střída SportUpravena funkčnost pro hrom.aktualizaci o nastavení vychozího skladu dle výchozího skladu z vybraného zdrojového artiklu.
  Nutné vybrat v seznamu polí pro aktualizaci
  --
  1712.1218.12.2017RQ1004-41El.banka - SEPAOpraven plnění dazumu splatnosti u zahr. SEPA příkaz§--
  1712.1218.12.2017RQ1116-00Plánování pravidelných úlohPřipravena spec.úloha UPDBPPRIO pro aktualizaci priority u dlužníků - zdrojem dat je nastavené SQL v nastavení plán.úlohy

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---00---Pl%C3%A1nov%C3%A1n%...
  -Ano
  1712.1218.12.2017RQ1125-41Hromadná správa artiklů - doplněníHromadná zpráva artiklů - rozšíření pro klasifikaciAnoAno
  1712.1218.12.2017RQ1053-12Arkov - Rozšířená správa artiklů - zařazení do více kategoriíDo VCZ_SETP přidáno pole pro nastavení
  "RQ1053-12 zobrazit přehled klas." (Y/N default je N)
  Pokud je nastaveno zobrazuje se v gridu, místo původního zobrazení, strom klasifikace k jednotlivým artiklům.
  Strom lze omezit, kromě původních filtrů, fitrem kategorie(skupiny) na 0té
  případně na 1. úrovni.
  Ostatní funkčnost zůstala zachována
  AnoAno
  1712.1218.12.2017RQ1093-42Kontrola konsolidačního OP při transformaci dodávky do faktury
  Je implementována kontrola, zobrazení dotazu, a případné zablokování transformace dodávky na fakturu v prodeji - pro OP s nastaveným konsolidačním OP.
  --
  1712.1106.12.2017RQ1064-00Varianty skladových položekUpraveno kopírování z nadřazeného artiklu do variantních artiklů,
  identifikováno problémové property, které bylo nutné definovat v nastavovací UDT pro kopírování polí
  -Ano
  1711.1830.11.2017RQ1054-50Hromadné vytváření činností pro OPUpraveno generování činností--
  1711.1727.11.2017RQ1004-A3Zpracovani banky - hromadny import vypisu planovanou ulohouhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---A3---Zpracovani---banky-...-Ano
  1711.1727.11.2017RQ1054-50Hromadné vytváření činností pro OPOpraveno filtrování na teritoria--
  1711.1727.11.2017RQ1069-00ReklamaceOpraven překlad pro HANA--
  1711.1621.11.2017RQ1093-08Sledování dopravyOpraveno řešení vytváření dokladu pro řádky se stejným místem nakládky a vykládky a stejným OP
  --
  1711.1520.11.2017RQ1049-01Nová pravidla pro stanovení data montážní zakázky generované pomocí add-onuProblém s DI API 64bit verze.

  Změna posunuta až k verzi 9.3.

  Od verze SAP Business One 9.2 platí nová pravidla pro stanovení data montážní zakázky generované pomocí add-onu:

  Datum zakázky = datum generování MZ
  Počáteční datum = Termín - Doba předstihu
  Termín = Dat. dodávky - Doba předstihu (dny)
  --
  1711.1520.11.2017RQ1069-00Evidence reklamacíOpraven překlad sql pro HANA--
  1711.1416.11.2017RQ1084-34Schvalovací proces - objektová slevaDoplněna kontrola procenta objektové slevy.
  Maximální přípustné procento je v tabulce nastavení (VCZ_SETP) - "Max.procento Obj.slevy".
  Při zadání vyššího než přípustného procenta se systém zachová stejně jako v případě zadání nepovolené ceny (aktivuje se chyba při Kontrole a následně aktivuje schvalovací proces).

  Při kontrole se zobrazí hlášení:
  ř.X. ArtiklXX - Vysoké proc.objektové slevy (Nák.cena:100, Sleva:16%, Max.procento obj.slevy:15%)

  Viz screenshot
  AnoAno
  1711.1315.11.2017RQ1107-02Integrace s webservice LGUpravena operace Complete -
  přesun údaj z pole req_freight_txn_amount do req_visit_txn_amount
  --
  1711.1315.11.2017RQ1084-44Vytváření dokladů na blokované OPPři ukládání dokladu pro blokovaného OP se OP odblokuje a do UDF se zapíše Blokováno=A
  Po přidání úspěšném i neúspěšném se blokování nastaví na původní hodnoty.

  Ale při přerušení ukládání (kvůli schval.procesu nebo kontrola insolvence) se nevrátil stav pole na N a zároveň nevrátilo blokování OP na původní stav.
  Opraveno.
  --
  1711.1315.11.2017RQ1093-08Sledování dopravyOpraveno generování dokladů - v případě kombinace různých vstupních dokladů--
  1711.1315.11.2017RQ1049-01Nová pravidla pro stanovení data montážní zakázky generované pomocí add-onuOd verze SAP Business One 9.2 platí nová pravidla pro stanovení data montážní zakázky generované pomocí add-onu:

  Datum zakázky = datum generování MZ
  Počáteční datum = Termín - Doba předstihu
  Termín = Dat. dodávky - Doba předstihu (dny)

  Detaily v obrázku.
  --
  1711.1315.11.2017RQ1103-16Servisní hlášení - vytváření činnosti pro přiřazené pracovníkyOpraveno vytvoření činnosti vynechaáno plnění pole "Duration"--
  1711.1210.11.2017RQ1093-08Sledování dopravyUpraveno vytváření dokladů zároveň k Zakázkám odběratele a Fakturám k různým zákazníkům
  Přidáno rozlišení pro vytváření dokladů na OP a ObjType zdrojového dokladu
  --
  1711.1107.11.2017RQ1004-41El.banka - SEPARozšířeno o možnost exportu "international" plateb (platby mimo EU v jiné měně než EUR).
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---41---Banka---SEPA---XML....
  AnoAno
  1711.1107.11.2017RQ1067-00Evidence pošty PPLPřidána možnost aktualizace jen jedné zásilky v okně pro aktualizaci

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1067-­--00--­-Evide­nce---­pošty.­html­
  --
  1711.1107.11.2017RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaKopírování skutečnosti do fin.plánu rozšířeno o následnou kontrolu skutečnosti proti řádkům FP - na neexistující řádky ve FP
  Export a import FP z/do XLS rozšířen o export střediska
  -Ano
  1711.1107.11.2017RQ1100-00VCZ Remoting - DocumentAdd, Update - úprava hodnoty property SalesPersonCode jen v DocumentAdd
  Oprava dříve v remotingu implementovaného řešení pro následující chybu DI-API:
  Pokud v xml dokladu není explicitně zadán pracovník odbytu (SalesPersonCode), a použitý OP má nějakého výchozího pracovníka odbytu nastaveného, DI-API se ho vždy pokouší přidat na doklad, i když je tento pracovník odbytu neaktivní. To následně vede k chybě a přerušení přidávání dokladu.


  - Nyní bylo remoting řešení, (v hlavičce i řádcích dokladu), omezeno jen na přidávání dokladu (remoting metodu DocumentAdd()), aby nedocházelo k chybnému nastavení pracovníka odbytu při aktualizaci dokladu, pokud není pracovník odbytu explicitně uveden v xml.

  --
  1711.1107.11.2017RQ1147-03Automatizace interního výdeje a příjmu (proces rozbalení a přebalení)Upraveno otevření dokladů po přebalení
  přesunuto z DataEventu do UI eventu.
  Vyzkoušeno i v naší dtb Orlimexu.
  --
  1711.1107.11.2017RQ1103-05Evidence reklamací na servisních hlášeníchOprava vyplnění pole plat.podmínky při otevření existujícího nebo nového SH např. z karty OP.
  Oprava pozicování pole plat.podmínky při změně velikosti okna.
  --
  1711.1107.11.2017RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaFunkčnost rozšířena o import kapacity středisek z XLS
  Při importu se kontroluje zda střediska (sloupec 1) jsou v systému.
  Vždy jsou přepsány všechny údaje pro střediska uvedená v souboru, v rozsahu >= min datum a <= max datum ze souboru.
  Tj.původní smazány nové přidány

  Spouštěno z
  Projektové řízení\Hromadné operace\Import sazeb středisek
  následně vybrat XLS soubor
  --
  1711.1107.11.2017RQQ1129-00Fakturace plynuOpraven počátek období pro parametr
  POF_MONTHDAYS v případě FS po odečtu.
  Tj.+ 1 den v případě odečtu uprostřed období
  --
  6515.2522502.11.2017RQ1067-02Evidence pošty - PPL myAPIUpravena aktualizace zásilek - platnost tokenu omezena vždy jen na 10 zásilek.
  Ošetřeno chybové hlášení PPLMYAPI_GetPackagesServices: Objekt povolující hodnotu Null musí mít hodnotu.
  --
  1711.1001.11.2017RQ1016-13Tisk pokladního dokladuOpraven výběr pokladního reportu, který se má tisknout, z nastavení v VCZ_PRINTRPT_SETP

  Pokud je nastavený report pro konkrétního uživatele, vybere a vytiskne se daný report.
  Dříve docházelo k chybě případně k zobrazení okna "Výběr reportu k tisku"
  --
  1711.1001.11.2017RQ1084-A5VPN - Funkce pro návrh dokladuNová funkce, která přidá tlačítko VPN do okna Nákup - Příjem materiálu.

  Klepnutím na tlačítko VPN se:

  1. Otevře okno Vedlejší pořizovací náklady
  2. Zkopíruje dodavatel z příjemky
  3. Zkopíruje Projekt příjemky do Reference a Poznámky v deníku
  4. Přidá tlačítko Kalkulace VPN do okna Vedlejší pořizovací náklady

  V okně Vedlejší pořizovací náklady se klepnutím tlačítko Kalkulace VPN spustí FS (Shift+F2) na sloupci Částka v mřížce na záložce Náklady > Fixní náklady.
  --
  1711.1001.11.2017RQ1165-00Evidence provize IBIhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1165---00---Evidence---provize-...AnoAno
  1711.1001.11.2017RQ1084-96Prodejní doklady - kontrola prodejní ceny proti nákladové ceněKontrolu spustit pouze pro řádky, kde ve sloupci "Nadřazená položka" je prázdná hodnota. Pokud je něco vyplněno, řádek nekontrolovat. --
  1710.1630.10.2017RQ1004-22El.banka - ČSOB ABOUpraven formát ČSOB ABO (ČSOB BusinessBanking 24)
  upraveno čtení popisu ze sekce 078
  --
  1710.1630.10.2017RQ1077-04VUZ Výkaz výsledovka - export do XLS a import plánovaných datOšetřeno otevírání souboru pro výčet středisek--
  1710.1630.10.2017RQ1053-20Klasifikace artiklů - obecné řešeníhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1053---20---Klasifikace---artik...AnoAno
  1710.1630.10.2017RQ1087-02Tisk kusovníků GIGAZměna platných hodnot UDF VCZ_3009 a VCZ_9220Ano-
  1710.1630.10.2017RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaOpraven export FP do XLS souboru - vzhledem lk přepočtu pro režii--
  1710.1523.10.2017RQ1067-00Evidence poštyAktualizace zásilek DPD - ošetřen nevyplněný název příjemce--
  1710.1523.10.2017RQ1084-A4Změna ceníku při volbě číselné řadyNová funkce, která vytvoří vazbu "číselná řada/ceník".

  Pokud uživatel na zakázce odběratele vybere určitou číselnou řadu, bude automaticky nastaven potřebný ceník.

  Nastavení pomocí dvou uživatelských polí "RQ1084-A4 Prefix číselné řady" a "RQ1084-A4 Ceník" v uživatelském okně "@VCZ_SETP".

  Příklad nastavení viz obrázek.
  AnoAno
  1710.1418.10.2017RQ1084-79Automatické vyplnění výchozích hodnot na kartě Činnosti
  - Oprava query pro dohledání SETP

  - Doplnění pole "Místo jednání" do SETP tabulky - umožní nastavení výchozí hodnoty ve stejnojmenném poli.
  AnoAno
  1710.1418.10.2017RQ1140-00Plánovací tabule - Grid.Collapse + tlačítka Sbalení a RozbaleníDo funkce Plánovací tabule přidána možnost sbalení mřížky vč. tlačítek Sbalení a RozbaleníAnoAno
  1710.1418.10.2017RQ1103-16Servisní hlášení - vytváření činnosti pro přiřazené pracovníkyUpraveno:
  Do činnosti na záložku "Všeobecně" doplňovat adresu dle záložky "Plánování" na SH
  - Do činnosti do pole "Poznámka" doplňovat "Druh hlášení + Sériové číslo + Předmět" ze servisního hlášení (Druh hlášení + Sériové číslo + Předmět = první řádek z tabulky Typy problému)
  - Do činnosti do pole "Obsah" doplňovat "Seznam techniků + Text z pole Poznámka na SH + adresa"

  --
  1710.1313.10.2017RQ1054-51RQ1054-51https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---51---Karta---OP---potenc...AnoAno
  1710.1313.10.2017RQ1054-50Hromadné vytváření činností pro OPhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---50---Hromadne---vytvaren...--
  1710.1313.10.2017RQ1101-00VCZ Printingocommon.ExcelToCSV()

  Oprava nefunkčního exportu do CSV pomocí connection stringu Jet ODBC.
  Nově použito Microsoft.ACE.OLEDB

  Zpětně kompatibilní, pokud se nepovede ACE.OLEDB, zkusí původní Jet ODBC.

  --
  1710.1313.10.2017RQ1049-26Účtování nedokončené výroby - storno položky práce po příjmu z výrobyNové účtování výroby - práce, po příjmu z výroby bude z NV odúčtováno příslušná hodnota práce

  Doplněno nové nastavení a sub-metoda pro zaúčtování.

  Účtování vyhledá výdeje neskladových artiklů (které SAP automaticky zakládá při příjmu z výroby). Hodnota práce z těchto příjmů je odúčtována z NV, zároveň je zapsána informace do UDT @VCZ_MPOST.

  Upravena také funkce, která čistí hodnotu účtované práce po uzavření MZ. Nově vše nuluje.
  AnoAno
  1710.1313.10.2017RQ1093-23Automatické plnění šarží při příjmu z výrobyhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---23---Automaticke---plnen...--
  1710.1313.10.2017RQ1164-00Linet konfigurátor - integraceOpraveno problém s mizením údaje v poli Číslo artiklu,
  v okně Kmenová karta artiklu při přidávaní záložky - vynecháno oForm.Update
  --
  1710.1313.10.2017RQ1054-49Karta OP - generování čísla smlouvyUpraveno řešení pro HANA, problém s aktualizací UDF po refresk karty OP, a změně na předchozí/následující --
  1710.1313.10.2017RQ1103-16Servisní hlášení - vytváření činnosti pro přiřazené pracovníkyUpravena SQL aktualizace pracovníka na činnosti - má-li pracovník nastaveného uživatele, je nutné uložit uživatele ne pracovníka--
  1710.1313.10.2017RQ1116-00Plánování pravidelných úlohUpravena specifická úlohy IMPCSVSKF - ošetřeno pro prázdné řádky v CSV
  --
  1710.1313.10.2017RQ1069-01Evidence reklamací - rozšíření o číslo šaržehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1069---01---Evidence---reklamac...Ano-
  1710.1205.10.2017RQ1075-16Oprávnění ke skladůmMenu přesunuto do Administrace/Definice/Řízení skladu

  Oprávnění k oknu Oprávnění se nastaví standardně pomocí Doplňková oprávnění k ID formuláře "VCZForm7135".
  --
  1710.1205.10.2017RQ1101-00VCZ PrintingDo nastavení tisku CR reportů z VRIS doplněna možnost zadat počet kopií, které se mají vytisknout.

  V kombinaci s možností různého nastavení stejného reportu pro různé uživatele a na různé tiskárny lze nadefinovat počet kopií jen pro konkrétní uživatele.

  Viz pole "Počet kopií" v tabulce VCZ Nastavení tisku.
  Default (při nevyplnění hodnoty) je 1.
  Počet kopií nula a vyšší než 100 není podporován.


  AnoAno
  1710.1104.10.2017RQ1117-11Automatické doplnění režie na montážní zakázceAutomatické doplnění režie nově i při přidání práce do MZ.--
  1710.1104.10.2017RQ1058-04USSPA Vytvoření UDF modulu 1058 pro USSPASpec.úloha UPDORDERBYSCCNT upravena, aby se aktualizoval počet propojených serv.hlášení i v případě, že se mění na nulu --
  1710.1002.10.2017RQ1129-00Fakturace plynuOpraven problém s tiskem na kalk.serveru při vytváření požadavku na zálohu - předávání čísel vytvořených dokladů (původně draftů) --
  1710.1002.10.2017RQ1054-49Karta OP - generování čísla smlouvyhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---49---Karta---OP---genero...--
  1710.1002.10.2017RQ1067-00Evidence poštyOprava duplikace řádku v režimu Grid

  Stornovaný doklad není možné vložit do pošty ani duplikací.
  Rozšířeno hlášení pro uživatele po neúspěšném vložení.
  --
  1710.1002.10.2017RQ1067-00Evidence poštyDo okna Evidence pošty přidán filtr na uživatele--
  1710.1002.10.2017RQ1067-00Evidence poštyDPD - přidána aktuaizace data doručení

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1067-­--00--­-Evide­nce---­pošty.­html­
  -Ano
  1709.1926.09.2017RQ1004-00El.bankaOprava - při vytváření příkazu z asistenta - zohledněn RQ1004-62 (UDF VCZ_6501 Bank.účet příjemce)--
  1709.1825.09.2017RQ1103-14Servisní hlášení - přiřazení typů problémůOpraveno vložení řádku do tabulky přiřazení, předáno k integraci--
  1709.1721.09.2017RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaOpraven import ze souboru - zohledněny měny u plánů,
  upraven export správní režie
  --
  1709.1721.09.2017RQ1164-00Linet konfigurátor - integraceUpraveno:
  1. změna při přidávání - doplněno o řádky ze stat.dat (UDT "@VCZ_LG_CONFOPTS") bez uvedeného "PriceGroup"

  2. odstranění řádku dokladu a změna artiklu na řádku - odstranění a případně i přidání záznamů

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1164---00---Linet---konfigurato...
  --
  1709.1721.09.2017RQ1103-14Servisní hlášení - přiřazení typů problémůOpravena funkčnost pro uložení přiřazených typů--
  1709.1515.09.2017RQ1103-16Vytváření a aktualizace činností pro pracovníky na servisním hlášeníhttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1103-­--16--­-Servi­sni---­hlasen­i---vy­tvaren­i---ci­nností­---k--­-prira­zenym-­--prac­ovniku­m.html­AnoAno
  1709.1515.09.20171075-16Oprávnění ke skladůmOpravena kontrola skladu v řádku po smazání řádku

  --
  1709.1515.09.2017RQ1103-12Servis - IOT na Kartě vybavení zákazníkaUpravil jsem pole v záložce:
  přidány comboboxy pro pole U_Val1Type, U_Val2Type, upraven design, přidán resize
  --
  1709.1413.09.2017RQ1103-14Servisní hlášení - přiřazení typů problémůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---14---Servisni---hlaseni-...Ano-
  1709.1413.09.2017RQ1084-95Rozúčtování faktur z rámcových objednávek na jednotlivé projektyPřidán plnění protiúčtu kódem OP ve vytvářeném účetním
  zápisu peo rozúčtování
  --
  1709.1413.09.2017RQ1103-15Servis - přehled kmenových dat vybaveníhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---15---Servis---prehled---...--
  1709.1413.09.2017RQ1116-00Plánování pravidelných úlohOpravena specifická úloha IMPCSVSKF - opraveno DI řešení--
  1709.1413.09.2017RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraveno kopírování skutečnosti do finančního plánu o tutuo funkčnost:

  - vyplňovat současně částky ve firemní i cizí měně (aktuálně vyplnujeme pouze ve firemní měně)
  - pouze u řádků FP, u kterých je vyplněna cizí měna
  - pouze v této uvedené měně
  - kurz dopočítat dle přepočtu firemní/cizí měna
  --
  1709.1413.09.20171120-00VCZ Alerty - spec.úloha PLCREA - vytváření balicích listů
  Opravena detekce chyby při nevytvoření BL z dané ZO; aby se při NEvytvoření BL, nenastavovalo UDF na ZO "Generovat BL" na "Vytvořen BL".
  --
  1709.1306.09.2017RQ1067-02Evidence pošty - PPL myAPIOpravena funkčnost pro hromadné odesílání zásilek zároveň pro několik kódů přepravy.
  Přidáno čtení informací o mýtném, pal.příplatku a přepravném a čísla faktury z dat zásilky
  --
  1709.1205.09.2017RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraven export a import spec.fin.plánu z XLS:
  - vynechán řádek obj.fakturováno
  - obj./fakturováno řešeno pomocí změny barvy fontu(textu) - pokud Ano zelená/ Ne černá
  - upraveno třídění středisek dle pořadí ve FP
  - upravena předloha - předáno do repository
  - upraven report pro snapshot na verzi pro ŠP
  --
  1709.1104.09.2017RQ1129-00Fakturace plynuPřidán filtr na "frekvenci fakturace" v okně pro hromadné zpracování--
  1709.1104.09.2017RQ1101-00VRIS - spouštění operací z uživatelsky definovaných položek menuRozšíření funkce tabulky "VCZ_PRINTRPT_MENU" (VCZ Nastavení VRM - menu):

  Přidáním záznamu do nastavení "VCZ_PRINTRPT_MENU" s "Typ aktivované operace" = "SBO Menu"
  lze do libovolného okna přidat položku kontextového menu, která spustí jakékoliv SBO menu, které je z toho okna dostupné.


  Tj.
  Zjednodušení přístupu k často používaným položkám "zastrčeným" v hlavním menu SBO.

  -Ano
  1709.1001.09.2017RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraven import plánovaných dat do Evidence práce.
  Pravidla importu:
  - dle SPP2 se pozná projekt
  - hlavní středisko daného projektu (dle SPP2) se vyplní do pole U_PrcCode - "Středisko projektu"
  - středisko z importovaných dat se vyplní do nového pole "Středisko pracovníka" (U_PrcCode2)
  - doplněna sazba střediska dle střediska pracovníka z tab. "@VCZ_CT_PRCCAPCTY"
  - pro plánované hodiny vypnuta kontrola na povinného pracovníka (platí i pro ruční přidání řádku)

  Do repository přidán příklad souboru pro import:SP_Plan_Import.xlsx

  --
  1708.1731.08.2017RQ1107-05Servisní modul - automatické vytváření artikluUpraveno - přidáno přenášení polí:
  - Doplňkový identifikátor(SWW) hodnotou MANUFPARTS
  - Preferovaný dodavatel
  - Katalogové číslo výrobce
  --
  1708.1731.08.2017RQ1053-10Rozšíření funkce Správa varinat pro eCoomerceRozšířena funkčnost:
  1. přidání a přejemenování polí pro překlady:
  Do UDT "VCZ_ITMDIMDEF", "VCZ_ITMVARLIST", "VCZ_ITMVARVALS" přidáno UDF pro Lang 2

  2. Přidáno pro každou dimenzi nové UDF "Kategorie parametrů" do tabulky "VCZ_ITMDIMDEF" s vazbou do nové UDT "VCZ_ITMPARCAT".
  Přidána nová UDT "VCZ_ITMPARCAT" "VCZ Definice kategorie parametrů".

  3. Přidána funkčnost pro možnost na kartě artiklů definovat hodnotu k příslušné dimenzi, bez nutnosti zadávat tyto hodnoty do tabulky "VCZ_ITMVARVALS".
  Do UDT "VCZ_ITMVARLIST" přidán checkbox UDF "Editovat hodnotu", které určuje zdali se jedná o dimenzi, kterou je možné takto ručně editovat
  AnoAno
  1708.1731.08.2017RQ1097-152Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraven export FP do xls (Export II.)
  - při exportu bude do xls načítána horní prozatím prázdná tabulka se sazbami a hodinami
  - pokud existují skutečné TS pro dané období, použijí se skutečná data, jinak plánovaná (odlišeno barevně - plánované žlutě)
  - pouze pro plánované TS bude v exportu do XLS automaticky dopočítávána hodnota FP pro daná SPP2 dle plánovaných TS
  Pokud pro zadané obdobní existuje skutečný TS, tak se hodnota nepřepočítává a ponechána původní z FP
  --
  1708.1731.08.2017RQ1159-00Pokladna 2.0Oprava číslování plateb.
  Při přidání uloženého draftu došlo chybně k inkrementaci a změně čísla platby.

  Nyní se při přidání draftu zachová číslo platby, které draft dostal při uložení.
  --
  1708.1731.08.2017RQ1107-06Servisní modul - přehled kmenových dat vybaveníhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1107---06---Servisni---modul---...--
  1708.1630.08.2017RQ1143-06Přiřazení MJ k řádkům dokladu pro tisk štítkůOšetřena plnění gridu při změně velikosti okna při změně fontů--
  1708.1630.08.2017RQ1159-00Pokladna 2.0Oprava inkrementace čísla platby po uložení platby do draftu -
  Ošetření problému s ActiveForm a form "-9875"
  --
  1708.1528.08.2017RQ1107-05Servisní modul - automatické vytváření artikluhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1107---05---Servisni---modul---...--
  1708.1528.08.2017RQ1129-00Fakturace plynuUpraven import POFů z XLS souboru:
  1. zohledněny řádky přidané kapacity s nulovou kapacitou
  2. upravena aktualizace řádků přidané kapacity
  3. opravena duplikace u více řádků přidané kapacity
  4. opraveno plnění pole "celková roční spotřeba"
  --
  1708.1528.08.2017RQ1084-A2Činnost - seznam následných činnostíhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---A2---Cinnost---seznam---...--
  1708.1528.08.2017RQ1077-00VUZ Výkaz výsledovka - export do XLS a import plánovaných datUpravena funkčnost, tak aby se nepřepisovali v excelu buňky z vyplněným vzorcem.
  Tj.pokud je vyplněný v buňce vzorec, přesto že existuje nenulová hodnota pro toto pole (dle definice a vstupních dat),
  obsah buňky se nepřepíše

  Upravil jsem plnění filtru a rozšířil název vytvářeného souboru o filtr na středisko
  --
  1708.1528.08.2017RQ1084-A3Činnost - zobrazení uživatelehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---A3---Cinnost---zobrazeni...--
  1708.1528.08.2017RQ1116-00Plánování pravidelných úloh - odesílání mailůhttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1116-­--00--­-Pláno­vání--­-pravi­delnýc­h---úl­oh---o­desílá­ní---m­ailů.h­tml­-Ano
  1708.1528.08.2017RQ1075-16Oprávnění ke skladůmOpraveno ukládání v případě bez žádného oprávnění,
  a přidáno plnění "RowHeaderu" v gridu pro nastavení oprávnění údajem Kód uživatele
  --
  1708.1528.08.2017RQ1159-00Pokladna 2.0Oprava tisku po přidání draftu.

  Oprava chyby v dohledání správného reportu a zohlednění volby "Přímý tisk" v nastavení dokl.řad.
  Nyní se touto volbou lze nastavit, zda se draft v dané řadě po uložení vytiskne.
  O konkrétní tiskové šabloně rozhoduje nastavení v tisku modul, typ a uživatel:
  Typ: "46_POST" (nebo "46P_POST" pokud je RQ1005-06) (resp 24 místo 46 pro přijaté platby)
  --
  1708.1528.08.2017RQ1077-00VUZ Výkaz výsledovka - export do XLS a import plánovaných datPřidáno otevření excelu po uložení XLS souboru,
  a zároveň jsem přidal možnost nastavit adresáře pro předlohy a export.

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1077-­--00--­-Výkaz­---výs­ledovk­a---ex­port--­-do---­XLS---­a---im­port--­-pláno­vaných­---dat­.html­
  -Ano
  1708.1528.08.2017RQ1143-06Přiřazení MJ k řádkům dokladu pro tisk štítkůOpravena kontrola při uložení řádků MJ - kontrola na překročení množství.
  Dále upraveno uložení prázdných řádků
  --
  17087.1002.08.2017RQ1124-00Nový formát hlášení dle DIS13
  Je implementováno odesílání hlášení o dodávkách léčiv na novou webovou službu DIS13 v.5.

  AnoAno
  17087.1002.08.2017RQ1060-13Doporučení zakázky - kontrola zakázek na dílčí dodávkuOpravena kontrola dokladů k řádkům doporučení--
  17087.1002.08.2017RQ1067-02Evidence pošty - PPL myAPIPřidána funkčnost pro PPL a její novou ws myAPI,
  implementováno vytváření a aktualizace dat zásilek.
  Tato funkčnost nahrazuje původní komunikaci PPL

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1067-­--00--­-Evide­nce---­pošty.­html­
  AnoAno
  1707.1525.07.2017RQ1004-41Banka SEPA XMLOmezena délka pole pro referenci při hromadném a seskupeném příkazu--
  1707.1525.07.2017RQ1060-13Doporučení zakázky - kontrola zakázek na dílčí dodávkuUpravena pozice tlačítka pro kontrolu zakázek v okně doporučení--
  1707.1525.07.2017RQ1091-06Import servisních hlášení z XLShttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1091---06---Import---servisnich...AnoAno
  1707.1525.07.2017RQ1164-00Linet konfigurátor - integraceUpraveno uložení informace o artiklu z konfigurátoru po přidání dokladu zakázka a nabídka.
  Doplněno o informace o ceníku, který bude zadán v novém poli v řádku dokladu
  Pokud údaj vyplněn není, použije se ceník nastavený na kartě OP.
  Ano-
  1707.1418.07.2017RQ1159-00Pokladna 2.0Vazba na původní pokladnu.

  Upraveno řešení tak, při aktivním RQ1159-00 Pokladna 2.0 se

  a) automaticky aktivují funkce hromadný i jednotlivý Tisk a Zaúčtování pokl.draftů, které řeší původní pokladna
  (nemusí být zapnuta licence RQ1005-00 a RQ1005-10)

  b) nepřidá se menu "Pokladna", takže okno původní pokladny není dostupné


  Pokud by bylo potřeba zapnout další funkcionalitu původní pokladny, které byla pod subRQ1005-xx,
  je možné takový subRQ zadat do licenční tabulky.
  --
  1707.1418.07.2017RQ1129-00Fakturace plynuPřidáno vytváření UDT VCZ_FP_RPTGAS_SETP "VCZ FP Gas report nastavení" pro report "Gas Month Report".
  Nastavují se položky - název sloupce v reportu,
  pořadí sloupců a přiřazené artikly
  AnoAno
  1707.1418.07.2017RQ1077-04Speciální výsledovka VUZ/DVIUpraveno řešení pro export výsledovky VUZ - dle skutečnosti a dle plánu. Původní export do XLS s makry nahrazen exportem bez maker
  Nastavení se nezměnilo
  Původní předlohy je nutné nahradit novými, v repository VUZ:
  VUZ_VYSL_SKUT_predloha.xlsx
  VUZ_VYSL_PLAN_predloha.xlsx
  --
  1707.1313.07.2017RQ1120-00VCZ AlertyUpravena specifická úloha UPDINVBYJENTRY - původní update řádku faktury nahrazen přímým sql updatem--
  1707.1313.07.2017RQ1163-00Bonusový program pro prodejhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1163---00---Bonus---program---p...AnoAno
  1707.1211.07.2017RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraveno zobrazení vyhodnocení operativního plánu.
  Zobrazení dle středisek a jednotlivé měsíce.
  Pro zobrazení přidána procedura VCZ_CT_VyhodnoceniOP_RQ1097-15.sql, uložena v repository


  Ano-
  1707.1211.07.2017RQ1004-71Export příkazu k úhradě - přenášení spec.symbolu z dokladů v Asistentovi plateb do příkazuOpraveno sql pro čtení údajů z dokladů--
  1707.1211.07.2017RQ1116-00Plánovaná úloha, která do hlavičky dokladu doplní ”Datum posl.odsouhl.” dle dat poslední platbyNová spec. plánovaná úloha "AGCHLASTPAY" pro nastavení UDF "U_KELAR_DPO" - "Datum posl.odsouhl." .

  Nastaví hodnotu dle hodnoty, kterou vrátí "SQL podmínky spuštění" z nastavení plánované úlohy.
  -Ano
  1707.1104.07.2017RQ1060-13Doporučení zakázky - kontrola zakázek na dílčí dodávkuKontrola na dílčí dodávku v okně doporučení zakázek


  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1060---13---Doporuceni---zakazk...
  --
  1707.1104.07.2017RQ1029-03Finanční výkazy EPO - export do XML, import XML předlohyZohledněn minus na konci názvu řádku při načtení řádků z okna Rozvahy porovnání a Výsledovky porovnání--
  1707.1003.07.2017RQ1120-00VCZ AlertyImplementována specifická operace - SENDSMS - odeslání SMS a vytvoření činnosti-Ano
  1707.1003.07.2017RQ1049-03Výroba - kooperaceFunčnost rozšířena o možnost výběru dodavatele kooperace.
  Před vytvoření nové objednávky z řádku mont.zakázky můžu uživatele vybrat z preferovaných dodavatelů artiklu.
  Defaultně se předvyplní výchozí preferovaný dodavatel
  --
  1707.1003.07.2017RQ1093-06Požadavek na přeskladnění ze ZO a MZPřidáno plnění pole PickRemark údajem ze stejného pole ve zdrojového dokladu--
  1706.1729.06.2017RQ1117-09Nové účty při rozúčtování faktury - službyPřidány dva nové účty do definice Skladu:

  VCZ_9285   Přeúčtování-Tržby (služby) - zahraniční   Text   Regulérní   15      OWHS
  VCZ_9286   Přeúčtování-Zaokrouhlení   Text   Regulérní   15      OWHS

  Logika volby účtu Tuzemsko | EU | Zahraničí je stejná, jako u skladových artiklů.
  AnoAno
  1706.1729.06.2017RQ1084-34Kontrola prodejních cenOprava pro SBO 9.X náhrada tabulky OSPG novou OEGD,EDG1
  v kontrole "Nemůžete změnit definovanou hromadnou slevu {0}%" (CheckEmplItemDiscount)

  (oprava nemá vývojový task)
  --
  1706.1729.06.2017RQ1029-03Finanční výkazy EPO - export do XML, import XML předlohyExport výsledovky do XML ve zkráceném rozsahu upraven
  na export ze 4 úrovně (původní 3)
  --
  1706.1627.06.2017RQ1117-18Schvalování kusovníků
  Je implementována úprava pro kontrolu oprávnění ke změnám ve skladbě komponent kusovníků, a pro správu těchto oprávnění - prostřednictvím pravidla rozdělení v řádcích s komponentami kusovníku.

  AnoAno
  1706.1627.06.2017RQ1116-00Cenotvorba u artiklů nakoupených v akciNová spec.úloha AVNAKUPVAKCI - Cenotvorba u artiklů nakoupených v akci. Nastaví hodnotu UDF "U_VCZ_ESEx" - "Export e-shop" dle hodnoty, kterou vrátí "SQL podmínky spuštění" z nastavení plánované úlohy.

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---00---Pl%C3%A1nov%C3%A1n%...
  -Ano
  1706.1627.06.2017RQ1004-41Banka SEPA XMLPřidán nový parametr FILLSEPAVSGROUP=YES do nastavení formátu UDT "VCZ EB Nastavení pro formát" u formátu SEPA XML.
  Při použití je při exportu hromadného příkazu do pole reference předán seskupený VS

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---41---Banka---SEPA---XML....

  -Ano
  1706.1627.06.2017RQ1117-19Snapshoty kusovníků
  Je implementována úprava pro ukládání snapshotů kusovníků při výpočtu ceny výrobku, a zobrazení snapshotů z karty kusovníku.

  Ano-
  1706.1522.06.2017RQ1159 - 00Pokladna 2.0Oprava polohy pole Kurz pro zadání kurzu plat.dokladu v nefiremní měně.
  Ano-
  1706.1522.06.2017RQ1049-05Výroba - Zdroje jako operaceRozšíření RQ1049-05 Výroba - Technologie, které umožní využívat Zdroje jako operace. Add-on VRIS a aplikace Versino Manufacturing Tracer jsou rozšířeny o možnost práce s operacemi, které jsou definovány v SAP B1 jako Zdroje. Uživatelská pole a princip práce v Traceru i v SAP B1 jsou stejné pro operace Artikly i Zdroje.AnoAno
  1706.1421.06.2017RQ1049-05Prázdné okno Evidence hlášení z výrobyOšetřeno nastavení ChooseFromList pro Zdroje, které ve verzi 8.82 nejsou.--
  1706.1320.06.2017RQ1082-03Variantní kusovníky
  Opravena chyba - zacyklení kódu po výběru variantního kusovníku na MZ, pokud některou z původních řádek (komponent) nelze smazat (např. protože je již aktivována).
  Řeší problém zatuhnutí systému při pokusu o změnu variantního kusovníku.

  --
  1706.1320.06.2017RQ1049-05Výroba - technologieRozšíření velikosti UDF Itemcode a VCZ_9511 (ToFather) na 50zn.

  Install pole v tabulkách i UDF na řádku kusovníku zvětší a funguje to.

  Samozřejmě to můžeš vyřešit bez instalace verze zvětšením polí ručně.
  Jde o
  ITT1: U_VCZ_9511
  VCZ_MTROL U_VCZ_9511
  VCZ_MTMAT U_VCZ_9511
  VCZ_MTOPR U_VCZ_9511
  VCZ_MPKIW U_ItemCode
  Ano-
  1706.1113.06.2017RQ1098-10Přiložení přílohy odkazemUpraveno řešení pro přidání přílohy, popis viz TP

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1098-­--10--­-Přidá­ní---p­řílohy­---odk­azem.h­tml­


  --
  1706.1113.06.2017RQ1098-10Přiložení přílohy odkazemUpravena funkčnost pro přidání příloh pro ostatní formuláře, vzhledem ke změně buttonu na combo--
  1706.1113.06.2017RQ1064-00Správa variantRozšíření počtu znaků na 50 v SBO9.2
  Zapracováno do délky UDF
  Ano-
  1706.1006.06.2017RQ1004-51Zpracování výpisu z banky - evidence počátečního stavu a aktuální zůstatekOpraveny SQL pro částky výpisu pro HANA--
  1706.1006.06.2017RQ1097-15Vyhodnocení operativního plánu - úprava zobrazeníÚprava zobrazení vyhodnocení operativního plánu -
  zobrazuje pouze údaje z UDT VCZ_CT_TIMESHEET - plán a skutečnost
  --
  1706.1006.06.2017RQ1097-00Projektové řízeníPřidána možnost zobrazit a importovat plán.data v timesheetech.
  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1097-­--00--­-Proje­ktové-­--říze­ní.htm­l­
  Ano-
  1706.1006.06.2017RQ1008-01Automatizace kurzového lístku - nastavení parametrů pro aktualizaci kurzuOpraveno řešení pro plnění měsíce při přechodu roku, kdy poslední den je den pracovního klidu (So,Ne)
  --
  1705.1730.05.2017RQ1004-00El.bankaNastavení pro zamezení opakovaného exportu parametr NOREPEATEDEXPORT=YES v UDT VCZ_EB_FORMATDEF

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---00---El---banka---rozsir...

  -Ano
  1705.1730.05.2017RQ1103-13Servisní hlášení - rozšíření pro dodavatelehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---13---Servisni---hlaseni-...AnoAno
  1705.1624.05.2017RQ1004-00El.bankaOpravena funkčnost pro přenos dokladů do příkazu k úhradě z asistenta plateb - přenost nákupních faktur--
  1705.1624.05.2017RQ1103-02Fakturace servisu dle doplňkových informacíPokud je k jednomu servisnímu hlášení více činností a k nim doplňkové informace a zároveň některá z činnosti není hrazena zákazníkem, je nově možné fakturovat činnosti hrazené zákazníkem. Každou činnost je nyní možné fakturovat samostatně, nebo vybrat více činností k hromadnému načtení do dokladu.--
  1705.1523.05.2017RQ1163-00Bonusový programhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1163---00---Bonus---program---p...AnoAno
  1705.1523.05.2017RQ1129-00Fakturace plynuAktualizace dle plánu spotřeby probíhaly vždy přes platnost celé složky vyúčtování - upraveno pro jednotlivé řádky
  Upraven import ref.dat vynechána transakce
  --
  1705.1523.05.2017RQ1004-A2Příkaz k úhradě - zpracování inkasních příkazůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---42---Prikaz---k---uhrade...AnoAno
  1705.1422.05.2017RQ1103-07Servisní hlášení - rozšíření o záložku s údaji pro Complaint LogOpraveno přehazování záložek na okně SH
  AnoAno
  1705.1422.05.2017RQ1143-02Informace o reklamaci na servisním hlášeníOpraveno přehazování pořadí záložek na okně SH--
  1705.1422.05.2017RQ1069-00Evidence reklamacíOpraveno přehazování záložek na kartě SH
  --
  1705.1422.05.2017RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha CRECUSTEQCARD - rozšíření na MZ, přidána aktualizace karty vybavení
  Implementace specifické operace CRECUSTEQCARD je nyní rozšířena o vytváření karty vybavení zákazníka z montážní zakázky, a o aktualizaci existující karty vybavení zákazníka při zpracování dodávky a faktury.
  --
  1705.1422.05.2017RQ1028-50Integrace se vzdál.SBO - řešení pro KOVOCITEOdstraněna chyba při plnění rozlišovacího znaku,
  v případě pokud tam ještě žádný znak nastaven nebyl
  --
  1705.1316.05.2017RQ1069-00Evidence reklamací
  Úprava řešení přidané záložky Reklamace na okně Servisní hlášení
  Odstranění zvýroazňovací čáry.
  Změna čísla PANE_REKL z 10 na 11
  --
  1705.1316.05.2017RQ1067-00Evidence pošty - Automatický tisk po přidání dokladu do evidence poštyJe implementováno řešení automatického tisku štítků po přidání dokladu, v modulu pošta.
  AnoAno
  1705.1316.05.2017RQ1049-00Výroba - Generování MZ- Optimalizace rychlosti generování MZ - doplnění sekvence pro UDT VCZ_MCOLN
  - Oprava chyby při zápisu nové ceny do řádku prodejní zakázky po vygenrování MZ.
  Ano-
  1705.1212.05.2017RQ1016-12Montážní zakázka - potlačení tisku po uvolněníAutomatický tisk výrobního příkazu po uvolnění je nyní potlačen.--
  1705.1212.05.2017RQ1028-05VCZ Integrace SBO2SBO - integrace dokladů - překlad kontext.menu, přenos UDF
  a) Byl doplněn překlad kontextového menu "SBOI - Generovat externí doklady" pro EN a PL.

  b) Do přenášených UDFs pro RQ1028-30(USSPA), bylo přidáno hlavičkové UDF VCZ_2025-Lokace, a to v přenosu ZO SPAIN -> NO SPAIN, a NO SPAIN -> ZO CZ.
  --
  1705.1212.05.2017RQ1125-21Hromadná změna artiklů a cen - AlfavariaUpraveno funkčnost - přidána vlastnost artikl 42, do výběru pro aktualizaci a do zobrazení artiklů v gridu
  Název sloupce dle názvu vlastnosti
  --
  1705.1212.05.2017RQ1016-12Montážní zakázka - speciální tisk výrobních příkazůOd SAP Business One verze 9.0 funkce speciálního tisku výrobních příkazů očekává 3 parametry:

  1. Číslo montážní zakázky
  2. Kopie - ano/ne
  3. Kód uživatele

  -------------------

  Poznámka:
  Do verze 9.0 byly použity 4 parametry:

  1. Číslo montážní zakázky od
  2. Číslo montážní zakázky do
  3. Kopie - ano/ne
  4. Kód uživatele
  --
  1705.1212.05.2017RQ1125-00Hromadná správa artiklů - aktualizace skladu na artiklechHromadná správa artiklu rozšířena o funkčnost přiřazení/odebrání skladů na kartě vybraných artiklů


  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/WikiEditor.im?doc=TP---RQ1125---40---Aktualizace-...
  --
  1705.1110.05.2017RQ1143-04Autom.výpočet NP - zohlednění v RQ1022-20 Odběr a balení - Vytvoření BL - řešení s použitím DIV úpravě RQ1022-10 Dodání BL - řešení s použitím DI, je od nynějška zohledňována úprava(je-li zalicencována) RQ1143-04 Automatický výpočet náhradního plnění PEVI.
  --
  1705.1110.05.2017RQ1022-20Odběr a balení - Vytvoření BL - řešení s použitím DI - zohlednění RQ1143-04 Autom.výpočet NPV úpravě RQ1022-10 Dodání BL - řešení s použitím DI, je od nynějška zohledňována úprava(je-li zalicencována) RQ1143-04 Automatický výpočet náhradního plnění PEVI.
  --
  1705.1110.05.2017RQ1049-30“Hlášení z výroby“ - umožnit hlášení s nulou a ruční dokončení operaceV okně Hlášení z výroby pod mřížkou operací je nové pole "Operace dokončena", které uživatel může zaškrtnout, když byla operace dokončena a při tom nebylo vyrobeno veškeré požadované množství. Pokud je hlášeno celé množství operace, je operace označena za dokončenou vždy.

  Zároveň je umožněno zapsat hlášení s nulovým množstvím a tím dokončit operaci bez hlášení množství.
  --
  1705.1110.05.2017RQ1116-00Úprava integrace SKF CATUpravena plánovaná úlohu "IMPCSVSKF" tak, že při importu natvrdo do sloupce "U_VCZ_7187" aktualizovaného řádku faktury napíše text "DCZ00006548".--
  1705.1110.05.2017RQ1089-01Asistent plánování výroby - Možnost filtrovat typ MZV Asistentu plánování výroby v 5. kroku je možné nově volit zaškrtnutím typy montážních zakázek, které mají být plánovány. Možné volby jsou:

  - Standardní
  - Speciální
  - Demontážní

  Uživatel může zvolit více typů.

  Nastavení je součástí zvoleného scénáře.
  Ano-
  1705.1110.05.2017RQ1049-02Asistent plánování výroby - vazba na předchozí / následující operaciDo dat vypočtených a uložených Asistentem plánování výroby nově přibyla vazba na předchozí řádek operace stejné montážní zakázky. Vhodným použitím v uživatelském dotazu je možné získat odkaz i na následující operaci.Ano-
  1705.1003.05.2017RQ1084-86Hromadné odstranění řádkůOprava chyby mazání řádků v okně MZ a Kusovník.
  (Adresování parent formu (inForm -> oForm))
  --
  1705.1003.05.2017RQ1028-05VCZ Integrace SBO2SBO-odpojení remote company po odeslání, schování SBO EET polí
  1)
  Přidáno odpojení(.Disconnect) DIAPI remote company po každém odeslání dat do vzdálené db. Při dalším odesílání bude provedeno opětovné DIAPI připojení k remote company.

  2)
  Standardní SBO pole pro EET, na hlavičce nák.objednávky, která jsou v kolizi s tlačítkem "Dodání z.." přidávaným touto úpravou, jsou nyní skryta.
  --
  1705.1003.05.2017RQ1100-00VCZ Remoting - BPUpdate/AddOprava typu parametru inoutXML remoting metod BPUpdate/Add.
  --
  1705.1003.05.2017RQ1049-41Výroba - Hromadný tisk výrobní dokumentaceOd nynějška se při tisku více reportů s nastavenou shodnou tiskárnou v PRINTRPT_SETP, nastaví tato tiskárna jako defaultní již před tiskem reportů (a vrátí se zpět po tisku reportů); tím se zabrání nastavování a vracení tiskárny při tisku každého reportu, jak se dělo dosud.

  Mělo by to pomoci s problémem v Antaresu v RQ1117-05:
  Tisk montážních zakázek na špatnou tiskárnu. Když uvolňuji montážní zakázky HM, celkem pravidelně 1 až 2 vyjedou v Běšínově, přestože (jak se zdá), vše je zadané v pořádku.

  --
  1705.1003.05.2017RQ1067-00Evidence poštyUpraveno vytváření zásilek pro DPD:

  upraveno zpracování adresy - ulice -> předává se kompletně bez rozdělení na
  č.p.
  Pro název firmy příjemce byla upravena předloha pro EPL,
  přidán řádek a název je případně rozdělen pro 35 znacích tu je ještě nutné zkontrolovat v Drexxu
  --
  1704.1627.04.2017RQ1093-08Sledování dopravy - možnost volby vlastnosti OP pro dopravuJako dodavatelé dopravy se standardně ukazují ve Sledování dopravy Obchodní partneři typu Dodavatel, kteří mají v kmenových datech zaškrtnuto "Obchodní partner vlastnost 7".

  Nově je možné změnit číslo vlastnosti nastavením v uživatelském okně "VCZ_Setup" [@VCZ_SETP]. Do pole "RQ1093-08 Dopravce-vlastnost" je možné napsat hodnotu 1 až 64. Pokud není žádná hodnota zadána, je použita výchozí vlastnost č. 7.
  AnoAno
  1704.1627.04.2017RQ1147-00Sledování balení pomocí šaržíOprava ošetření chyby při automatickém přidělování šarží.

  Docházelo k tomu, že se automaticky nedoplnily šarže během přidávání příjemky,
  nebylo zobrazeno žádné chybové hlášení a systém příjemku přidal bez potřebných doplňující informací (mn.v alternativní MJ, SPZ,..).

  Automatické doplnění neproběhlo pravděpodobně v případě, kdy uživatel během přidávání dokladu klikl do jiného okna a nebo systém zobrazil jiné okno nebo výstrahu sám.
  Toto je nyní ošetřeno, přidání je přerušeno a uživatel musá znovu stisknout Přidání.

  --
  1704.1627.04.2017RQ1075-16Oprávnění ke skladůmhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1075---16---Opravneni---ke---sk...Ano-
  1704.1627.04.2017RQ1093-21Uzavírání nákuních objednávek po přidání nákupní fakturyUzavření objednávek při uložení nákupní faktury omezeno pouze na doklady typu "Artikl/servis" = "Servis".
  --
  1704.1627.04.2017RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda Praha1. upraven export - zobrazení mněny u sekce pro firemní měnu.
  2. Opravena XLS předlohu
  3. Upraven přepočet řádků FP - pro různé plány a měny a plnění patičky, přidáno hlášení o průběhu
  --
  1704.1627.04.2017RQ1049-23Konfigurátor - možnost volby měnyKonfigurátor výrobku

  Nově je možné zvolit v konfigurátoru měnu a zadat kurz. Při dokončení Konfigurátoru se do řádku dokladu vždy cena uloží včetně měny v Konfigurátoru zvolené. Pokud uživatel měnu v Konfigurátoru nezmění, pak je vždy shodná s měnou dokladu. Cena z kusovníků se do zvolené měny automaticky přepočítává.

  Přiložena video ukázka, jak je měna a cena v cizí měně zobrazena v Konfigurátoru.
  Ano-
  1704.1627.04.2017RQ1022-10Odběr a balení - Vytvoření BL - řešení s použitím DI - vynech.ZO s neuhr.pož.na zál.,vč.plat.pod
  Volitelné vynechání zdrojových zakázek s neuhrazenými požadavky na zálohu, při generování BL, bylo rozšířeno o zohlednění plat.podmínky nastavené na zakázce.

  NUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1022-00 A RQ1022-10

  Popis na wiki:
  ("Vynechat ZO s neuhrazenými pož.na zálohu, vč.plat.podmínky")
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1022---10---Odb%c4%9br---a---ba...

  AnoAno
  1704.1524.04.2017RQ1116-02VCZ Plánované úlohy - spec.úloha AUTFAK - logování DocNum dodávkyÚprava zápisu do logu.

  V zápisech do logu byl seznam zdrojových dokladů (dodávek) upraven - vypisují se č. dokladů, místo dosavadních DocEntries dokladů.
  --
  1704.1420.04.2017RQ1022-05VCZ Integrace SBO2SBO - integrace dokladůV původním řešení se při výmazu řádků dokladů (při aktualizaci CZ -> SPAIN), používaly přímé SQL delete a update (protože DI-API to v době vzniku úpravy jinak neumožnovalo).

  Nyní byly tyto přímé SQL nahrazeny standardní DI-API metodou Delete.

  --
  1704.1420.04.2017RQ1022-00Zadání počtu balíků na BL, přenos z BL do DL a rozdělení DL do evid. pošty dle počtu balíkůOprava SQL Query--
  1704.1319.04.2017RQ1120-00VCZ AlertyUpraven sql pro HANA pro spec. úlohu CRECUSTEQCARD--
  1704.1318.04.2017RQ1116-00Obchodní partneři - změna pole Stav OP dle fakturaceNová spec. plánovaná úloha "BPAGCHSTAT" pro nastavení UDF "U_KELAR_STAV" - "Stav OP" .

  Nastaví hodnotu OP dle hodnoty, kterou vrátí "SQL podmínky spuštění" z nastavení plánované úlohy.
  -Ano
  1704.1318.04.2017RQ1116-00Obchodní partneři - Nastavení čerpání úvěrových limitů OPNová spec. plánovaná úloha "BPAGCHLIMT" pro nastavení UDF "U_KELAR_CLIM" - "Čerpání limitu".

  Nastaví hodnotu OP dle hodnoty, kterou vrátí "SQL podmínky spuštění" z nastavení plánované úlohy.
  -Ano
  1704.1318.04.2017RQ1097-14VUZ - ProjektyOpreveno:
  1. Kontrola čísla smlouvy - chovala se špatně v případně, že projekt neměl vyplněn pole "číslo smlouvy" a existoval projekt s prázdným číslem smlouvy.

  2. Kontrola hlavního střediska
  Opraven chybný sql a fce
  --
  1704.1318.04.2017RQ1022-00Odběr a balení - Dodání BL - počet balíků na BL, přenos z BL do DL a rozdělení DL do ev.poštyImplementováno:
  1. Nové uživatelské pole na hlavičce Balicího listu „Počet balíků“ (VCZ_5222)
  2. Hodnota z nového uživatelského pole se bude se přenášet do hlavičky dodacího listu.

  TODO?
  3. V rámci požadavku připravíme úpravu, která bude generovat řádky do evidence pošty podle zadaného počtu balíků.
  Ano-
  1704.1212.04.2017RQ1084-99Upozornění na nestandardní sklad u nákupní příjemkyFunkce, která při přidání nákupní příjemky kontroluje, zda sklady na řádcích dokladu odpovídají standardním skladům příslušných artiklů. Pokud ne, dotáže se uživatele. zda chce pokračovat.

  Poznámka: Pokud standardní sklad artiklu není definován, použije se standardní sklad firmy.
  --
  1704.1111.04.2017RQ1093-21Uzavření objednávek při uložení nákupní fakturyhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---21---Uzavreni---objednav...--
  1704.1111.04.2017RQ1161-01Import předloh schvalováníUpraven import pro OÚ a vlastníka

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1161---01---Import---predloh---...
  AnoAno
  1704.1111.04.2017RQ1093-20Evidence zádržného pro odblokováníhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---20---Evidence---zadrzneh...AnoAno
  1704.1111.04.2017RQ1084-86Hromadné odstranění řádkůOprava problémů s mazáním textových řádků.

  Technická změna přechodu na odstraňovaný řádek.
  Vrací se použití metody SetCellFocus kromě oken "Výrobní zakázka" a "Kusovník", kde DM avizoval a opravoval problémy.
  Na uvedených oknech zůstalo Click.
  --
  1704.1111.04.2017RQ1084-98Kontrola disponibility dokladuPřidáno nastavení a kontrola pro sklad přímé dodávky

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---98---Kontrola---disponib...
  AnoAno
  1704.1111.04.2017RQ1075-06VCZ Oprávnění k projektovému řízení
  Při zjišťování oprávnění k formulářům projektového řízení, je nyní doplněno vždy i získání SBO rolí pracovníka (dosud, pokud byly nalezeny role pracovníka na objektu(formuláři), tak se již s SBO rolemi pracovníka nepracovalo).


  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1075---06---Opr%C3%A1vn%C4%9Bn%...
  --
  1704.1111.04.2017RQ1031-20EDI - Implementace SSCC kódůPři stisku tlačítka Aktualizovat v okně Balicí list dojde ke kontrole sloupce SSCC Kód a automatickému doplnění chybějících kódů.--
  1704.1111.04.2017RQ1162-00MilníkyUpravena funkčnost dle připomínek

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1162---00---Nakup---milniky---o...
  AnoAno
  1704.1005.04.2017RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha PLDLVR - dodání BL - řízení automatického nastavení množství k odběruSouvisí s úpravou s integrací CCV instatní sklad

  Do parametrů spec. úlohy PLDLVR je přidán nepovinný parametr, pro vypnutí automatického nastavení množství k odběru na dodávaném BL.

  Standardně se při dodávaní BL v Alertu PLDLVR, nejdříve zaměňuje v řádcích BL nulové množství k odběru uvolněným množstvím (aktualizuje se BL).
  Je přidána možnost uvést pro specif.úlohu PLDLVR v setup tabulce VCZ_ALERTS_SETP v poli Parameters nepovinný parametr, který toto automatické plnění množství vypne: NoPickListAutoQty=True.


  Wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html

  --
  1704.1005.04.2017RQ1143-06Přiřazení MJ k řádkům dokladu pro tisk štítkůOpraveno přiřazení více MJ k jednomu řádku dokladu--
  1704.1005.04.2017RQ1129-00Fakturace plynu - generování prodejní faktury - simulace vyúčtování (draft)NUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1129-00.

  Installem je ve VCZ_FP_SETP vytvořeno UDF "Simulace prod.fakt.-předb.poř.".
  Existuje-li toto UDF, a je-li nastaveno na "Y-Yes", je před generováním prodejní faktury zobrazen dotaz, zda provést pouze simulaci vyúčtování (tj. vytvořit jen předběžně pořízenou fakturu).

  Simulace vyúčtování pak vynechává zásahy do pož.na ZF, daň.dokl. ZF, uzavírání a aplikaci ZF, nevytvoří novou složku vyúčtování, místo faktury vytvoří jen draft(uzavřený), netiskne report, atd. Aktualizace cen proběhne.
  Obdobně platí i pro zpracování na kalkulačním serveru.

  To že jde o simulaci, je ohlášeno zápisy do info okna, logu, a příp. generovaných zpráv.

  AnoAno
  1704.1005.04.2017RQ1067-00Evidence poštyUpraveno načítání dokladu do evidence pošty.


  Zohledňuje se pole na hlavičce dodacího listu „Počet balíků“ (VCZ_5222) takto:

  Pokud je v poli "Počet balíků" vyplněna nenulová hodnota a zároveň nejsou zadána žádná čísla balíků na řádcích dokladu ("Poř.číslo balíku", VCZ_5223),
  vytvoří se v evidenci pošty tolik záznamů kolik je zadáno v poli "Počet balíků"


  Pokud je v nejméně jednom v řádku dokladu zadáno číslo balíku ("Poř.číslo balíku", VCZ_5223), je hodnota počet balíků ve hlavičce ignorována.  --
  1704.1005.04.2017RQ1022-00Odběr a balení - Vytvoření BL - řešení s použitím DI - vynechat řádky ZO s již existujícími BLOd nynějška se do generovaného BL nedostanou řádky ZO, na které momentálně existují otevřené řádky otevřených (dosud nedodaných, nebo neuzavřených) BL.

  Jde o workaround pro pravděpodobnou chybu SBO, při které se při zaúčtování draftu dodávky uzavře nejen řádek BL k této dodávce, ale (nechtěně) i řádky případných dalších existujících BL, na stejný řádek ZO.

  Popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1022---10---Odb%c4%9br---a---ba...

  --
  1703.1529.03.2017RQ1125-20Hromadná změna artiklu - import z XLSPřidán import jazykové mutace Poznámky v kartě artiklu, přidáno UDF 'WWW popis EN'

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---20---Hromadna---zmena---...
  Ano-
  1703.1529.03.2017RQ1160-00Řešení pro EET ve VRIS - blokování změny částky celkem pro pož.na zálohu, již zaevidované v EETPři aktualizaci požadavku na zálohu, zaevidovaného v EET, se od nynějška bude kontrolovat, zda při této aktualizaci dochází ke změně částky Celkem požadavku.
  Pokud ano, je aktualizace zablokována, a ve statusbaru je zobrazeno chybové hlášení.

  Jde o zabránění situace, kdy do EET byla zaevidována určitá částka požadavku při jeho přidání, a pak, po změně částky požadavku se požadavek stornoval. V EET se tak vystornovala (tj.zaevidovala záporně) jiná částka, než původně evidovaná.


  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1160---00---VCZ---El---evidence...
  --
  1703.1529.03.2017RQ1054-48Seznam příležitostí Saleforce pro OPhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---48---Seznam---prilezitos...Ano-
  1703.1529.03.2017RQ1093-19Automatické odsouhlasení faktur pro požadavek na zálohu v prodejihttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---19---Aut---odsouhlaseni-...--
  1703.1328.03.2017B1i,VCZ WebserviceB1i - VCZ Webservice - Add/Get/UpdatePurchaseReqDIJsou implementovány tři nové metody AddPurchaseReqDI, GetPurchaseReqDI, a UpdatePurchaseReqDI, pro práci s nák.požadavky na objednání.

  Metody jsou v aktuální verzi VCZ Webservice na VCZ serveru VCZ-B1i (9.0).
  Jejich volání je v aktuálním projektu VCZ.WebService pro SOAP UI na SVN.
  --
  1703.1427.03.2017RQ1093-08Sledování dopravyRozšířena funkce na generování dodávek/faktur z okna Sledování dopravy tak, o práci se šaržemi/sér.čísly(SN).
  Pokud některý artikl na generovaném dokladu má šarži/SN a zároveň uživatel vybral potřebné šarže/SN na zakázce odběratele - pak šarže/SN funkce použije a doklad vygeneruje.
  Poku artikl na generovaném dokladu má šarži/SN a zároveň uživatel nevybral potřebné šarže/SN na zakázce odběratele -> zobrazeno hlášení o chybějících šarže/SN a doklad není vytvořen

  Na řádek dokladu přidáno nové UDF "Datum nakládky" a do okna Sledování dopravy přidán stejný sloupec, který čte tento údaj
  Ano-
  1703.1427.03.2017RQ1160-00Řešení pro EET ve VRIS - oprava nesprávných částek celkem pro storna1)
  Oprava chyby, kdy pro storna faktur, storna pož.na zálohu, a dobropisy odcházel do EET záznam se správným rozpisem DPH, ale s nesprávným znaménkem částky celkem.


  2)
  Do plánované úlohy EET (vytvářené automaticky installem RQ1160-00), je přidána opravná rutina, která odesílá do EET opravné záznamy k chybným, vzniklým chybou v 1) výše:


  'Do EET odešly storno záznamy se správným(např. záporným) rozpisem DPH, ale s nesprávně(např. KLADNOU) částkou celkem
  'jde o doklady: 13-faktury-storno, 14-dobropis(ne storno!), 203-pož.na zálohu-storno
  'tato oprava:
  '- vytvoří a odešle opačné záznamy k původním chybným (např. kladné DPH, záporné celkem)
  '- pak vytvoří a odešle správné náhradní záznamy k původním chybným (např. záporné DPH, záporné celkem)
  '- nakonec aktualizuje celkovou částku v UDT VCZ_EET na opačnou (např. zápornou)


  Rutina je defaultně zapnuta, je možno ji vypnout přidáním NoRepair=True do nastavení parametrů v plánované úloze EET.
  O výsledku jsou zapisovány záznamy do logu; a je odeslán e-mail na vczsupport@versino.cz (a Tomášovi).

  V případě, že je rutina spuštěna v TESTOVACÍM REŽIMU EET, OPRAVY NEBUDOU ZAEVIDOVÁNY V EET, DOJDE POUZE K ÚPRAVĚ UDT VCZ_EET A VCZ_EET_LOG.
  PAK BY SE PŘED OPAKOVANÝM ODESLÁNÍM V OSTRÉM REŽIMU, TYTO ZÁZNAMY V UDT VCZ_EET_LOG MUSELY SMAZAT, A VRÁTIT OBRÁCENÍ ČÁSTEK CELKEM V UDT VCZ_EET.

  --
  1703.1427.03.2017RQ1093-08Sledování dopravy - status DoručenoUmožnit v okně Sledování dopravy vybrané řádky označit jako "Doručené" do místa vykládky.Ano-
  1703.1427.03.2017RQ1058-08Činnost - přidání řádku úrovně příležitostiOpravena spec.úloha "UPDACTANDOPP" v alertech, která aktualizuje vazby na činnosti.
  Opraveno chybné zadání propojeného řádku u příležitosti
  --
  1703.1427.03.2017VCZ ServisPříprava pro kontrolu povinných polí - Zákazka ze servisního moduluV kódu VCZServisu je doplněno nastavení v příslušné zakázce - ORDR.U_VCZ_GUID na "ClosingAllowed", při uzavírání SP.
  Jde o přípravu na možné budoucí využití v RQ1000-11-Kontrola povinných polí.

  Stejně jako v RV.Service pro Impromat - http://taskpool.versino.cz/showJob.do?id=201051
  --
  1703.1427.03.2017RQ1120-00VCZ Alerty - opravy zápisu do VCZ_PRINTRPT_LOGOpraveny dvě chyby při zápisu do VCZ_PRINTRPT_LOG:
  - odstranění výjimky při prázdném(nothing) jméně tiskárny
  - ignorování chyby při zápisu do log tabulky - nemá jít o chybu celého alertu

  --
  1703.1427.03.2017RQ1022-10Odběr a balení - Vytvoření BL - řešení s použitím DI - vynechat ZO s neuhrazenými pož.na zálohu
  Bylo implementováno volitelné vynechání zdrojových zakázek s neuhrazenými požadavky na zálohu, při generování BL.

  NUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1022-00 A RQ1022-10

  Popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1022---10---Odb%c4%9br---a---ba...

  AnoAno
  1703.1427.03.2017RQ1084-97Seznam projektů z řádků do hlavičky dokladů - nové řešeníJe implementováno nové řešení plnění UDF se seznamem projektů na dokladu.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---97---Seznam---projektu--...
  AnoAno
  1703.1427.03.2017RQ1143-06Přiřazení MJ k řádkům dokladu pro tisk štítkůUpravena funkčnost, přidán sloupce pro čár.kód, přidáno tl."Vynulovat vše" na vymazání hodnoty všech řádků.
  Vynechána kontrola na zadané množství
  --
  1703.1317.03.2017RQ1067-00Evidence pošty - Grid - opravyGrid - oprava výjimky v obsluze formuláře při přepnutí setupu na matrix.
  Kvůli této chybě pak nešlo přidávat a ukládat změny v řádku.

  Grid - oprava chybějícího update mode po přidání řádku.
  Mírně starší chyba, nesouvisela s posledními úpravami; ale nyní by již mělo fungovat.
  --
  1703.1317.03.2017SYSTEMVRIS - doplnění kompatibility na MS SQL 2016Do addonu VRIS doplněna podpora MS SQL 2016

  Hodnota connect parametru -dt pro DI spuštění addonu z příkazové řádky je MSSQL16
  --
  1703.1215.03.2017RQ1120-00VCZ Alerty - parametr AUXEXPDIRNAMESUFF, rozšíření tagu {_EObjTypeName}1.
  Pro specifické operace PRINTDOCS, PRINTDOCSALL, a Rxxx - tisk dokladů - je nyní možné použít nový nový parametr -AUXEXPDIRNAMESUFF sloužící k rozšíření cesty pro příp. export reportů.

  2.
  Stávající tag {_EOBJTYPENAME} rozšířen o možnost zadání jazyka pro vrácené jméno


  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html

  -Ano
  1703.1215.03.2017RQ1067-00Evidence pošty - Grid - čísla řádek, šířky sloupců, blikáníDo části úpravy používající grid (dle nastavení v setupu), je doplněno očíslování řádek a zachování změn šířek sloupců. Vylepšeno "blikání" gridu při refreshi dat.
  --
  1703.1215.03.2017RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro SPI - předlohy schval. projektu - zobrazit pouze projektovéPři plnění seznamu na formuláři předlohy schval. projektu, a při získávání seznamu pro zamítnutí dokladů ve schval.procesu (kde jsou použita podobná sql query), jsou od nynějška vynechány neprojektové předlohy. Tj. takové kde pro prvních 5 znaků jména předlohy (OWTM.Name), existuje karta projektu (VCZ_CT_PRJ.Code).
  --
  1703.1215.03.2017RQ1162-00Nákup milníky objednávekPřidán pole artikl a projekt na formulář milníky, pole zohledněny při výběru. Upraveno přenášení údajů z objednávky "milníků" do fin.plánu na kartě projektuAno-
  1703.1215.03.2017RQ1117-10Výroba - Import a export cen kusovníků do XLSOpraven import cen kusovníků--
  1703.1215.03.2017RQ1160-00Řešení pro EET ve VRIS - kontrolní user queryUpraveno automaticky vytvářené/aktualizované kontrolní user query „Seznam dokladů chybějících v EET“ - od nynějška vynechává doklady s nastavením "Vyjmout z EET"=Y.

  Ano-
  1703.1215.03.2017RQ1084-95Rozúčtování faktur z rámcových objednávek na jednotlivé projektyPřidána kontrolu na rozpis a hlášení při uložení nák.faktury do draftu nebo přímo, v případě že není zobrazení tl."tučně" a faktura je z příjemky z rozpisem.
  Upraveno zobrazení kontext menu pro zobrazení rozpisu
  --
  1703.1215.03.2017RQ1014-02Integrace AZPro - synchronizace zaměstnancůUpravena aktualizace karty pracovníka vzhledem k platnosti, upravena aktivace/deaktivace karty praovníka vzhledem k platnosti--
  1703.1103.03.2017RQ1075-06VCZ Oprávnění k projektovému řízeníOprava chyby v dohledání formuláře karty projektu, díky které se následně nezdařilo zavírání formuláře při nedostatečných oprávněních uživatele.
  --
  1703.1103.03.2017RQ1160-00Řešení pro EET ve VRIS - odstranění sub RQ1160-01Sub RQ1160-01, který vytvářel a plnil UDF "Text EET" v hlavičce dokladů, byl zrušen.
  Jeho funkčnost je nyní obsažena v hlavním RQ1160-00.
  --
  1703.1002.03.2017RQ1004-C0El.banka - Banka KB MulticashPřidán formát
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---C0---Banka---KB---Multic...
  AnoAno
  1703.1002.03.2017RQ1097-00Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaOpraven export fin.plánu do XLS souboru--
  1703.1002.03.2017RQ1125-39Aktualizace alternativních artiklůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---39---Aktualizace---alter...--
  1702.2127.02.2017RQ1129-00Fakturace plynu - generování prodejní faktury - vynechat nulové řádkyNUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1129-00.
  Installem je ve VCZ_FP_SETP vytvořeno UDF "Prod.fakt. bez nulových řádků".
  Existuje-li toto UDF, a je-li nastaveno na "Y-Yes", jsou při generování prodejní faktury vyúčtování vynechány řádky s nulovou hodnotou Celkem (LineTotal).
  AnoAno
  1702.2127.02.2017RQ1084-98Kontrola disponibility dokladuPřidána funkčnost pro kontrolu disponibility artiklů v řádcích dokladu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---98---Kontrola---disponib...
  AnoAno
  1702.2127.02.2017RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha UPDSCBYORDER - aktualizace serv.hlášení daty ze zakázkyOpravena relace na "první" řádek zakázky - dosud to byl řádek s LineNum=0, od nynějška s VisOrder=0; dále rozšířeno logování.

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html

  --
  1702.2024.02.2017RQ1160-00VCZ EETOprava problému v sql query - použití funkce COCNCAT, která byla zavedena až od verze SQL Server 2012.--
  1702.1923.02.2017RQ1097-00Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraveno zobrazení fin.plánu, přidány sloupce pro měnu a kurz v plánu A a C.
  Upravena procedura pro vyhodnocení fin.plánu
  V okně Vyhodnocení fin.plánu přidána možnost zobrazit vyhodnocení dle vybraného plánu (A,B,C) a případně zobrazit včetně podřízených projektů.
  Upraveny údaje plánu a skutečnosti v patičce,vždy po spuštění vyhodnocení se vyplní údaji z vyhodnocení FP.
  Upraven export a import do XLS souboru, do repository přidána nová předloha SP_FP_predloha_2017.xlsx


  AnoAno
  1702.1822.02.2017RQ1120-00VCZ Alerty - Implementace Specifických operací - podpora Tagů v parametrechDo specifických úloh, které pracují s polem "Parameters" z tabulky nastavení "VCZ_ALERTS_SETP", bylo nyní přidáno nahrazení tagů v textu v tomto poli.

  Jde o spec.úlohy:

  B1I_ABK
  ABKWHSACT
  CREATEPO
  UPDBALENI
  UPDWOR2RDR
  COSTCFROMPRJ
  APPRTFROMPRJ
  APPRTADDPROD
  UPDBPPAYMETH

  Například ve spec.úloze CREATEPO, je {_DT} tag v textu v Parameters:
  VLAST_REPAS=10; OP_PROPOJ=00000001d; SER_JMENO=OBJ27-3_OBJREP{_DT; [yy]}

  nahrazen takto:
  VLAST_REPAS=10; OP_PROPOJ=00000001d; SER_JMENO=OBJ27-3_OBJREP17

  --
  1702.1822.02.2017RQ1162-00Nákup milníky objednávekUpraveno:
  - přidán sloupec "Zohlednit ve FP" do řádku šablony a tento sloupec byl zahrnut do řešení plnění objednávky a FP
  - přidána duplikace šablon
  - přidán přepočet nadřazených řádků při plnění z objednávek z "milníků",
  upraven přepočet vzhledem k nadřazeným řádkům
  Ano-
  1702.1822.02.2017RQ1049-03Kooperace - ošetření opakovaného příjmu z výroby z nákupní příjemkyProblém:

  Pokud uživatel na nákupní příjemce opakovaně klepne na tlačítko Kooperace, příjem z výroby proběhne opakovaně.

  Řešení:

  Kontrolováno proti dříve zapsané referenci na nákupní příjemku v řádku příjmu z výroby.

  Poznámka: Funguje jen na doklady, které vzniknou s touto úpravou.
  --
  1702.1822.02.2017RQ1058-50Alerty UsspaSledování změn zakázel - Oprava jména uživatele, který provedl změny ve výstraze (UserSign -> UserSign2)--
  1702.1822.02.2017RQ1160-00, RQ1000-11Kontrola povinných polí - Kontrola zda zp.platby odpovídá platební podmíncePodpora pro Elektronickou evidenci tržeb - kontrola dokladů přidávaných pomocí DI-API.

  Kontroluje se shoda polí: hodnota "PeyMethod" na dokladu, a pro platební podmínku na dokladu hodnota OCTG."U_VCZ_5EE5"-„Kód propoj.způsobu platby“; jen pro platební podmínku s nastaveným (neprázdným) UDF OCTG."U_VCZ_5EE5"-„Kód propoj.způsobu platby“.

  query pro Additional condition - příklad pro faktury(OINV):
  AND (1 = ( SELECT COUNT(0) FROM OINV T1 INNER JOIN OCTG T2 ON (T1."GroupNum" = T2."GroupNum") WHERE (T1."DocEntry" = '@cols_val') AND ((COALESCE(T2."U_VCZ_5EE5", '') = '') OR (COALESCE(T1."PeyMethod", '') = COALESCE(T2."U_VCZ_5EE5", ''))) ) )


  Ostatní nastavení viz přiložený screenshot.

  -Ano
  1702.1720.02.2017RQ1160-00-EETŘešení pro EET ve VRISImplementovány úpravy:

  - Před odesláním faktury, faktury před dod., a pož.na zálohu, je zkontrolováno, zda v base dokladech existuje alespoň jedna zakázka, která již byla odeslána do EET (tj. má záznam v UDT VCZ_EET - vytvořený e-shopem).
  Pokud ano, není doklad odeslán do EET.

  - Implementováno hlášení do EET pro Storno pož.na zálohu

  - Pro pož.na zálohu hlášený do EET, je nyní zakázáno uzavření tohoto pož.na zálohu.

  - Do UDT monitoru EET jsou přidána pole „Storno“ (identifikace, zda konkrétní doklad byl do evidence EET odeslán jako tržba a nebo storno tržby),
  a "Tržba celkem" (zobrazeno v EET monitoru, s mezisoučtem, zobrazuje kladnou nebo zápornou částku odeslanou do EET)

  - v EET monitoru je nyní umožněno odesílání záznamů vyjmutých z EET

  - na dokladech posun tlačítek "ELO" a "Přehled variant" dolů, aby nekolidovala s novými poli ID pokladny  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1160---00---VCZ---El---evidence...

  --
  1702.1616.02.2017RQ1015-00MDA - Spec.úloha ADDPYM2BP
  Nová úloha "VCZ Vymítače" ADDPYM2BP:

  Příklady parametrů spouštění v příkazové řádce:

  -md"ADDPYM2BP#CUST#ABC#ZZZ#HOTOVOST" - doplní způsob platby HOTOVOST ke všem zákazníkům s Cardcode od ABC do ZZZ
  -md"ADDPYM2BP#CUST###HOTOVOST" - doplní způsob platby HOTOVOST ke všem zákazníkům
  -md"ADDPYM2BP#LEAD###HOTOVOST" - doplní způsob platby HOTOVOST ke všem zájemcům
  -md"ADDPYM2BP#SUPP###HOTOVOST" - doplní způsob platby HOTOVOST ke všem dodavatelům
  -md"ADDPYM2BP#BP###HOTOVOST" - doplní způsob platby HOTOVOST ke všem obchodním partnerům


  Ano-
  1702.1616.02.2017RQ1160-00, RQ1160-02Řešení pro EET ve VRISRQ1160-02 - Implementace propojeného zp.platby na platebních podmínkách.

  1)Na platební podmínku je přidáno UDF "Kód propoj.způsobu platby".
  Při výběru platební podmínky na dokladu, je dle obsahu výše uvedeného UDF, automaticky zvolen příslušný způsob platby.

  2) Při přidání dokladu bude provedena kontrola zda zvolený zp.platby odpovídá platební podmínce. Pokud ne, je zobrazeno varování uživateli, a zp.platby je automaticky změněn.


  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1160---00---VCZ---El---evidence...

  AnoAno
  1702.1616.02.2017RQ1004-41Banka SEPA XMLhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---41---Banka---SEPA---XML....-Ano
  1702.1616.02.2017RQ1116-00Řešení pro EET ve VRISImplementovány úpravy:

  - Změněno Datum přijetí tržby = Aktuální Datum a čas - Now()

  - V gridu EET monitoru jsou nyní popsány storna (faktura, dobropis, a opravná faktura-ta už byla)

  - K dokladům odesílaným do EET přidány Požadavky na zálohu
  Před odesláním Daň.dokladu k záloze jsou zkontrolovány jeho base doklady; pokud alespoň jeden již byl odeslán do EET (tj. má záznam v UDT VCZ_EET), Daň.dokladu k záloze není odeslán do EET.

  - Plánovaná úloha EET, zajišťující opakované odesílání záznamů, nyní vynechává(neodesílá do EET) záznamy řízené POS (dle existence a obsahu UDF VCZ_N104 v ř.dokladu)

  - Úloha pro jednorázové přiřazení způsobů platby k OP (TL)
  Nová úloha "VCZ Vymítače" ADDPYM2BP:
  Parametry spouštění:
  ADDPYM2BP#CUST#ABC#ZZZ#HOTOVOST - doplní způsob platby HOTOVOST ke všem zákazníkům s Cardcode od ABC do ZZZ
  ADDPYM2BP#CUST###HOTOVOST - doplní způsob platby HOTOVOST ke všem zákazníkům
  ADDPYM2BP#LEAD###HOTOVOST - doplní způsob platby HOTOVOST ke všem zájemcům
  ADDPYM2BP#SUPP###HOTOVOST - doplní způsob platby HOTOVOST ke všem dodavatelům
  ADDPYM2BP#BP###HOTOVOST - doplní způsob platby HOTOVOST ke všem obchodním partnerům

  - Doplnění nastavovací 3 tabulky VCZ EET úpravy do Doplňkových oprávnění (TL)
  Do položky "Oprávnění pro UDT" v Inicializace systému/Oprávnění/Doplňová oprávnění byly přidáni tabulky pro nastavení EET, Pokladen a Provozoven.
  Tím je umožněno nastavit oprávnění k přístupu k uvedeným tabulkám konkrétním uživatelům  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1160---00---VCZ---El---evidence...

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---00---Pl%C3%A1nov%C3%A1n%...
  --
  1702.1616.02.2017RQ1160-00, RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha UPDBPPAYMETH - aktualizace způsobů platby na kartě OPImplementace aktualizace způsobů platby na kartě OP - specifické úlohy ve VCZ_ALERTY - UPDBPPAYMETH.
  Jde o podporu pro RQ1160-00-EET.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---UPDB...
  -Ano
  1702.1513.02.2017RQ1067-00Evidence poštyopravy
  A)
  V řešení pro GRID doplnění fokusu na nově přidaný řádek

  B)
  V řešení pro matrix vrácení focusu do sloupce po vyplnění polí
  --
  1702.1513.02.2017RQ1097-00Projektové řízení - plnění projektu do řádků do dokladuZacyklení při dotazu na aktualizaci řádků po změně Projekt OP.

  Vylepšení následujícího chybného chování UI-API úpravy, která kopíruje hodnotu z pole "Projekt OP" v hlavičce dokladu do řádků dokladu (po potvrzení uživatelem):
  Při odpovědi "Ne" na dotaz o aktualizaci existujících řádků (projektem z hlavičky), a přechodu na jinou záložku, se dotaz zobrazí znovu a jediná možnost jak se dostat ze záložky Účetnictví je odpovědět "Ano", nebo kliknout na jiné pole.

  Oprava:
  a) Kopírování se nyní spustí pouze po změně hodnoty v poli "Projekt OP"
  b) Po zodpovězení ověřovacího dotazu "Ne", je odstraněn focus z pole "Projekt OP", a tak lze následně přejít kliknutím na jinou záložku (při odpovědi "Ano" se focus také přesunuje z tohoto pole jinam - to již ve stávajícím řešení).
  --
  1702.1513.02.2017RQ1162-00Nákup milníky objednávekhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1162---00---Nakup---milniky---o...AnoAno
  1702.1410.02.2017RQ1100-00VCZ Remoting - SerNumGet/Add, SerNumsAvailGetDo interface IVczSBOGeneral jsou přidány tři nové metody pro práci se sériovými čísly (pomocí standardních SBO xml):

  Function SerNumGet(ByVal inHandle As String,
  ByVal inDocEntry As Integer,
  ByRef outXML As String) As String

  - inDocEntry -odpovídá OSRN.AbsEntry  Function SerNumUpdate(ByVal inHandle As String,
  ByVal inDocEntry As Integer, ByVal inIgnoreAvailability As Boolean,
  ByRef inoutXML As String) As String

  - inDocEntry -odpovídá OSRN.AbsEntry
  - inIgnoreAvailability -pokud je True, povolí update i SN, které již bylo použito na výstupních dokumentech (tudíž již není dostupné na nových výstupních dokladech)


  Function SerNumsAvailGet(ByVal inHandle As String,
  ByVal inItemCode As String, ByVal inWhsCode As String,
  ByRef outXML As String) As String

  - Pro daný artikl a sklad vrátí seznam záznamů dostupných SN; v seznamu jsou mj. uvedena i DocEntry pro použití ve dvou předchozích metodách
  - Dostupná SN = taková, která ještě nebyla použita na výstupu, a jsou tak k dispozici na nových výstupních dokladech; záznamy mohou mít, nebo nemusí mít(placeholdery), vyplněno sér.číslo a sér.číslo výrobce.

  Ukázková xml, a testovací remoting klient(obsahuje interface dll s novými metodami), jsou v příloze.

  --
  1702.1309.02.2017RQ1160-00, RQ1116-00Řešení pro EET ve VRISJsou přidány základní technické popisy RQ1160-00-EET a RQ1116-00-spec.úloha EET, zachycující stav EET úprav k dnešnímu dni (08.02.2017).

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1160---00---VCZ---El---evidence...
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---00---Pl%C3%A1nov%C3%A1n%...

  AnoAno
  1702.1309.02.2017RQ1049-29”Plánované náklady” v okně ”Montážní zakázka”Oprava HANA syntaxe při načítání do záložky "Plánované náklady" v okně "Montážní zakázka"--
  1702.1309.02.2017RQ1084-35, RQ1159-00PokladnaImplemenováno:

  1)
  RQ1084-35-Platby - zobrazení částky k navrácení
  RQRQ1159-00-Pokladna2
  - Oprava polohy SBO polí "Celkem" na formuláři Metody platby

  2)
  RQRQ1159-00-Pokladna2
  - Přidání polí s aktuálním zůstatkem účtu na formulář Metody platby
  --
  1702.1207.02.2017RQ1058-50Alerty o změnách Zakázek - přidání alertu pro servisNUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1058-04 (S RQ1058-00)
  Installem se změní stávající UDF Typ nastavení(U_SetupTyp) v UDT VCZ USSPA Setup:
  - platná hodnota "0" - doplněn popis "Změna ZO"
  - přidána platná hodnota "1-Změna ZO-servis"

  1)
  Pokud je v UDT VCZ USSPA Setup nyní nalezen řádek s hodnotou Typ nastavení = "1-Změna ZO-servis", je nastavení v tomto řádku použito pro odeslání dalšího alertu pro servis (kromě standardního alertu o změně ZO z RQ1058-50-to zůstává beze změny), pokud jsou splněny následující podmínky:
  - na ZO je nastaveno UDF Generovat výstrahu(U_VCZ_9006) na Y-SBO_Yes
  - na ZO bylo změněno alespoň jedno z polí v hlavičce - Datum dodávky(DocDueDate), UDF Typ termínu(U_VCZ_9004), UDF Typ instalace(U_VCZ_9005)
  - Není aktivní licence RQ1058-03-Potvrzování objednávek a dodávek emailem

  2)
  Bylo opraveno vyhodnocení obsahu v UDF Typ nastavení v řádku UDT VCZ USSPA Setup - nyní to v USSPA fungovalo (pro hodnotu "0"), jen proto, že takto nastavený řádek byl v UDT nastaven jako první; pro další řádek s hodnotou "1" by to už nešlo

  3)
  Od SBO 88 se aktuální hodnoty dokladu neukládají do archivních tabulek ADOC,ADO1..
  Bylo tedy nyní opraveno vyhledání změn po uložení dokladu, které je v RQ1058-50 použito
  (V USSPA tedy dosud hlídaní změn polí v RQ1058-50 nepracovalo správně - bylo o jeden update opožděno...)

  AnoAno
  1702.1103.02.2017RQ1067-00Evidence pošty - gridOprava okna pošta s gridem
  - Doplnění CFL na BP pro Grid,
  - oprava ukládání pro nezobrazená pole s validvalues (U_ARK_Sent)
  --
  1702.1103.02.2017RQ1084-97, RQ1161-00Seznam projektů z řádků do hlavičky dokladů + VCZ Schvalovací procesySeznam projektů z řádků do hlavičky dokladů
  Přidáno vynucení otevření formuláře s UDFs dokladu - bez něj nelze vyplnit UDFs, a ani přidat doklad.

  VCZ Schvalovací procesy
  Upraveno plnění comboboxu Role schvalovatele, na formuláři Schvalování projektu.

  --
  1701.1931.01.2017RQ1022-20Odběr a balení - Dodání BL - řešení s použitím DIOprava přebírání hlavičkové slevy z DL na fakturu.
  Chybě docházelo k uříznutí desetinné části procentní slevy.
  --
  1701.1931.01.2017RQ1103-10Servisní hlášení - technici plán práceOpraveny SQL pro HANA ve fci GetTechnicianData

  --
  1701.1931.01.2017RQ1103-06Servisní hlášení - rozšíření pro dodavatele a přiřazené pracovníkyOpraveno řešení pro nezobrazení "chybového hlášení" při otevření karty serv.hlášení--
  1701.1931.01.2017RQ1161-00VCZ Schvalovací procesy - úpravy po testechÚpravy ulož.proc. VCZ_APPR_LIST, nová procedura VCZ_APPR_DETAIL_HEADER, změna otevírání form user grid po kliku do řádky gridu (collapse / non collapse), změna S_DocEntry v gridu - z int na nvarchar a může obsahovat text oddělený #.
  Přesun vytvářecích skriptů procedur v repository - do adresáře SPI.
  S verzí VRISu s těmito úpravami, je nutno aktualizovat v dbs také změněné ulož.procedury.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1161---00---VCZ---Schvalovaci--...

  --
  1701.1826.01.2017RQ1067-00Evidence poštyOprava TAB sekvence po automatickém vyplnění adresních polí na řádku pošty.

  Jen pro okno používající matrix.
  Doporučení - zapnout UseGrid v VCZ_POSTA_SETP
  --
  1701.1826.01.2017RQ1004-00El.bankaOpravena kontrola neaktivních OP, při hledání OP dle čísla bank.účtu pro výpis--
  1701.1624.01.2017RQ1067-00Evidence poštyDoplněn sloupec Objem (U_Volume)
  Je určen k ručnímu zápisu dat v okně pošta.

  (Ověřeno v obou verzích okna Evidence pošty - matrix i grid)
  Ano-
  1701.1624.01.2017RQ1067-00Evidence poštyOšetření prodejních kusovníků ve výběru dokladů do pošty.

  Docházelo k přenosu nulové částky dokladu z řádků DL do pošty, protože prod.kusovník má zadanou cenu, ale je neskladový artikl
  a jeho komponenty jsou skladové ale mají cenu nulovou

  --
  1701.1520.01.2017RQ1143-06Přiřazení MJ k řádkům dokladu pro tisk štítkůPřidána funkčnost pro přiřazení MJ k řádku dokladu pro tisk štítků
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1143---06---Prirazeni---MJ---k-...
  AnoAno
  1701.1520.01.2017RQ1004-41Banka SEPA XMLOpraveno přepisování defaultního popisu v poznámce--
  1701.1418.01.2017RQ1161-01Import předloh schvalováníNová funkčnost pro import dat z XLS a generování vzorových šablon

  AnoAno
  1701.1418.01.2017RQ1120-00VCZ AlertyPřidána nová specifická operace - EXPPRODTOXLS - Export hrom.uvolnění MZ pro řezací plán do XLS
  Funkčnost na základě přidání záznamu v UDT "VCZ_MWRLS",
  spustí dotaz a jeho výsledku uložří do nového XLS souboru

  Nutná licence RQ1117-05

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html


  -Ano
  1701.1312.01.2017RQ1120-00, RQ1022-10VCZ Alerty - spec.úloha PLCREA - vytváření balicích listůImplementace generování bal.listu ze zakázky odběratele - specifické úlohy ve VCZ_ALERTY - PLCREA

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---PLCR...
  AnoAno
  1701.1312.01.2017RQ1103-10Servisní hlášení - technici plán práceUpraveno zobrazení, přidána kontrola překrytí --
  1701.1312.01.2017RQ1022-20Odběr a balení - Dodání BL - řešení s použitím DIRozšíření funkcionality:

  Při vytváření dodacího listu se přebírá:
  a) Pořadové číslo balíku zadané do UDF U_VCZ_5223 z řádku balícího listu (PKL1).

  b) Hodnoty polí pro tisk dokladu (U_VCZ_5630, U_VCZ_5632, U_VCZ_5633) z UDF na hlavičce BL. Pokud je Stav tisku (U_VCZ_5630) nastavena na "D - Vytisknout DL", vloží se do pole Stav tisku ve vytvořeném DL hodnota "1 - Vytisknout". A přenese se kód reportu a název tiskárny (U_VCZ_5632, U_VCZ_5633).

  UDF Poř.číslo balíku na řádku BL a řádku dokladu (U_VCZ_5223) je vytvářeno úpravou Evicence pošty (RQ1067-00).

  Operace dodání přes DI API (RQ1022-20) je spouštěna spec.úlohou "VCZ Alerty - spec.úloha PLDLVR"
  -Ano
  1701.1312.01.2017RQ1120-01VCZ Alerty - spec.úloha PRINTDOCNa hlavičku balícího listu (příprava k odběru a balení) doplněna UDF pro tisk dokladu:
  VCZ_5630 Stav tisku
  platné hodnoty:
  0 - Nový
  1 - Vytisknout
  D - Vytisknout DL
  2 - Vytištěno
  3 - Netisknout
  VCZ_5631 Log tisku
  VCZ_5632 Kód reportu (přenese se na vytvářený DL)
  VCZ_5633 Název tiskárny (přenese se na vytvářený DL)

  Pokud je na BL vyplněn Stav tisku "D", přenese se na automaticky vytvořený dodací list informace o tom, že se má vytisknout (Stav tisku na DL se nastaví na "1 - Vytisknout"
  Zároveň se přenese Kód reportu a Název tiskárny a použijí se pro tisk dodacího listu.

  O přenos hodnot z BL do DL se stará alert PLDLVR vytvářející DL.
  O tisk dodacího listu se stará alert PRINTDOC nastavený na Add/Update dodacího listu (ObjType 15)
  AnoAno
  1701.1312.01.2017RQ1067-00Evidence pošty
  Přidáno vytváření UDF Poř.číslo balíku (U_VCZ_5223) na řádek balícího listu (PKL1) a do okna Balení dokladu (DLN7).
  Ano-
  1701.1312.01.2017RQ1004-89Příkaz k úhradě - platba typu UCM pro KB BESTUpraven export plateb typu UCM vzhledem k použití parametru EXPORTSEPAXML (export do SEPA pokud řádek splňuje měnu EUR a stát).

  Pokud řádek příkazu splňuje podmínky jako SEPA platba a zároveň jako UCM (ve všech řádcích stejná banka jako zdrojová).
  V takovém případě se použije typ platby UCM.

  Pozn.UCM je implementováno pouze v KB Best
  --
  1701.1312.01.2017RQ1084-95Rozúčtování faktur z rámcových objednávek na jednotlivé projektyOpraveno zaokrouhlení a korekce u poslední řádky celkové částky rozúčtování,
  přidáno plnění VS z faktury do Ref2 u vytvářeného interního dokladu
  --
  1701.1312.01.2017RQ1031-19PPGKDX přenos skladových pohybůRozšířeno propojení Kardex - SAP B1 o import položek.
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1031---19---PPGKDX---prenos---s...
  -Ano
  1701.1312.01.2017RQ1093-06Požadavek na přeskladnění ze ZO a MZPřidána spec.operace UPDORDWHSBYST - aktualizace skladu v řádku zakázky dle řádku přeskladnění

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  -Ano
  1701.1205.01.2017RQ1103-07Servisní hlášení - rozšíření o záložku s údaji pro Complaint LogPřidány kontroly před odesláním do Complaint Logu (změně stavu na K odeslání)
  Kontrola:
  b) sériového čísla (hlášení "It cannot be sent to Extranet claims, the serial number is required.")
  c) výrobce (hlášení "It cannot be sent to Extranet claims, the item manufacturer has to be Linet.")
  --
  1701.1205.01.2017RQ1129-00Fakturace plynuUpravil funkčnost pro případy, kdy je cenová položka zadaná výčtem OM a pro některá OM nejsou POFy.
  Dále zohledněny typ cen.položky Nominace při hledání měř.míst.
  Obě úpravy se týkají dohledání množství z POFů,Nominací nebo plánu spotřeby
  --
  1701.1205.01.2017RQ1161-00VCZ Schvalovací procesyPřipraven nový formulář pro hromadné schvalování požadavků.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1161---00---VCZ---Schvalovaci--...

  --
  1701.1103.01.2017RQ1028-00Integrace SBO se vzdálenou databází SBOOpravena chyba SQL - vznikla při migraci na HANA--
  1701.1103.01.2017RQ1088-02Zakázka odběratele - nechtěné uzavírání řádkůFunkce pro uzavírání podřízených řádků upravena tak, aby uzavírala pouze řádky, které mají vyplněno uživatelské pole U_VCZ_7400 (tj. jsou skutečně podřízené jiným řádkům).--
  1701.1002.01.2017RQ1084-97Seznam projektů z řádků do hlavičky dokladů - ochrana proti přidání bez kontrolyImplementována ochrana proti přidání dokladu bez kontroly (při zavření křížkem).
  --
  1701.1002.01.2017RQ1117-05Hromadné uvolnění montážních zakázek - log
  Při hromadném uvolnění MZ (z okna "Hromadné uvolnění montážních zakázek") se ukládá informace o datu a času uvolnění a uživateli, který hromadné uvolnění spustil.
  Číslo hromadného uvolnění se zapisuje do hlavičky všech hromadně uvolněných MZ do UDF U_VCZ_5RLS (Hromadné uvolnění).  Vytvořena UDT @VCZ_MWRLS - VCZ Výroba Log uvolnění
  Struktura:
  Code, Name, U_RlsDate (Datum uvolnění), U_RlsTime (Čas uvolnění), U_UserCode (Uvolnil uživatel), U_RlsCount (Počet uvolněných MZ)

  Nové UDF na hlavičce MZ:
  U_VCZ_5RLS (Hromadné uvolnění) s relací do UDT @VCZ_MWRLS.
  Ano-
  1701.1002.01.2017RQ1093-18Potlačení dědění UDF při vytváření dokladu z dokladuNa základě nastavených hodnot v nové uživatelské tabulce ""
  se provede po transaformaci "Kopírovat z" nebo "Kopírovat do".
  Vymazání obsahu nastavených UDF
  AnoAno
  1701.1002.01.2017B1i, SBO2SBOSBO_SPAIN - Integrace na základě B1iBTC01SSVS01  Přenos Artiklů z CZ do SPAIN db.
  --------------------------------

  - Prerequisites:
  -JE VYPNUTO ŘEŠENÍ INTEGRACE ARTIKLŮ VE VRISU - RQ1028-01.
  -JE INSTALOVÁN RQ1031-00 + RQ1031-50 - EDI (SPRÁVA INTEGRACE, RELACE, B1I LOGY,...) - OBĚ DB
  -JSOU VYTVOŘENY SP A FUNKCE PRO SPRÁVU INTEGRACE - SCRIPTY VCZ_B1IF_GETLOGDATA A VCZ_B1IF_GETLOGDATA_FCE V REPOSITORY - OBĚ DB
  -JSOU NASTAVENY FILTRY V B1I EVENTSENDER - BUĎ PRÁZDNÉ NEBO ARTIKL=4 - CZ DB
  -JSOU NASTAVENY RELACE PRO SKUPINY ARTIKLŮ - CZ DB


  Následující package je HANA READY (pracuje na SQL Serveru i na HANA).
  - Je připravena nová package SBO2SBO, se stepy:
  - USP-SYN-ITM
  - USP-Queue2ITM
  Přenos artiklů z CZ do SP.
  Podmínky: přidání nebo aktualizace artiklu v CZ; jen artikly ze skupiny nastavené v Relacích

  Nutno nastavit setup v ATOM1, a sendera stepů - CZ DB, a filtry - setup wizard.


  Package SBO2SBO je v USSPA ponechána aktivní, nad dbs SBO_TEST (..102) a SBO_SPAIN_TEST (..101).

  Package SBO2SBO je v USSPA také přenesena a aktivována na B1i pro HANA, nad dbs SBO_USSPA_NEW (..103 - CZ test) a SBO_SPAIN (..102 - SP test).

  Přenos dokladů ze SPAIN do CZ db.
  ---------------------------------

  -Byla vyzkoušena B1i aktualizace dokladu metodou "updateDocWithSubDeletion" - nepoužitelné, nedochází k žádnému auto-vyplňování hodnot, musí se vždy poslat všechny properties...
  Zatím je tedy připraveno standardní VCZ řešení pro přenos dokladů:

  - Prerequisites:
  -JE VYPNUTO ŘEŠENÍ INTEGRACE ARTIKLŮ VE VRISU - RQ1028-05.
  -JE INSTALOVÁN RQ1031-00 + RQ1031-50 - EDI (SPRÁVA INTEGRACE, RELACE, B1I LOGY,...) - OBĚ DB
  -JSOU VYTVOŘENY SP A FUNKCE PRO SPRÁVU INTEGRACE - SCRIPTY VCZ_B1IF_GETLOGDATA A VCZ_B1IF_GETLOGDATA_FCE V REPOSITORY - OBĚ DB
  -JE INSTALOVÁN RQ1031-53 (RELAČNÍ UDFS V ŘÁDCÍCH DOKLADŮ) A RQ1031-51 (UDFS EDI STATUS A STIMESTAMP)
  -JSOU NASTAVENY FILTRY V B1I EVENTSENDER - BUĎ PRÁZDNÉ NEBO ZAKÁZKA=17 A NÁK.OBJEDNÁVKA=22 - SPAIN DB
  -JE NASTAVENO ZPRACOVÁNÍ EVENTŮ VYVOLANÝCH JINÝM B1I STEPEM (Maintetnance / Cfg B1 Event filter; PRO SPAIN DB ...101, DOKLAD 22(NO), I(ADD))


  - Je připravena nová package SBO2SBODoc, se stepy:
  - USP-SPSP-RDR2POR
  - USP-SPCZ-POR2RDR
  - USP-Queue2DOC
  Přenos dokladů - RDR SPAIN DB -> POR SPAIN DB, a POR SPAIN DB -> RDR CZ DB.
  Podmínky: přidání ZO v SPAIN DB, na zákazníka C0000001 - USSPA CZ (ne aktualizace, ne EDI status VCZ_5620)

  Nutno nastavit setup v ATOM1, a sendera stepů - SPAIN DB.
  Nutno nastavit setup v ATOM1, a sendera stepů - SPAIN DB, a filtry - setup wizard.

  Package SBO2SBODoc je v USSPA ponechána aktivní, nad dbs SBO_SPAIN_TEST (..101) a SBO_TEST (..102).  10.04.2017 ZS:
  Pokusně byl do package ještě přidán step - USP-CZSP-RDR2POR, pro přenos(aktualizaci) RDR CZ DB -> POR SPAIN DB, a možná i pro RDR CZ DB -> RDR SPAIN DB, s uzavíráním řádků cílových dokladů.
  Step se zatím nepodařilo realizovat, je v package deaktivován.
  AnoAno
  1701.1002.01.2017RQ1029-03Export finančních výkazů do XML pro EPOUpraven import přelohy fin.výkazu z XML - přidána možnost doplňovat účty dle Externího kódu.
  Toto je možné v závislosti na použité XML předloze, pokud je vybrána předloha "s externím kódem"" (obsahuje-li node <BOM><ExtAccounts>Y</ExtAccounts>) je při přiřazení účtů k této předloze použit údaj v poli Externí kód

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1029---03---Export---financnich...
  --
  1701.1002.01.2017RQ1022-20Odběr a balení - Dodání BL - řešení s použitím DI - aplik.otevř.zůstatku zálohy včetně zaokr.Při aplikaci celého otevřeného zůstatku zálohy na právě generovanou fakturu, pokud je na záloze definováno zaokrouhlení, je od nynějška toto zaokrouhlení také aplikováno na fakturu.
  --
  1701.1002.01.2017RQ1084-51Zobrazení volného mn. ”Na aktuálním skladě”
  Rozšíření funkce o zobrazení množství na druhém skladě zadaném v nastavení.
  Viz
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---51---Zobrazeni---volneho...

  AnoAno
  1612.1520.12.2016RQ1067-00Evidence poštyUpraven export pro DPD - rozšířeno o přenášení bank.účtu a kódu banky
  Tyto údaje se čtou z plat.metody nastavené ve zdroj.dokladu zásilky.
  Nejsou-li nastaveny, zásilka se vytvoří bez těchto údajů
  --
  1612.1520.12.2016RQ1120-00VCZ AlertyPřidána nová specifická operace - UPDSCBYORDER - aktualizace servisního hlášení vybranými daty ze zakázky

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  AnoAno
  1612.1416.12.2016RQ1116-00Plánování úlohPřidána spec.úloha IMPCSVSKF - import z CSV souboru SKF KAT a aktualizace 2 konkrétních UDF na řádku dokladu

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1116-­--00--­-Pláno­vání--­-pravi­delnýc­h---úl­oh---o­desílá­ní---m­ailů.h­tml­
  -Ano
  1612.1416.12.2016RQ1120-00Zakázka - propojení se servisním hlášenímSpec.úloha UPDORDERBYSCCNT - aktualizace UDF v hlavičce zakázky údajem o počtu propojených serv.hlášení

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  AnoAno
  1612.1416.12.2016RQ1125-28Správa artiklu - aktualizace z xlsRozšířeno řešení update artiklů z xls souboru v okně Hromadná správa artiklů.

  a) Aktualizace libovolného atributu artiklu

  Do tabulky VCZ_SETP doplněna volba "RQ1125-28_UseDIAttrib"
  Při aktivaci této volby předpokládá úprava, že každý sloupec uvedený v xls souboru je existující atribut DI objektu Items.
  Tj. lze zadat libovolný atribut z karty artiklu dle dokumentace DI API / DTW.

  Při použití neexistujícího atributu bude sloupec ignorován, ale zpracování neskončí. Informace o ignorovaném sloupci se nevypisují.


  b) Doplněn identifikátor sloupce "Procento provize" (a "Commission percentage"), který aktualizuje hodnotu v atributu CommissionPercent  Úprava funguje pro RQ1125-28 i RQ1125-20
  AnoAno
  1612.1416.12.2016RQ1084-97Seznam projektů z řádků do hlavičky dokladů - Seznam zadavatelů nák.objedn. - další typy dokladůRozšíření podporovaných základních dokladů pro získání seznamu zadavatelů základních nák.objedn.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---97---Seznam---projektu--...
  -Ano
  1612.1416.12.2016RQ1120-00VCZ AlertyRozšíření spec.úlohy WHSKARDEXIO - přidáno přenášení Add/Update artiklů
  -Ano
  1612.1416.12.2016RQ1120-00Katalogové čísloOpraveno - aktualizace UDF "Katalogové číslo" u katalogového čísla--
  1612.1315.12.2016RQ1103-09RQ1103-09 Servis - Činnost z SH - SMS servis - Odstranění diakritiky z tagůJe implementováno odstranění diakritiky v nahrazujících textech tagů, v textu SMS (pole Obsah na generované Činnosti).

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---09---Servis---Cinnost---...
  --
  1612.1315.12.2016RQ1120-00VCZ AlertySpec.úloha UPDINVBYJENTRY - která po přidání zápisu do deníku z funkce "Rozúčtování faktury na střediska" zapíše číslo transakce zápisu do deníku do UDF na řádce prodejní faktury
  Nutný RQ1117-09
  AnoAno
  1612.1315.12.2016RQ1100-00VCZ Remoting - DocumentAdd, Update a Get - přidání AttachmentEntryDo xml pro metody DocumentGet/Add/Update, je přidána podpora xml elementu <AttachmentEntry> pro nastavení relace na přílohy, v hlavičce dokladů.--
  1612.1315.12.2016RQ1093-08Sledování dopravyRozšíření o typ dokladu Prodej - faktury před dodávkou

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---08---Sledovani---dopravy...
  --
  1612.1315.12.2016RQ1125-38Automaticka tvorba EANNová funkce, která umožní při přidání nové karty artiklu doplnit automaticky generovaný čárový kód (např. EAN). Generování zajistí uživatelský dotaz se jménem "EAN - vygenerování dalšího volného", který musí být uložen v kategorii dotazů "FV".-Ano
  1612.1213.12.2016RQ1098-01E - Chyba pri ukladani prilohy v modulu ”Cinnosti”
  Ošetření VIEW_MODE okna při otevírání složky příloh (menu "Příloha adresář")

  Chybně se zobrazovalo "Nejprve prosím uložte provedené změny" i na uzavřené činnosti.
  --
  1612.1213.12.2016RQ1004-41Banka SEPA XMLOpravena kontrola polí v případě, kdy je SEPA XML vytvářen k jinému formátu (nastavením EXPORTSEPAXML=YES)--
  1612.1213.12.2016RQ1004-09El.banka - Banka Raiffeisen GeminiUpraven import výpisu - přidáno čtení údajů z poznámky --
  1612.1213.12.2016RQ1084-97Seznam projektů z řádků do hlavičky dokladů - Seznam zadavatelů nák.objedn.Je implementováno požadované plnění seznamu zadavatelů základních nák.objedn.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---97---Seznam---projektu--...
  Ano-
  1612.1112.12.2016RQ1103-02Servisní hlášení - rozšířeníDo karty pracovníka přidán UDF "Sklad technika" (VCZ_7603),
  pro nastavení výchozí skladu pro výdej náhradních dílů - při fakturaci servisního hlášení daného technika.
  AnoAno
  1612.1112.12.2016RQ1103-07Servisní hlášení - rozšíření o záložku s údaji pro Complaint LogPřidána kontrola typu hlášení AE před "odesláním" pomocí tl.Send.
  Stejná funkčnost a kontrola jako u typu MDR
  --
  1612.1112.12.2016RQ1129-00Fakturace plynu - generování PZF se splatností měsíc předemDosud se při generování PZF, pokud datum splatnosti prvního PZF leželo mimo platnost složky vyúčtování, vygeneroval jeden PZF obsahující všechny řádky z definice záloh (pro měsíční a kvartální periodu na smlouvě).

  Od nynějška, pokud jde o fakturaci Po odečtu na fakt.skupině, je výše uvedený test na datum PZF potlačen, a generuje se standardně více PZF, každý s příslušnými řádky z definice záloh.
  --
  1612.1112.12.2016RQ1099-00, RQ1084-92, RQ1015-51Kontrola ceníkové ceny a vazba na rozpad ceníků1.
  Vytvoření tří nových UDF:
  NUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1099-00-Úpravy pro mmcité.
  Installem jsou vytvořena UDF:
  OITM.VCZ_6628-Použít rozpad ceny (char1; val.values Y-Ano, N-Ne; default N-Ne).
  RDR1.VCZ_6629-Shoda ceny (char1; val.values Y-Ano, N-Ne; default N-Ne).
  RDR1.VCZ_6628-Použít rozpad ceny (char1; val.values Y-Ano, N-Ne; default N-Ne).

  2.
  Nastavení UDF OITM.VCZ_6628 na N-Ne při duplikaci, řešeno pomocí RQ1084-92-Duplikace dokladů a artiklů - nastavení hodnot po provedení duplikace:
  NUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1084-00 a RQ1084-92.
  Do UDT VCZ_FORMITM_DUPL vložit řádek s nastavením - viz přiložený screenshot.

  3.
  Nastavení UDF RDR1.VCZ_6629 a RDR1.VCZ_6628 řešeno pomocí RQ1015-51-MDA - Definovatelné aktualizace po zaúčtování dokladu:
  Do UDT VCZ_MDATRXACT_SETP vložit pro každý typ dokladu dva řádky (pro nastavení uvedených dvou UDFs) s nastavením - viz přiložený screenshot.

  V některých typech dokladů (např. v Dodávce a Faktuře), nelze aktualizovat data v řádku již přidaného dokladu pomocí DI-API. Pro tyto dva doklady tedy nastavit Update Type na SQL (pozn.: Trigger Transaction Type pak musí být Add&Update, ne např. UI-Add&Update).

  Query stringy - liší se jen select klauzulí:

  /* VCZ_6628: */
  SELECT T1."LineNum", CASE WHEN (COALESCE(T1."PriceBefDi", 0) > 0) AND (COALESCE(T1."PriceBefDi", 0) = COALESCE(T4."Price", 0)) THEN 'Y' ELSE 'N' END FROM {T1} T1 INNER JOIN {T0} T2 ON (T1."DocEntry" = T2."DocEntry") INNER JOIN OCRD T3 ON (T2."CardCode" = T3."CardCode") LEFT JOIN ITM1 T4 ON (T1."ItemCode" = T4."ItemCode") AND (T3."ListNum" = T4."PriceList") LEFT JOIN OITM T5 ON (T1."ItemCode" = T5."ItemCode") WHERE (T1."DocEntry" = {DocEntry}) AND (COALESCE(T1."BaseType", -1) = -1)

  /* VCZ_6629: */
  SELECT T1."LineNum", CASE WHEN (COALESCE(T1."PriceBefDi", 0) > 0) AND (COALESCE(T1."PriceBefDi", 0) = COALESCE(T4."Price", 0)) AND (COALESCE(T5."U_VCZ_6628", 'N') = 'Y') THEN 'Y' ELSE 'N' END FROM {T1} T1 INNER JOIN {T0} T2 ON (T1."DocEntry" = T2."DocEntry") INNER JOIN OCRD T3 ON (T2."CardCode" = T3."CardCode") LEFT JOIN ITM1 T4 ON (T1."ItemCode" = T4."ItemCode") AND (T3."ListNum" = T4."PriceList") LEFT JOIN OITM T5 ON (T1."ItemCode" = T5."ItemCode") WHERE (T1."DocEntry" = {DocEntry}) AND (COALESCE(T1."BaseType", -1) = -1)
  AnoAno
  1612.1112.12.2016RQ1120-00VCZ AlertyImplementována nová specifická operace - UPDBPCATNUMS - aktualizace katalogových čísel OP, při změně UDF katalogové číslo na kartě artiklu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  -Ano
  1612.1112.12.2016RQ1084-97, RQ1084-95Seznam projektů z řádků do hlavičky dokladů - kódy projektů z řádků UDT VCZ_ROZUCT_LINESJe implementováno požadované plnění i kódy projektů z řádků UDT VCZ_ROZUCT_LINES z RQ1084-95.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---97---Seznam---projektu--...
  --
  1612.1112.12.2016RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaV kalkulaci projektu doplněna možnost zadávat hodnotu přirážky i částkou,
  původně bylo možné zadávat jen procentem
  --
  1612.1112.12.2016RQ1097-00Projektové řízeníOpraveno automatické plnění středisek při přidání projektu,
  vynecháno přidání prízdného řádku a doplněno plnění stavu
  --
  1612.1112.12.2016RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro SPI - úprava náběhů nedokončené výrobyÚprava výpočtu nedokončené výroby (oprava pro IFRS):

  Dle upřesnění není aktuálně výpočet navržených náběhu NV správný, proto aby byl je zapotřebí upravit:

  1) do okna náběhů NV je přidán sloupec "Náklady původní celkem", obsahující náklady bez ohledu na časové období - tj. celkové náklady za projekt a středisko (aktuální sloupeček "Náklady původní" obsahuje hodnoty nákladů dle zadaného fin.období v hlavičce)

  2) upraven výpočet sloupečku "Náklady", v části jeho výpočtu byl aktuálně použit podíl "celkových skutečných nákladů daného období" / "celkové plánované náklady"; nyní upraveno na => "celkové skutečné náklady" (nový sloupeček "Náklady původní celkem" dle bodu 1)) / "celkové plánované náklady"
  --
  1612.1112.12.2016RQ1117-09Výroba - Výpočet prodejní ceny výrob.Do okna Rozúčtování faktury na střediska přidána možnost vybrat řádky,
  a z vybraných vytvářet interní doklad.
  Řádky se vybírají/nevybírají vždy všechny pro stejný VisOrder.
  Lze označit/odoznačit všechny řádky kliknutím na header sloupce
  --
  1612.1112.12.2016RQ1084-95Rozúčtování faktur z rámcových objednávek na jednotlivé projektyUpraveny kontrola uloženého rozúčtování na příjemce vzhledem k zaúčtované faktuře pocházející z příjemky--
  1612.1112.12.2016RQ1084-57Načítání dat z ARES do karty OP - CardName jako ID adresyPro první adresu(fakturační) se plní CardName do ID adresy.

  Popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/RQ1084---57---Na%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C...
  --
  1612.1002.12.2016RQ1103-10Servisní hlášení - technici plán prácehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---10---Servisni---hlaseni-...AnoAno
  1612.1002.12.2016RQ1159-00VCZ Pokladna 2.0
  Technický popis úpravy viz:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1159---00---Pokladna---2.html

  Úprava je dostupná pod RQ1159-00 již od verze 1611.18
  AnoAno
  1611.2030.11.20161103-02Výpočet času v okně Doplňující informace k řádku činnosti servisního hlášeníŘešen problém špatného výpočtu hodin při zadání:

  čas příchodu 9:50
  čas odchodu 12:50


  Prišli sme na to, že ak čas príchodu posunieme na 12:51, doba sa vypočíta ako 3,02 hod. Pokiaľ zadajú 12:00 - 13:00, výpočet doby je správny. Mohli by ste sa prosím na to pozrieť?

  Ďakujem.
  --
  1611.1622.11.2016RQ1004-00Multicash - příkaz k úhradě - doplnění názvu OP do pole AVPříkaz k úhradě v tuzemské měně - přidána možnost exportovat do poznámky Název příjemce,
  v závislosti na nastavení parametru FILLDESCBYBPNAME=YES v UDT "VCZ_EB_FORMATDEF" v poli dodatečné parametry pro CSOB Multicash nebo CSOB Multicash 28
  -Ano
  1611.1516.11.2016RQ1049-01Zápis evidence hlášení výroby - ošetření existence UDF VCZ_9314Řešení chyby z logu:

  ERROR; Exception in GetOperationData 1). [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Invalid column name 'U_VCZ_9314'.
  2). [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Statement(s) could not be prepared.
  --
  1611.1516.11.2016RQ1054-11Karta OP, možnost kopírováni fakturační do dodací adresy - úpravaOprava - údržba adres se spouštěla, i když bylo uložení karty BP přerušeno (např. kontrolou povinných polí).
  Na závěr údržby adres se aktualizují data na formuláři BP daty z db - a změny provedené uživatelem jsou tak vráceny zpět (protože data z karty OP nebyla uložena do db).

  --
  1611.1516.11.2016SYSTEMZamrznutí SBO
  Systémová oprava v addonu VRIS v modulech RQ1084-xx, Plán.výroby a dalších

  Zrušen GET formuláře v obecných funkcích bez předchozí identifikace okna a události.

  Problém způsoboval zaseknutí a případně i pád aplikace SBO.

  --
  1611.1516.11.2016RQ1004-65Zpracování banky - párování dobropisůOpraveno párování dobropisů pro případ, kdy je částka platby nižší dobropis a vytváří se haléřový rozdíl--
  1611.1516.11.2016RQ1117-16Změny ze ZO do MZFunkce "Hromadná aktualizace mont.zakázek propojených k řádku zakázky odběratele" doplněna tak, aby reagovala na změnu data dodání v hlavičce. Zobrazí se pouze jedno okno a v něm všechny MZ ke všem řádkům.
  --
  1611.1516.11.2016RQ1129-00Fakturace plynuOpraven přepočet překročení denního maxima pro SK -
  vynechána kontrola měřících míst pro překročení
  --
  1611.1516.11.2016RQ1084-97Seznam projektů z řádků do hlavičky dokladůImplementováno plnění UDF v hlavičce dokladu, seznamem kódů projektů z řádků dokladu.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---97---Seznam---projektu--...
  AnoAno
  1611.1414.11.2016RQ1067-00Evidence poštyDo exportu dat do CSV souboru pro Českou poštu doplněna informaci o mailu zákazníka.
  Nový sloupec přidán na konec souboru

  --
  1611.1414.11.2016RQ1103-08Servis - Přehled SHJe upraven filtr "Status" na formuláři:

  Druhá volba v comboboxu je přejmenována na "0 - Vše neukončené", a znamená výběr všech SH se stavem jiným než "-1 - Uzavřeno" a zároveň jiným než "x", přičemž x je hodnota z nastavení stavů SH OSCS.statusID, odpovídající záznamu s OSCS.Name = "Zrušeno" (pokud takový existuje).
  --
  1611.1414.11.2016RQ1084-95Rozúčtování faktur z rámcových objednávek na jednotlivé projektyOpraveno zobrazení rozúčtování pro příjemku--
  1611.1414.11.2016RQ1097-00Projektové řízeníUpraven finanční plán - vynechány kontroly popisu na úrovni 3 vzhledem k číslování pomocí FathNum, upraven přepočet nadřízených řádků--
  1611.1309.11.2016RQ1060-12Výroba - Doporučení zakázkyRQ1060-12 Doporučení zakázky
  - Zohledněny sklady vybrané ve scénář MRP
  --
  1611.1309.11.2016RQ1101-00PrintingUpraveno funkčnost - zohledněna nastavená aktuální defaultní tiskárna, při změně defaultní tiskárny dle názvu tiskárny--
  1611.1209.11.2016RQ1084-54, RQ1084-55Online informace z registru plátců DPH - úprava testu nenalezeného OPDoplněn test na příznak .nespolehlivyPlatce = "NENALEZEN" z ARESu, tak aby tato informace byla oznámena v info okně.
  --
  1611.1209.11.2016RQ1158-00PůjčovnaPřidán stav Uzavřeno (bez fakturace) - tento je možné nastavit,
  pokud je zápůjčka vrácena.
  Přidáno přenášení údajů do vytvářené platby(kauce) do reference číslo zápůjčky a do UDF U_VCZ_5636 Název OP
  Ano-
  1611.1209.11.2016RQ1049-03Příjem z kooperace - ošetření montážních zakázek bez výdejůFunkci upravena tak, aby před příjmem kontrolovala, zda byl všechen materiál vydávaný metodou Backflush vydán v dostatečném množství. Pokud ne, příjem z výroby neproběhne a funkce skoční chybou.--
  1611.1209.11.2016RQ1049-23Konfigurátor - anglické popisyV okně Konfigurátor jsou nyní využívány také anglické popisy a to pro tato pole:

  Kmenová data artiklu
  - Vzorníkové číslo EN (VCZ_9946)
  - Rozšířený popis EN (VCZ_9947)

  Řádky dokladu
  - Konfigurátor-poznámka EN (VCZ_9945)

  Pole se automaticky plní stejným způsobem, jako CZ popisky. Pokud EN popisek na kartě artiklu není vyplněn, použije se CZ.
  Ano-
  1611.1209.11.2016RQ1098-10VCZ Přílohy - Přiložení přílohy odkazemOprava polohování přidaných polí pro Přiložení přílohy odkazem v SBO 9.1 (okno serv.hlášení a příležitosti)--
  1611.1209.11.2016RQ1004-41Banka SEPA XMLUpraveno plnění sekcí pro formát Raifeissen bank a UNI Credit bank-Ano
  1611.1103.11.2016RQ1093-16Servisní hlášení ze ZO, z Karty vybavení, ze SHOprava:
  Přidávání kontextového menu bylo nyní rozšířeno i na formuláře s oprávněním uživatele jen ke zobrazení.
  --
  1611.1002.11.2016RQ1129-00Fakturace plynu - vyúčtování - množstvíNUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1129-00.

  Installem je vytvořeno nové udf "VNG_CZ Množ.prod.faktury z POF" (Y/N), v udt VCZ_FP_SETP.

  Neexistuje-li toto udf, nebo je nezaškrtnuto, vytváření faktury vyúčtování probíhá jako dosud.

  Pokud je udf zaškrtnuto, změní se sql query pro získávání množství tak, že místo specifických sub-query pro VNG CZ, jsou použity sub-query původně určené pro VNG SK.
  AnoAno
  1611.1002.11.2016RQ1072-06Zaokrouhlování dokladů v RQ1072-06Aktivní RQ1072-06
  Nastavení v tabulce @VCZ_ROUND_SETP vč. sloupce U_CurrCode

  Aktuální stav:

  - při přidání dokladu se doklad zaokrouhlí bez ohledu na měnu

  Úprava:

  - při přidání dokladu se doklad zaokrouhlí S OHLEDEM na měnu
  --
  1611.1002.11.2016RQ1098-10VCZ Přílohy - Přiložení přílohy odkazemRozšíření funkcionality RQ1098-10 i na okno servisního hlášení--
  1611.1002.11.2016RQ1084-95Rozúčtování faktur z rámcových objednávek na jednotlivé projektyUpravena funkčnost - zahrnuta i kontrola a zpracování účtu z řádky dokladu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---95---Rozuctovani---faktu...
  AnoAno
  1611.1002.11.2016RQ1097-00Projektové řízeníUpraven fin.plán - přidány 2 sloupce pro určení nadřízeného a podřízeného řádku v úrovních:
  U_LineNum (Číslo řádky)
  U_FathNum (Nadřízený řádek)
  Pokud údaje nejsou naplněny tak se při první aktualizaci fin.plánu naplní.

  Funkčnost se aktivuje ve VCZ_SETP pomocí flagu U_FPLnFtNm (FP použít číslo řádku a nadřízený řádek)


  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1097-­--00--­-Proje­ktové-­--říze­ní.htm­l­
  AnoAno
  1611.1002.11.2016RQ1104-01Zobrazení na mapě - nastavení HTML charsetImplementace možnosti zadání kódové stránky použité ve vygenerovaném HTML souboru.
  Jde o řešení problému se zobrazením vygenerovaného HTML souboru v prohlížeči (IE) jako prostý text (neinterpretuje se HTML).

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1104---01---Zobrazeni---na---ma...

  AnoAno
  1611.1002.11.2016RQ1004-07El.Banka - Multicash CommerzbankOpraven import výpisu - ošetřena samostatná "-" (pomlčka) na řádku v sekci 86, která normálně indikuje konec výpisu (případně části výpisu pro bank. účet).
  --
  1611.1002.11.2016RQ1068-00Evidence provizeUpraveno rozšíření nastavení sankčního poplatku na kartě OP,
  pokud jsou hodnoty = NULL nastavení se nepřebírá,
  pokud jsou různé (i nulové) nastavení se převezme
  --
  1611.1002.11.2016RQ1097-15, RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha COSTCFROMPRJOprava plnění PrcCode2 v řádcích finančního plánu na kartě projektu v Controllingu:

  Před uložením fin.plánu zaktualizovat z UDT hodnoty (PrcCode2), které tam mohl v mezičase vyplnit alert COSTCFROMPRJ.
  Mezičasem je míněna doba mezi prvním, standardním, uživatelem spuštěným save(který proběhne) - a dalším save, spuštěným při přepočtu fin.plánu.

  Bez této úpravy se PrcCode2 pro vygenerované nákl.středisko v tabulce, přepsal prázdnou hodnotou z matrixu, a následný běh alertu COSTCFROMPRJ proto vygeneroval další nákl.středisko.
  --
  1610.1826.10.2016RQ1049-03Výroba - Technologie - kooperaceVynecháno plnění pole Volný text při přidání řádky objednávky--
  1610.1826.10.2016RQ1004-07El.Banka - Multicash CommerzbankOpravena délka pole "název příjemce" v sekci "UK" v příkazu v tuzemské měně z 35 na 20 znaků--
  1610.1826.10.2016RQ1129-00Fakturace plynu - WS OTE - doplnění DodavateleNUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1129-00.
  V setup tabulce VCZ_FP_SETP je installem vytvořeno nové UDF "OTE WS - Dodavatel".
  Pokud toto UDF existuje, a je-li neprázdné, je jeho hodnota použita v property Location.psdod, ve všech požadavcích na POFy, odesílaných na WS CDSGasService.
  AnoAno
  1610.1724.10.2016RQ1103-08Servis - Přehled SHNa formuláři přehledu SH byly do seznamu(gridu) přidány další sloupce; na formulář byl přidán filtr na okres.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---08---Servis---Prehled---...
  Ano-
  1610.1724.10.2016RQ1093-16Servisní hlášení ze ZO, z Karty vybavení, ze SHRozšíření mapování pro ZO a Kartu vybavení; přidáno plnění adresy na SH.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---16---SH---ze---ZO---z---...
  AnoAno
  1610.1724.10.2016RQ1068-00Evidence provizePřidáno čtení údajů o provizních sankcích z karty OP - 3 nová UDF - sankční poplatek %, počet dnů X a počet dnů Y.
  Pokud nejsou vyplněny všechny 3 údaje nastavení se čte dle pracovníka odbytu
  AnoAno
  1610.1724.10.2016RQ1049-05Montážní zakázky - doplnění rolí při změně variantyPři aktualizaci MZ se role nesprávně doplňovaly po provedení změny Varianty (RQ1082-03)

  Provedena oprava:
  Při změně varianty v okně MZ se přiřazené role, zobrazené na záložce Technologie smažou.
  Při aktualizaci MZ se role doplňují z kusovníku, pokud nejsou uživatelem zadány nebo byly smazány změnou varianty.


  --
  1610.1724.10.2016RQ1158-00Půjčovnahttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1158---00---Pujcovna.htmlAnoAno
  1610.1619.10.2016RQ1049-03Výroba - Technologie - kooperacePokud se vkládá další položka do již existující objednávky, doplní se
  do pole Právní text poznámka z MZ a číslo MZ v objednávku
  --
  1610.1619.10.2016RQ1029 - 03Export finančních výkazů do XML pro EPOOpraven export výsledovky pomocí "alertu" z uložených dat v UDT--
  1610.1619.10.2016RQ1004-41Banka SEPA XMLPlnění hlavičkový údajů, a přidání nepřepisování poznámky- poku je nastavena--
  1610.1518.10.2016RQ1155-00Servis LINET1) Opraveno plnění comboboxů "Typ problému" a "Podtyp problému", na formuláři "Zpracování - Generovat SH".

  2) Díky chybě DI-API (snad jen v SBO 9.1, PL12, HF1), nelze nastavit "Podtyp problému" v objektu oServiceCall.
  Nyní je implementován workaround, kdy je místo objektu oServiceCall použit obecný VB Objekt - nastavení se pak podaří (provádí se až v runtime).
  Upraveno na formulářích "Zpracování - Generovat SH" a "Zpracování - Upravit SH".

  Popis na wiki (nezměněn):
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1155---00---Servis---LINET.html

  --
  1610.1518.10.2016RQ1049-03Kooperace - generování nákupní objednávkyDo řádku vytvářené nákupní objednávky se nově z montážní zakázky:

  - Kód projektu (z řádku MZ)
  - Kód dimenze 1 (z řádku MZ)
  - Číslo zakázky odběratele (z hlavičky MZ, do uživatelské pole VCZ_R050)
  --
  1610.1518.10.2016RQ1004-48El.Banka - HSBC - ACH a MT103Upraveno dle upřesnění

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---48---EB---HSBC---Mexico-...
  -Ano
  1610.1518.10.2016RQ1104-01Zobrazení na mapěImplementace možnosti optimalizovaného výpočtu trasy mezi zvolenými body zobrazenými na mapě, s použitím Google APIs.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1104---01---Zobrazeni---na---ma...

  AnoAno
  1610.1518.10.2016RQ1084-76Účtování pozastávek k dokladu dle splátekPřidána možnost spustit automatické odsouhlasení okamžitě po vytvoření interního dokladu po zaúčtování faktury.
  Případně, pokud by uživatel nespustil toto odsouhlasení, lze to provést na dokladu dodatečně pomocí kontextového menu "Automatické odsouhlasení pozastávek"
  --
  1610.1413.10.2016RQ1093-08Sledování dopravy - tvorba NO - Umožnit seskupení dle Lokace skladuOprava HANA syntaxe SQL dotazu--
  1610.1312.10.2016RQ1093-08Sledování dopravy - tvorba NO - Umožnit seskupení dle Lokace skladuŘádky nákupní objednávky jsou vytvářeny pro seskupení:

  - Nákupní artikl dopravy
  - Projekt
  - Pravidlo rozdělení
  - Sklad
  - Místo nakládky
  - Místo vykládky

  Nově při lze v nastavení VCZ_Setup volba "RQ1093-08 Seskupit dle" zvolit seskupení dle "Sklad" (výchozí volba), nebo dle "Lokace" (použije se lokace z definice Skladu).
  AnoAno
  1610.1312.10.2016RQ1093-17Vytváření návazných dokladů - Kontrola NO bez fin.závazku při transformaciImplementována kontrola transformace NO.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---17---Kontrola---NO---bez...
  AnoAno
  1610.1210.10.2016RQ1103-09RQ1103-09 Servis - Činnost z SH - SMS servisImplementace vytváření činností ze servisního hlášení - sms servis.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---09---Servis---Cinnost---...
  AnoAno
  1610.1210.10.2016RQ1004-41Banka SEPA XMLRozšířena funkčnost o možnost exportu SEPA plateb při použití jiného formátu,
  pokud platby splňují SEPA podmínky
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---41---Banka---SEPA---XML....
  AnoAno
  1610.1210.10.2016RQ1093-16Servisní hlášení ze ZO, z Karty vybavení, ze SHImplemenováno UI-API řešení pro vytvoření Servisního hlášení ze ZO, z Karty vybavení a z SH.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---16---SH---ze---ZO---z---...
  --
  1610.1210.10.2016RQ1084-96Prodejní doklady - kontrola prodejní ceny proti nákladové ceněUpravena kontrola pouze pro skupiny artiklů nastavené do VCZ_SETP, zohledněna cizí měna.

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---96---Prodejni---doklady-...
  AnoAno
  1610.1210.10.2016RQ1067-00Evidence poštyOpravy
  - zpracování jediného záznamu MDA službou ProcessEvents,
  - plnění hodnoty Ano do pole ManRec při ruční editaci
  - délka HtmlTrc zobrazení v Gridu (NVARCHAR -> nvarchar(254))
  --
  1610.1210.10.2016SYSTEMVRISDoplněny překlady některých textů do EN
  (Banka, Pokladna, RQ1084-53)
  --
  1610.1104.10.2016RQ1067-00Evidence poštyOprava chybného sql query pro plnění emailové adresy při změně v řádku gridu na formuláři evidence pošty.
  --
  1610.1003.10.2016RQ1129-00Fakturace plynuPřidána sumace sloupců v zobrazení řádků vyúčtování v okně vyúčtování--
  1610.1003.10.2016RQ1004-50Zpracování banky - aut.párování vystavených dokladů i dle OPOpraveno hledání prodejní faktury z řádku došlé platby --
  1610.1003.10.2016RQ1084-96Prodejní doklady - kontrola prodejní ceny proti nákladové ceněhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---96---Prodejni---doklady-...Ano-
  1610.1003.10.2016RQ1022-00Odběr a balení - Oprava testu disponibilního množství pro montážní kusovníkByla nalezena a opravena chyba, při níž bylo pro řádky zakázky s montážním kusovníkem, majícím více shodných komponent(artiklů), úpravou zjištěno nesprávné disponibilní množství.

  Toto nesprávné množství pak ovlivňovalo množství použité v řádku generovaného BL, a mohlo způsobit při přidání BL chybu "Uvolněné množství je větší než disponibilní množství", místo aby byl řádek (nebo celá ZO, pokud není povolena část.dod.), byl při nedostatečné disponibilitě vynechán z generovaného BL.

  Pozn.: Při opravě jsem si všiml, že sql query pro zjišťování disponibilního množství montážních kusovníků (v Arkovu typicky hadice), pravděpodobně nevrací částečně dostupné množství - tzn. neumožňuje částečnou dodávku hadic. Takto to pracuje již poměrně dlouho ('01.07.2015 MK), tak jsem to nyní neměnil.
  --
  1609.2027.09.2016RQ1067-00DPD - evidence balíků, tisk štítků, přenos datWS MojeDPD - přidána možnostodesláníavíza na email
  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1067-­--00--­-Evide­nce---­pošty.­html­
  -Ano
  1609.2027.09.2016RQ1058-01VCZ AlertyUpravena spec.úloha CRECUSTEQCARD

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html

  AnoAno
  1609.2027.09.2016RQ1031-19PPGKDX přenos skladových pohybůUpravena funkčnost - přidáno přenášení polí:
  Číslo MZ - číslo MZ v dokladech příjmu a výdeje do výroby
  Kód projektu - z řádku dokladu
  Nadřazený projekt - UDF v hlavičce dokladu
  Rozlišení - UDF v hlavičce dokladu

  Údaje se přenáší do řádku a polí Info1,Info2,Info3 a Info4
  --
  1609.2027.09.2016RQ1004-01El.Banka - Multicash ČSOBUraveno čtení výpisu, ošetření nevyplněné částky v cizí měně--
  1609.2027.09.2016RQ1093-08Sledování dopravyRozšířeno o možnost dodatečně tisknout generované doklady zokna pro generování dokladů

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---08---Sledovani---dopravy...

  -Ano
  1609.2027.09.2016RQ1067-00Evidence poštyDo evidence pošty doplněno pole emailová adresa.
  Slouží k uložení kontaktní emailové adresy na příjemce zásilky.

  Při nastavení "Kont.os.z dokladu" v tabulce nastavení Evid.pošty se emailové adresa prioritně bere z dokladu, z UDF VCZ_R009 na hlavičce dokladu.


  Pokud není zapnuta volba "Kont.os.z dokladu" použije se emailová adresa z karty OP, z kontaktní osoby uvedené na dokladu, případně z výchozí kontaktní osoby. Pokud kontaktní osoba nemá vyplněn e-mail, bere se z hlavičky OP, záložka Všeobecně.


  Zároveň upravena funkcionalita přebírání kontaktních údajů z "Kont.os.z dokladu"
  Kontaktní pole z dokladu se do pošty přenáší pokud je zapnuta volba "Kont.os.z dokladu" bez ohledu na specifické úpravy (dříve to bylo jen pro RQ1143-00 PEVI)

  Ano-
  1609.2027.09.2016RQ1158-08Činnost - přidání řádku úrovně do příležitostiUpravena funkčnost, upraven přidaná pole na formuláři

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1058---08---Cinnost---pridani--...

  AnoAno
  1609.1922.09.2016RQ1093-08Sledování dopravyRozšířena funkčnost o vytváření prodejních dokladů

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---08---Sledovani---dopravy...
  AnoAno
  1609.1922.09.2016RQ1117-14ZP Sklad - Příjem chybějícího materiálu a korekce po příjmu na skladAutomatický příjem chybějícího materiálu na sklad před příjmem z výroby:

  - V případě příjmu z výroby, kdy chybí potřebný materiál pro výdej, dojde na pozadí k automatickému příjmu na sklad. Pokud není známa poslední skladová cena, je použita cena z ceníku zadaného v nastavení.
  AnoAno
  1609.1922.09.2016RQ1117-14Naskladnění chybějícího materiálu při příjmu z výrobyRozšířena funkčnost o vytváření korekčních výdejek k příjemkách chybějícího materiálu, dále o vytváření storna korekční výdejky

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1117---14---Naskladneni---chybe...
  AnoAno
  1609.1816.09.2016RQ1120-00VCZ AlertyPřidána specifická úloha CRECUSTEQCARD, které v případě dodávek a faktur vytváří k řádkům karty vybavení zákazníka
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  AnoAno
  1609.1816.09.2016RQ1101-11Printing - potlačení standardního tiskuImplementace úpravy pro potlačení či povolení tisku nebo náhledu nastaveného standardního SBO reportu.

  Pois je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1101---11---Printing---potlacen...
  -Ano
  1609.1816.09.2016RQ1004-12El.banka - KB BestUpravil jsem funkčnost pro export příkazu v cizí měně, přidal jsem další parametry pro plnění Názvu příjemce a Poznámky:
  Kompletní seznam parametrů:

  NOTFILLBPNAMEFC - neplnit název příjemce
  FILLDESCBYBPNAME - plnit název OP do poznámky v příkazu v CZK
  FILLDESCBYBPNAMEFC - plnit název OP do poznámky v příkazu v CM
  NOTFILLDESCBYVSSFC - neplnit do poznámky VS ve tvaru /VS/1234567890 ale pouze 1234567890
  NOTFILLDESCFC - neplnit poznámku vůbec - nechat prázdnou

  Pokud není nastaveno nic tak se "defaultně" plní v příkazu v cizí měně pole takto:
  Název příjemce - vyplněn
  Poznámka - údaj v poznámce ve tvaru /VS/1234567890 (pokud je VS vyplněno),
  a neplní se názvem OP

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---12---Filtr---BEST---pro-...
  -Ano
  1609.1816.09.2016RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro SPI - zamítnutí schválení - optimalizacePři nastavování dokladů k zamítnutí touto úpravou, se na formuláři "Výkaz výsledků schvalování", od nynějška používá rychlejší přímé čtení/zápis do řádků matrixu (místo dosavadního použití VRIS common funkcí).
  --
  1609.1816.09.2016RQ1084-07Duplikace dobropisu z fakturyPřidáno nastavení plnění datumu DPH ve vytvářeném dobropisu do VCZ_SETP "RQ1084-07 Plnění datumu DPH"
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---07---Duplikace---dobropi...
  AnoAno
  1609.1713.09.2016RQ1116-00Hromadné odeslání dokladů - přidání volby seskupení/rozdělení mailů pro jednoho adresátaRQ1116-00 Plánování úloh - Spec.úloha DOCRPTEMAIL - Upraveno řešení spec.úlohy:

  Novým parametrem v nastavení lze definovat, zda se pro jednoho adresáta sloučí všechny záznamy do jednoho mailu a nebo přijde každý samostatně.

  Původní chování:
  Pokud je pro stejného adresáta určeno více řádků z výstupu query "SQL podmínky spuštění", spojí se do jednoho mailu.
  Jednotlivé řádky textu (těla) zprávy se skládají pod sebe.


  Nové chování, pokud query "SQL podmínky spuštění" obsahuje pole SeparateMails hodnotou 'Y'.
  Tj. např.:
  SELECT T10.E_MailL as Email, 'Y' as SeparateMails, .........
  --
  1609.1713.09.2016RQ1004-41Banka SEPA XMLUpraven import SEPA - přidáno čtení popis i z pole AddtlTxInf--
  1609.1713.09.2016RQ1067-00Evidence poštyUpraven export do CSV pro obchodní balík ČP,
  pokud je nastaveno v řádku pro export ve VCZ_PRINTRPT_SETP Stav = 1
  - k doplň.službě přidáno "+1A" (sloupec T)
  - pokud sloupec "Typ subjektu" (sloupec X) obsahuje hodnotu P,
  tak k hodnotě doplň.služby ve sloupci T přidat "+40"

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1067-­--00--­-Evide­nce---­pošty.­html­
  -Ano
  1609.1713.09.2016RQ1049-28Úprava plán.množství při příjmu z výrobyNáprava problému, který vznikl přesunem metod z ItemEventu do DataEventu - "17.05.2016 TL Oprava kontroly...".

  Prodleva při zobrazení MessageBoxu v těchto metodách (CheckProductionOrderBeforeReceipt->UpdatePlannedByIssuedQty) v DATAEVENTu, zasekne následující DI-API/SQL updaty MZ.

  Kontrola se zobrazením MessageBoxu je tedy nyní vrácena zpět do ItemEventu.

  --
  1609.1713.09.2016RQ1125-20Hromadná správa artikluPřidána aktualizace "Popisu v cizím jazyce", upraveno hlášení.
  Přidán a aktualizován TP
  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1125-­--20--­-Hroma­dna---­zmena-­--kare­t---ar­tiků--­-pro--­-Strid­a.html­ (https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---20---Hromadna---zmena---...)
  --
  1609.1713.09.2016RQ1103-07Servisní hlášení - rozšíření o záložku s údaji pro Complaint LogOpraveno plnění polí Defect 2 a Defect 3--
  1609.1713.09.2016RQ1029-03Finanční výkazy EPO - export do XML, import XML předlohyUpraveno pro novou XML předlohu pro finanční výkazy EPO platnou pro rok 2016 od 13.7.2016-Ano
  1609.1713.09.2016RQ1084-94Prodejní doklady - omezení pouze na typ artikl, skryto pole pro přepnutí typu dokladuOpraveno - omezena funkčnost pouze na doklady typu prodej,
  ošetřeno zobrazení uživatelských tabulek
  --
  1609.1608.09.2016RQ1077-05VUZ Výkaz výsledovka - export do XLS a import plánovaných datUpravena šablona pro skutečnost a plán pro rok 2016,
  vytvořena nová předloha pro finanční výkaz v XML souboru,
  kterou je nutné naimportovat a použít.
  Soubory předány do repository /Reports_VUZ
  -Ano
  1609.1608.09.2016RQ1058-08Činnost - přidání řádku úrovně do příležitostihttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1058---08---Cinnost---pridani--...--
  1609.1608.09.2016RQ1103-07Servisní hlášení - rozšíření o záložku s údaji pro Complaint LogOpraven resize okna servisního hlášení, oštřen problém s posunem ovládacích tlačítek--
  1609.1608.09.2016RQ1116-00VCZ Plánované úlohy - spuštění plánovaných úloh k poslednímu dni měsíceJe připraveno řešení pro nastavení spuštění úlohy v poslední pracovní den předcházející naplánovanému termínu spuštění; zatím pro periodu spuštění S-Měsíce.

  Popis je na Wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---00---Pl%C3%A1nov%C3%A1n%...
  -Ano
  1609.1608.09.2016RQ1093-08Sledování dopravyDrobná rozšíření funkce Sledování dopravy:

  - přidány sloupce:
  -- Poznámka výroby ["RDR1", "VCZ_9504"]
  -- Poznámka pro rozvoz ["ORDR", "VCZ_9936"]
  -- Interní poznámka dopravy ["ORDR", "VCZ_9937"]
  - možnost Vyřadit z dopravy (nová volba tlačítka)
  - možnost nenačítat data při otevření okna [@VCZ_SETP]
  AnoAno
  1609.1608.09.2016RQ1049-25Kontrola vydaného množství při příjmu z výroby - různé úpravy- BaseQty v řádku MZ je nepřesně - je zaokrouhleno dle nastaveného počtu des.míst pro množství - pak neplatí Množ.produktu * BaseQty v řádku = Množ.komponenty v řádku; proto T2."BaseQty" je nyní nahrazeno vypočítanou hodnotou (T2."PlannedQty" / T1."PlannedQty") nezaokrouhlenou

  - Dále je nyní změněno zaokrouhlení v sql query, v ROUND() z oCmpGeneralSettings.QtyDec na 6

  - Dále je nyní doplněno zohlednění kumulované odchylky výdeje (VCZ_6615), pokud je licencován RQ1049-28 Úprava plán.množství při příjmu z výroby

  --
  1609.1507.09.2016RQ1104-01Zobrazení na mapěImplementace první části úprav:

  I.) kolo
  - zobecnit nastavení přiřazení ikonek (dle standardních polí SBO, dobré by bylo kdybychom uměli řídit RGB ikonek)
  - zobecnit nastavení generování tooltipu nad mapou (nejlépe pomocí tagů / částečného HTML??)

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1104---01---Zobrazeni---na---ma...
  AnoAno
  1609.1507.09.2016RQ1004-12El.banka - KB BestOpraveno vytváření příkazu v tuzemské měny, plnění poznámek příkazce a příjemce--
  1609.1406.09.2016RQ1004-12El.banka - KB BestOpraven příkaz v CM - přenášení poznámky--
  1609.1306.09.2016RQ1103-07Servisní hlášení - rozšíření o záložku s údaji pro Complaint LogUpraven resize okna serv.hlášení, doplněno plnění kontaktu do otázek VCZ_7556 (Survey3) a VCZ_7557 (Survey4), okna serv.hlášení se neuzavírá
  po stisknutí tl.Send (změna stavu na "k odeslání")
  --
  1609.1206.09.2016RQ1004-49El.banka - PPF GeminiPřidán formát pro PPF gemini - import výpisů v CSV, export příkazů GeminiAnoAno
  1609.1206.09.2016RQ1049-05Výroba - TechnologieProblém: Do montážní zakázky založené z MRP se nepřebírají role z kusovníku na záložce technologie

  Přidáno doplnění výchozích rolí z kusovníku při první aktualizaci MZ, která nemá vyplněny žádné role v technologii.

  Nyní se při první aktualizaci MZ doplňují výchozí role stejně jako při jejím přidání.
  Následně a i při každé další aktualizaci se zohlední role vybrané na záložce Technologie MZ uživatelem.

  Pozn.
  Pokud se používá zadání "Role pracovníka" na řádku MZ (U_VCZ_9510), mají při vyplňování rolí přednost před rolemi, které uživatel zadá na záložce technologie.

  --
  1609.1105.09.2016RQ1049-05Výroba - Technologie
  Oprava Resize rámečků v kusovníku a výrobní zakázce
  Oprava pozice nových polí ve hlavičce kusovníku od SBO v.9.2 (Plánované prům. výr. množ.)
  Přidána nutná fixace druhého rozměru rectangelů (UI Type=100)

  Posun pole Skutečná hodnota komponent-zdrojů kvůli překryvu
  Posun polí v sekcích Množství a Termín doprava kvůli překryvu při větším fontu
  --
  1609.1105.09.2016RQ1116-00Hromadné odeslání dokladů - přidání odeslání bez reportuRQ1116-00 Plánování úloh - Spec.úloha DOCRPTEMAIL - Upraveno řešení spec.úlohy:

  Pokud není nastavení úlohy definován žádný report (ve query SQL podmínky spuštění není pole "RptCode" nebo je prázdné).

  Pak proběhne vygenerování a odeslání emailu/emailů bez příloh na jednotlivé adresáty.
  Předmět a text zprávy se (jako dosud) definuje nastavení úlohy v poli "Parametry úlohy" oddělené středníkem

  V textu (těle) zprávy lze použít pomocí tagů hodnoty z query "SQL podmínky spuštění".
  Pokud je pro stejného adresáta určeno více řádků z výstupu query "SQL podmínky spuštění", spojí se do jednoho mailu.
  Jednotlivé řádky textu (těla) zprávy se skládají pod sebe.


  Příklad použití (db USSPA_CRM)

  ID specifické operace: DOCRPTEMAIL
  Parametry úlohy: Připomenutí úkolu z činnosti; http://crm.usspa.cz/cinnosti.aspx?ClgCode={DocEntry}
  SQL podmínky spuštění:

  SELECT T10.E_MailL as Email, 'tomas_langer@versino.cz' as CopyTo, T0.ClgCode as DocEntry, '33' as ObjType, T0.CardCode, (DATEADD(minute,(BeginTime - (BeginTime/100)*100),DATEADD(hour,(BeginTime/100), Recontact))) as Termín, ('http://crm.usspa.cz/cinnosti.aspx?ClgCode=' + cast(T0.ClgCode as nvarchar(max))) as Subject FROM OCLG T0 INNER JOIN OCPR T10 ON T0.CardCode = T10.CardCode AND T0.CntctCode = T10.CntctCode WHERE coalesce(T0.RemDate, '2016-01-01') > '2016-01-01' AND (DATEADD(minute,(RemTime - (RemTime/100)*100),DATEADD(hour,(RemTime/100),RemDate)) BETWEEN '{LastDateTimeISO}' AND GETDATE())
  Další rozšíření funkcionality VCZ Plán.úloh:
  V query "SQL podmínky spuštění" lze testovat datum/čas posledního spuštění úlohy pomocí tagu {LastDateTimeISO}
  Lze použít k určení seznamu záznamů, které mají být odeslány od posledního spuštění úlohy. Např. upomínky na termín schůzky v činnosti.
  Viz příklad výše.

  -Ano
  1609.1105.09.2016RQ1107-00Sevisní modul - plnění kontaktní osby na formuláři Identifikace zákazníka02.09.2016
  S touto úpravou nesouvisející problém na formuláři Identifikace zákazníka: Kvůli chybě v kódu se nevytvoří nová kontaktní osoba pro OP, který zatím žádnou kontaktní osobu neměl.

  Nyní opraveno.

  Pozn.: Aby se nová kontaktní osoba založila, musí být na formuláři vyplněn alespoň jeden z údajů Příjmení, Jméno, - jejich kombinace je použita jako ID Adresy.
  Při případných dalších updatech se již ID adresy nemění - podle něj se vyhledává existující kontaktní osoba.
  A Jméno a příjmení z formuláře se ukládá na kontaktní osobě do UDFs VCZ_5503 a VCZ_5503 (ne do polí Křestní jméno a Příjmení).

  --
  1608.1431.08.2016RQ1022-10Odběr a balení - přebírání neskladových artiklů ze Zakázek - vynechat montážní kusovníkyVynechání montážních kusovníků v úpravě pro přebírání neskladových artiklů ze Zakázek do Dodávek.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1022---00---Roz%c5%a1%c3%ad%c5%...
  --
  1608.1431.08.2016RQ1004-B0Zpracování banky - řešení s ukládáním výpisů do UDT (nahrazuje OBNK)Upraven formulář VCZForm7200 přidány CFL pro OP a plat.metodu a výběr výpisů--
  1608.1431.08.2016RQ1049-03Výroba - Technologie - kooperaceDo pole Právní text na řádku objednávky doplnit číslo MZ a obsah pole poznámka na položce kusovníku odděleno pomlčkou
  --
  1608.1431.08.2016RQ1084-95Rozúčtování faktur z rámcových objednávek na jednotlivé projektyUpraveno přenášení poznámky do vytvářeného int.dokladu, upraveno řešení pro více příjemek--
  1608.1326.08.2016RQ1103-07Servisní hlášení - rozšíření o záložku s údaji pro Complaint LogPřidána kontrola povinných údajů před odesláním (nastavení stavu k odeslání) při stisknutí tl.Send v záložce Complaint Log--
  1608.1326.08.2016RQ1077-04Speciální výsledovka VUZ/DVIRozšíření vytváření spec.výsledovky o možnost zadat ID definice,
  tuto definici kopírovat, případně zrušit.

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1077-­--04--­-Speci­ální--­-výsle­dovka-­--expo­rt---d­o---xl­s.html­
  AnoAno
  1608.1326.08.2016RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha AUTFAK - tisky aut.fakturacePřidána možnost definovat další příjemce zpráv pomocí rozdělovníku.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html

  -Ano
  1608.1326.08.2016RQ1125-20Hromadná změna artiklu - úpravy pro Střída SportDo seznamu pro výběr polí k aktualizaci přidána pole QryGroup23, QryGroup24, QryGroup25 ("Vlastnost xxx") z karty artiklu.
  --
  1608.1326.08.2016RQ1010-00DPH Priznani ExportKH - opraveno vytváření UDF VCZ_7529 pro větu KH
  KH - upraveny uživ.dotazy dle posledních úprav sql skriptů
  Ano-
  1608.1326.08.2016RQ1004-12El.banka - KB BestParametrizováno přenášení názvu OP do poznámky
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---12---Filtr---BEST---pro-...
  AnoAno
  1608.1326.08.2016RQ1004-48Banka HSBC Mexico XMLhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---48---EB---HSBC---Mexico-...AnoAno
  1608.1326.08.2016RQ1147-02Výběr šarží do dokladu v MJ balení
  Oprava konfliktu s úpravou RQ1093-15.
  Kvůli stejně nazvanému tlačítku se spouštěla funkcionalita, standardního přiřazení šarží.
  --
  1608.1326.08.2016RQ1100-00VCZ Remoting - BPUpdate/AddOprava vymazávání pole IČO (VatIdUnCmp) (v xml UnifiedFederalTaxID), v metodách BPUpdate/Add pro verzi SBO nižší než 9.0. PL 08.--
  1608.1326.08.2016RQ1103-08RQ1103-08 Servis - Přehled SH - zobrazení na mapěImplementace zobrazení přehledu SH na formuláři v SBO, a zobrazení vybraných SH na mapě.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---08---Servis---Prehled---...
  AnoAno
  1608.1326.08.2016RQ1082-03Variantní kusovníkyOprava výběr variantního kusovníku při aktualizaci montážní zakázky

  Chybně při zobrazení existující MZ nebyl dostupný seznam variantních kusovníků.
  --
  1608.1326.08.2016RQ1125-05Speciální výběr artiklů pro uživateleUpraven SQl skript pro plnění combo boxů--
  1608.1326.08.2016RQ1116-00VCZ Plánované úlohy - spec.úloha ARKUPO - upomínky ArkovPřidána možnost definovat další příjemce zpráv pomocí rozdělovníku.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---00---Pl%C3%A1nov%C3%A1n%...
  -Ano
  1608.1215.08.2016RQ1082-02Hromadná úprava kusovníků
  Oprava filtrování při spuštění aktualizace kusovníků.
  Doplnění testu na prázdnou skupinu artiklu kusovníku.
  --
  1608.1215.08.2016RQ1067-00Evidence poštyPřidáno rozšíření pro DPD o WS MojeDPD

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1067-­--00--­-Evide­nce---­pošty.­html­
  AnoAno
  1608.1215.08.2016RQ1004-12El.banka - KB BestUpraven cizoměnový příkaz ve formátu KB Best, tak aby se přenášel název OP do poznámky příkazce--
  1608.1215.08.20161058-07Integrace se SPAJe implementována možnost použití _SELECT tagu v definici parametrů pro RQ1058-07 v UDT VCZPRINTRPT_SETP.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1058---07---Integrace---se---SP...
  -Ano
  1608.1215.08.2016RQ1022-00Odběr a baleníOprava "zapamatování" hodnot kritérií při příštím otevření okna "Příprava k odběru a balení - kritéria výběru"

  Příčina problému:
  V SBO 9.1 a vyšší se pole kritérií automaticky zamknou při zásahu do okna pomocí UI API (např. přidání tlačítka či pole addonem).

  --
  1608.1104.08.2016RQ1107-00Sevisní modul - plnění kontaktní osby na formuláři Identifikace zákazníkaKopírování do kontaktní osoby OP - Založení servisního hlášení

  22.08.2016
  Doplněno přepnutí formuláře do update mode, po každém použití kopírovacího tlačítka, pokud je formulář v ok mode.


  Na formulář "Založení servisního hlášení", pod label ID Adresy, je nyní přidáno tlačítko pro zkopírování obsahu polí OP (nad tlačítkem), do polí kontakt.osoby (pod tlačítkem).
  Plněna jsou všechna pole kont.osoby (6 ks), kromě comba "Kontaktní osoba"; a to z podobně pojmenovaných polí OP s prefixem "BP".

  --
  1608.1104.08.2016RQ1093-05Nák.objednávky ze Zakázek-Orlimex
  Problém padání SBO při ukládání prodejní zakázky.
  Identifikován problém - automatické zavírání Asistenta potvrzení nákupu funkcí v addonu.
  Asistent se otevírá pro sklady Dropship, což RQ1093-05 potlačuje.

  Zavření okna asistenta vedlo v kombinaci se zavřením okna SBO často k pádu celé aplikace.

  Upraveno řešení.
  Okno asistenta se v tomto řešení na chvíli zobrazí a poté se automaticky zavře.


  --
  1608.1104.08.2016RQ1093-15Automatické přiřazení šarží v okně pro výběr šaržePřidán form 1320000126 pro výběr šarže u bal.listů--
  1608.1104.08.2016RQ1117-15Doplnění položky seřizovací čas do kusovníků a mont.zakázekOpraveno plnění množství řádku seřiz.času při změně celkového plán.množství na montážní zakázce--
  1608.1104.08.2016RQ1049-00Výroba
  Doplněn sloupec "Množství produktu" do záložky Hlášení na okně MZ.

  Jde o UDF U_QtyProd v tabulce @VCZ_MTTRC. Je tam od r.2011.
  Do sloupce VCZ Tracer plní od 06/2016 množství hlášeného produktu.
  Průběžné součty a lepší náhled na hlášení z výroby můžeme řešit pomocí CR reportu nad MZ.
  Vrať nám tedy tento task do frontline, a mi ten report připravíme cca příští týden.
  --
  1608.1104.08.2016VCZ TracerTracer - Hlášení času a množství (produkt)Pro mod trasování "I - Hlášení času a množství (produkt)" byla nyní doplněna možnost souběžného přihlášení více různých pracovníků na stejnou operaci (tedy stejná možnost jako např. u operací s modem trasování T-Dle skutečnosti) --
  1608.1002.08.2016RQ1093-15Automatické přiřazení šarží v okně pro výběr šaržehttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1093-­--15--­-Autom­aticke­---pri­razeni­---sar­zi---v­---okn­ě---pr­o---vy­ber---­sarze.­html­
  --
  1608.1002.08.2016RQ1100-00VCZ Remoting - AttachmentGet/Update/AddDo interface IVczSBOGeneral jsou nyní přidány tři nové metody pro práci s přílohami (pomocí standardních SBO xml):

  Function AttachmentGet(ByVal inHandle As String, _
  ByVal inAbsEntry As Integer, _
  ByRef outXML As String) As String

  Function AttachmentUpdate(ByVal inHandle As String, _
  ByRef inoutXML As String) As String

  Function AttachmentAdd(ByVal inHandle As String, _
  ByRef inoutXML As String) As String

  Ukázková xml jsou v příloze.
  --
  1608.1002.08.2016RQ1031-19PPGKDX přenos skladových pohybůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1031---19---PPGKDX---prenos---s...AnoAno
  1608.1002.08.2016RQ1084-95Rozúčtování faktur z rámcových objednávek na jednotlivé projektyOpraveno zobrazení údajů, pokud se jedná o draft nákupní faktury--
  1608.1002.08.2016RQ1031-20EDI - Implementace SSCC kódůPřipravena úprava pro generování a ukládání SSCC kódu při zadání balení na DL.

  Viz
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1031---20---Balen%C3%AD---DL---...
  AnoAno
  1607.1326.07.2016RQ1084-95Rozúčtování faktur z rámcových objednávek na jednotlivé projektyOpravena kontrola, update pro uložení dokladu a zobrazení SPP2 v řádku rozpisu jako CFL--
  1607.1326.07.2016Systém - Nastavení oddělovače tisícůOd 9.1 PL13 je možné zvolit oddělovač tisíců mezeru.
  Ale DI API s ní neumí nadále pracovat (nepředá ji správně addonu při čtení natsavení - předá ji jako prázdný znak).

  Provedena úprava v addonu:
  Protože prázdný znak jako oddělovač tisíců zákazníci nepoužívají,
  tak vždy, když addon načte oddělovač prázdný znak, předpokládá, že jde o MEZERU.

  Platí jen pro verzi SBO 9.1 PL13 a vyšší !!!
  --
  1607.1326.07.2016RQ1049-05Generování MZ - technologie a fantom kusovníkProblém: Pokud existuje fantom kusovník, technologie se nepřiřadí správně.

  Řešení: Upravena podmínka aktualizace technologie při založení MZ
  --
  1607.1220.07.2016RQ1004-00El.bankaOpraveno zobrazení způsobu platby v okně Příkazy k úhradě--
  1607.1220.07.2016RQ1084-95Rozúčtování faktur z rámcových objednávek na jednotlivé projektyhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---95---Rozuctovani---faktu...AnoAno
  1607.1220.07.2016RQ1022-10Odběr a balení - přebírání neskladových artiklů ze ZakázekDo přebírání neskladových artiklů ze Zakázek - je nyní implementováno zohlednění úpravy z 21.06.2016 pro rozdělení dodávek dle skladu.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1022---00---Roz%c5%a1%c3%ad%c5%...
  --
  1607.1220.07.2016RQ1116-00VCZ Plánované úlohy - spec.úloha ARKUPOImplementováno odesílání na seznam e-mail adres kontaktních osob.

  Popis je na wiki:

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---00---Pl%c3%a1nov%c3%a1n%...
  --
  1607.1220.07.2016RQ1004-00El.bankahttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1004-­--00--­-Zprac­ování-­--bank­y.html­--
  1607.1220.07.2016RQ1004-12El.banka - KB BestUpraven tuzemský příkaz ve formátu KB Best, tak aby se přenášel název OP do poznámky příkazce--
  1607.1118.07.2016RQ1058-07Integrace se SPA - automatizace vytváření záznamůJe přidána implementace automatického zakládání nového záznamu na webslužbě, při přidání a aktualizaci mont.zakázky.

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1058---07---Integrace---se---SP...

  --
  1607.1118.07.2016RQ1117-15Doplnění položky seřizovací čas do kusovníků a mont.zakázekRozšířeno o automatické doplnění Položky seřízení do montážní zakázky, pokud chybí a je nutné
  --
  1607.1118.07.2016RQ1049-03Výroba - Technologie - kooperacePřidáno plnění projektu v řádcích vytvořené MZ--
  1607.1118.07.2016RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha COSTCFROMPRJJe vypnuta reaktivace neaktivních nákl.středisek, dosud prováděná při kontrole před generováním nových středisek.

  Popis na wiki (spec.oper. COSTCFROMPRJ):
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  --
  1607.1118.07.2016RQ1029-03Export finančních výkazů do XML pro EPOUpraveno hlášení a vynechán Deactivate6003 při spuštění z Alertu--
  1607.1118.07.2016RQ1084-94Prodejní doklady - omezení pouze na typ artikl, skryto pole pro přepnutí typu dokladuOšetřeno chování:
  1. Přidání nového dokladu pokud je otevřen doklad Servis
  Pokud je tato operaci provedena doklad se zavře
  2. Otevření dokladu přes Hledání - pole "Item/Service type" není viditelné
  Toto se mi nepodařilo ošetřit, takže pokud je tato operaci provedena doklad se zavře
  3. Ošetřena duplikace dokladu typu servis - duplikace se neprovede
  --
  1607.1118.07.2016RQ1015-51E,G,M - Prenos pole ”Zakl. ref.” (cislo MZ) do ucetnictvi
  Doplňování hodnoty z VCZ pole "Zákl.ref." (VCZ_9538) na prvním řádku nák.faktury, do pole "Ref3" (Ref3Line) ve všech řádcích zápisu do deníku příslušného k dané nák.faktuře; při přidání nák.faktury.
  Pokud je hodnota v prvním řádku nák.faktury vyplněna, a je jiná než hodnota v řádku zápisu do deníku, přenese se z nák.faktury do řádku řádku zápisu do deníku (pro všechny řádky zápisu do deníku).


  Pomocí RQ1015-51 - MDA Definovatelné aktualizace po zaúčtování dokladu:

  Vzor nastavení je na přiložených screenshotech.

  Query string:
  SELECT T1."Line_ID", TX."U_VCZ_9538" FROM JDT1 T1 INNER JOIN (SELECT "U_VCZ_9538" FROM {T1} WHERE ("DocEntry" = {DocEntry}) AND ("VisOrder" = 0)) TX ON (1=1) WHERE (T1."TransId" = {TransId}) AND (COALESCE(TX."U_VCZ_9538", '') <> '') AND (COALESCE(T1."Ref3Line", '') <> COALESCE(TX."U_VCZ_9538", ''))
  --
  1607.1007.07.2016RQ1088-00MRP obalový materiál - programová úpravaOšetřena situace, kdy v uživatelském poli je neplaný kód artiklu - obalu. V takovém případě totiž funkce končila chybou a nedoplnily se žádné obaly.--
  1607.1007.07.2016RQ1117-16Změny montážních zakázek při změně zakázky odběrateleDvě doplňující úpravy:

  1. Okno pro změnu MZ se otevře i při změně hodnoty ve sloupci "Vyrobit".
  2. Do okna pro změnu MZ přidány sloupce Počet návinů a Množství v návinu a funkce pro výpočet množství.
  --
  1607.1007.07.2016RQ1029-03Finanční výkazy EPO - export do XML, import XML předlohyUpravena XML předloha pro výsledovku Vysledovka-2016-XML-final.xml
  Přidání úrovně pro sekce L.Daň z příjmu a M.Převod podílu
  --
  1606.1901.07.2016RQ1049-03kooperace-MZ bez projektuUpraveno vytváření MZ z objednávky - přidáno plnění pole Projekt v hlavičce dokladu, zohledněno v následných dokladech int.příjem a int.výdej--
  1606.1901.07.2016RQ1084-76Účtování pozastávek k dokladu dle splátekUprasveno funkčnost - zrušeno omezení na pouze 2 splátky, přidány UDF pro přepočet splátek(pozastávek)

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1084-­--76--­-Účtov­ání---­pozast­ávek--­-k---d­okladu­---dle­---spl­átek.h­tml­
  Ano-
  1606.1901.07.2016RQ1077-00VUZ Výkaz výsledovka - export do XLS a import plánovaných datDo okna pro export přidán checkbox pro export s nebo bez záznamů účetní závěrky

  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1077-­--00--­-Výkaz­---výs­ledovk­a---ex­port--­-do---­XLS---­a---im­port--­-pláno­vaných­---dat­.html­
  --
  1606.1901.07.2016RQ1088-00Specifikace konečného výrobkuPřidáno k úpravě - kontrola a přidávání řádků obalů:
  - pokud se na prodejním řádku změní obal, změní se odpovídající řádek obalu
  - pokud uživatel na prodením řádku údaj o obalu smaže, smaže se řádek obalu
  - pokud uživatel smaže řádek artiklu, smaže se řádek obalu
  U mazaných řádků se kromě vazby k prodejnímu řádku, kontroluje i zda řádek je obal
  (tj. zda je ve skupině artiklů = 103 - Obalový materiál)
  --
  1606.1901.07.2016RQ1103-02MISAN - faktura - dvojnásobné údaje ze servisního hlášeníServisní hlášení-rozšíření

  Nově jsou řešeny dva problémy:

  - odfiltrovány duplicity při určení, zda hlášení již bylo fakturováno, nebo ne
  - odfiltrovány duplicity při výpočtu množství k fakturaci
  --
  1606.1901.07.2016RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpravena specifická operace pro alert - CTUPDPRCDATE - aktualizace datumu platnosti středisek dle OPP:
  Pokud je oper.plánu nastaven úsek "00" provádí se aktualizace datumů pouze
  u SPP2 končící "00" (např.10072A00)
  Pokud není v oper.plánu nastaven úsek "00", neaktualizují se SPP2 končící "00"

  --
  1606.1824.06.2016RQ1120-00VCZ AlertyImplemantace objektu Přílohy (Attachments2 - 221) do AlertůAnoAno
  1606.1824.06.2016RQ1080-00Výkaz pohledávek - export do txt souboruPřidána funkčnost pro export údaje k dokladům ve měně dokladu.
  Přidán checkbox "v měně dokladu", jeho zaškrnutím se provede export částky v měně dokladu a export měny dokladu
  --
  1606.1824.06.2016RQ1103-07Servisní hlášení - rozšíření o záložku s údaji pro Complaint Loghttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---07---Servisni---hlaseni-...Ano-
  1606.1722.06.2016RQ1004-32Úprava formátu Unicredit Multicash pro zahraniční platbyUpraven export příkazu v CM - plnění polí pro banku příjemce v případě pokud nejsou nastavena, vyplní se hodnotou "X"--
  1606.1621.06.2016RQ1054-47Kopírování speciálních cen dle zákazníka a podskupinyhttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1054-­--47--­-Kopir­ovani-­--spec­ialnic­h---ce­n---dl­e---zá­kaznik­a---a-­--pods­kupiny­.html­--
  1606.1621.06.2016RQ1022-10, RQ1116-00Odběr a balení - Vytvoření BL - řešení s použitím DI - rozdělení dodávek dle skladJe implementováno rozšíření stávající úpravy pro rozdělování generovaných BL dle skladů v řádcích zdrojové zakázky (http://taskpool.versino.cz/showJob.do?id=205467).
  Stávající úprava rozděluje generované BL dle skladů na ZO; nyní rozšířeno o stejné rozdělování generovaných dodávek z BL.

  Pracuje jednak při manuálním spuštění generování BL z klienta SBO, a také při automatickém generování BL pomocí spec.úlohy PLCREA ve VRIS plánovači úloh (RQ1116-00).

  Popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1022---10---Odb%c4%9br---a---ba...
  -Ano
  1606.1621.06.2016RQ1097-00Projektové řízeníDo UDT VCZ_CT_SETP přidán parametr "OPP autom.vytváření činností" - pro aut.vytváření činnosti bez dotazu uživateli.
  Je-li nastaveno na "Yes" uživatel není tázán zda "vytvořit činnosti pro OPP", a činnost se vytváří automaticky
  AnoAno
  1606.1517.06.2016RQ1098-10VCZ Přílohy - vkládání příloh odkazem
  Kvůli vyřešení problému s oprávněním při otevírání příloh vložených odkazem jsme provedli tuto změnu.

  ****************
  Jen pokud odkaz na přílohu obsahuje
  \\client\ nebo \\tsclient\,
  *****************

  pak v bat souboru měníme příkaz který spouští odkaz:

  start "." [cesta k souboru]
  jsme nahradili:
  explorer [cesta k souboru]

  --
  1606.1517.06.2016RQ1081-02Import dokladů z XLSSpecifická operace BBHUAWEI - upravena kontrola a hledání Kódu projektu a smlouvy k Názvu projektu--
  1606.1517.06.2016RQ1004-00El.bankaUpraven export příkazu cv cizíměně - plnění pole ISO kód země banky (pro formáty Multicash)
  Údaje se v novém řešení čte ze SWIFT(BIC) kódu banky (4. a 5. znak)
  --
  1606.1517.06.2016RQ1097-17Projektové řízení - spec.pro BackboneOpraveno k automatickému změně stavů OPP
  1) Stav řádku - ukončení etapy "Realizace" - "2D" -> "3"
  2) Stav projektu - při ukončení etapy Realizace na "2D"
  při ukončení všech řádků - "3"
  --
  1606.1517.06.2016RQ1029-03Cloud - export rozvahy a výsledovky bez exceluRozšířena funkčnost o možnost exportovat údaje do UDT a následně,
  pomocí alertu, vyexportovat soubory (XLS a XML) z těchto dat.
  A tyto odeslat E-mailem uživateli, který údaje exportoval.
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1029---03---Export---financnich...
  AnoAno
  1606.1517.06.2016VCZ TracerVCZ Tracer - Hlášení času a množství (produkt)Implementován mód trasování "I - Hlášení času a množství (produkt)" (volí se na kartě artiklu).

  Artikl(operace) v tomto módu v traceru:
  - přihlašuje se stejně jako hlášení dle času (T)
  - odhlašuje se jako hlášení množství produktu (H); ale hlášené množství se uloží do VCZ_MTTRC.U_QtyProd; do VCZ_MTTRC.U_Qty se uloží čas (jako pro T)
  - odhlásit se lze i se zadáním nulového množství (např. pro přerušení trasování času)
  - ukončuje se automaticky, při dosažení plánovaného množství (jako H)

  Pozn.: V modu H se do pole traceru zadává ohlašované množství produktu, do VCZ_MTTRC.U_Qty se ale ukládá přepočtené množství artiklu(operace) = základní množství z řádku MZ * hlášené množství produktu. Tohle je zachováno i novém modu I - jen se výsledek ukládá do VCZ_MTTRC.U_QtyProd.

  --
  1606.1416.06.2016RQ1054-46Karta OP - výběr OP dle pracovníka odbytu v módu Hledáníhttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1054-­--46--­-Karta­---OP-­--vybe­r---OP­---dle­---pra­covník­a---od­bytu--­-v---m­odu---­Hledan­i.html­--
  1606.1416.06.2016RQ1117-17Kusovník - kalkulace ceny produktu podle velikosti dávkyV okně kusovníku jsou přidána nové pole pro zadání velikosti výrobní dávky a pro výpočet jednotkový nákladů na výrobní dávku.
  Do pole Kalkulovaná výrobní dávka se zadá standardní velikost výrobní dávky daného produktu.
  Tato hodnota je použita pro přepočet ceny seřizovacího času do jednotkové ceny produktu. Jako výchozí hodnota se použije "Min. množství zakázky" z karty artiklu daného produktu případně (pokud je artikl fantom) z karty artiklu Varianty výrobku (UDF VCZ_5610).
  Při změně hodnoty v poli Kalkulovaná výrobní dávka se přepočte cena produktu do pole "Jednotk.náklady na výr.dávku"
  Cena komponenty kusovníku, která odpovídá artiklu "seřizovací čas" se vydělí velikostí výrobní dávky a výsledek se započítá do ceny produktu. Ve výpočtu se zohlední i zadané množství produktu.
  Přenos vypočetné ceny z pole "Jednotk.náklady na výr.dávku" do Ceny produktu se provede pomocí standardního tlačítka (šipky) nad pole Cena produktu.
  Úprava upřednostní "Jednotk.náklady na výr.dávku" před částkou standardně vypočtenou z cen komponent kusovníku.


  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1117---17---Kusovnik---kalkulac...
  AnoAno
  1606.1313.06.2016RQ1084-90, RQ1129-00Změna sazby DPH dle částky dokladuOprava vyhodnocení null částky U_AmFr v setup tabulce VCZ_VATGRPSAM_SETP; nyní je null interpretováno jako nula.

  Týká se také generování dokladů ve fakturaci plynu (RQ1129-00).

  Viz wiki:

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---90---Zmena---sazby---DPH...
  --
  1606.1313.06.2016RQ1100-00VCZ Remoting - FileGetV metodě IVczSBOGeneral.FileGet bylo nyní zvýšeno omezení velikosti požadovaného souboru z 20 MB na max. 50 MB.
  Pokud je soubor větší, je vráceno odpovídající chybové hlášení.
  --
  1606.1313.06.2016RQ1084-94Prodejní doklady - omezení dokladů pouze na typ artiklhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---94---Prodejni---doklady-...--
  1606.1313.06.2016RQ1125-36Artikl - kategorie nebezpečnostiUpravena velikost a poloha gridu a tlačítek--
  1606.1313.06.2016RQ1088-00Specifikace konečného výrobkuRozšířeno o vytváření(úpravu) řádků obalů pro řádky zakázky.
  Po přidání/úpravě zakázky se provede kontrola zda existují pro řádky zakázky příslušné řádky obalů.
  V řádku zakázky se kontrolují pole "Balení" a "Počet návinů" - je-li balení vyplněno a počet návinů je nenulový, kontrolu je se zda v zakázce existuje propojený řádek s obalem a s jakým množstvím.
  Pokud řádek neexistuje je řádek s obalem přidán na konec řádků,
  pokud existuje ověří se množství proti "Počet návinů" pokud se liší je změněno  Dále je přidána Specifická operace CRESTOCKTRAN - pro vytváření přeskladnění

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  Ano-
  1606.1313.06.2016RQ1142-00Úprava CSV tisknutého nad objednávkouDo exportu objednávky do CSV přidány pole - OrderPrice a OrderCurrency - což jsou údaje z řádku propojené zakázky (k řádku objednávky) - cena po slevě a měna--
  1606.1208.06.2016RQ1054-45Integrace s PBX - podporované formuláře dle setupuNastavení seznamu handlovaných formulářů je nyní rozšířeno o typy uvedené v řádcích ve VCZ_PRINTRPT_SETP.
  Jde o opravu problému, kdy se pro nastavený formulář nezobrazilo kontextové menu, kvůli chybějícímu right_click eventu.

  --
  1606.1208.06.2016RQ1049-00Výroba - TechnologieOpravena Kalkulace materiálu a práce pro případ\, kdy víceúrovňový kusovník obsahuje polotovary s jiným kalkulačním množstvím výrobku než 1 (např. kalkulace na 100 polotovaru).
  Přidána možnost přepočtu na 1 jednotku nebo počet nastavený v kalkulačním množství kusovníku - dle UDT výroba nastavení
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1049---00---VRIS---V%C3%BDroba-...


  AnoAno
  1606.1208.06.2016Systém, RQ1100-00VRIS Install - Remoting interfacesRemoting - zavedeno verzování VczSBOVRISInterfaces.dll - aby VRIS installer přepisoval starší verze dll.

  --
  1606.1208.06.2016RQ1029-03Finanční výkazy EPOUpraven export do XLS pro výsledovku - přidána možnost zadat do XLS předlohy minus k ID řádku (UB34-,UB38-).
  Údaje pro takto označené řádku budou vkládány násobeny -1.
  -Ano
  1606.1208.06.2016RQ1049-05Výroba - TechnologiePo provedení duplikace kusovníku nebo mont.zakázky se u technologie
  doplní údaje role pracovníka a skupina pracovišť z původního kusovníku (nebo mont.zakázky)
  --
  1606.1208.06.2016RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaPřidán spec.úloha CTUPDPRCDATE - aktualizace datumu platnosti středisek dle OPP
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  AnoAno
  1606.1208.06.2016RQ1093-14Automatické plnění šarží u příjmových dokladůOpravena kontrola na číselnou řadu se zadaným rokem--
  1606.1106.06.2016RQ1100-00VCZ Remoting - DocumentAdd, Update a Get - přidání SalesPersonCodeDo xml pro metody DocumentGet/Add/Update, je přidána podpora xml elementu <SalesPersonCode> pro nastavení pracovníka odbytu, v hlavičce i řádcích dokladů.
  --
  1606.1106.06.2016RQ1058-07Integrace se SPAKomunikace se serverem USSPA

  Je hotova implementace obou částí zadání - přihlášení k ovládání vířivky, a zakládání nových záznamů na webslužbě.
  (Pomocí metod <login> a <newSpa> webslužby).

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1058---07---Integrace---se---SP...

  AnoAno
  1606.1106.06.2016RQ1097-08Projektové řízení - Výsledky dle zakázek a středisekAktivováno třídění ve formuláři "výsledky dle středisek a projektů"
  přidán defaultní řazení do sql skriptu VCZ_CT_GL_PRC.sql
  --
  1606.1106.06.2016RQ1084-93Přeskladnění - automatické doplnění skladového místa při změně skladuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---93---Preskladneni---auto...--
  1606.1106.06.2016RQ1100-00VCZ Remoting - OpportunityGet/Update/AddDo interface IVczSBOGeneral jsou nyní přidány tři nové metody pro práci s příležitostmi:

  Function OpportunityGet(ByVal inHandle As String, _
  ByVal inOpprId As Integer, _
  ByRef outXML As String) As String

  Function OpportunityUpdate(ByVal inHandle As String, _
  ByRef inoutXML As String) As String

  Function OpportunityAdd(ByVal inHandle As String, _
  ByRef inoutXML As String) As String


  Metoda OpportunityGet zatím vrací pouze standardní SBO properties; po specifikaci properties, které bude třeba doplnit o textové hodnoty(od P.Neumanna), bude metoda ještě rozšířena - podobně jako ACC metody.
  --
  1606.1001.06.2016RQ1100-00, SystémVCZ Remoting - DoSQLQueryZ metody DoSQLQuery v interface IVczSBOGeneral, je nyní odstraněn nefunkční reconnect DI-API; chybu "Exception from HRESULT..." nevyřešil.

  ZÁROVEŇ JE VRÁCENO NASTAVENÍ DbType, OPRAVENÉ PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÉHO RECONNECTU; OPRAVENÉ NASTAVENÍ ALE VYVOLALO CHYBY V NĚKOLIKA DALŠÍCH VRIS MODULECH (TŘÍDÁCH).
  --
  1606.1001.06.2016RQ1117-16Hromadná aktualizace mont.zakázek propojených k řádku zakázky odběratelehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1117---16---Hromadna---aktualiz...--
  1605.1831.05.2016RQ1125-36Artikl - kategorie nebezpečnostiUpraveno umístění polí pro kategorie nebezpečnosti--
  1605.1831.05.2016RQ1097-00Projektové řízeníUpraveno přeúčtování režie - přidáno zakrouhlení,
  upraveny skripty VCZ_CT_UctovaniRezie.sql a VCZ_CT_UctovaniRezie_HANA.sql
  --
  1605.1831.05.2016RQ1004-47El.Banka - HSBC - ACH a MT103EB HSBC - format MT901 - upraveno dle upřesnění z HSBC
  - vynechána header a footer, upraveno pole 20 Ref
  --
  1605.1831.05.2016RQ1116-02VCZ Plánované úlohy - spec.úloha AUTFAK - datum fakturyImplementována možnost nastavení datumů faktur generovaných pomocí spec.úlohy AUTFAK.

  Viz popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---02---Planovani---pravide...
  -Ano
  1605.1831.05.2016RQ1084-39RQ1084-39 - Creditcheck semaforyOprava pro External Web browser - nefungovalo utevření v externím prohlížeči při kliknutí na semafor.
  --
  1605.1831.05.2016RQ1105-00Otevírání odkazů v okně SBO 9.1
  Do addonu byl implementován nový prvek UI API - Web_browser - který je dostupný od verze 9.1.

  Od této verze VRIS budou všechny volby otevírající odkazy na webové stránky pracovat s tímto prvkem.
  Jde o náhradu původního řešení otevření webu v okně pomocí ActiveX.
  Opravuje se problém otevírání novějších webů, které nebyly kompatibilní s použitým ActiveX.
  Nové řešení je rychlejší.

  Týká se to voleb kde "Typ aktivované operace" je "Web browser". (tabulka VCZ Nastavení VRM).


  Nedotkne se funkce otevírání webu v externím browseru (EB).
  Nedotkne se ani funkce na verzi nižší než 9.1, kde se tedy stále doporučuje používat hlavně externí browser.
  --
  1605.1831.05.2016RQ1117-15Doplnění položky seřizovací čas do kusovníků a mont.zakázekUpraveno - prováděna aktualizace časů v MZ i při aktualizaci MZ--
  1605.1730.05.2016RQ1125-37Aktualizace ceníkových cen artiklů z XLS souboruPřidán EN překlad tl. pro update cen--
  1605.1730.05.2016RQ1156-00, RQ1093-12Generování dotazníkůImplementace kontroly vyplnění polí na formuláři.

  Viz popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---12---Generovani---dotazn...

  --
  1605.1730.05.2016RQ1156-00RQ1156-00 Rozšířené generování nákupních poptávekImplementovány úpravy:

  - Umožnit "zpět" na zadání hodnot pro gen.poptávky
  - Kontrola povinného vyplnění polí na formuláři
  - Vytučnění sum řádků
  - Přesun polí Jiný adresát

  Viz popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1156---00---Roz%c5%a1%c3%ad%c5%...

  --
  1605.1730.05.2016RQ1156-00, RQ1031-15EDI - UDF a funkce pro ŠPI - kontaktní osoby na poptávceOprava chyby UI-API - při otevření formuláře draftu poptávky SBO negeneruje data_load event, ve kterém je implementováno plnění polí se jmény kontaktních osob - tato pole pak zůstanou prázdná.

  Pro drafty poptávek je tedy nyní přidáno plnění jmen kontaktních osob do form_load eventu, který i na draftu poptávky nastává.
  --
  1605.1730.05.2016RQ1015-51, RQ1082-03U22 Doplňování hodnoty do pole ”Poznámka” (U_VCZ_9503) na řádku MZFunkčnost, která po přidání MZ doplní hodnotu do pole "Poznámka"(U_VCZ_9503) na řádku MZ, z odpovídajícího řádku kusovníku (standardního nebo variantního), z pole Comments; předpokládá VRIS licenci RQ1082-03 Variantní kusovníky.
  Pokud je hodnota v kusovníku vyplněna, a je jiná než hodnota v řádku MZ, přenese se z kusovníku do ř. MZ.


  Pomocí RQ1015-51 - MDA Definovatelné aktualizace po zaúčtování dokladu:

  Vzor nastavení je na přiložených screenshotech.

  Nastavení Trigger Transaction Type na UI-Add, pro MZ, bude pracovat až od VRIS release 1605.12, kvůli chybě v kódu VRISu (nastavení na Add pro MZ funguje už nyní).

  Query string:
  SELECT T1."LineNum", T2."Comment" FROM WOR1 T1 INNER JOIN ITT1 T2 ON (T1."U_VCZ_9511" = T2."U_VCZ_9511") AND (T1."U_VCZ_9535" = T2."U_VCZ_9535") WHERE (T1."DocEntry" = {DocEntry}) AND (COALESCE(T2."Comment", '') <> '') AND (COALESCE(T1."U_VCZ_9503", '') <> COALESCE(T2."Comment", ''))

  -Ano
  1605.1730.05.2016RQ1093-14Automatické plnění šarží u příjmových dokladůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---14---Automaticke---plnen...AnoAno
  1605.1730.05.2016RQ1060-12Doporučení zakázky - vytváření motážních zakázekhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1060---12---Doporuceni---zakazk...-Ano
  1605.1625.05.2016RQ1004-A1Zpracování banky - hromadné vyřízení platebUpraveny SQL procedury - přepočet skonta:
  RQ1004-A1_VCZ_ElBanka_HromadneVyrizeni.sql
  RQ1004-A1_VCZ_ElBanka_HromadneVyrizeni_HANA.sql
  --
  1605.1625.05.2016RQ1004-00El.bankaUpraveno automatické párování řádků výpisu - zaokrouhlení pro skonto změněno, přidána kontrola konsolidovaného OP.
  Upraveno dohledání OP dle bank.účtu - upravena kontrola SWIFTu i v bank.účtu OP
  --
  1605.1625.05.2016RQ1117-05Hromadné uvolnění montážních zakázekRozšíření okna "Hromadné uvolnění montážních zakázek" o možnost editovat hodnoty vybraných polí MZ před hromadným uvolněním.

  Při uvolnění MZ bude uživatelem zadaná hodnota zapsána do montážní zakázky.

  Tyto sloupce mohou být editovatelné:
  - Termín (OWOR.DueDate)
  - Plánované datum zahájení (OWOR.U_VCZ_9792)
  - Plánovaný termín dokončení (OWOR.U_VCZ_9787)
  - Linka (OWOR.U_VCZ_6565)
  - Libovolné textové UDF na hlavičce MZ

  Obsah okno se definuje uživatelským dotazem (jehož ID je nastaveno v @VCZ_MSETP. )
  Sloupce, které mají být editovatelné, musí mít uživatelském dotazu název obsahující postfix "_EDIT".
  Pokud uživatel do editovatelného pole neuvede hodnotu a nebo ponechá původní, nezmění se při uvolnění hodnota v MZ.  Povolené aliasy sloupců:
  - Termín: DueDate, DueDate_EDIT
  - Plánované datum zahájení: U_VCZ_9792, U_VCZ_9792_EDIT, PlanReleaseDate, PlanReleaseDate_EDIT
  - Plánovaný termín dokončení: U_VCZ_9787, U_VCZ_9787_EDIT, PlanFinishDate, PlanFinishDate_EDIT
  - Linka: U_VCZ_6565, U_VCZ_6565_EDIT, Linka, Linka_EDIT
  - UDF z hlavičky MZ, pokud je potřeba nastavit editovatelnost musí být uvedeny pomocí ID, např. U_VCZ_1234_EDIT


  -Ano
  1605.1625.05.2016RQ1103-06Servisní hlášení - rozšíření pro dodavatele a přiřazené pracovníkyhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1103---06---Servisni---hlaseni-...AnoAno
  1605.1524.05.2016RQ1084-92Duplikace dokladů a artiklů - nastavení hodnot po provedení duplikaceOšetřeno mazání ceníků pro SBO88--
  1605.1524.05.2016RQ1081-02Tlačítko ”Import z xls” - přeskladnění - 35193Oprava spouštění importu pro sklad.doklady.--
  1605.1524.05.2016RQ1049-00VýrobaOprava chyby kontroly při přidání příjmu z výroby.
  Chyba ovlivnila i přidání dokladů Příjem na sklad, které nešly přidat.
  Chyba byla od 17.5.2016 (ve verzi 1605.14)


  --
  1605.1420.05.2016RQ1010-00DPH Priznani ExportUpraveno export KH - upraveno grupování pro věty B1 a B2
  původně dle čísla dokladu -> nově dle Datumu pro KH
  (původní grupování dle DIČ,Evid.čísla,poměru,..)zachováno
  Ano-
  1605.1420.05.2016RQ1004-00El.bankaAutomatické párování bank.výpisu - opraven výpočet skonta - BaseDate = 'N'->'T', DocDueDate -> CreateDate--
  1605.1420.05.2016RQ1004-47El.Banka - HSBC - ACH a MT103Export příkazu ve formátu MT901 rozšířen o firemní údaje - pobočka a adresa
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---47---El---Banka---HSBC--...
  -Ano
  1605.1420.05.2016RQ1084-92Duplikace dokladů a artiklů - nastavení hodnot po provedení duplikaceUpraveno mazání cen pro všechny ceníky na kartě artiklu

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---92---Duplikace---dokladu...
  --
  1605.1420.05.2016RQ1049-03Kooperace - výdejka a příjemka umožňuje zvolit šaržePři výdeji do kooperace i při příjmu z kooperace mohou být požadovány šarže. V takovém případě nemůže vzniknout výdejka/příjemka na pozadí, ale je otevřeno okno, kde uživatel šarže vybere/zadá.--
  1605.1420.05.2016RQ1100-00VCZ Remoting - DirectoryTreeGet, FileGet, FileSave - PathTooLongImplementována úprava prozatím tří metod v interface IVczSBOGeneral - DirectoryTreeGet, FileGet, FileSave - odstraňující omezení .NET Frameworku na délku cesty < 260 znaků (dochází k chybě - výjimce PathTooLong).


  Technicky:
  Náhradou za standardní metody .NET Frameworku, jsou nyní použity nové/upravené metody ve VRISu, využívající přímé volání metod Windows32API (které dovolují délku cesty až 32000 znaků).

  Pozn.: úpravy jsou ve VRISu identifikovatelné popisem "17.05.2016 ZS Omezení na 259 znaků adresář + soubor"

  --
  1605.1420.05.2016RQ1015-41Automatické doplňování zisku brutto na ZO z NO - prodej dropshipDoplněno zohlednění SBO nastavení přepočtu hodnot v cizí měně - Přímo/Nepřímo.
  Dosud byl "hardcoded" přímý přepočet.
  --
  1605.1420.05.2016RQ1097-01Projektové řízení - operativní plánUpraveny předlohy OPP - UDT pro předlohy rozšířena o 3 sloupce pro cenu pro tým, upravena funkčnost


  Ano-
  1605.1420.05.2016RQ1053-05Klasifikace artiklů
  Změna výchozí hodnoty polí Podskupina 0-6 (VCZ_7160 až VCZ_7166) z Alfanumericky 8 na 30.


  Oprava mizejícího tlačítka "Klasifikace" (btItmCls) na záložce "Definice variant"
  --
  1605.1420.05.2016RQ1058-07Integrace se SPAKomunikace se serverem USSPA

  Implementace první části zadání - přihlášení k ovládání vířivky.(Pomocí metody <login> webslužby).

  Popis je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1058---07---Integrace---se---SP...
  AnoAno
  1605.1313.05.2016RQ1125-37Aktualizace ceníkových cen artiklů z XLS souboruUpravil jsem popis tlačítka a přidal ošetření resize ve form. pro ceníky--
  1605.1313.05.2016RQ1140-00Plánovací tabule - rychlost načítání velkého počtu záznamůOptimalizována rychlost načítání dat do tabulí při velkém počtu řádků.--
  1605.1212.05.2016RQ1117-15Doplnění položky seřizovací čas do kusovníků a mont.zakázekhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1117---15---Doplneni---polozky-...AnoAno
  1605.1212.05.2016RQ1004-65,RQ1004-66,RQ1004-59,RQ1004-70,RQ1004-83Zpracování bankyOkno pro výběr dokladů pro příkaz k úhradě rozšířeno o Název OP (CardName)
  - pro výběr dobropisů, opr.faktur, draftů faktur, int.dokladů, zápočtů, záloh.fakturu RQ1004-65,-66,-70,-83,-59

  --
  1605.1212.05.2016RQ1004-00Banka - příkazy k úhraděZ analýzy zápisů v logu Duraline a Arkov, z okamžiku přebírání dat z asistenta plateb do UDT VCZ_BANK_WORK (BankTableUpdate_FromWzd()), je patrné, že při přidávání řádku do UDT byly částky do objektu UserTable správně vyplněny - včetně desetinných míst.
  Aktuálně jsou ale v UDT částky s ořezanými desetinnými místy (ne zaokrouhlené); a týká se to vždy všech řádků a všech částek v daném příkazu. Mohlo by jít o problém s DI-API objektem UserTable.

  Na základě výše uvedeného byla na závěr přebírání dat z asistenta přidána kontrola částek, a při rozdílech zápis do logu, a oprava částek v UDT VCZ_BANK_WORK sql updatem.
  Pak ještě přidán kontrolní test-zápis do logu s vyselectovanýmí částkami příkazu z UDT; a pro jistotu přidáno čtení nastavení podniku (Read_CompanySettings()) do konstruktoru třídy VczSBOBanka.
  --
  1605.1212.05.2016RQ1125-37Aktualizace ceníkových cen artiklů z XLS souboruhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---37---Aktualizace---cenik...-Ano
  1605.1212.05.2016RQ1125-34Artikl - duplikace ceníků a kusovníkuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---34---Artikl---duplikace-...--
  1605.1212.05.2016RQ1120-00RQ1120-00 - VCZ Alerty - spec.úloha CLOSEDOC - Automatické uzavření řádků dokladu Dodávka a Vrácená dodávka - obaly, materiál zákazníka
  Automatické uzavření řádků dokladu Dodávka se skladem 51 (Obaly) a 52 (Materiál zákazníka), po přidání dokladu.
  Automatické uzavření dokladu Vrácená dodávka, pokud je pouze s řádky se skladem 51 (Obaly) a 52 (Materiál zákazníka), po přidání dokladu.


  Pomocí RQ1120-00 - VCZ Alerty, nová spec.úloha CLOSEDOC - bude ve VRIS release 1605.12:

  Vzor nastavení je na přiložených screenshotech.

  V Dodávce a Vrácené dodávce nelze uzavírat řádky pomocí DI-API. Obecná spec.úloha CLOSEDOC se nejprve pokouší uzavřít řádky standardně - pomocí DI-API objektu, nezdaří-li se to, uzavře řádky SQL updatem.
  Nastavovat Mail List, Subject a Text není nutno - nastavit jen pokud má odejít po skončení úlohy zpráva s výsledky.

  Parameters pro Dodávku:
  LINENUMS={_SELECT CAST(T1."LineNum" AS nvarchar(5)) + ',' FROM DLN1 T1 WHERE (T1."DocEntry" = {DocEntry}) AND (T1."WhsCode" IN ('51', '52'))}

  Trigger Filter pro Vrácenou dodávku:
  (0 = (SELECT COUNT(*) FROM RDN1 T1 WHERE (T1.DocEntry = {DocEntry}) AND (NOT COALESCE(T1.WhsCode, '') IN ('51', '52'))))


  Popis spec.úlohy CLOSEDOC je na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---CLOS...

  -Ano
  1605.1212.05.2016RQ1125-36Artikl - kategorie nebezpečnostihttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---36---Artikl---kategorie-...Ano-
  1605.1212.05.2016RQ1022-00Odběr a balení - přebírání neskladových artiklů ze ZakázekV SBO88 se do přidaných based-on řádků do již existujícího draftu dodávky, nepřenáší automaticky další údaje (např.cena).

  Pro SBO88 je tedy nyní do těchto řádků doplněn přenos údajů z řádků base zakázky (kromě již dříve přenášeného čísla artiklu):

  - popis artiklu
  - měna
  - cena za MJ
  - sleva %
  - kód DPH

  --
  1605.1212.05.2016RQ1093-08Sledování dopravyPřidán filtr pro stát a země popis viz.
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---08---Sledovani---dopravy...

  --
  1605.1212.05.2016RQ1029-03Export finančních výkazů do XML pro EPOOpraveno nastavení defaultní cesty k výstupnímu souboru, pokud není nastavena ve VCZ_PRINTRPT_SETP (Modul:1029-03 Typ:2 a Popis Reportu = Název fin.předlohy)--
  1605.1212.05.2016RQ1125-35Výkaz historie pohybůhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---35---Vykaz---historie---...-Ano
  1605.1212.05.2016RQ1125-35Výkaz historie pohybůUpravil jsem dotaz a sql skript, přidal jsem fčnost pro RQ1084-37 Disponibilita rozšíření--
  1605.1103.05.2016RQ1049-40Výroba - tisk reportů z montážní zakázky – štítkyRozšíření funkcionality o nastavení možnost nastavení konkrétního štítku dle zákazníka a produktu.

  Viz Wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1049---40---Tisk---vyrobnich---...
  Ano-
  1605.1103.05.2016RQ1008-01Automatizace kurzového lístku - nastavení parametrů pro aktualizaci kurzuUpraveno hlášení pro případy, kdy se funkčnost spustí,ale neprovede se import, protože nejsou splněny podmínky nastavení.
  Např. není 1.pracovní den v měsíci
  --
  1605.1103.05.2016RQ1097-00Projektové řízeníOpraveno čtení parametr pro nastavení defaultního zobrazení typu měny projektu (UDT VCZ_CT_SETP), v případě že není vyplněn --
  1605.1103.05.2016RQ1129-00, RQ1084-90Fakturace plynu - vyúčtování - doklady dle přenesené daň.povinnosti v CZÚprava generování dokladů při vyúčtování, ve VNG CZ.

  Využívá se nastavovací UDT "VCZ_VATGRPSAM_SETP" z RQ1084-90, tento RQ tedy musí být zalicencován a nastaven.

  Ve výše uvedené UDT je vyhledáván řádek - pro částku faktury vyúčtování, dle shodných kritéríí jako v RQ1084-90:

  "...V řádcích UDT se nastaví pro kód OP výše částky dokladu (FM)...S nastavenou částkou je porovnávána částka dokladu "Celkem před slevou" snížená o "Sleva". Lze zadat několik řádků k jednomu OP - pak bude vybrán řádek s nejvyšší částkou, která je nižší nebo shodná s danou částkou dokladu..."

  Je-li v UDT nějaký řádek nalezen, pak:

  a) Nejsou automaticky vygenerovány daňové doklady k existujícím uhrazeným požadavkům na zálohu.
  b) Na fakturu jsou připojeny i požadavky na zálohu.

  Pokud řádek nalezen není, generuje se jako dosud - daňové doklady k požadavkům, a na fakturu jsou připojovány jen daňové doklady.

  --
  1605.1103.05.2016RQ1117-14, RQ1049-30, VCZ TracerNaskladnění chybějícího materiálu při příjmu z výrobyOpraveno chybné čtení množství z řádků na formuláři příjmu z výroby; přidáno plnění ceny v generované příjemce.
  Upraveno v RQ1117-14, RQ1049-30 ve VRIS, a v traceru.
  --
  1605.1002.05.2016RQ1010-00DPH Priznani ExportUpraveny uživatelské dotazy v AddOnu, dle posledních změn ve zdrojové SQL
  upravena sumace u nákupních dokladů - i dle čísla dokladu - týká se Věty B1 a B2 (nesčítají se doklady se stejným evid.číslem)
  Ano-
  1605.1002.05.2016RQ1100-00VCZ Remoting - GetDocDetail, GetDocDetail_ACCDo xml dat o dokladu, vracených oběma metodami, je přidána firemní a systémová měna - <__MainCurr> a <__SysCurr>.
  --
  1605.1002.05.2016RQ1084-51Zobrazení volného množství ”Na aktuálním skladě” na řádku dokladu (nabídka a zakázka)Rozšířena funkcionalita o možnosit nastavení skladu a pohledu do jiné podnikové databáze.
  Viz wiki:

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---51---Zobrazeni---volneho...
  AnoAno
  1605.1002.05.2016RQ1097-00Projektové řízeníJen pro SBO 9.1 a vyšší:

  Do definice UDO UDO VCZ_CT_PRJ a VCZ_CT_CTR doplněny standardní form.
  Okna slouží jen k tomu, aby se otevřela při kliku na Projekt a Smlouvu ve výsledku Enterprise search.
  Následně addon zařídí otevření komplentího okna karty Projektu a Smlouvy.

  Je třeba spustit install RQ1097-00

  Je třeba na konkrétní db otestovat a pokud se z Enterprise Search pomocná okna neotevřou,
  je třeba "proklikat" Asistenta UDO:
  Nástroje customizingu / Asistent registrace objektů
  - Aktualizace existujícího objektu (VCZ_CT_PRJ resp. VCZ_CT_CTR)
  - Upravit v kroku: "Nastavení uživ. rozhraní" - viz screeenshot.
  - Stisknout "Dokončení"

  Pomocná menu by se měla vytvořit v menu Administrace.
  Pomocná menu lze vypnout také v uvedeném kroku asistenta (uncheck "Záznam menu").


  Po odstranění menu nutno ověřit, jestli funguje otevírání z Enterprise Search.


  Ano-
  1605.1002.05.2016RQ1097-00Projektové řízeníOšetřeno plnění gridu pro přílohy, v případech kdy celková délka cesty přesahuje 259 znaků.
  V takovém případě se soubor i s cestou zobrazí,ale nebude možné jej otevřít s hlášením pro uživatele.
  --
  1605.1002.05.2016RQ1129-00Fakturace plynu - vyúčtování - vlastník generovaných dokladůV dokladech generovaných při vyúčtování - Faktura, Pož.na zálohu a Daň.doklad k záloze - se od nynějška bude plnit vlastník dokladu, a to přihlášeným uživatelem(pokud má přiřazeného pracovníka).
  Týká se i dokladů generovaných kalkulačním serverem - plánovanou úlohou, spouštěnou z procesu vyúčtování.
  --
  1605.1002.05.2016RQ1054-34Volitelné automatické odeslání dokladů obchodnímu partnerovi mailem - detaily odesíláníPřidána možnost detailnější specifikace e-mailových adres příjemců.

  NUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1054-00 A RQ1054-34.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---34---Voliteln%c3%a9---au...
  AnoAno
  1605.1002.05.2016RQ1120-00VCZ AlertySpecifická operace - CTUPDOPP:
  -opraveno
  Uzavření etapy do stavu uzavřeno (původní stav etapy plánováno),
  při uzavření všech úkolů

  -upraveno
  Při uzavření etapy "Realizace" se přepne stav projektu do stavu "2D - Realizace dokončena"

  Dokončením posledního úkolu operativního plánu se automaticky přepne stav projektu do stavu UZAVŘENO
  a vyplní se hodnota Termín dokončení skutečné - jako uzavřené úkoly jsou brány i ty označené jako "5 - NEVYUŽITO"
  --
  1605.1002.05.2016RQ1097-17Projektové řízení - spec.pro BackboneOpertaivní plán - pole pro cenu pro tým - úprava kurzu při firemní měně,
  pokud je zadána firem.měna je kurz nastaven na 1
  --
  1605.1002.05.2016RQ1004-00Banka - příkazy k úhraděOkno Bankovní příkazy pole Způsob platby
  Doplnění
  - filtr na aktivní způsoby platby
  - prokliku na definici způsobu platby
  --
  1605.1002.05.2016RQ1100-00VCZ Remoting - logování na vstupu do metodyPřidání logování na vstupu do metod - pro metody DoSQLQuery(), File*(), Directory*() - k již existujícímu logování na výstupu z metod.
  Umožní zachytit situaci, kdy klientem volaná metoda nedoběhne do konce.

  --
  1605.1002.05.2016RQ1088-00Výroba Duraline - Specifikace konečného výrobkuOpraveno plnění datumu (ShipDate) z řádky zakázky do mont.zakázky--
  1605.1002.05.2016RQ1067-00Evidence poštyRozšířeno o DPD
  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1067-­--00--­-Evide­nce---­pošty.­html­
  AnoAno
  1605.1002.05.2016RQ1084-92Duplikace dokladů a artiklů - nastavení hodnot po provedení duplikacehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---92---Duplikace---dokladu...AnoAno
  1604.1321.04.2016RQ1097-00Projektové řízeníDo tabulky nastavení UDT VCZ_CT_SETP přidáno pole pro nastavení zobrazení měny projektu:
  U_CurrView", "Deflt.zobrazení měny projektu" se stejnými hodnotami jako pole "Zobrazit" na kartě projektu (L-"Firemní měna",S-"Systémová měna",P-"Měna projektu")
  Hodnota určuje výchozí hodnotu pole "Zobrazit" při otevření karty projektu.
  Defaultní hodnota je L-"Firemní měna"

  AnoAno
  1604.1321.04.2016RQ1093-13Zakázky odběratele z nák.příjemkyImplemenováno řešení podobné již existujícím VRIS RQ pro generování NO ze ZO (RQ1093-05).

  Popis je na wiki:

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---13---Zakazky---z---Nak--...

  --
  1604.1321.04.2016RQ1098-00Nastavení cesty k přílohám k formulářůmOpravena fce pro nahrazení hodnoty ve adresáři (ReplaceDocFieldsInAttachDir)
  Ošetřeny hodnoty, které končí tečkou - vynecháním všech teček na konci
  --
  1604.1321.04.2016RQ1029-03Export finančních výkazů do XML pro EPOFunkčnost rozšířena o export do XLS

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1029---03---Export---financnich...
  -Ano
  1604.1321.04.2016RQ1097-17Projektové řízení - spec.pro BackboneAnoAno
  1604.1219.04.2016ORION-File2DOC, ORION-PO2FileB1i - PEVI - EDI - nový dodavatel24.05.2016 ZS
  Upravena identifikace na inboundu stepu ORION-File2DOC - tj. výběr xml dokumentů ke zpracování tímto stepem, tak aby se zpracovávaly xml od odesílatele CANIS.
  Dosud se testoval typ dokumentu + ediid odesílatele CERVA ( = 380-8594175600001).
  Nyní je ponechán jen test na typ dokumentu ( = 380-).

  ---------------------------------------------------------------------
  28.04.2016 ZS
  Podle informací z PEVI, CardCode nového dodavatele CANIS SAFETY je D00003, ne D00289 - tedy změněno v setupu package ORION-PO2File.

  ---------------------------------------------------------------------
  Pro nového dodavatele D00289-CANIS SAFETY a.s., byly upraveny packages ORION-File2DOC a ORION-PO2File.

  Po upgrade B1i v PEVI, ještě nahradíme ORION-PO2File připravenou novější verzí, která místo filtrů používá criteria fields.

  --
  1604.1219.04.2016VCZ Tracer, RQ1117-14VCZ Tracer - naskladnění chybějícího materiálu při příjmu z výrobyToto rozšíření používá nastavení, a kód z VRIS RQ1117-14-Naskladnění chybějícího materiálu při příjmu z výroby. RQ1117-14 musí být nainstalován a nastaven.


  Na záložku Příjem je přidáno tlačítko Příjem chyběj.mat., pro vygenerování příjemky na sklad pro produkty MZ na formuláři, uvedené v seznamu.
  Jsou vyhledány skladové komponenty, které jsou v montážní zakázce uvedeny s metodou výdeje Backflush, a jejich aktuální množství na skladě nedostačuje pro provedení příjmu z výroby pro daný produkt na MZ, pro uvedené množství produktu.
  Pokud nejsou žádné takové komponenty nalezeny, je to ohlášeno ve statusbaru; stejně tak chyba nebo úspěšné přidání příjemky.

  Viz též připojený screenshot.
  AnoAno
  1604.1219.04.2016RQ1117-14, RQ1049-30Naskladnění chybějícího materiálu při příjmu z výrobyImplementováno vytváření příjemky chybějícího backflush materiálu při příjmu produktu z výroby.
  Jde o dva formuláře VRISu (a úprava se shodnou funkčností je implementována také ve Versino Manufacturing Tracer).

  Popis viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1117---14---Naskladneni---chybe...

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1049---30---Roz%25C5%25A1%25C3%...
  AnoAno
  1604.1219.04.2016RQ1116-00VCZ Plánované úlohy - spec.úloha BPINSOLV_2 - ošetření technických chybPři chybné odpovědi ze serveru ISIR na dotaz na OP, je tento dotaz zopakován. Po případném dosažení deseti chybných odpovědí na jeden dotaz, bude další dotazování serveru ISIR přerušeno - jako zábrana proti generování zbytečných dotazů na WS (např. při výpadku sítě...)--
  1604.1219.04.2016RQ1004-00El.bankaUpraven formát ABO zohledněny transakce typu 3 a 4 storno--
  1604.1114.04.2016RQ1097-12Projektové řízení - spec.pro ManagUpraveno zobrazení okna Moje projekty přes kontextové menu na dokladu,
  zobrazeno v režimu jen moje projekty
  Upraveno zobrazení seznamu dokladů z okna Moje projekty - kolapsováno vše
  --
  1604.1114.04.2016RQ1147-02Výběr šarží do dokladu v MJ baleníOpraveno hledání prvního vyhovujícího řádku šarže pro MJ pro zakázku - přidána kontrola přiřazeného množství
  --
  1604.1114.04.2016RQ1097-00Projektové řízeníZobrazení náběhů nedokončené výroby - přidáno nový parametr "Náběhy-zobraz výnos dle období" do UDT VCZ_CT_SETP default je N.
  Pokud je = Y zohlední se období z filtru v zobrazení skutečných výnosů v gridu v záložce náběhy

  AnoAno
  1604.1114.04.2016RQ1097-00Projektové řízeníPřidána funkčnost - plnění středisek při přidání projektu
  Pokud je nastaven ve VCZ_CT_SETP parametr "Přidání všech aktiv.středisek" = Y, jsou při přidání nové karty projektu na kartu projektu zároveň přidána i všechna aktivní střediska s 1. dimenzí
  AnoAno
  1604.1114.04.2016RQ1125-20Hromadná změna artiklu - úpravy pro Střída SportDo seznamu pro výběr polí k aktualizaci přidáno UDF "IS měrná jednotka (SK)" z karty artiklu
  Přidáno i vytváření tohoto pole v rámci RQ
  Ano-
  1604.1114.04.2016RQ1125-20Hromadná změna artiklu - úpravy pro Střída SportPřidána kontrola importu z XLS - kontrola importovaných hodnot dimenzí proti existujícím hodnotám v číselníku (VCZ_ITMVARVALS)--
  1604.1114.04.2016RQ1084-91Identifikace nového nebo nevyráběného artiklu na řádku zakázkyhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---91---Identifikace---nove...--
  1604.1114.04.2016RQ1031-15EDI - UDF a funkce pro ŠPI - kontaktní osoby na poptávceÚprava v rámci RQ1031-15:

  NUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1031-15.

  Na formulář nák.poptávky jsou přidána další tři pole: jedno pro zadání další kontaktní osoby a dvě pro uvedení textu k jiným adresátům.
  Labely-popisy k choosefromlistům jsou přebírány z názvů příslušných UDF-viz dále.
  Zadané hodnoty jsou provázány(tj. plněny a načítány) do UDF VCZ_5647 - VCZ_5649 v hlavičce nák.poptávky.

  Viz přiložený screenshot.
  Ano-
  1604.1114.04.2016RQ1156-00RQ1156-00 Rozšířené generování nákupních poptávekImplementováno:

  -Plnění dalších tří polí pro kontakty
  -Výběr řádků šablon poptávek pomocí filtru
  -Volitelné vynechávání řádků komponent (DPS)

  Viz popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1156---00---Roz%c5%a1%c3%ad%c5%...

  --
  1604.1007.04.2016RQ1022-00Odběr a balení - přebírání neskladových artiklů ze ZakázekPřidávání based-on řádků do již existujícího draftu dodávky, vyžaduje v SBO88 i uvedení ItemCode; jinak dojde při aktualizaci draftu k chybě "Chybí číslo artiklu; specifikujte číslo artiklu [DLN1.ItemCode][line: xxx]".
  Plnění ItemCode pro SBO88 je nyní doplněno.
  --
  1604.1007.04.2016RQ1004-06El.Banka - Multicash ČSUpraven export příkazu v cizí měně - upraveno plnění adresy příjemce, pokud není vyplněna - dle upřesnění z ČS--
  1604.1007.04.2016RQ1004-00El.bankaAutomatické párování - opraveno automatické párování pro nák.faktury se skontem--
  1604.1007.04.2016RQ1004-00El.bankaUpraveno:
  - přidána funkčnost pro změnu bank.účtu příjemce v příkazu k úhradě
  - přidána kontrola polí příkazu nastavitelná pro jednotlivé bank.formáty
  v nové UDT VCZ_EB_FORMATDEF "VCZ EB Nastavení pro formát"
  - upraveno logování při chybě v příkazu k úhradě např.chybějícím účtu
  Tech.popis viz.
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---00---El---banka---rozsir...
  AnoAno
  1604.1007.04.2016RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaOpraven zobrazení CashFlow - opraven filtrování dle měny--
  1604.1007.04.2016RQ1088-00Fakturace plynuOpraven import POFů ze souboru XLS pro SK - v případě několika listů--
  1604.1007.04.2016RQ1029-03Export finančních výkazů do XML pro EPOUpraveno řešení pro export rozvahy a výsledovky, a import z XML předloho pro SBO2007-Ano
  1603.1830.03.2016RQ1054-45Integrace s PBXImplementováno rozhraní pro komunikaci s weblužbou pro ovládání pobočkové telefonní ústředny (PBX) v Perfektservisu.
  Implementace zatím umožňuje
  a)vytočení vnějšího tlf.čísla
  b)identifikaci volajícího


  Viz popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---45---Integrace---s---PBX...

  --
  1603.1830.03.2016RQ1082-03Variantní kusovníkyOprava chování v SBO 9.0 (9.1)
  Nefungovalo vymazání původních komponent při automatizované náhradě po zadání variantního kusovníku.

  Opraveno doplněním kliku a TAB v matrixu, které inicializují kontextovém menu
  --
  1603.1830.03.2016RQ1084-55Kontroly OP v insolvenčním rejstříkuUpravena kontrola - vynechány skladové transakce příjem a výdej (bez CardCode)--
  1603.1830.03.2016RQ1125-01Katalogová čísla OP - infozáznam (dodatečné info)Přidána chybějící kontrola licence, upraveno pro HANA--
  1603.1830.03.2016RQ1004-00El.bankaOpraveno automatické párování řádků výpisu s doklady se skontem--
  1603.1830.03.2016RQ1010-00DPH Priznani ExportUpraveny uživatelské dotazy - přidány prefix a suffix z číselné řady k číslu prod.dokladu -> Evid.číslo v KH
  Opraveno řešení - přidány nákup.form. do SetEvFilter
  Ano-
  1603.1723.03.2016RQ1154-00Prodejní příležitosti - rozšíření, záložka položkyDoplnění kontextových menu
  - "Výmaz řádky" - na záložce Položky vymaže řádek, na kterém je aktuálně kurzor
  - "Přidání řádky" - přidá na konec nový řádek
  --
  1603.1723.03.2016RQ1088-00Výroba Duraline - Specifikace konečného výrobkuOpravena funkčnost pro výběr řádků v okně se seznamem řádků zakázky - v číslování řádků zohledněny řádky dokladu typu text
  --
  1603.1618.03.2016RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaRQ1097-15 Přidán sloupec "Pořadí v roli" do záložky Pracovníci na kartě projektu, přidáno vytváření UDT VCT_CT_APPEMPPRIO "VCZ CT Priority schvalovatelů"AnoAno
  1603.1618.03.2016RQ1022-00Odběr a balení - přebírání neskladových artiklů ze ZakázekImplementováno přebírání neskladových artiklů z base Zakázek ke generovanému dodacímu listu.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1022---00---Roz%c5%a1%c3%ad%c5%...
  AnoAno
  1603.1618.03.2016RQ1129-00Fakturace plynuImport POFů z XML SK - opraven problém s duplikací EIC v různých souborech stejného typu, upravena kontrola a doplnění smluvních údajů k POFu--
  1603.1618.03.2016RQ1097-00Projektové řízeníOpraveno zobrazení v okně "Zaúčtování náběhů a odběhů NV", údaj ve sloupci "Výnosy skutečné" pro Náběhy omezen na projekt i středisko v řádku (původně pouze projekt)--
  1603.1618.03.2016RQ1120-00VCZ AlertyImplementace Specifických operací - EMPUPDDFX - opraven SQL pro HANA--
  1603.1618.03.2016RQ1146-01Přepočet MJ a cen na řádcích dokladu - rozříření na Rámcovou smlouvu v prodeji
  NUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1146-00 A RQ1146-01

  Byla rozšířena funkcionalita úpravy pro přepočet množství a cen na řádcích dokladu tak, aby se obdobně přepočítávaly i řádky v rámcové smlouvě v prodeji.

  Popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/ORLIMEX-Prepocet-MJ-a-cen-na-radcich-d...
  Ano-
  1603.1515.03.2016RQ1004-41El.banka - SEPA XML SKUpraven import výpisu - upraven import poplatků--
  1603.1515.03.2016RQ1092-06Automatické doplnění šarží při příjmu z výrobyPři příjmu z výroby je možné tlačítkem "Doplnit šarže" spustit funkci, která automaticky doplní šarže přijímaných položek dle šarže vydaného materiálu.

  Pokud bylo vydáno do jedné montážní zakázky více šarží, není možné šarži pro výstup určit a tím přidělit.
  --
  1603.1414.03.2016RQ1054-34Volitelné automatické odeslání faktury(dobropisu) obchodnímu partnerovi mailem - pouze z menuPřidáno nové nastavení způsobu odeslání - "M-Pouze z menu".

  NUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1054-00 A RQ1054-34.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---34---Voliteln%c3%a9---au...
  AnoAno
  1603.1414.03.2016RQ1097-00Projektové řízeníRozšířeno proúčtování režie - přidán sloupec "Zdrojový účet" do UDT VCZ_CT_REZIE,
  Pokud je vyplněn použije se tento účet při čtení dat pro proúčtování režie - zohledněno v obecném řešení a řešení pro RQ1097-15 Upraveny skripty v repository VCZ_CT_UctovaniRezie.sql a VCZ_CT_UctovaniRezie_HANA.sql
  AnoAno
  1603.1414.03.2016RQ1124-00Integrace WS - hlášení o distribuci LP na WS DIS13 SÚKLKódování exportovaného XML souboru s hlášením změněno dle požadavku, z UTF-16 na UTF-8.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1124---00---Integrace---WS.html

  --
  1603.1414.03.2016RQ1058-06Heslo na montážní zakázce a kartě vybavení zák. v USSPANUTNO SPUSTIT INSTALL RQ1058-00 A RQ1058-06.

  Automatické generování hesla na MZ je od nynějška podmíněno nastavením na skupině artiklu, do které patří produkt dané MZ.

  Viz Wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1058---06---Plneni---UDF---Hesl...
  AnoAno
  1603.1414.03.2016RQ1004-B0Zpracování banky - řešení s ukládáním výpisů do UDT (nahrazuje OBNK)Opraveno automatické párování - opraveny chyba v sql --
  1603.1414.03.2016RQ1061-02import Shell tankováníRozšířena funkčnost pro import TXT:
  Přidány UDF pro Datum, Čas a Místo tankování do řádku dokladu a stejné sloupce do UDT VCZ_IMPORTED_LINES

  Rozšířeno nastavení VCZ_SETP o pole "RQ1061-02 Importovat řádky neseskupeně":
  - pokud je nenastaveno nebo N, importuje se řádky seskupeně
  v řádcích dokladu se údaje Datum, Čas a Místo tankování neplní.
  - pokud je nastaveno Y, pro každý řádek souboru je vytvořen řádek v dokladu
  s vyplněnými UDF pro Datum, Čas a Místo tankování

  V obou případech se UDT VCZ_IMPORTED_LINES plní stejnými zdrojovými údaji s vyplněnými Datum, Čas a Místo tankování
  AnoAno
  1603.1414.03.2016RQ1093-06Požadavek na přeskladnění ze ZO a MZOprava chyby dohledání řádků při vytváření požadavku na přeskladnění, která vznikla při migraci na HANA (ve verzi 1603.10 - 3.3.2016)
  --
  1603.1414.03.2016RQ1067-00Evidence poštyOprava pro přenášení dokladu přeskladnění do evidence pošty:
  Hodnota balíku z přeskladnění v poště byla nulová.

  Do evidence pošty se jako hodnota balíku přenáší cena s DPH.
  Od 9.1 (nebo už 9.0) nejsou v dokladu přeskladnění plněna pole částek "s DPH".

  Nově se z přeskladnění přebírá částka bez DPH (pole LineTotal).
  --
  1603.1310.03.2016RQ1143-02Informace o reklamaci na servisním hlášeníOpraveno plnění CFL "Číslo prod.dokladu" v gridu na záložce reklamace - přidána změna podmínek CFL při změně OP v hlavičce činnosti--
  1603.1310.03.2016RQ1010-00DPH Priznani ExportOpravena kontrola na otevření formuláře uživatelsky def.polí--
  1603.1209.03.2016RQ1049-05Kooperace - Technologie a Evidence hlášení z výrobyZměny v práci s artikly, které jsou ve skupině artiklů s typem komponent Kooperace:

  - Zobrazení kooperace na záložce Technologie v Kusovníku a v Montážní zakázce
  - Zobrazení hlášení ke kooperaci
  - Možnost zaevidování kooperace přes okno Evidence hlášení z výroby
  - Účtování aktivace kooperace (analogie s účtováním práce, režie ke kooperaci se neúčtuje)
  AnoAno
  1603.1209.03.2016RQ1029-03Export finančních výkazů do XML pro EPOOpraveny chybné částky - přenos částek z matrixu do struktury--
  1603.1209.03.2016RQ1097-00Projektové řízeníOpraveno zobrazení částek v sumárních polích v okně Evidence práce--
  1603.1209.03.2016RQ1070-00UpomínkyOpravena kontrola částky v CM v XML Doc před vytvářením Body XSL transformací --
  1603.1209.03.2016RQ1004-00El.bankaUpraveno plnění datumu v dokladu vytvářeném pro hal.rozdíl při automatickém párování plateb--
  1603.1209.03.2016RQ1049-01Evidence hlášení z výroby - nové typy pro filtrováníPole uživatelské tabulky bylo v minulosti rozšířeno o nové typy, tyto nové typy byly nyní přidány do okna "Evidence hlášení z výroby" jako možnost filtrování.

  Uživatelská tabulka
  VCZ_MTTRC   VCZ Výroba Trasování

  Uživatelské pole
  Type   Typ

  Platné hodnoty
  1   Přihlášení
  2   Přerušení
  3   Odhlášení
  4   Dokončení
  8   Probíhá změna rozměru
  9   Změna rozměru provedena

  Zároveň byla přidána možnost filtrování na záznamy, kde byla/nebyla účtována aktivace.
  --
  1603.1104.03.2016RQ1097-00Projektové řízeníOpraveno zonrazení příloh z okna Moje projekty pro HANA--
  1603.1001.03.2016RQ1049-05Výroba - Technologie: Vazba materiálu na operaciŘešen problém: V případě, kdy je v montážní zakázce pouze jeden řádek materiálu, není možné zadat vazbu materiálu na operaci.--
  1603.1001.03.2016RQ1098-00VCZ Přílohy
  Oprava dohledání cesty k přílohám na kartě projektu při použití tagů U_SmlName a U_SmlCode
  --
  1603.1001.03.2016RQ1097-00Projektové řízení
  Na Karta smlouvy.doplněno omezení CFL pracovníků jen na aktivní
  --
  1603.1001.03.2016RQ1120-00Servis - správa náhradních dílůUpraveno vytváření činností při operaci "Rezervace" - vytvářet se bude vždy jen jedna činnost na sevisní případ--
  1603.1001.03.2016RQ1097-00Projektové řízeníUpravena záložka pracovníci na kartě projektu - přidáno nový sloupec "Podíl %" pro použití v reportu--
  1602.1626.02.2016RQ1070-00Asistent upomínání
  Upraveno vytváření činností při odesílání emailu/sms:
  Zrušeno omezení, kdy se v jednom běhu vytvářela vždy jen jedna činnost na jednoho OP bez ohledu na to, kolik upomínek různých úrovní mu bylo odesláno.
  --
  1602.1626.02.2016RQ1004-41El.banka - SEPA XMLExport příkazu - omezen u poznámky počet znaků na 140zn--
  1602.1626.02.2016RQ1094-04Import mezd - DVI
  Do testu kódu a názvu projektu před importem doplněn test na Aktivnost projektu.
  Seznam neaktivních projektů je vypsán do infookna a import je přerušen.

  --
  1602.1626.02.2016RQ1117-12Hromadné stornování montážních zakázekNové menu a okno, které umožní stornovat více vybraných MZ najednou.
  Viz Wiki
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1117---12---Hromadne---storno--...
  Ano-
  1602.1523.02.2016RQ1029-03Export finančních výkazů do XML pro EPOhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1029---03---Export---financnich...AnoAno
  1602.1523.02.2016RQ1010-00DPH Priznani ExportOpraveno seskupení řádků pro KH - přidal jsem seskupení dle DIČ nebo Kódu OP (pokud není DIČ vyplněno), přidáno ke všem Větám kromě vět sumačních pod limit (A5,B3)
  --
  1602.1523.02.2016RQ1004-41El.banka - SEPA XMLRozšířeno o HSBC GB
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---41---Banka---SEPA---XML....
  AnoAno
  1602.1523.02.2016RQ1107-02Integrace s webservice LGPřidáno plnění pole WarrantyFlag v operaci typu Incomplete a Complete.
  Pro nastavení této hodnoty přidáno pole WarFlgLG do UDT VCZ_SC_REPTYPE
  AnoAno
  1602.1418.02.2016RQ1120-00VCZ AlertyPřidána specifická operace - EMPUPDDFX - aktualizace UDT DFX_MOZ při přidání nebo aktualizaci pracovníka
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  AnoAno
  1602.1308.02.2016RQ1010-00DPH Priznani ExportKH - opraveno vytváření uživ.dotazů - čtení datumu daně z UDF u interních dokladůAno-
  1602.1203.02.2016RQ1116-00Hromadné odeslání dokladů - přidání adresáta kopieRQ1116-00 Plánování úloh - Spec.úloha DOCRPTEMAIL - přidán adresát kopie - měl by být na celou sadu jen jeden

  Aktivován také sloupec pro jméno příjemce.

  Příklad dotazu pro sadu dat:


  SELECT DISTINCT
  T1."CardCode"
  , T2."E_MailL" AS "Email"
  , T1."DocEntry"
  , T1."ObjType"
  , 'DOCRPTEMAIL' AS "RptCode"
  , 'Faktura' AS "RptName"
  , COALESCE(T2."FirstName", '') + ' ' + COALESCE(T2."LastName", '') AS "AddrName"
  , 'fakturace@backbone.cz' AS "CopyTo"
  FROM OCTR T0
  INNER JOIN OINV T1 ON T0."CstmrCode" = T1."CardCode"
  INNER JOIN OCPR T2 ON T1."CardCode" = T2."CardCode" AND T2."EmlGrpCode" = N'ISP - faktura mailem' AND COALESCE(T2."E_MailL", '') <> ''
  ORDER BY T1."CardCode", T1."DocEntry"


  Hodnoty "AddrName" a "CopyTo" jsou nepovinné.
  -Ano
  1602.1102.02.2016RQ1010-00DPH Priznani ExportOpraven popis platných hodnot pro pole U_KHPDCopy (@VCZ_SETP), upraven popis checkboxu na kartě OP Ano-
  1602.1002.02.2016RQ1010-00DPH Priznani ExportOpravena součtová Věta C - zohledněny základ DPH pro věty A1 a A2,
  s nastavenou sníženou sazbou
  Upraveny uživ.dotazy - vynechány stornované platby došlé i odeslané
  Ano-
  1602.1002.02.2016RQ1125-33Funkce pro výpočet koeficientu přepočtu MJImplementována úprava.
  Techn.popis viz wiki

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---33---Artikl---kalkulace-...
  AnoAno
  1602.1002.02.2016RQ1120-00VCZ AlertyOpravena specifická operace - CTUPDOPP - opraveno načtení dat při přidání karty projektu pokud je zadán nový projekt bez řádků OPP-Ano
  1601.2027.01.2016RQ1004-41El.banka - SEPA XML SKOpraven import výpisu z XML souboru, opraveny částky desetinná místa u částky.--
  1601.1826.01.2016SystémSpeciální operace COGSACCTCHNGImplementována speciální úloha "vymítače", která provede
  automaticky změnu účtu nákladů prodeje na všech otevřených řádcích otevřených dokladů (nabídek nebo zakázek).

  Použití:
  -md"COGSACCTCHNG#17#504100#504200"


  17 = typ objektu (17=Prod.zakázka / 23=Nabídka)
  504100 = původní účet nákladů prodeje
  504100 = nový účet nákladů prodeje

  --
  1601.1826.01.2016RQ1088-00Generování MZ - Dura-Line CTPři generování MZ je do pole Termín kopírována hodnota z hlavičky zakázky odběratele. Správně by měla být z řádku.--
  1601.1722.01.2016RQ1116-00Plánování úlohPřidána nová spec.úloha SERVCONTRUPD - aktualizace servisní smlouvy
  viz. https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1116-­--00--­-Pláno­vání--­-pravi­delnýc­h---úl­oh---o­desílá­ní---m­ailů.h­tml­
  --
  1601.1722.01.2016RQ1097-17Projektové řízeníProj,řízení - evidence práce -
  opraveno SQL pro kontrolu oprávnění pro schvalování/potvrzování pro HANA
  --
  1601.1722.01.2016RQ1014-02Integrace AZPro - synchronizace zaměstnancůOpraven import pracovníků - nulování objektu při přidání pracovníka--
  1601.1620.01.2016RQ1054-44Formulář pro výběr obchodního partnerahttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---44---Formular---pro---vy...--
  1601.1620.01.2016RQ1097-00Projektové řízení - karta smlouvy
  Doplněna možnost definovat název podadresáře v adresářové struktuře příloh smlouvy, jehož obsah se použije jako předloha pro přílohy projektu, vytvořeného k dané smlouvě.

  V nastavení proj.řízení VCZ_CT_SETP je nové pole "Sml-Adresář předlohy příloh projektu" (SmlAttTmpl)

  Při přidání nové smlouvy se automaticky v adresáři příloh vytvoří podadresář s názevem zadým v uvedeném nastavení.


  Dosud se do příloh projektu kopírovala celá adresářová struktura příloh dané smlouvy.
  Takto se systém nadále zachová, pokud bude uvedené pole v nastavení prázdné.


  AnoAno
  1601.1519.01.2016SYSTEMSystém - doplnění podpory pro SQL2014Doplněna podpora databáze MS SQL 2014 při spouštění v DI API módu a při instalaci addonu--
  1601.1515.01.2016RQ1010-00DPH Priznani ExportPřidáno UDF do nastavení UDT VCZ_DPHEXP_SETP pro nastavení sazby "Sazba pro přepočet DPH" určenou pro přepočet daně pro ACC.
  Upraven SQL skript pro data
  AnoAno
  1601.1515.01.2016RQ1116-00VCZ Plánované úlohyOprava výpočtu příštího data/času spuštění.

  Docházelo k chybě při nastavení intervalu minuty a hodiny v případě,
  kdy je úloha spuštěna těsně po půlnoci (např. 0:01) a příští čas spuštění měl být předchozí den (např. 23:50) .
  --
  1601.1413.01.2016RQ1120-00VCZ AlertyDo VCZ Alerty (nutný RQ1097-00 Projektové řízení) přidána nová specifická operace - CTUPDOPP - úprava CT operativního plánu, stavů a datumů na kartě projektu

  Úpravy dle stavů OPP:

  1 -nově importovaný projekt přichází do SAPu ve stavu PLÁNOVÁNO – vyplní se automaticky Datum zahájení plánované aktuálním datumem

  2 - spuštěním prvního úkolu operativního plánu se automaticky přepne stav projektu do stavu REALIZACE – vyplní se hodnota Datum zahájení skutečné na aktuální, spuštění úkolu je změna stavu úkolu na stav Realizace

  3 - dokončením posledního úkolu etapy "Realizace" se automaticky vyplní hodnota Termín dokončení plánované (Datum pro kalkulaci projektu),dokončením úkolu je přepnutí do stavu Uzavřeno. Pokud tato etapa není nalezena nebude se tato akce provádět

  4 - dokončením posledního úkolu operativního plánu se automaticky přepne stav projektu do stavu UZAVŘENO a vyplní se hodnota Termín dokončení skutečné.Dokončení poslední úkolu = všechny úkoly projektu budou ve stavu Uzavřeno


  Stavy Etap operativního plánu (vztahuje se pouze na řádky s uvedením jen údaje Etapa)

  5 - Pokud je alespoň jeden úkol dané etapy ve stavu REALIZACE,UZAVŘENO, přepne se stav etapy také do stavu REALIZACE

  6 - Pokud jsou veškeré úkoly jedné etapy ve stavu PLÁNOVÁNO,UZAVŘENO,NEVYUŽITO, přepne se stav etapy také do stavu PLÁNOVÁNO,UZAVŘENO,NEVYUŽITO
  -Ano
  1601.1413.01.2016RQ1093-10Automatizace výdeje obalů při prodeji (Palety v ceně)Rozšířené vytváření vrácených dodávek o nákupní příjemky.

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---10---Automatizace---vyde...
  --
  1601.1311.01.2016RQ1014-02Integrace AZPro - synchronizace zaměstnancůOpravena aktualizace karty pracovníka - aktualizací polí UDF Titul a Titul za--
  1601.1311.01.2016RQ1084-50Kopírování hodnot do ostatních řádků dokladuPřidání funkce "Zkopírovat do všech řádků" do formulářů:
  - Inventurní sčítání (1474000001)
  - Účtování zásob (1474000006)
  --
  1601.1004.01.2016RQ1097-01Projektové řízení - operativní plánOpravena editace předloh OPP - řešen problém s datumy a combo boxy--
  1601.1004.01.2016RQ1113-02Import rozpočtů, prognóz a statistikPřidána kontrola existujícího období při importu rozpočtu, upraveno hlášení. --
  1601.1004.01.2016RQ1097-17Projektové řízení - spec.pro BackboneUpraveno vytváření objednávky na práci v Evidenci práce - přidáno plnění OcrCode2 v řádku objednávky - kódem smlouvy z karty projektu
  --
  88.3.1512.1421.12.2015RQ1093-10Automatizace výdeje obalů při prodeji (Palety v ceně)Rozšířena funkčnost o vytváření vrácených dodávek z nového okna.
  Popis viz.ht­tps://­vsfsap­b1.wik­i.zoho­.com/v­cztech­doc/TP­---RQ1­093---­10---A­utomat­izace-­--vyde­je---o­balu--­-pri--­-prode­ji---P­alety.­html­
  -Ano
  88.3.1512.1421.12.2015RQ1136-00Úprav správy revizí a výměnNovou volbou " Uzavřít kmen.data a serv.hlášení (výměna)" lze na označených řádcích kmenových dat, na kterých nejsou naplánované výměny, provést rovnou uzavření kmenových dat vybavení zákazníka včetně odpovídajícího servisního hlášení.
  Do tabulky se seznamem byl přidán sloupec Stav servisního hlášení, který zjednoduší indentifikaci serv.hlášení, které bylo uzavřeno bez vytvoření výměny (činnosti)

  Do tabulky se seznamem byly přidány sloupce
  - Umístnění, který obsahuje hodnotu z pole Lokace na kartě kmen.dat vybavení.
  - Oblast, která obsahuje hodnotou z pole oblast na kartě zákazníka
  - Stav servisního hlášení

  V okně byla doplněna možnost filtrovat dle Oblasti uvedené na kartě zákazníka.

  viz wiki
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/RQ1136---00---VST-Servis.html
  bod 8.
  --
  88.3.1512.1421.12.2015RQ1004-00RQ1004-00Opraveny SQL pro Hana při výběr z různých typů dokladů - dopropisy, opr.faktury, předběžné faktury, záloh.faktury - do příkazu k úhradě--
  88.3.1512.1421.12.2015RQ1097-17Projektové řízení - spec.pro BackboneRozšířen importu projektů z xls o 3 sloupce.
  - sloupec pro předlohu OPP, dle které bude automaticky vyplněn OPP
  - sloupce U_LON (Longitude) a U_LAT(Latitude), které musí být být definovány v ext.tabulce, která je nastavena v UDT VCZ_CT_SETP (RQ1097-07)
  Předloha viz příloha
  -Ano
  88.3.1512.1316.12.2015RQ1098-10Přílohy - vkládání odkazů na soubory do příloh, transformace odkazuRozšíření řešení vkládání příloh odkazem a oprava pro soubory s diakritikou.
  viz Wiki
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1098---10---P%C5%99id%C3%A1n%C3...


  --
  88.3.1512.1316.12.2015RQ1010-00DPH Priznani ExportOpraven export KH do XML - opraveno mazání 1.datového řádku --
  88.3.1512.1316.12.2015RQ1084-54Zrušení dotazu na ověření OP v registru plátcu DPHNově je možné zrušit dotaz na ověřeni OP v registru plátců DPH při úpravě OP při aktualizaci karty OP.

  Nastavení je okně Uživatelé - Definice v uživatelském poli "Spouštění online kontrol". Při nastavení na "Žádný" je kontrola potlačena.
  --
  88.3.1512.1316.12.2015RQ1004-47El.Banka - HSBC - ACH a MT103https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---47---El---Banka---HSBC--...AnoAno
  88.3.1512.1316.12.2015RQ1014-02Propojení AZ-PRO se SAP - pracovníciPřidán import údajů "telefon" a "e-mail" i v případě, kdy data byla importvána mimo AZ.PRO při implementaci a změnový protokol v AZ.PRO neexistuje.--
  88.3.1512.1109.12.2015RQ1004-45El.banka - Deutsche Bank - MT 940 a SEPA XMLOpraven import výpisu zohledněno rozdělení čísla účtu na více řádků--
  88.3.1512.1004.12.2015RQ1049-00Hromadné generování montážních zakázek ze zakázky odběrateleNová funkce, která umožní generovat montážní zakázky pro více řádků jedné zakázky odběratele.

  Uživatel spustí generování ze zakázky odběratele tlačítkem "Vytvořit MZ":

  - Pokud uživatel před spuštěním označí řádek, spustí se generování pouze pro tento jeden řádek.
  - Pokud uživatel před spuštěním žádný řádek neoznačí, otevře se okno s výpisem řádků, které mají kusovníky, s informací, zda už byly montážní zakázky dříve generovány. Uživatel může zadat množství a označit řádky ke generování. Po potvrzení jsou montážní zakázky vygenerovány.

  Oba způsoby generování montážních zakázek používají stejný proces, výsledek hromadného generování je tedy shodný s generováním postupným.

  Funkce hromadného generování je dostupný pouze tehdy, když je v uživatelské tabulce VCZ_Výroba Nastavení (@VCZ_MSETP) zaškrtnuto "Hromadné generování zakázek".
  AnoAno
  88.3.1512.1004.12.2015RQ1010-00DPH Priznani ExportRozšířeno o funkčnost pro export Kontrolního hlášení do XML
  Popis viz. https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1010---00---Výkaz---DPH.html
  AnoAno
  88.3.1512.1004.12.2015RQ1098-10Přílohy - Přiložení přílohy odkazemPomocí nastavení v nové tabulce je umožněno definovat část textu zadaného odkazu, který se má nahradit při ukládání přílohy a konstrukci pomocného html souboru.

  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1098---10---P%C5%99id%C3%A1n%C3...


  AnoAno
  88.3.1512.1004.12.2015RQ1005-05Pokladna - plnění čísla pokl.dokladu na platbě u faktury s platbou
  Úprava dosud pracovala jen s prodejními doklady.

  Doplněna funkcionalita automatického vyplnění čísla platby zadané k NÁKUPNÍMU dokladu (fakt., pož.na zálohu, faktura před dodávkou)
  Funkcionalita zajistí, že Odeslaná platba (= výdajový pokladní doklad) dostane ve číslo pokladního dokladu (U_VCZ_5030) z číselné řady dle nastaveného VCZ číslování.

  Automatické doplňování čísla platby je třeba aktivovat v nastavení (VCZ_SETP), zaškrtnutím pole: "Autodopl.č.platby Nákup.d." (U_PurchPay)
  Viz screenhot.
  AnoAno
  88.3.1512.1004.12.2015RQ1014-00Integrace AZPROOprava formátu datumu v ProcessRecords

  Na základě nastavení formátu data v SBO a local-settings v některých případech nefungovalo zpracování načtených záznamů z AZPRO.

  --
  88.3.1511.1624.11.2015RQ1084-76Účtování pozastávek k dokladu dle splátekUpraveno ve WIKI
  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1084-­--76--­-Účtov­ání---­pozast­ávek--­-k---d­okladu­---dle­---spl­átek.h­tml­
  --
  88.3.1511.1624.11.2015RQ1101-00Printing - univerzální tiskové řešení pro tisk pomocí CROpraven fce HandlePrintEvent - problém s glReportDateEvent_ReportTemplate poku není zalicencován RQ1101-10--
  88.3.1511.1624.11.2015RQ1125-31Záměna artiklu při inventarizaciOpraveno - přidán chybějící UDS na okno pro záměnu artiklu--
  88.3.1511.1519.11.2015RQ1097-00Projektové řízeníUmožněno otevřít okna Karta projektu a Karta smlouvy v režimu Hledání.

  Nastavení se prování v Nastavení proj.řízení (VCZ_CT_SETP)
  * Mód otevření karty projektu: Přidání / Hledání (výchozí je Hledání)
  * Mód otevření karty smlouvy: Přidání / Hledání (výchozí je Hledání)


  Tímto nastavením se okna chovají jako ostatní karty (artikly, OP)
  A trochu se zrychluje proces otevření okna.

  AnoAno
  88.3.1511.1418.11.2015RQ1049-03Kooperace - správa nákupní objednávky z montážní zakázkyMožnost vypnutí funkce deaktivací příslušného RQ
  Řešen problém s hlášení při procházení faktur
  --
  88.3.1511.1418.11.2015RQ1117-11Možnost automatizovaného přepočtu množství OPRZxxxxxxx v kusovnících při jejich aktualizaciVylepšeno seskupení dle střediska/pracoviště--
  88.3.1511.1313.11.2015RQ1049-01Montážní zakázka - aktualizace množství práce a režie dle hlášeníFinální popis funkce po testech:

  Na montážní zakázce přibylo tlačítko "Můžete také" s volbou "Aktualizovat práci dle hlášení". Při spuštění funkce je množství řádků práce v montážní zakázce aktualizováno dle aktivovaných hlášení z výroby (stejná akce, která se dělá těsně před příjmem z výroby).

  Pokud k zakázce existuje neschválené nebo neaktivované hlášení, uživatel je informován a funkce nic neaktualizuje.

  Pokud k záznamu neexistuje žádné hlášení, uživatel je informován a je nabídnuta možnost odstranění řádku práce.

  Po aktualizacích je montážní zakázka znovu načtena.
  --
  88.3.1511.1313.11.2015RQ1147 - 01Sledování balení pomocí šarží
  Upraveno řešení pro sklady bez sledování SPZ.
  Pro příjem na tyto sklady se při vytváření nových šarží nově úplně ignoruje na hlavičce dokladu zadaná SPZ, kterou uživatelé používají z informativních důvodů.


  --
  88.3.1511.1211.11.2015RQ1049-00Montážní zakázka - aktualizace množství práce a režie dle hlášeníNa montážní zakázce přibylo tlačítko "Můžete také" s volbou "Aktualizovat práci dle hlášení". Při spuštění funkce je množství řádků práce v montážní zakázce aktualizováno dle aktivovaných hlášení z výroby (stejná akce, která se dělá těsně před příjmem z výroby) a montážní zakázka je znovu načtena.

  Pokud existují související řádky režie, jejich množství je také aktualizováno.
  --
  88.3.1511.1110.11.2015RQ1049-03Kooperace - správa nákupní objednávky z montážní zakázky1. Funkce na generování nákupních objednávek

  Uživatel otevře okno montážní zakázky a klepne na tlačítko „Kopírování do“ > „Nákup – objednávky“. Zobrazí se možnosti:
  • Aktualizovat existující (pokud bude již existovat vazba na nákupní objednávku; pokud uživatel možnost zvolí, objednávka se otevře).
  • Vytvořit novou (otevře se okno prázdné nákupní objednávky, předvyplní se hlavička standardním dodavatelem a řádek – číslo artiklu, množství, cena).
  • Přidat k existující (otevře se okno pro výběr nákupní objednávky, uživatel vybere, doplní se řádek – číslo artiklu, množství, cena).

  ----------------------------------------------
  2. Odeslání na kooperaci

  Nebude zaznamenáváno.

  ----------------------------------------------
  3. Příjem z kooperace

  Bude zaznamenáno pomocí Evidence hlášení z výroby. Zaznamenaná hlášení z výroby na kooperaci budou účtována stejně, jako práce (jen možná jiné účty HK).
  Uživatel, který navádí fakturu kopírováním z nákupní objednávky, bude upozorněn na existující vazbu na montážní zakázku a na případnou odchylku množství a ceny. Uživatel bude moci odchylky ručně korigovat.

  ----------------------------------------------
  4. Rozdíly skutečné hodnoty faktury proti plánovaným, pokud již byla montážní zakázka přijata z výroby, nebudou řešeny.

  ----------------------------------------------
  5. Uživatelským dotazem zobrazit kooperační faktury (za období) bez vazby na montážní zakázku; kooperační faktury budou určeny pomocí výčtu artiklů, které budou v řádcích - nyní artikl N013, více artiklů pomocí vlastnosti
  Ano-
  88.3.1511.1110.11.2015RQ1067-00Evidence poštyUpraven import dat k zásilkám z TXT souboru - upraven přepočet "mýtného ext"
  Toto mýtné se přepočítává pouze u zásilek, u kterých je nastaven OP, který má dodací adresu v zemi "SK" (Slovensko).
  U ostatních zemí se tento přepočet neprovádí

  --
  88.3.1511.1110.11.2015RQ1014-02Integrace AZPro - synchronizace zaměstnancůOpraveno přidání pracovníka - přidány vynulování objektu --
  88.3.1511.1110.11.2015RQ1070-00UpomínkyOpraven tisk upomínek pro OP
  --
  88.3.1511.1110.11.2015RQ1068-00Evidence provizeUpraveno řešení pro kopírování dokladu typu opravná faktura do Evidence provize - zahrnuty i stornované doklady--
  88.3.1511.1110.11.2015RQ1097-17Projektové řízení - spec.pro BackboneUpraveno proúčtování režijních nákladů na projektech,
  přidáno pole "Středisko dim.2" do nastavení režie UDT VCZ_CT_REZIE
  Přidáno přenášení tohoto údaje do vytvářeného dokladu, přidáno plnění Ref1 názvem režie (pole "Name" z Středisko dim.2)
  AnoAno
  88.3.1511.1004.11.2015RQ1097-01Projektové řízení - operativní plánDo operativního plánu, do předlohy OPP a importu z XLS přidány sloupce "Role" a "Role v týmu"
  Na záložku pracovníci přidáno tlačítko "Upravit pracovníky v OPP"
  Po stisknutí jsou, pokud je nalezena shoda v polích "Role" a "Role v týmu" ze záložek pracovníci a OPP, do OPP vyplněny konkrétní pracovníci.
  V případě shody více pracovníků bude vyplněn první nalezený.
  Ano-
  88.3.1511.1004.11.2015RQ10xx-xxVRIS - import z XLSUpraven import z XLS - import z předloh z definovanými poli - rozpoznání posledního sloupce, pokud je rozpoznán chybně je závěrečný sloupec omezen na 100--
  88.3.1510.1627.10.2015RQ1097-00Projektové řízeníPřidána funkčnost pro automatickou změnu stavu a spouštění následných úkolů OPP:
  - při dokončení úkolu z operativního plánu (buďto ukončením příslušné činnosti nebo dokončením v timesheetu) přepnou aktuální úkol do stavu dokončeno.
  Následně přepnout všechny následující úkoly (dle vazby v OPP) do stavu realizace,a pokud se při tomto stavu vytváří činnost, tuto činnost vytvořit

  Řešeno pomocí specifické plán.úlohy CTOPPTASKUPD - nastavení viz.přílohy
  -Ano
  88.3.1510.1627.10.2015RQ1120-00, RQ1097-15VCZ Alerty - spec.úloha APPRTFROMAPPRTImplementována nová spec.úloha APPRTFROMAPPRT pro generování neprojektových předloh schvalování.

  Upravena související úprava v controllingu pro SPI - RQ1097-15.

  Popis na wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---APPR...
  AnoAno
  88.3.1510.1627.10.2015RQ1015-51MDA - Definované operace po zaúčtováníRozšířena obecná úprava pro MDA službu, která umožňuje definovat libovolné operace nad přidaným nebo aktualizovaným dokladem (RQ1015-51).
  Nová provede definované operace přímo v rámci přidání/aktualizace dokladu/karty. Tj. Nevyužívá se MDA služba na serveru, ale přímo proces na klientu SBO.

  Výhody: operace se provede okamžitě. Eliminuje se problém "Tabulku změnil jiný uživatel".
  Nevýhody: Prodlužuje se zpracování operace přidání/aktualizace. Uživatel musí čekat na dokončení operace. V případě chyby v nastavení je následek viditelnější

  Operace se definuje pomocí nového typu spuštění (Trigger type) - UI-Add, UI-Update, UI-Add/Update.

  Podporované nastavení a omezení viz techn.popis:

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/1015---51---MDA---Definovateln%C3%A9--...
  AnoAno
  88.3.1510.1627.10.2015RQ1084-63Doplnění střediska na prod.dokladu dle OPOprava změny velikosti okna po použití menu Nastavení formuláře (ozubená kola)

  Okno se nyní vrátí do maximalizovaného stavu, pokud v něm bylo před použitím této volby v rámci úprav RQ1084-63 a RQ1084-64

  --
  88.3.1510.1627.10.2015RQ1093-10Automatizace výdeje obalů při prodeji (Palety v ceně)Upraveno viz.
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/WikiEditor.im?doc=TP---RQ1093---10---Automatizace...
  AnoAno
  88.3.1510.1420.10.2015RQ1117-03Hromadné uzavření MZ - nový filtr a uzavření k datuDo okna "Hromadné uzavření montážních zakázek" je přidán nový "Filtr data posledního příjmu z výroby". Uživatel může zadat datum a klepnout na tlačítko Filtrovat, v řádcích jsou zobrazeny pouze ty montážní zakázky, u kterých nebyl žádný příjem z výroby po zadaném datu.

  V okně "Hromadné uzavření montážních zakázek" je nyní možné zadat "Datum uzavření", montážní zakázky budou uzavřeny k zadanému datu.
  --
  88.3.1510.1420.10.2015RQ1084-34Kontrola prodejních cenRozšíření kontrol - viz TP ve wiki "[TL 15.10.2015]"


  Při přidání dokladu (nabídky, zakázka, faktura) kontroluje jednotková cena proti ceně v ceníku, který je nastaven na kartě daného OP.
  Kontrola se provádí pouze pro skupinu (skupiny) OP, které jsou uvedeny v tabulce VCZ_SETP v poli "Pro skupiny OP kontroluj ceník OP (VO)" (BPGVOChk)
  Kontrola se neprování pokud patří OP do jiné skupiny, nebo pokud OP nemá nastaven ceník, případně pokud artikl nemá v daném ceníku nastavenu cenu.
  AnoAno
  88.3.1510.1420.10.2015RQ1081-02Import objednávky zákazníka do zakázky odběrateleImport objednávky zákazníka do zakázky odběratele

  Vytvořena nová specifická úloha "BBHUAWEI", která:

  - Umožňuje import z CSV
  - Vytváří tolik zakázek odběratele, kolik je referencí ve zdrojovém .csv
  - Zakládá automaticky karty projektu, pokud dle názvu projektu neexistují (při zakládání je použita číselná řada definovaná v typu smlouvy)
  AnoAno
  88.3.1510.1209.10.2015RQ1068-01Evidence provizeOpraven výpočet provize v cizí měně u dobropisu při změně obchodního zástupce--
  88.3.1510.1209.10.2015RQ1084-76Účtování pozastávek k dokladu dle splátekPřidána kontrola a upraveno automatické plnění splátky na prodejní faktuře,
  přidána specifická plán.úloha ACTDUEDATRPT pro kontrolu pozastávek
  vytvoření činnosti a odeslání RPT emailem

  Nastavení viz.TP na Wiki
  -Ano
  88.3.1510.1107.10.2015RQ1004-07El.banka - Multicash Commerz BankOšetřen problém s délkou řádku v sekci 86 pro popis--
  88.3.1510.1107.10.2015RQ1029-01Export speciálních výkazů do Excelu - předloha bez makerOpravena kontrola XML předlohy--
  88.3.1510.1107.10.2015RQ1097-12Projektové řízení - spec.pro ManagUpravena funkčnost pro přidávání pracovníků při změně vlastníka projektu na kartě projektu a v spec.okně pro editaci pracovníků spouštěném z okna Moje projekty.
  Přidáno do UDT VCZ_CT_SETP pole "Role projektový manažer" do kterého je možné zadat název role pro projektového manažera.
  Při změně vlastníka projektu na kartě projektu se zkontroluje zda v seznamu nový vlastník je:
  1. není - je přidán s rolí projektový manažer (pokud ji má) jinak s defaultní rolí platnou v proj.řízení
  2. je,ale s jinou rolí než role "Projektový manažer" -
  pracovník je přidán s rolí projektový manažer, pokud ji má,
  pokud nemá není přidán
  3. je, s rolí "Projektový manažer" - beze změny


  AnoAno
  88.3.1510.1107.10.2015RQ1005-00PokladnaOpraven SQL pro zůstatky pro HANA--
  88.3.1510.1107.10.2015RQ1097-00Projektové řízení - spec.pro BackbonePřidány 2 pole do VCZ_CT_SETP pro možnost - povolit editaci pole typ na kartě projektu a pole typ na kartě smlouvy
  "Povolit změnu typu smlouvy" a "Povolit změnu typu projektu"
  Přidáno pole "Cena celkem" do kna evidence práce
  AnoAno
  88.3.1510.1107.10.2015RQ1084-04Odstranění úvodních a závěrečných poznámek při transformaci dokumentůDo funkce mazání úvodních a závěrečných poznámek při transformaci doplněn dotaz "Vymazat úvodní/závěrečné poznámky původního dokladu?"

  Do nastavení (VCZ SETP) doplněna volba "RQ1084-04 Dotaz před vymazáním"
  Dotaz se zobrazí jen, pokud bude přepínač v nastavení zaškrtnut.


  --
  88.3.1510.1002.10.2015RQ1049-14Výroba - mzdyVýroba - mzdy

  Odstarněn problém s dohledáním souboru uživatelského dotazu při chybějícím lomítku v nastavení @VCZ_PRINTRPT_SETP
  --
  88.3.1509.1523.09.2015RQ1097-00Projektové řízení9.9.2015 Opravena chyba migrace HANA:

  "Nejde založit projekt a karta projektu"
  ERROR; Exception in Prj_EquipmentUpdate: 1). [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Incorrect syntax near ' '.
  2). [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Statement(s) could not be prepared.

  --
  88.3.1509.1523.09.2015RQ1084-87Aktualizace vlastníka na prodejních a nákupních dokladechhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---87---Aktualizace---vlast...--
  88.3.1509.1523.09.2015RQ1093-11FactoringUpravena dokumentace
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---11---Factoring.html
  -Ano
  88.3.1509.1523.09.2015RQ1004-46El.Banka - Multicash Raiffeisen Bank PLhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---46---El---Banka---Multic...AnoAno
  88.3.1509.1523.09.2015RQ1097-00Projektové řízeníUpraveno Karta projektu - Záložka pracovníci:
  Přidáno tlačítko pro přidání pracovníků z vybraného teamu,
  je-li již pracovník přiřazen je vynechán
  Přidány editovatelné sloupce „Tým“ a „Týmová role“
  Ano-
  88.3.1509.1523.09.2015RQ1005-20VCZ Pokladna - přepracování ukládání draftu
  Oprava chyby ukládání pokladních draftů z okna pokladny pomocí DI API:
  Nešla uložit došlá platba na účet.

  Oprava:
  Pro došlé doklady na účet se částka DPH automaticky dopočítává - nepřenáší se z okna pokladny.
  Shodně s původní verzí VCZ Pokladna (ukládání draftů SQL)
  --
  88.3.1509.1523.09.2015RQ1093-11Factoring a hromadné změny na dokladechPřipravena úprava k testování.
  Viz TP: https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---11---Factoring.html

  AnoAno
  88.3.1509.1311.09.2015RQ1148-01Rozšířené informace o pohledávkách na kartě OPOprava migrace HANA (chyba SQL verze)--
  88.3.1509.1311.09.2015RQ1097-17Projektové řízeníPod subRQ1097-17 zákazníka BackBone byla přidána úprava:

  Automatické vytvoření adresářové struktury příloh projektu na základě příloh odpovídající smlouvy.

  Funkce se spouští při:
  - zadání čísla smlouvy na kartě projektu
  - při importu projektů z Excelu na kartě smlouvy

  Adresář příloh nového (aktualizovaného) projektu se vytvoří včetně všech subadrtesářů přesně podle podadresářů dané přílohy.
  Adresář příloh nového projektu se vytvoří dle "VCZ Nastavení příloh k form.".  --
  88.3.1509.1311.09.2015RQ1054-43Karta OP - přiřazení E-mailových skupinNa kartu OP přidána funkčnost při přiřazení kontaktu k SBO E-mailovým skupinám
  Na záložce Kontaktní osoby přidáno tlačítko, které po výběru kontaktu zobrazí seznam SBO E-mailových skupin, které lze přiřadit ke kontaktu
  Přiřazení se ukládají do nové UDT VCZ_EGP1 "VCZ E-mailová skupina-řádky"
  Ano-
  88.3.1509.1209.09.2015RQ1093-10Automatizace výdeje obalů při prodeji (Palety v ceně)Nová úprava, která nad existujícím dodacím listem vytvoří skladovou výdejku na zadaný počet nastavených artiklů (palet).


  Viz technický popis ve wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---10---Automatizace---vyde...
  AnoAno
  88.3.1509.1209.09.2015RQ1067-00Evidence poštyDoplnění mont.kusovníků do výběru dokladů do pošty.
  Úprava zajistí vložení dokladů obsahujících neskladový artikl typu kusovník (montážní).
  --
  88.3.1509.1107.09.2015RQ1056-00Kusovniky ArkovUpravena funkčnost:
  Do UDT VCZ_PRODTREE_SETP přidány 2 sloupce "Autom.přepočet ceny"
  a "Prodejní ceník" (není-li vyplněn používá se defaultní ceník číslo 1 - původní funkčnost)

  1) Při jakémkoliv přidání artiklu na řádek dokladu v rámci číselné řady kusovníků,
  které mají nastaveno "Autom.přepočet ceny" = ANO - dojde k
  výpočtu prodejní ceny jako suma všech prodejních cen komponent,
  ceny jsou z "prodejního" ceníku
  Pokud ne, bude cena načítána dle standardu SAPu.

  2) Při uložení nového kusovníku v okně pro výtváření kusovníků hadic a pokud je "Autom.přepočet ceny" = Ano - je uložena do nastaveného ceníku pro tento kusovník, suma všech prodejních cen komponent
  Pro komponenty i výsledný kusovníků je použit stejný ceník, viz nastavení v poli "Prodejní ceník", pokud není nastaven je použit defaultní ceník s číslem 1
  AnoAno
  88.3.1508.1431.08.2015RQ1097-17Projektové řízení - spec.pro BackbonePřidána funkčnost pro vytváření nákupní objednávky
  na práci pracovníka.
  Fčnost se spouští z Projektové řízení\Hromadné operace\Proúčtování práce.
  Původní okno "Proúčtování práce" bylo rozšířeno o filtry na pracovníka
  a tlačítko "Vytvořit obj."
  Po stisknutí budou načteny údaje dle filtrů z evidence práce a příslušných údajů v operativním plánu.
  Povinné filtry jsou Datum od/do
  Na základě těchto dat, nastavené čís.řady NO a artiklu pro NO v VCZ_CT_SETP
  bude vytvořena/ny nákupní objednávka/ky.
  Bude vytvořeno tolik objednávek kolik pracovníků je v načtených datech,
  a v objednávce bude tolik řádků kolik je kombinací:
  Projekt,Středisko,Etapa,Úsek,Úkol

  Je nutné nastavit na kartě pracovníka "Kód dodavatele",
  a pro vytvářenou NO v UDT VCZ_CT_SETP pole "Čís.řada pro nák.objednávku" a "Artikl pro nák.objednávku"
  AnoAno
  88.3.1508.1431.08.2015RQ1054-39Karta OP - propojení dodavatel/zákazník + kontrola duplicity IČO/DIČRozšíření úpravy o test duplicity DIČ.

  Změny promítnuty v technickém popisu.
  Úprava je zpětně kompatibilní.
  Bez spuštění install a/nebo bez nastavení funguje postaru.


  Viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---39---Propojen%C3%AD---do...
  AnoAno
  88.3.1508.1327.08.2015RQ1101-22Hromadný import VCZ_MasterLayoutu do SBOViz TP ve wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP-RQ1101-22-Hromadny-import-CR-layout...
  --
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1049-00Kalkulace materiálu a práceUživatelská dokumentace: https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/VPF-Kalkulace-materi%C3%A1lu-a-pr%C3%A1ce.htmlAno-
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1049-00Výroba - Technologie - Hromadná kalkulace materiálu a práceOpraven problém s kalkulací vnořených kusovníků s množstvím > 1,
  přidána kontrola kurzu všech měn použitých ve vybraných cenících k aktuálnímu datu, opraveno filtrování pro vlastnosti
  --
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1097-17Projektové řízení - spec.pro BackbonePřidána fčnost pro import projektů z XLS souboru,
  import pomocí nového tlačítka "Import proj. z XLS" na kartě smlouvy.
  Po výběru XLS soubor se vytvoří nové karty projektů s vazbou na původní smlouvy.
  Zároveň se na kartu projektu přenesou údaje z karty smlouvy
  -Ano
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1077-04Speciální výsledovka VUZ/DVIOpraveno SQL pro čtení dat pro spec.výsledovku --
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1004-07El.banka - Multicash Commerz BankUpraven import výpisu - přidána možnost kontrolovat při importu celé číslo bank.účtu
  např. ve tvaru 133106082100EUR (aktuálně se kontroluje pouze 133106082100).
  Do DSC1 "Účty firemní banky - Definice" přidáno UDF "RQ1004-07 Kontrola celého bú",
  zašktnutím se při importu kontroluje celé číslo účtu.
  Tím zajistit, aby bylo možné mít 2 způsoby platby ke stejnému účtu s jinou měnu
  Pokud chceme importovat uvedenou kombinaci účtů, je nutné nastavit v "Účty firemní banky - Definice":
  Číslo účtu Bank.účet výpisu RQ1004-07 Kontrola celého bú
  133106082100 133106082100CZK Y
  133106082100EUR Y
  AnoAno
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1084-86Hromadné odstranění řádkůUmožnit v okně smazat více řádků jedním klepnutím. Funkce je požadována pro okna:

  Modul Finanční účetnictví:
  - Zápis do deníku
  Modul Prodej:
  - Nabídka
  - Zakázka odběratele
  - Dodávka
  - Prodej - faktura
  - Prodej - opravná faktura
  - Prodej - dobropis
  Modul Nákup:
  - Poptávka
  - Objednávka
  - Příjem materiálu
  - Nákup - faktura
  Modul Řízení skladu:
  - Příjem materiálu
  - Výdej materiálu
  Modul Výroba:
  - Kusovník
  - Montážní zakázka
  - Příjem z výroby
  - Výdej do výroby
  --
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1000-11Kontrola povinných polí - HANANUTNO SPUSTIT VYTVÁŘECÍ HANA SQL SCRIPT "VRIS_Install.sql" NAD PODNIKOVOU DB !

  Ve vytvářecím HANA sql scriptu "VRIS_Install.sql" (v repository reports\Queries_HANA) jsem opravil chybu v ulož.proc. VCZ_MANDFLDS_CHECK pro kontrolu povinných polí.

  Chyba se projevovala, pokud kontrolované pole bylo NULL a zároveň byla definována Additional condition s OR a s True výrazem - výsledek byl vyhodnocen jako chyba - přerušila se transakce.

  Ano-
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1084-80Linet & WIBO France: zaokrouhlování ECOTAXUpravena metoda zaokrouhlení.--
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1125-05Speciální výběr artiklů pro uživateleOpravena chyba se zobrazením ceny z přiřazených ceníků
  --
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1093-08Sledování dopravyPřidána kontrola při mazání řádku dokladu na objednávku na dopravu
  u objednávky, zakázky a požadavku na přeskladnění.
  Pokud je pro řádek již vytvořena nákupní objednávka na dopravu nelze jej smazat
  --
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1117-11Možnost automatizovaného přepočtu množství OPRZxxxxxxx v kusovnících při jejich aktualizaciNastavení v uživatelském okně VCZ_MSOWH - VCZ Výroba Režie střediska, kde Code a Name může být libovolné, do dalších třech sloupců je nutné nastavit existující pravidlo rozdělení (středisko, brána je v úvahu pouze dimenze 1), pracoviště a číslo artiklu (režie). AnoAno
  88.3.1508.1224.08.2015RQ1049-05Zobrazení prvků technologie v kusovníku a v montážní zakázceProblém:
  V kusovníku a v montážní zakázce jsou zobrazeny mřížky a další prvky s technologií. Ve verzi SAP 8.8 jsou prvky zobrazeny a překrývají jiné prvky.

  Řešení:
  Vytvoření různého nastavení posunu prvků pro verze 8.8 a 9.0.
  --
  88.3.1508.1031.07.2015RQ1015-00MDA - Speciální hromadné operace (Vymítač)Připraveny nové funkce Vymítače2015

  1.   Přidání skladu na artikl
  2.   Odebraní skladu z artiklu

  Úloha: ITMWH
  Parametry: Od-Do nebo rozsah, typ operace a kód skladu

  Příklad:

  Odebere sklad 99 artiklům R00001 a R00002:
  -mdVYM2012#ITMWH#R00001;R00002##-#99

  Odebere sklad 98 artiklům R00001 až R00999:
  -mdVYM2012#ITMWH#R00001#R00999#-#98

  Přidá sklad 99 artiklům R00001 až R00999:
  -mdVYM2012#ITMWH#R00001#R00999#+#99

  --
  88.3.1507.1730.07.2015RQ1105-00Otevírání odkazů v externím prohlížečiDoplněna možnost nastavení otevírání odkazů přidaných kontextových menu v lokální prohlížeči, nikoliv jen v okně SBO (jako dosud)

  Nastavení se provádí pomocí Typu operace, viz screenshot:
  WB - web browser
  EB - web browser externí

  Nastavení řeší například použití jinéh prohlížeče, chybějící či zastaralou verzi ActiveX IE, který se používá pro otevření v okně.

  Viz video

  AnoAno
  88.3.1507.1628.07.2015RQ1004-07El.banka - Multicash Commerz BankUpraven import výpisu - ošetřen import částek ze sekce 61--
  88.3.1507.1423.07.2015RQ1125-05Speciální výběr artiklů pro uživatelePřipraveno pro SAP HANA
  Rozšířeno stávajícího řešení o filtr pro UDF Tapex (RQ1053-11),
  přidány filtr pro UDF na kartě artiklu
  --
  88.3.1507.1423.07.2015RQ1093-08Sledování dopravyhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1093---08---Sledovani---dopravy...
  AnoAno
  88.3.1507.1317.07.2015RQ1014-02Integrace AZPro - synchronizace zaměstnancůOpraven import pracovníků - vynecháno chybné plnění titulu--
  88.3.1507.1317.07.2015RQ1049-00Výroba - Technologie - Hromadná kalkulace materiálu a prácehttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1049-­--00--­-VRIS-­--Výro­ba---t­echnol­ogie.h­tml­Ano-
  88.3.1507.1317.07.2015RQ1117-09”Výpočet ceny výrobku” a ”Rozúčtování faktury na střediska”Je upraven výpočet prodejní ceny artiklu tak, že se na závěr pro vrcholový artikl (tj. ten, pro který se cena počítá, tj. ne pro jeho podkusovníky) spočítají licenční poplatky a tantiemy a ty se k vypočtené ceně přičtou. Cena v ceníku je tedy již vč. licenčních poplatků a tantiem.

  V návaznosti na úpravu výpočtu licenčních poplatků a tantiem je upravena i funkce pro rozúčtování prodejní ceny na střediska. Je použit "reverzní" vzorec pro výpočet prodejní ceny bez licenčních poplatků a tantiem: = Prodejní cena vč. lic.pop. a tantiem / (sazba lic.pop. % / 100 + ( 1 / (1 - sazba tantiem % / 100 - 0,01))).


  Výpočet může být naplánován jako jednorázová naplánovaná úloha. Výpočet je pak spuštěn ve stanovený čas na serveru na pozadí bez nutnosti spuštění klienta.

  Postup pro naplánování výpočtu jako úlohy:
  1. Zvolte menu Moduly > Řízení skladu > Ceníky > Výpočet ceny výrobku
  2. Zadejte parametry jako vždy
  3. Zaškrtněte "Naplánovat jako úlohu"
  4. Zadejte požadovaný Datum spuštění a Čas spuštění (mělo by být v budoucnu)
  5. Klepněte na tlačítko OK, úloha bude uložena jako naplánovaná.

  Typ úlohy = Specifická
  ID specifické operace = ITMUPDKAL
  Parametry úlohy = dle voleb uživatele
  Ano-
  88.3.1507.1317.07.2015RQ1049-05Chyba kopírování role z kusovníku do montážní zakázkyOpraveno zobrazení přidělených rolí v montážní zakázce, kdy v případě nepřiřazení role se ukazovala role předchozího zobrazeného řádku.--
  88.3.1507.1317.07.2015RQ1056-00Kusovníky ArkovPři vytváření kusovníku - upraveno dohledání kusovníku se stejným názvem - rozšířeno o typ kusovníku (TreeType)--
  88.3.1507.1317.07.2015RQ1120-00VCZ Alerty - COPYDOCATTC
  Připravena spec.úloha VCZ Alerty pro přenášení příloh ze základních dokladů po přidání dokladu.

  viz wiki
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---COPYDOCATTC---Autom...
  AnoAno
  88.3.1507.1208.07.2015RQ1120-00VCZ Alerty - IGN4SLSDOCVytvořena úloha pro generování skladových dokladů pro proces prodeje přes sklad zákazníka

  Vytvoření UDF pomocí - RQ1152-02
  Nastavení pomocí VCZ_Alerty - RQ1120-00


  Viz TP:

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---IGN4SLSDOC---Prodej...
  AnoAno
  88.3.1507.1208.07.2015RQ1015-45MDA - Zobrazení externího kódu z účt.osnovy v zápisu do deníku
  Při zobrazení úč.zápisu v okně Zápisu do deníku a Náhledu zápisu do deníku
  se v sekci detailu řádku zobrazí nové pole Externí kód.

  V tomto poli se zobrazí hodnota Externí kód z účtové osnovy.

  --
  88.3.1507.1103.07.2015RQ1120-00VCZ Alerty - spec.úloha PRJFORDOCÚprava spec. úlohy PRJFORDOC
  při vytváření projektu plní UDF na projektu hodnotami ze zakázky odběratele.

  Hodnoty se budou do 4 UDF na nově vytvářeném projektu (OPRJ) vyplňovat vždy, pokud bude každé jednotlivé pole existovat UDF existovat.
  (Může se tedy například vytvořit jen jedno z uvedených polí a i tak bude vyplňováno)

  UDF v tabulce OPRJ vytváří úprava RQ1146-00:

  Kód OP: VCZ_5BP1 char 15
  Název OP VCZ_5BP2 char 100
  Kód pracovníka odbytu: VCZ_5SP1 numeric
  Jméno pracovník odbytu: VCZ_5SP2 char 155

  Viz Manage_UserFields_Reports_Events.xls  Ano-
  88.3.1507.1103.07.2015RQ1125-32Brandování - automatizace příjmu a výdejehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---32---Brandovani---automa...AnoAno
  88.3.1507.1001.07.2015RQ1056-00Kusovníky ArkovUpraveno řešení pro výrobu hadic ze zakázky odběratele (ZO):
  - přidána možnost definovat montážní kusovník (MK)
  Typ kusovníku je nutné nastavit ve VCZ_PRODTREE_SETP v poli typ kusovníku:
  lze vybrat výrobní nebo montážní

  - zohledněn mont.kusovník při uložení ZO - nevytváří se mont.zakázka, neprovádí se kontrola dostupnosti komponent
  Před uložením ZO se ověří zda je v použitém MK v řádcích uveden sklad, stejný jako v řádku ZO,
  pokud ne dojde k úpravě skladu v řádku kusovníku

  Nutný install
  AnoAno
  88.3.1507.1001.07.2015RQ1004-00El.bankaOšetřen import výpisů v případech, kdy není vyplněn druhý účet (např.poplatky).
  Předáno k integraci
  --
  88.3.1507.1001.07.2015RQ1053-11Sestavení názvu artiklu dle UDFImplemantace úpravy, která sestaví název artiklu z hodnot UDF dle nastavené struktury, definovatelné samostatně pro každou skupinu artiklů.

  viz
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1053---11---Sestaveni---nazvu--...
  AnoAno
  88.3.1507.1001.07.2015RQ1116-00VCZ Plánované úlohy - ITMUPDUDF
  Nová specifická úloha ITMUPDUDF

  Provede pravidelnou aktualizaci libovolné množiny UDF na libovolném seznamu artiklů.

  Umožňuje se definovat seznam UDF (musí existovat na kartě artiklu).
  A určitě hodnotu, které každé UDF musí nabývat pro množinu artiklů, kterou určí query zadané v SQL podmínce spuštění.

  SQL podmínka spuštění musí vracet "ItemCode"
  Př: SELECT "ItemCode" FROM OITM WHERE .....

  Parametry úlohy musí obsahovat jednu nebo více dvojic UDF a požadovaná hodnota
  Př: U_VCZ_5555='A';U_VCZ_5556='N'
  Viz screenshot

  Využití například k nastavení hodnoty pole na základě podmínek určených v query.
  Viz nadřízený task.
  -Ano
  88.3.1506.1626.06.2015RQ1084-84Zobrazení daňové rekapitulace k prodejní faktuřehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---84---Zobrazeni---danove-...--
  88.3.1506.1524.06.2015RQ1084-83Upomínky plateb - přenos tiskového řešení z sgPrint na Crystal ReportsFunkce přidává do menu "Prodej" volbu "Upomínka plateb".

  Po klepnutí na menu se otevře okno "Upomínka plateb - seznam k rozeslání", kde uživatel vidí seznam všech zákazníků s nenulovým saldem. Uživatel může zvolit pro každého OP, zda chce odeslat upomínku platby, na jaký e-mail a jaký typ šablony upomínky (CZ, EN) - výchozí údaje pro každého OP jsou načítány z karty OP.

  Po klepnutí na tlačítko "Rozeslat" jsou generovány e-mailový zprávy, v nich přiložené pdf dokumenty. Zprávy jsou ukládány do Outlooku do složky Koncepty.

  Nastavení:

  1) Definice tiskových šablon ve VCZ Nastavení tisku (šablony jsou uloženy v Repository).
  2) Uživatelská pole a tabulky je nutné vytvořit ručně.
  Ano-
  88.3.1506.1524.06.2015RQ1029-01Export speciálních výkazů do Excelu - předloha bez makerRozšířena funkčnost export výkazů Rozvahy a Zisk a ztráta o export do XML souboru.
  Při exportu je nutné zaškrtnout nový checkbox "Export do XML", pokud je nutné exportovat oba výkazy je potřeba:
  - v prvním výkazu v dialogu "Vyberte do kterého XML souboru chcete provést export" vybrat "Nový"
  - v druhém výkazu zvolit "Existující" a vybrat soubor do kterého jsme exportovali první výkaz

  Pokud je vybrána volba "Nový" a XML soubor existuje je přepsán.


  Nutné nastavit cestu k předloze v VCZ_PRINTRPT_SETP Modul:1029-01 Typ:3 a cestu k předloze Fin_Reports_EPO_predloha.xml (předloha je uložena v Reports repository).
  Tuto XML předlohu (hlavičkové údaje) je nutné upravit pro každého zákazníka.

  Dále je potřeba nahradit XLS předlohu Fin_Reports_predloha_1029-01*.xls
  --
  88.3.1506.1524.06.2015RQ1150-00OP nemá atraktivitu, přesto že je kvalifikace vyplněnaScénář:

  Když máte OP, který má vypočtenou atraktivitu a najdete jej přes hledání v SAPu vpravo nahoře, SAP atraktivitu neukáže. Když v tom okamžiku uděláte v OP nějaké změny a ty uložíte, atraktivita se smaže. Když zkusím OP najít v okně přes režim hledání, atraktivita se načte bez problémů.

  Řešení:
  Opraveny reference.
  --
  88.3.1506.1310.06.2015RQ1084-79Činnost - plnění defaultních hodnot dle uživateleOpraveno - vynechána kontrola na aktivní pracovníky (není v SBO88)--
  88.3.1506.1310.06.2015RQ1049-00Generování MZ: ošetření na kartě artiklu blokovaného nebo neexistujícího skladuStávající stav:
  - Pokud je sklad komponenty generované montážní zakázky blokován, je generování ukončeno hlášením "Vyskytla se interní chyba (-4015)".

  Úprava:
  - Uživatel dostane lepší hlášení v případě blokovaného nebo neexistujícího skladu na kartě artiklu komponenty.
  --
  88.3.1506.1310.06.2015RQ1054-41Import pracovníků a OP z XLSOpraveno plnění pole position - ošetřeno plnění nulovou hodnotou--
  88.3.1506.1310.06.2015RQ1107-00Servis - správa náhradních dílůUpraveno zobrazení náhradních dílů při filtru "jen kompletní" - zohledněny artikly neskladové nahrazující skladové
  --
  88.3.1506.1310.06.2015RQ1100-00VCZ Remoting - Opravy SQLOpraveny chyby v sql query ve třídě VczSBORemotingCommon, které vznikly při migraci SQL na HANA.--
  88.3.1506.1310.06.2015RQ1004-00El.bankaOšetřeny sq skripty pro ukládání a test při importu výpisů--
  88.3.1506.1205.06.2015RQ1021-02Souhr.hlaseni export do XMLOpraveno doplnění kódu plnění, v případech kdy je na dokladu je u přepravného a v řádcích dokladu různé Kód DPH --
  88.3.1506.1205.06.20151022-00, RQ1067-00, RQ1004-00Odběr a balení, Pošta, ElBanka - oprava sqlOpraveny chyby v SQL query, které vznikly při migraci SQL na HANA.--
  88.3.1506.1205.06.2015RQ1107-02Integrace s webservice LGPřidáno ošetření "'" v popisu při update stavu serv.případu původem z LG--
  88.3.1506.1003.06.2015RQ1084-62Alfavaria kontrola ceny v řádcích prodejních dokladůUpravena kontrola tak, aby bylo možné doklad zadat i přesto, že v některém řádku vyplněna nepovolená sleva.
  Uživateli se zobrazí dialog a pokud potvrdí možnost ukládání budepokračovat,
  a po úspěšném přidání dokladu je zobrazeno informativní hlášení
  --
  88.3.1506.1003.06.2015RQ1117-11Možnost automatizovaného přepočtu režie v kusovnících při jejich aktualizaci1) V kusovníku jsou různé operace s různými středisky.
  2) Pro každé středisko je možné nastavit jednu nebo více režií.
  3) Při uložení/aktualizaci kusovníku v okně SAP B1 jsou automaticky zkontrolovány a doplněny/upraveny řádky s režiemi vč. aktualizace množství režie (množství režie = součet množství prací stejného střediska).
  AnoAno
  88.3.1505.1629.05.2015RQ1049-05Do montážní zakázky se nedotahují podrobnosti operacíKopírování podrobností operací z karty artiklu do řádku kusovníku a řádku montážní zakázky při vložení operace

  Řešený problém:
  Do řádků se nekopírují podrobností operací z karty artiklu

  Důvod:
  Na řádku MZ je definován FS, u kterého UI API vyvolá událost et_CHOOSE_FROM_LIST a tím se nastaví pro další zpracování špatné reference na měněný sloupec a řádek.

  Řešení:
  Jsou vyjmenovány sloupce, která se mají zpracovávat, tím je sloupec s FS vynechán.
  --
  88.3.1505.1629.05.2015RQ1097-02Projektové řízení - finanční plánOpraveno vkládání řádků fin.plánu "Do období"--
  88.3.1505.1529.05.2015RQ1093-05Modifikace úpravy na vytváření NO ze ZOOprava chyby, která zabraňovala načtení hodnoty UDF "Default curr." z karty OP.
  Díky tomu se pak nenastavila správně měna na generované NO.
  --
  88.3.1505.1529.05.2015RQ1084-80Linet FR ECO TAXFunkce pro kontrolu a přepočet přepravného 1 na prodejních dokladech: Nabídka, Zakázka odběratele, Dodací list, Faktura, Dobropis.

  Funkce při uložení (Přidání/Aktualizace) dokumentu zkontroluje pro každý řádek:

  1) Zda je správně zvolen typ přepravného 1 (Freight 1) - správný typ má číslo '2'
  2) Zda je správně vypočtená hodnota přepravného 1 dle zadaných podmínek (Freight 1 (LC))

  Definice hodnot přepravného v UDT [@VCZ_LINET_ECOTAX], nastavení v kartě artiklu v UDF [U_VCZ_9877]
  AnoAno
  88.3.1505.1529.05.2015RQ197-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaOpraveno kopírování fin.plánů a přepisování názvů fin.plánů v checkboxech pro zobrazení--
  88.3.1505.1529.05.2015RQ1084-81Import zakázek z XLS souboru pro Střídahttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---81---Import---zakazek---...-Ano
  88.3.1505.1422.05.2015RQ1107-02Integrace s webservice LGUpraven update stavu serv.případu původem LG, přidány logy--
  88.3.1505.1422.05.2015RQ1028-00VCZ Integrace SBO2SBO - oprava sqlOpravena chyba ve volání oCommon.DoQuery, ve třídě VczSBOIntegraceSBO, která vznikla při migraci SQL na HANA.
  --
  88.3.1505.1422.05.2015RQ1068-00Evidence provizeUpraveno dohledání datumu poslední platby u prod.faktur
  s ohledem na stornovanou platbu
  --
  88.3.1505.1422.05.2015RQ1084-79Činnost - plnění defaultních hodnot dle uživatelehttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---79---Cinnost---plneni---...AnoAno
  88.3.1505.1422.05.2015RQ1021-00DPH Souhrnné hlášeníOpraveno sql pro exportovaná data dokladů, pro cizí měnu--
  88.3.1505.1422.05.2015RQ1004-00El.bankaOpraven sql pro test výpisu, upraveny sql pro SAP HANA--
  88.3.1505.1319.05.2015SystémCommon - oprava sqlOpravena chyba v SQL commandu, v metodě TableGetNewCode(), která vznikla při migraci SQL na HANA--
  88.3.1505.1218.05.2015RQ1049-05RQ1049-05 Výroba - TechnologieNa formulář montážní zakázky, záložka shrnutí
  byly přidány 2 pole "Cena režie včetně podčástí" a "Cena režie včetně podčástí na MJ"
  V těchto polích se zobrazuje režie vlastní MZ plus všechny podřízené MZ, tj. MZ které mají ve vazebních UDF "Zákl.ref." a "Základní typ" v hlavičce vyplněny tuto MZ. Což platí i pro další úrovně podřízených MZ.
  Počet úrovní není omezen

  --
  88.3.1505.1218.05.2015RQ1075-09Oprávnění k polím - oprava sqlOpravena chyba v SQL commandu, v metodě GetItemLevelInfos_ToCheck(), která vznikla při migraci SQL na HANA.
  --
  88.3.1505.1218.05.2015RQ1004-00El.bankaOpraven tisk příkazů k úhradě --
  88.3.1505.1112.05.2015RQ1097-00Projektové řízeníOšetřen problém s nenastavenými účty při nábězích NV,
  Účtů v UDT VCZ_CT_SETP "účet přeúčt.výnosů" a "účet.přeúčt.nákladů" (U_ActRev, U_ActExp)
  Tyto účty se v nábězích používali historicky, dnes už se v nábězích
  nepoužívají, vynecháno čtení a práce s těmito účty
  --
  88.3.1505.1006.05.2015RQ1084-78Dodatečná změna výše procenta provize na prod.dokladechÚprava umožní změnit procento provize na uloženém dokaldu.
  Viz wiki:

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---78---Dodate%C4%8Dn%C3%A1...
  --
  88.3.1504.1727.04.2015RQ1129-00Fakturace plynuZadávání cenových položek - upraveno řazení cenových položek, posledně přidaná na vrchu seznamu
  Při importu z XLS nebo WS upraveno číslo měřidla a číslo přepočítávače - vynechány nuly zleva

  --
  88.3.1504.1727.04.20151147-00Výběr šarží do dokladu v MJ baleníUpravena kontrola množství a MJ jednotky na řádku v okně příjmu šarží, vzhledem k ruční změně řádku šarže.
  Přidán refresh hodnot UDS na formuláři
  --
  88.3.1504.1517.04.2015RQ1004-00El.bankaOpraveno plnění účtu v zápisu pro doklad haléřového rozdílu--
  88.3.1504.1416.04.2015RQ1084-76Účtování pozastávek k dokladu dle splátekhttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1084-­--76--­-Účtov­ání---­pozast­ávek--­-k---d­okladu­---dle­---spl­átek.h­tml­AnoAno
  88.3.1504.1310.04.2015RQ1084-75Automatické plnění polí přepravné a eko daň v řádku dokladuhttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1084-­--75--­-Autom­atické­---pln­ění---­polí--­-přepr­avné--­-a---e­ko---d­aň---v­---řád­ku---d­okladu­.html­--
  88.3.1504.1310.04.2015RQ1105-00Versino Help Desk jako odkaz v menuV menu "Nápověda > Dokumentace" je nově k dispozici volba "Versino Help Desk", která uživateli otevře okno pro přístup k supportu přímo v klientu SAP B1.

  Potřebné nastavení proběhne automaticky při instalaci libovolného RQ. Žádná licence není vyžadována.
  --
  88.3.1504.1310.04.2015RQ1016-15Tisk štítkůOprava tisku štítků.
  Implementována oprava dohledání reportu, pokud není označen žádný report jako defaultní.
  --
  88.3.1504.1208.04.2015RQ1071-00LeasingOpraveno plnění celkové částky daně u předběžného dokladu,
  pokud je doklad v CZK,
  a částka daně na řádku není shodná s částkou daně v řádku leasingu.
  --
  88.3.1504.1103.04.2015RQ1049-23Chyba při zadávání zakázekNově je po generování číslo uloženého konfigurátoru zapsáno do proměnné okna Konfigurátoru. Pokud by mělo dojít k opětovnému uložení, zobrazí se hlášení:

  Konfigurátor byl již uložen - č. '{0}'


  Navíc přibylo po úspěšném uložení konfigurátoru hlášení:

  Uložen konfigurátor č. '{0}'


  Obě hlášení vidí uživatel v okně "Protokol systémových hlášení".
  --
  88.3.1504.1103.04.2015RQ1049-01Neaktivní pracovníky nenabízet v evidenci hlášení z výrobyEvidence hlášení z výroby - pracovníci pro výběr do záznamu hlášení jsou filtrovány pouze na aktivní pracovníky (zaškrtnutí "Aktivní pracovník" v okně Kmenová data pracovníka). Neaktivní pracovníci se nenabízejí, pokud jsou v již existujících datech, jsou přesto zobrazeni.--
  88.3.1504.1103.04.2015RQ1031-14EDI - načítání z Linet Rental portalÚprava vytvoří položku menu ve složce Prodej: Načtení z LINET rental portálu.
  Pokud uživatel vybere tuto položku a potvrdí ověřovací dotaz, vygeneruje se požadavek na stažení dat o fakturách z Linet Rental Portal.
  Tento požadavek následně zpracuje integrační scénář VCZ.LNT-Sql2DLN a vytvoří dodací listy.

  Techn.popis viz
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1031---14---Linet---rental---po...
  AnoAno
  88.3.1504.1103.04.2015RQ1049-05Záložky na montážní zakázce se překrývajíUpravena pozice a velikost prvků v okně Kusovník a Montážní zakázka.--
  88.3.1504.1103.04.2015RQ1054-41Import pracovníků a OP z XLShttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1054---41---Import---pracovniku...AnoAno
  88.3.1504.1001.04.2015RQ1070-00Upomínky
  Oprava dohledání emailu pro druhou a další upomínku při nastavení VCZ_SETP."Odesílat upom.kont.osobám" = NE
  --
  88.3.1503.1727.03.2015RQ1129-00Fakturace plynuNa kartu smlouvy přidáno pole "Kontrakt ID" (30zn.) a na kartu FS pole "Objednávka" (20zn.)
  Pole nastavena i v UDT
  Ano-
  88.3.1503.1727.03.2015RQ1154-00Prodejní příležitosti - rozšíření, záložka položkyPřidána úprava okna příležitosti.
  Viz wiki:

  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1154---00---Prodejn%C3%AD---p%C...
  Ano-
  88.3.1503.1624.03.2015RQ1139-00Rozšíření šarží - evidence lotůOpraveno řešení pro zobrazení dostupného množství pro doklad Požadavek na přeskladnění v režimu zadání z nelotového na lotový sklad
  --
  88.3.1503.1523.03.2015RQ1094-06Import mezd z TXT do draftu účetních zápisů (formát ŠP)Vstupní soubor rozšířen o sloupec pro kód DPH,
  který se přenáší do řádků předběžně pořízeného interního dokladu
  --
  88.3.1503.1523.03.2015RQ1117-09Úprava funkce ”Výpočet ceny výrobku”Úprava funkce "Výpočet ceny výrobku":

  1. Rozšířit definici okna VCZ_Výroba Nastavení marží o tři nové sloupce pro zadání "Akčních marží" - obdoba aktálích sloupců "Marže".
  2. Přidat dvě uživatelská pole na kartu artiklu:
  - i: "Výpočet ceny výrobku" Ano|Ne
  - ii: "Akční výrobek" Ano|Ne
  3. Přidat do okna "Výpočet ceny výrobku - kritéria výběru dvě nové volby:
  - i: "Kalkulovat pouze výrobky, kde Výpočet ceny výrobku je Ano"
  - ii: "Kalkulovat pouze Akční výrobek" Ano|Ne
  AnoAno
  88.3.1503.1523.03.2015RQ1117-09Úprava funkce ”Ceníky - kopírování a sloučení”Přidat do funkce volbu pro zkopírování určitého ceníku do zvoleného ceníku. Uživatel vybere jeden zdrojový ceník, ze kterého budou do cílového ceníku zkopírovány všechny ceny a časové a množstvení slevy z uživatelem definovaného období. Nulové ceny ze zdrojového ceníku se nekopírují.--
  88.3.1503.1420.03.2015RQ1125-31Záměna artiklů při inventarizacihttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---31---Zamena---artiklu---...AnoAno
  88.3.1503.1420.03.2015RQ1125-30Zobrazení šarží ve speciálním výběru artiklů pro uživatele
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1125---30---Zobrazeni---sarzi--...

  --
  88.3.1503.1313.03.2015RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraven způsob výpočtu náběhů nedokončené výroby
  --
  88.3.1503.1313.03.2015RQ1143-00Specifické úpravy pro PEVIPřidána specifická operace - DLNCREATEINT, která vytvoří
  pro neskladové a vybrané řádky dodávky interní doklad
  v rámci RQ1120-00
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html
  AnoAno
  88.3.1503.1313.03.2015RQ1016-15Tisk štítkůUpraveno řešení výběru reportů při tisku štítku.

  Ve výběru reportů modulu "1016-15" pro konkrétní typ (okno) se bere v úvahu v tabulce VCZ_PRINTRPT_SETP nadefinovaný uživatel.

  Tj.
  pokud je v tabulce v poli "Jméno uživatele" uveden daný uživatel (který tisk provádí) a nebo je pole prázdné, report se vybere jako použitelný.
  pokud není v tabulce v poli "Jméno uživatele" vyplněno jméno uživatele který tisk provádí) a nebo zároveň pole není prázdné - report se ignoruje.


  Je možné jeden report přiřadit
  -více uživatelům (tedy uvést do definice oddělené středníky)
  -všem (neuvést do definice žádné jméno uživatele)
  Stále platí, že pokud je v sadě nalezených reportů právě jeden defaultní report, nezobrazí se výběr reportů, ale defaultní se rovnou vytiskne.

  -Ano
  88.3.1503.1206.03.2015RQ1071-00LeasingUpravena funkčnost pro ukládání částky DPH v cizí měně do řádky draftu - částka daně ukládána do pole Daň celkem--
  88.3.1503.1004.03.2015RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaOpraveno kopírování fin.plánu – při zdrojové "skutečnosti",
  nevyplňovat řádky mimo zadaný filtr.
  Přidán dotaz uživateli před spuštěním kopírování
  Opraveno přepisování kurzů v projektu.
  Opraveno vypínání plánu při focusu v sloupci plánu,
  a zobrazení sloupce účet pro "režijní projekt"


  --
  88.3.1503.1004.03.2015RQ1125-29Kalkulace prodejních cen k řádku dokladuUpraven formulář kalkulace, přidána možnost přepínat mezi řádky přímo na okně kalkulace--
  88.3.1502.1527.02.2015RQ1125-29Kalkulace prodejních cen k řádku dokladuhttps://vsfsapb1.wiki.zoho.com/WikiEditor.im?doc=TP---RQ1125---29---Kalkulace---...Ano-
  88.3.1502.1325.02.2015RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaPřidal jsem nové pole pro možnost nastavit platnost řádků režie,
  a možnost nastavit stav projektu pro který bude řádek platit
  UDT VCZ_CT_REZIE

  AnoAno
  88.3.1502.1223.02.2015RQ1129-00Fakturace plynuUpraveno plnění a kontrola pole LastPofDate (U_LstPofDat) v položkách složky vyúčtování.
  Pole se upravuje pouze ve fakturační skupiny typu "po odečtu".
  --
  88.3.1502.1223.02.2015RQ1133-00Autorizace dokladůOpraveno kompletní schválení pouze jedním uživatelem,
  nastaveným pomocí Role v nastavení autorizace VCZ_AUTORIZACE_SETP
  v poli "Schvaluje nebo"
  --
  88.3.1502.1223.02.2015RQ1049-01Výroba - trasováníUpravena funkce tlačítka "Odmítnout vybrané" v okně Evidence hlášení z výroby.

  Přidána kontrola vybraných záznamů po stisknutí "Odmítnout vybrané" a zamezení odmítnutí dříve aktivovaných záznamů.

  --
  88.3.1502.1223.02.2015RQ1097-01Projektové řízení - operativní plánPřidána funkčnost pro export operativního plánu (snapshotu) do XLS souboru.
  Export se provádí pomocí přidaného tlačítka "SnapShot OP" na kartě projektu, aktivního na záložce oper.plán.
  Pro export je použit cryst.report CT_OperPlan_SnapShot.rpt.
  Soubor se ukládá do adresáře definovaném jako adresář pro přílohy projektu.
  Pokud se úspěšně export povede, je údaj o souboru přidán do příloh projektu "záložka přílohy".
  Exportovaný XLS soubor lze po úpravě použít pro import oper.plánu.

  Import se provádí pomocí přidaného tlačítka "Import OP" na kartě projektu, aktivního na záložce oper.plán.
  Z vybraného XLS souboru jsou načteny data do oper.plánu.

  V tabulce VCZ_PRINTRPT_SETP je nutné nastavit adresář pro report CT_OperPlan_SnapShot.rpt:
  Modul:1097-00,Typ:OPSS, Podadresář reportu:.., Jméno reportu: CT_OperPlan_SnapShot.rpt
  -Ano
  88.3.1502.1223.02.2015RQ1097-00Projektové řízeníOpravena kontrola při výmazu pracovníka na kartě projektu, záložka pracovníci.
  A to v případě, kdy odstraněný pracovník je zároveň vlastníkem

  --
  88.3.1502.1223.02.2015RQ1004-00Zpracování bankyDoplněna možnost nastavení výchozího projektu pro vytvářené platby na obchodního partnera, které se párují k fakturám.

  Viz wiki (odstavec *23.02.2015 TL)
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---00---Zpracov%C3%A1n%C3%A...
  AnoAno
  88.3.1502.1009.02.2015RQ1107-00Servis - správa náhradních dílůOpraveno řešení pro tisk při vytváření několika přeskladnění k jednomu serv.případu - např.z hlavního skladu a skladu rezervací
  --
  88.3.1502.1009.02.2015RQ1153-00Evidence kontejnerůViz. https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/vczte­chdoc/­TP---R­Q1153-­--00--­-Evide­nce---­kontej­nerů.h­tml­AnoAno
  88.3.1502.1009.02.2015RQ1004-A1Zpracování banky - hromadné vyřízení platebPřidána kontrola znaku období u číselných řad
  --
  88.3.1502.1009.02.2015RQ1097-16Projektové řízení - hromadná záměna pracovníků a rolíhttps:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/WikiE­ditor.­im?doc­=TP---­RQ1097­---16-­--Hrom­adná--­-záměn­a---pr­acovní­ků---a­---rol­í&cat=­vcztec­hdoc­--
  88.3.1502.1009.02.2015RQ1125-05Speciální výběr artiklů pro uživateleFčnost rozšířena o zobrazení nad doklady "Inventurního sčítání" a "Účtování zásob" v modulu řízení skladu -> transakce inventurního sčítání
  Upraveny sql procedury RQ1125-05_VCZ_UserItemFilters...sql

  AnoAno
  88.3.1501.1529.01.2015RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaPřidána funkčnost pro export finančního plánu (snapshotu) do XLS souboru.
  Export se provádí pomocí přidaného tlačítka "SnapShot FP" na kartě projektu, aktivního na záložce fin.plán.
  Pro export je použit cryst.report CT_FP_SnapShot.rpt.
  Soubor se ukládá do adresáře definovaném jako adresář pro přílohy projektu.
  Pokud se úspěšně export povede, je údaj o souboru přidán do příloh projektu "záložka přílohy".
  Exportovaný XLS soubor lze po úpravě použít pro import fin.plánu
  V tabulce VCZ_PRINTRPT_SETP je nutné nastavit adresář pro report CT_FP_SnapShot.rpt:
  Modul:1097-00,Typ:FPSS, Podadresář reportu:.., Jméno reportu: CT_FP_SnapShot.rpt
  -Ano
  88.3.1501.1529.01.2015RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraven import ze souboru XLS do výkazů práce,
  modifikován soubor pro import dle podkladů ŠP.
  Na formulář pro import přidáno pole pro zadání datumu,
  zadání datumu je povinné.
  Podmínky pro import:
  Vyplněné SPP2, vyplněný pracovník a zadány hodiny.
  Pro SPP2 musí být dohledatelný projekt a středisko,
  dle čísla pracovníka (ext.číslo pracovníka) karta pracovníka.

  Nastavení pro defaultní adresář:
  Modul:1097-00 Typ:TS Stav:1
  AnoAno
  88.3.1501.1529.01.2015RQ1097-15ŠP_U41_Proúčtování práce – více účtů pro proúčtováníUpraveno proúčtování práce pro ŠP - upraveno o plnění střediska dim.2 (SPP2), doplněno o plnění čísla účtu z nastavení nákl.kódů.
  Do UDT VCZ_CT_CODES přidány pole pro účet a protiúčet proúčtování práce,
  pokud nejsou účty nastaveny - přejímají se při proúčtování z nastavení účtů v VCZ_CT_SETP
  AnoAno
  88.3.1501.1529.01.2015RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaPřidána funkčnost pro import finančního plánu z XLS souboru,
  importuje se pomocí tlačítka "Import FP" na kartě projektu,
  aktivního na záložce fin.plán.

  Soubor musí mít definovanou strukturu, která vychází z cryst.reportu CT_FP_SnapShot.rpt použitého při tisku "Snapshotu"
  Při importu se načtou všechny řádky, které mají vyplněné v 1.sloupci středisko a které mají uvedený platný nákladový kód
  V tabulce VCZ_PRINTRPT_SETP je možné nastavit defaultní cestu pro import:
  Modul:1097-15 a Typ:FPXLS

  -Ano
  88.3.1501.1320.01.2015RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaUpraveno zobrazení vyhodnocení fin.plánu, upraveno zobrazení cashflow - přidána možnost zobrazit doklady/řádky dokladů v původní měně řádkuAnoAno
  88.3.1501.1320.01.2015RQ1129-00Fakturace plynuOpraven problém, kdy při nulové částce faktury a nastavené aplikaci záloh jen do výše částky faktury, se aplikovala první použitelná záloha, ale s nulovou částkou.
  Následně při přidání draftu faktury došlo k chybě 'V poli "DPM" (záloha) zadejte hodnotu větší než 0' (např.MTS Litovel C faktura prosinec 2014).
  Po opravě se v této situaci žádná záloha neaplikuje.
  --
  88.3.1501.1213.01.2015RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaPřidána fukčnost - přidány sloupce měna a kurz měny do finančního plánu, zobrazují se v případě "zobrazení dle měny projekty".
  Pokud je v řádku zadána měna a kurz, jsou částky do jiných měna (firemní a systémová) přepočteny tímto kurzem.
  Stejně pokud je zadána částka v měně firemní je do čásky v zadané měně přepočtena dle kurzu
  Pokud je v některém řádku v druhé nebo třetí úrovni uvedena měna,
  součet částky na vyšší úrovni bude nulový - neplatí pro měnu firemní nebo systémovou
  AnoAno
  88.3.1501.1213.01.2015RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaPřidána nová funkčnost pro kopírování fin.plánů projektu (plánu A,B,C) Spouští se kontextovým menu "Kopírování plánu", otevře se nový formulář pro zadání z kterého plánu do kterého se mají kopírovat údaje.
  Pokud uživatel plán vybere a stiskne OK, dojde k zkopírování všech hodnot z řádků z polí pro náklady a výnosy ze zdrojového do cílového plánu.
  Případně lze zadat filtr datum od/datum do, dle kterého budou vybrány
  jen záznamy které mají v poli "Platnost do" datum v zadaném rozsahu

  --
  88.3.1501.1213.01.2015RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaNová funkčnost - přidáno kontextového menu nad řádkem finančního plánu "Výběr do období - hromadně"
  Stiskem se otevře formulář ve kterém je možné zadat počet řádků,
  které budou hromadně přidány do fin.plánu v nižší úrovni než vybraný řádek.
  Po zadání a stisku OK budou řádky vytvořeny, předvyplněn částkou je pouze první řádek (shodná funkčnost jako při přidání jednoho řádku)

  --
  88.3.1501.1213.01.2015XUpozornění na vlastnost OP při přidání dokladu
  Úprava dle nastavení upozorní uživatele při přidávání libovolného typu dokladu na libovolnou vybranou vlastnost(vlastnosti) daného obchodního partnera.
  Při přidání dokladu se zobrazí upozornění ve formě názvu vlastnosti, pokud danou vlastnost daný obch.partner má a pokud je tato vlastnost nastavena, jako sledovaná, pro konkrétní typ dokladu v nastavení úpravy.
  Jde o upozornění, přidání dokladu pokračuje bez přerušení.

  Popis viz wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---71---Upozorn%C4%9Bn%C3%A...
  AnoAno
  88.3.1501.1213.01.2015RQ1097-00Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaPřidána funkčnost - pro režijní projekty přidán sloupec účet v řádcích fin.plánu pro kód účtu hl.knihy, do sloupce pro popis se přenáší název účtu.
  Přidána kontrola duplikace pro kombinaci - středisko, nákl.kód a účet.
  Nákl.kód jsou omezeny na ty u kterých je nastaveno v UDT VCZ_CT_CODES "Defaultní pro rež.projekty"
  AnoAno
  88.3.1501.1109.01.2015RQ1056-00Propojení řádku zakázky odběratele s MZPři generování montážních zakázek je do uživatelských polí montážní zakázky doplněna vazba na zdrojový řádek zakázky odběratele.Ano-
  88.3.1501.1006.01.2015RQ1094-06Import dat z CSV do účetních zápisů (formát Škoda Praha)Popis viz.
  https:­//vsfs­apb1.w­iki.zo­ho.com­/WikiE­ditor.­im?doc­=TP---­RQ1094­---06-­--Impo­rt---m­ezd---­a---ce­st---p­říkazů­---z--­-CSV--­-do---­účetní­ch---z­ápisů-­--form­át---Š­P&cat=­vcztec­hdoc­
  AnoAno
  88.3.1412.1619.12.2014RQ1031-13Integrace - portál B2BNová UDF a UDT pro integraci s B2B portálem (Neuman Company)

  Seznam polí v evidenci pod RQ1031-13
  AnoAno
  88.3.1412.1619.12.2014RQ1084-70Doplnění razítka na ostatní nákupní formulářeČíslo evidenčního razítka na hlavičce dokladu

  Úprava doplňuje pole pro zadání čísla razítka na ostatní nákupní formuláře (ZF a dobropis).

  Kontrola duplicity musí být implementována pomocí nastavení kontroly pov.polí.
  Při kontrole zohlednit hodnoty ve standardním poli StampNum
  Viz ABK.
  Ano-
  88.3.1412.1619.12.2014RQ1097-15Projektové řízení - spec.pro Škoda PrahaSpecifická úprava pro SPI.

  Rozšíření úpravy:
  Automatické vyplnění kódu projektu a střediska (1.dimenze) na základě zadání druhé dimenze střediska (SAP Multidimenze).

  - Kód projektu se vyplní také do hlavičky dokladu, pokud je pole Projekt na hlavicče dokladu prázdné.
  - Funkce rozšířena o doklad "Požadavek na objednávku" (form 1470000200)
  --
  88.3.1412.1518.12.2014RQ1021-02Export souhrnného hlášeníDoplněno zohlednění zadání Přepravních nákladů s DPH na dokladech.--
  88.3.1412.1415.12.2014RQ1125-07RQ1125-07 Záměna artiklů - vytváření dokladů skladového výdeje a příjmuOpraveno vytváření příjmu - opraveno poiúžití ceny místo UnitPrice použito LineTotal--
  88.3.1412.1209.12.2014RQ1004-00El.bankaOpraveno kontrola formátu a následné dotažení údajů pro cizí měnu i v případě, že se o cizí měnu nejedná např. SK EUR--
  88.3.1412.1209.12.2014RQ1008-00Aktualizace kurzového lístkuZměna možnosti odeslání výstrahy - do pole "Uživatel pro zprávu o chybě" lze zadat:
  - ID uživatele SAP B1 - pak modul odešle zprávu o chybě interní výstrahou.
  - Libovolnou e-mailovou adresu - pak modul odešle zprávu o chybě emailem.
  ID uživatelů a e-mailové adresy lze kombinovat a zadávat oddělené středníkem.  Viz také wiki:
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/WikiEditor.im?doc=1008---00---Aktualizace---kurzo...
  --
  88.3.1412.1105.12.2014RQ1008-01Automatizace kurzového lístku - nastavení parametrů pro aktualizaci kurzuOpraveno čtení datumů aktuální a následující periody--
  88.3.1412.1105.12.2014RQ1049-01Evidence hlášení z výroby - chybné plnění hodnot pokud jsou data uživatelem přetříděnaPokud uživatel setřídil data v okně Evidence hlášení z výroby, mohlo v některých případech dojít k nesprávnému doplnění a ukládání určitých údajů. Nyní je tento problém vyřešen.--
  88.3.1412.1105.12.2014RQ1125-05Speciální výběr artiklů pro uživatele - nastavení a vlastní výběrUpraveno pro Orlimex:
  - upraveny filtry pro parametry (Broušení,Lepení,atd), přidána možnost výběru těchto parametrů ze seznamu.
  - přidán filtr (checkbox) pro volné množství v Počtu balení
  --
  88.3.1412.1002.12.2014RQ1004-A1Zpracování banky - hromadné vyřízení platebPřidáno zaokrouhlení částek, upraveno volání sql procedury, kde byl přidán parametr pro počet deset.míst u zaokrouhlení--
  88.3.1412.1002.12.2014RQ1093-07Hromadná aktualizace zakázekOpraven přepočet týden z datumu dodávky nebo datumu výroby--
  88.3.1412.1002.12.2014RQ1125-07Záměna artiklů - vytváření dokladů skladového výdeje a příjmuOpraveno přiřazení ceny do skladového příjmu - použta UnitPrice místo Price--
  88.3.1412.1002.12.2014RQ1084-69Předb.datum dodání a cena na zakázcePřidána nová funkcionalita pro automatizaci vyplnění data dodání a ceny na řádku prodejní zakázky
  Viz wiki
  https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---69---Uprava---ceny---dle...
  AnoAno
  88.3.1411.2027.11.2014RQ1149-01Kapacitní plánování výroby- Opraveno chyba dohledání řádku při ukládání údajů. Problém vznikal u dokladů, kde uživatel smazal řádky. Funkce chybně dohledávala neexistující řádek.
  - Přidána volba "Použít barvy" Ano/Ne".
  - Přidány dva vylučovací filtry pro pole „Důvod zpoždění“ z řádku - nutná úprava zdrojového dotazu pro Plán výroby.
  -Ano
  88.3.1411.2027.11.2014RQ1117-05Hromadné uvolňování MZ - umožnit definovat uživ. dotaz pro zobrazení dat v okněRQ1117-05 - Hromadné uvolnění montážních zakázek

  Nově možnost definovat uživatelský dotaz, který pak slouží jako zdroj dat pro okno Hromadné uvolnění montážních zakázek.

  Nastavení: Definovat a uložit uživatelský dotaz, jeho IntrnalKey z tabulky OUQR zapsat do okna nastavení výroby "@VCZ_MSETP - VCZ_Výroba Nastavení" do pole "Uživ.dotaz pro Hromadn.uvol.MZ".
  AnoAno
  88.3.1411.2027.11.2014RQ1004-00El.bankaOšetřena chyba s neukládáním údajů v řádku, při vložení údaje pomocí pravého-clicku a následně vložit data ze schránky--
  88.3.1411.1825.11.2014RQ1097-15Projektové